Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.60.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Høreapparatområdet - samarbejdsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Høreapparatområdet er pr. 1.1.2013 overgået fra Lov om social service til Sundhedsloven. Med denne ændring følger, at høreapparatbehandling fremadrettet er en regional opgave, hvor det siden strukturreformen har været en kommunal opgave.  

 

Region Midtjylland har i februar truffet beslutning om at indgå kontrakt med de to kommunale høreklinikker i henholdsvis Horsens og Herning. Høreklinikken i Horsens skal årligt høreapparatbehandle 1000 borgere, mens høreklinikken i Herning årligt skal høreapparatbehandle 500 borger.   Forventeligt træder kontrakten i kraft pr. 1.4.2013. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på dets møde i februar truffet beslutning om at indgå kontrakt med de to kommunale høreklinikker i regionen, Horsens og Herning.
 
I øjeblikket pågår et arbejde med at udforme kontrakt mellem Region Midtjylland og Center for Kommunikation, som driver Herning Kommunes høreklinik.

Parallelt hermed arbejdes med udformning af samarbejdsaftale mellem Center for Kommunikation og Audiologisk Afdeling Holstebro / Viborg.
 
Forventeligt træder den nye kontrakt i kraft pr. 1. april 2013, og det er planen, at Herning Kommunes høreklinik skal høreapparatbehandle 350 borgere i de resterende 9 måneder af 2013 og 500 borgere i 2014.
 
Center for Kommunikation har haft en midlertidig aftale med regionen for årets første 3 måneder. I denne periode har vi primært høreapparatbehandlet borgere fra Herning Kommune, hvoraf nogle har været på venteliste, men også nye er kommet til.

 

Fremadrettet modtager vi borgere fra hele regionen men forventer, at størstedelen af disse vil komme fra Herning Kommune samt de omkringliggende kommuner.

 
En del af samarbejdsaftalen med Audiologisk Afdeling handler om, at vi medvirker til at reducere ventelisten på Audiologisk Afdeling med det formål at gøre det mere attraktivt for borgerne i vores del af regionen at vælge et offentligt tilbud.

 

Øvrige væsentlige elementer i samarbejdsaftalen er samarbejde om uddannelse af audiologiassistenter, samarbejde om videreuddannelse af personale, afholdelse af fælles kurser etc.

Center for Kommunikation forventer sig meget af samarbejdet med Audiologisk Afdeling og glæder sig til at løfte opgaven.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.14.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Status fra Borgerservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Ældrerådets møde den 6. marts 2013 orienterede formanden om en oplevelse med mange ventende og lang ventetid i Borgerservice i slutningen af februar 2013.

Sagsfremstilling

På mødet vil afdelingsleder Eva Graa Eva Graae give en status fra Borgerservice efter at lov om obligatorisk selvbetjening er trådt i kraft og efter at dele af medarbejderne er overdraget til Udbetaling Danmark. Ligledes vil Eva Graae give en orientering om de forskellige tiltag, der er sat i værk i denne forbindelse.

 

Eva Graae deltager i mødet kl. 10.00.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Opfølgning på temadrøftelsen "selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget afholdt en temadrøftelse med deltagelse af Ældrerådet og områdeledere i Sundhed og Ældre på sit møde d. 12. september 2012 (punkt 108).

 

Ældrerådet orienteres hermed om eksempler på de tiltag, der er igangsat i Sundhed og Ældre med baggrund i temadrøftelsen.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen tog udgangspunkt i nedenstående 5 værdier, som opstilles i rapporten "livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjemmene".

 

  1. Indflydelse på eget liv: selvbestemmelse er med til at give værdighed og respekt for den enkelte beboer.

  2. Respekt for forskellighed: udgangspunkt i den enkeltes behov.

  3. Medmenneskeligheden i fokus: ledelsen skal være værdibærer og sørge for at sprede værdierne til medarbejderne.

  4. Gode oplevelser hver dag: fokus på hverdagen.

  5. En værdig afslutning på livet: beboernes ønsker efterleves og der opleves ro og tryghed til det sidste

 

I temadrøftelsen mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet og områdeledere blev der blandt andet drøftet nedenstående emner:

  • pædagogiske måltider (for personale i tilknytning til boenhederne på plejecentrene)

  • mulighed og motivation for frisk luft

  • velfærdsteknologi: herunder frigjorte ressourcer, selvhjulpenhed, etik, tryghed mm.

  • brugen af frivillige: herunder livshistorie, tiden til samarbejde, tavshedspligt, etik mm.

  • medicinering

 

Overordnet har de lokale centerledere taget rapporten til sig og i samarbejde med brugere og pårørende arbejdet videre med små lokale tiltag i forhold til rapportens anbefalinger. Her kan nævnes månedsdans, løbeture og ture til Herning Centret.
 

Endvidere udbygges samarbejdet med de frivillige, da der flere steder etableres frivillige ”skubbehold”. De frivillige kører med beboerne i deres kørestole, så de kommer ud og får frisk luft.
 
Et andet eksempel er opfølgning på de gennemførte uddannelsesforløb i forhold til korrekt håndtering af medicin. Arbejdet med at fastholde de opnåede kompetencer videreføres blandt andet via det igangsatte projekt under udviklingspuljen (Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. december 2012, punkt 146).

Sundhed og Ældre arbejder i øjeblikket på en etablering af pædagogiske måltider. Sagen forelægges snarest for udvalget.


Ovenstående skal ses i sammenhæng med det konstante fokus på at sikre beboerne et godt og aktivt hverdagsliv ved at tage udgangspunkt i den enkelte beboers evner og behov.

 

Lis Bukholt deltager i mødet kl. 10.30.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik oplyste, at Jørgen Kier pt. er syg. Han vil gerne have en ny tovholder for temadagsudvalget. Arbejdsgruppen udvides ikke. Peter Olesen er tovholder for temadagsudvalget indtil videre.

 

Bent Hansen, Peter Olesen og Erik Christensen deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013. Bent Hansen kører.

 

Erik oplyste, at han har deltaget i demokrativærksted - arrangeret af Indenrigsministeriet. Formålet var primært at øge stemmeprocenten til Kommunalvalget 2013.

Ud af 22 deltagere var de 9 fra Herning Kommune. Erik manglende i deltagerkredsen flere "borgere".

 

Erik har deltaget i temadag i Fårvang om visitation til kollektiv trafik, herunder Rejsekortet.

 

Den 12. juni 2013 indbyder Regionsældrerådet til temadag i Fårvang om medicin. Da der afholdes ældrerådsmøde samme dag er der ingen deltagere fra Herning. Dette meddeles indbyderen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henry Jeppesen orienterede om, at social bedrageri har været drøftet på ÆldreSagens årsmøde.

 

Henry Jeppesen orienterede om, at der er afholdt møde om anvendelse af sygehusgrunden i Herning midtby. Der forventes en afklaring i løbet af maj måned.

 

Den 30. maj 2013 besøger Ældrerådet Innovationsstalden i Gødstrup. Områdeledergruppen og Velfærdstegnologigruppen inviteres med, hvis de kan.

Afbud fra Agnete Pedersen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Arbejdsgruppen vedrørende ældrerådsvalg består af Henry, Peter, Preben og Jørgen, som er tovholder. Da Jørgen p.t. er syg drøftes forslag til initiativer på næste møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev uddelt materiale vedrørende høring om høretekniske hjælpemidler.

Såfremt der er bemærkninger bedes de givet til Lotte senest den 22. april.

I høringssvaret skrives, at materialet er modtaget for sent i forhold til at give et kompetent høringssvar.

 

Sagsnr.: 83.00.00-17-13 Sagsbehandler: Anne-Merete Gier  

Aftalesag