Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-20-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Lokalt samarbejde mellem skoler og ældrecentre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Pia Elgetti og Lis Bukholt

Sagsresume

Folkeskolereformen har øget skolers muligheder for at samarbejde med fx ældrecentre. I Herning Kommune har der været et godt og tæt samarbejde mellem Lind Skole og Lind Plejecenter, hvor elever og ældre fra lokalområdet har fået nogle anderledes oplevelser gennem samvær omkring fælles aktiviteter som fx madlavning, højtlæsning, fortælling og andre sociale initiativer. Endvidere har dagtilbudsområdet bidraget økonomisk til projektet, så det er blevet muligt at indkøbe materialer, som har understøttet børnene og de ældres samvær.  Det påtænkes nu, at inddrage de gode erfaringer fra Lind projektet og udvide samarbejdet til andre af kommunens skoler, institutioner og ældrecentre.

 

Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen er der er kommet fokus på både skoler og institutioners muligheder for at samarbejde med lokale aktører som foreninger, virksomheder og ældrecentre. Den nye skolereform inviterer netop til samarbejde mellem skolen/institutionen og dens lokalsamfund. Reformen giver således mulighed for, at skolen/institutionen medvirker til eller forestår og koordinerer kultur- og fritidstilbud i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere.

I Lind har Lind Skole og Lind Plejecenter haft et succesfuldt samarbejde, som har afstedkommet gode læringssituationer for eleverne og nye sociale relationer for de ældre. Med styrkelsen af aktivitetsniveauet er der også blevet skabt nye relationer og samarbejde mellem skole- institutioner og aktivitetscenteret i Lind. 1. klasse fra Lind Skole kommer forbi plejehjemmet læser højt, bager kage og laver erindringsbøger med de ældre, hvilket har været lærerigt og til stor glæde for både børnene og de ældre,

 

Projektet Cool Beans, som har dannet rammen for fælles madlavningsaktiviteter for børnene og de ældre har også skabt  merværdi for alle, når børn og ældre har mødtes på tværs af generationer og på tværs af plejecenter, skole og lokalsamfund. Cool Beans fortsætter i efteråret 2016 og foråret 2017. Dagtilbudsområdet har med nogle symbolske ressourcer til projektet, så det er blevet muligt at indkøbe materialer, som har understøttet børnene og de ældres samvær.  

 

I det gennemførte samarbejde i Lind var det ikke tanken, at ældre skulle erstatte lærerne, men derimod at de skulle bruge den erfaring og viden, de havde i kraft af deres alder. Børn har også viden og erfaringer at give videre til ældre. Samarbejdet har vist, at samværet bliver mest berigende for både børn og ældre, når begge parter yder noget. Derfor er det en god idé, at der arbejdes med emner/temaer, hvor de to generationer har mulighed for at supplere hinanden, og at selve indholdet skabes i samarbejde mellem skolen/institutionen og de ældre. Erfaringerne fra projektet  viser også, at det er hensigtsmæssigt, at emnearbejdet strækker sig over en længere periode og i mange timer om ugen, da det medvirker til at nedbryde den barriere af høflighed og generthed, der normalt er til stede i starten.

 

Ældre og andre i lokalområdet, der har lyst til at iværksætte forsøg med at bygge bro mellem generationer, kan derfor fx bruge skolen eller institutionen som samarbejdspartner. Mange kommuner lader ældreråd, foreninger eller organisationer iværksætte sådanne aktiviteter. Der er masser af muligheder for samarbejde, der bringer glæde for både skole eller børnehave og de ældre. Samarbejdet  tager udgangspunkt i det gode generationsmøde, der er til glæde og gavn for både børn og ældre. Mulighederne for samarbejde er mange og kan f.eks. være lektiecafé, højtlæsning/læsetræning, bagning i de yngste klasser og fortællinger om f.eks. skolegang eller tiden, da den ældre var barn.

 

Med afsæt i de gode erfaringer fra projektet i Lind ønsker Center for Børn og Læring og Ældreafdelingen at drøfte muligheder og perspektiver med Ældrerådet i tilsvarende samarbejder mellem skoler/institutioner og ældrecentre i andre områder i Herning Kommune.

 

Hvis Ældrerådet kan se perspektiver i samarbejdet mellem den lokale skole/institution og plejecenter, så vil der efterfølgende ske en konkret drøftelse mellem Center for Børn og Læring og Ældreafdelingen v./ledelsen af Herning Kommunes plejecentre om mulige initiativer.

 

Bo Meldgaard og Pia Elgetti fra Børn og Unge deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at de mulige perspektiver i et samarbejde mellem den lokale skole/institution og plejecenter drøftes.

 

Beslutning

Rådet finder, at det er et godt initiativ, men det bør tales godt igennem med Sundhed og Ældre i forhold til anvendelse af ressourcer.

 

 

 

Sagsnr.: 27.42.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentrene - 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn på Herning Kommunes plejecentre i 2015.

 

Der er gennemført tilsyn på i alt 10 plejecentre. På 3 af plejecentre blev der konstateret alvorlige fejl og mangler.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsstyrelsens uanmeldte tilsyn er, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold på kommunens plejecentre.

 

Sundhedsstyrelsen har i 2015 gennemført tilsynsbesøg på i alt 10 plejecentre i Herning Kommune. Der blev foretaget 30 stikprøver hos de 416 beboere

 

Fem plejecentre har været undtaget for tilsyn i 2015, fordi der i 2014 ikke blev konstateret fejl og mangler med patientsikkerhedsmæssige konsekvenser:

 

 • Lind Pleje- og Aktivitetscenter
 • Rosenlund Centret
 • Friplejehjemmet Højbo
 • Engholm Centret
 • Sandfeldgården

 

 

Hvad måles der på? 

I forbindelse med tilsyn undersøges følgende målepunkter:

 

 • Skriftlige instrukser og hygiejne
 • Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
 • Medicinhåndtering
 • Patienters retsstilling

 

 

Resultatet af tilsynsbesøgene

Tilsynet arbejder med fem forskellige konklusionskategorier. Nedenstående oversigt viser fordelingen af Herning Kommunes plejecentrene indenfor de fem kategorier i forbindelse med tilsynet i 2015:

 

 

Konklusionskategorier

 

Antal plejecentre

Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

 

1

Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden

3

Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

3

Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler

 

3

Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik

 

0

 

 

Fire plejecentre er blevet undtaget for tilsyn i 2016, da der ikke blev konstateret fejl og mangler ved tilsynet i 2015. Det drejer sig om:

 

 • Fuglsangsø Centret
 • Vesterled
 • Katanjegården
 • Kildehøj

 

De tre plejecentre, hvor der blev konstateret alvorlige fejl og mangler, er:

 • Toftebo
 • Sørvad
 • Ørnhøj Friplejehjem 

 

De konstaterede fejl og mangler på de tre plejecentre omhandler dokumentation og medicinhåndtering.

 

Tilsynsrapportens anvendelse

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er et godt redskab til at få sat fokus på områder af betydning for borgernes patientsikkerhed på plejecentrene. Rapporten bliver derfor anvendt aktivt og gennemgås på de enkelte plejecentre med henblik på læring og udveksling af erfaringer på tværs af centrene.

 

Konklusion

Samlet kan det konkluderes, at de generelle sundhedsforhold på plejecentrene i Herning Kommune er tilfredsstillende. På de tre plejecentre, hvor der blev fundet alvorlige fejl og mangler, er der efterfølgende igangsat de nødvendige indsatser, bl.a. i form af handleplaner. Efterfølgende er der gennemført et opfølgende tilsynsbesøg i 4. kvartal 2015, hvor tilsynet konstaterede, at der var sket en klar forbedring af de sundhedsfaglige forhold på de tre plejecentre.

 

Chef for plejecentrene Gitte Rasmussen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at

        Ældrerådet tager orienteringen til efterretning,

 

 

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Gitte Rasmussen påpegede, at det konstant er et fokusområde.

Det er nu vedtaget, at det ikke længere skal være kontinuerligt tilsyn fra Embedslægeinsititutionen. Der vil være tilsyn, hvis der fremkommer klager. Fremover vil hjemmeplejen også være omfattet af tilsyn.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetforslag 2017-20

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De høringsberettigede samt øvrige interesserede kan nu orientere sig i høringsmaterialet til Herning kommunes budget 2017-20 på nettet.

 

Sagsfremstilling

Høring foregår i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference 29. og 30. august 2016. Selve høringen finder sted i perioden 6. til 16. september.

 

Som oplyst på mail afholdes der den 6. september 2016 kl. 9 fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede. Her vil borgmester Lars Krarup og underdirektør for Direktionens Stab, Thomas Herskind, orientere om indholdet i budgettet.

 

Mødet afholdes i kantinen på Lundgårdskolen, Tjelevej 25 i Tjørring.

 

Efter den fælles orientering er der mulighed for en mere specifik og målrettet orientering om budgettet efter interesseområde.

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 84.12.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådsvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonas Røge

Sagsresume

I efteråret 2017 er der igen valg til Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valg til Ældrerådet skal foregå, jf. retssikkerhedslovens § 32, stk. 1. Af § 4, stk. 6 i vedtægterne for Ældrerådet i Herning Kommune fremgår det, at valg afholdes hvert 4. år i oktober måned i det år, hvor der er valg til Byrådet, samt at afstemningen foregår pr. brev.

 

Ældrerådsvalg afholdes således i Herning Kommune som brevstemmevalg. Alle borgere over 60 år er stemmeberettigede. De får tilsendt informationsmateriale, stemmeseddel og returkuvert. I 2013 var der 20.241 stemmeberettigede borgere.

Stemmeprocenten i 2013 var 47,6.

Udgiften til porto i 2013 var netto ca. 92.000 kr.

 

Ældrerådet foreslår for at øge valgdeltagelsen, at § 4, stk. 6 i vedtægterne for Ældrerådet i Herning Kommune ændres således, at næste valg til Ældrerådet kan foregå som fremmødevalg i forbindelse med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

 

Danske Ældreråd har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om det seneste valg til ældreråd.

21 kommuner har holdt fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i 2013. Den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 kommuner var 71,4%.

30 kommuner har holdt brevvalg i november 2013 og for disse kommuner var den gennemsnitlige stemmeprocent 47,8%.

I 22 kommuner blev der holdt valg på andre tidspunkter og for disse kommuner var stemmeprocenten 45,3%.

I 12 kommuner blev ældrerådsvalget aflyst.

 

Iflg. befolkningsprognosen vil der ved næste valg være ca. 21.000 60+ årige i Herning Kommune. I befolkningsprognosen er årstallet 2017 ikke nævnt konkret, men tallet i 2016 er 21.092 personer.

Portoudgiften vil ved samme svarprocent være højere i 2017 end i 2013 på grund af de stigende portoudgifter.

 

En konsekvens af at ændre valgafholdelsen fremgår af punkt 9 i vejledning om ældreråd:

"...

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal– og regionsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

 

Hvervet som tilforordnet ved ældrerådsvalg er ikke et borgerligt ombud, og man kan således frasige sig hvervet."

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der sendes forslag til politisk behandling af at ændre ældrerådsvalg til fremmødevalg fra 2017.

Beslutning

Punktet udsættes til mødet i oktober, når temadagen om ældrerådsvalg er afholdt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Indbydelse til temadag om ældrerådsvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temadag om ældrerådsvalg.

Sagsfremstilling

Temadagen afholdes 5 steder i landet i oktober måned 2016.

Blandt andet i Viborg den 6. oktober 2016.

 

Tilmeldingsfrist er den 18. september 2016.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Birde og Henry deltager ikke.

Hans Ejnar er ikke tilmeldt, men kan tilmeldes efterfølgende.

Resten af Ældrerådet tilmeldes til den 6. oktober i Viborg.

Lotte deltager også.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ny henvendelse om parkeringsregler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen har tidligere været drøftet på møder den 13. august 2014 og den 19. august 2015.

Sagsfremstilling

Preben Troelsen sender nyt materiale omkring parkering på Niels Bohrsvej i Herning. Der er vedlagt artikel fra Herning Folkeblad, som omtaler problematikken med parkering i Ikast.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Sagen sendes til Teknik og Miljøudvalget med anbefaling fra Ældrerådet om at finde en løsning - generelt i Herning Kommune. Der er flere områder, hvor problematikken er den samme som i den konkrete sag.

Brev om beslutning til Preben Troelsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Leif opfordrede til at læse det udleverede budgetmateriale samt de seneste referater fra Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henry Jeppesen udtræder af Ældrerådet, da han flytter til Kolding pr. 1. september. Leif takkede for indsatsen gennem næsten 2 perioder.

Suppleant for Henry indkaldes fra næste møde.

 

Invitation til indvielse af Holtbjerg Dagcenter den 26. august kl. 10 - tilmeldingsfrist den 19. august.

Tilmeldes: Bodil, Svend Erik, Niels og Peter.

 

Seniorråd Øst har haft en drøftelse om forebyggende hjemmebesøg, med besøg af en medarbejder. Leif og Bodil drøfter med direktør Søren Christensen og udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard den 18. august om Ældrerådet kan få samme orientering.

 

Leif forespurgte om der er mulighed for, at Ældrerådet fremover får dagsordenen elektronisk og med mulighed for at vise dagsorden med projektor på mødet.

Fra næste møde sendes en mail med link til dagsorden på www.herning.dk

Referater sendes også som link til www..herning.dk

 

Der er formandsmøde i Regionsældrerådet den 12. september i Viborg. Leif deltager - Bodil kan ikke denne dag. Hanne vil gerne deltage i stedet for Bodil.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Frivilligdagen holdes den 26. august kl. 13 - 17. Placering er stadig ikke fastlagt.

Bodil og Lotte har lavet plancher. Svend Erik har lavet "stativer".

Foldere om Ældrerådet medbringes til uddeling.

Tilmelding til temadag kan modtages denne dag. Bodil har listen.

2 seniorråd Øst og Vest har meldt sig til.

Deltagere: Bodil, Leif, Svend Erik, Peter, Niels.

 

Bodil orienterede om Søndagscafeen, hvor forsøgsperioden udløber i efteråret 2016. Der holdes udflugt den 28. august, hvor der er 36 tilmeldte.

Der er stor efterspørgsel fra deltagerne for at fortsætte cafeen - håber fortsat at kunne låne lokaler.

Håber at projektet kan udspredes til andre områder.

 

Svend Erik har læst i Herning Folkebladet, at der planlægges en demenslandsby i Herning Kommune. Godt initativ.

 

Svend Erik har i Finland set en rollator lavet som et løbehjul samt en udendørs træningsbane - særligt for ældre.

Svend Erik har på Malta set en gynge til kørestole. Billeder af disse ting medbringes til frivilligdagen.

 

Jens Henry orienterede om, at cykelprojektet på Vesterled pt. ingen "kunder" har - måske skal der ses på nye målgrupper?

 

Jens Henry orienterede om et kursus den 30. august kl. 14 - 16 på Herning Frivilligcenter om at synliggøre aktiviterer for ældre på Det sker, som vises på www.herning.dk

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagen 1. oktober mangler lige et par detaljer i planlægningen. Temadagsudvalget mødes efter næste møde i Ældrerådet.

Bodil har fået en del foldere til uddeling.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 14. september 2016.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Plancher om digital post uddelt. På næste møde vil der være et punkt om digital post og fritagelse.