Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. december 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 19. november 2015 sendt materiale om forslag til kommuneplantillæg nr. 51 og forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 for MCH Herning Kongrescenter.

 

Sagsfremstilling

Forslagets formål fremgår af vedlagte bilag.

 

Høringsfristen er den 14. januar 2016.

 

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der eventuelt udarbejdes høringssvar.

 

Beslutning

Ældrerådet sender et høringssvar om, at Ældrerådet finder forslaget udemærket. Dog har Ældrerådet fået henvendelser fra beboere i Kampmannsgade, som mener, at det bliver "klemt".

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Herning kommunes værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Finanslovsaftalen 2016 skal Herning kommune beskrive og implementere en værdighedspolitik for kommunen i løbet af 1. halvår 2016. Ældrerådet er en af de parter, der skal inddrages i processen.

Sagsfremstilling

På Ældrerådets møde med Social- og Sundhedsudvalget den 9. december 2015 er kommunens fremtidige værdighedspolitik og processen for høringen af Ældrerådet blevet drøftet.

 

Med udgangspunkt heri drøftes Ældrerådets videre arbejde med værdighedspolitikken.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådets videre arbejde med værdighedspolitikken drøftes.

Beslutning

Bodil og Leif holder møde med udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard og direktør Søren Liner Christensen i januar - inden mødet i Ældrerådet den 13. januar 2016.

 

Leif påpegede, at åbenhed er vigtig.

 

Dansk Sygeplejeråd, FOA og Danske Ældreråd har i 2014 lavet en undersøgelse. Her fremkom 10 elementer, som alle bør indgå i forhold til arbejdet med emnet værdighed.

 

Leif Jørgensen anbefaler, at Ældrerådet i det videre arbejde tager udgangspunkt i de 10 elelmenter.

Papir om de 10 elementer blev uddelt.

 

Emnet sættes på som punkt på næste møde.

 

 

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetlægning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 11. november 2015 fik Ældrerådet en orientering om forholdene omkring økonomi og budgetlægning fra direktør Søren Liner Christensen.

Sagsfremstilling

Det blev på mødet besluttet, at de 10 faser, som orienteringen tog udgangspunkt i, skulle drøftes på Ældrerådets møde i december.

 

De 10 faser blev sendt med referatet fra forrige møde.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter eventuelle videre tiltag.

Beslutning

Fremover er der et punkt på dagsorden, som kaldes Økonomi- og budgetopfølgning.

Svend Erik Jensen og Peter Olesen følger op på sager fra Social- og Sundhedsudvalget.

Niels Hedegaard og Jens Henry Jensen følger op på sager fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Med hensyn til finansloven lagde Leif Jørgensen op til, at Ældrerådet skal pege på forbedringer af nuværende service frem for at komme med forslag om at igangsætte mange nye.

 

Den nye finanslov betyder, at der i årene 2016-2019 vil komme 15 mill. kr. til Herning Kommune, som er øremærket til ældre.

 

De 14,6 mill. kr. som kom i 2015 og kommer i 2016 vil fra 2017 tilgå kommunen som bloktilskud.

 

Et forslag kunne være kompetenceudvikling af personalet.

 

Ældrerådet var enige om, at omsorg ikke kan erstattes af for eksempel teknik.

 

Leif orienterede om, at Madservice Herning har et faldende antal brugere. Leif har i den forbindelse foreslået Lis Bukholt, at undersøge muligheden for udbringning af varm mad hver dag fra for eksempel et plejehjem.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-144-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Seniorrådene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Ældrerådets møde den 11. november 2015 blev det besluttet, at drøfte hvilke opgaver, som ligger hos seniorrådene. Det blev også besluttet at invitere de 4 seniorråd til et fællesmøde med Ældrerådet i januar 2016.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes relevante opgaver for de 4 senioråd.

På mødet findes en dato for fællesmøde med de 4 seniorråd.

Indstilling

Formanden indstiller,

at relevante opgaver for de 4 seniorråd drøftes,
at dato for fællesmøde fastlægges.

Beslutning

Følgende opgaver blev foreslået for seniorrådene:

  • Projekter i forhold til ensomme ældre i lokalområderne.
  • Udbredning af kendskab til appen - Min livshistorie. Herunder deltage i arbejdsgruppe.

 

Datoen for fællesmøde med seniorrådenes medlemmer og Ældrerådet blev fastlagt til torsdag den 21. januar 2016 kl. 14.30.

Mødet holdes i Rådhusets kantine.

 

Lotte sender invitationerne ud.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der var enighed om, at forløbet med fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget var godt og der var en god dialog.

Det var positivt, at der ikke var så mange punkter til drøftelse og at Ældrerådets medlemmer var mere med i debatten.

Samme fremgangsmåde skal anvendes på det kommende fællesmøde.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om møder i forbindelse med opstart af projekt i Seniorråd Vest for ensomme ældre. Bodil oplyste, at Seniorråd Vest har udvist stort ejerskab for projektet.

 

1. møde afholdes den 17. januar 2016.

Deltagerne er hjemmeboende - altså ikke borgere på plejecentrene.

Der laves opslag i nærmiljøet samt omtale i pressen.

 

Peter Olesen roste Bodil for sit store engagement og entusiasme.

 

Svend Erik orientede om et projekt i Holstero for demente.

En tidligere børnehave bruges som samlingssted for demente.

Det blev besluttet at invitere en demenskoordinator med til et kommende møde for at høre om tilbuddene til demente i Herning Kommune.

 

Niels orientede om, at der på Lindegården er købt en storskærm, så beboerne samlet følge f.eks. håndboldkampe. Den tænkes også brugt til visning af julefilm i december.

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil efterlyste ideer til temadagen 1. oktober 2016, som falder på en lørdag.

 

Der kom forslag om en frokost, et foredrag og efterfølgende dans.

Foredraget kunne være Bent Hansen og en tidligere læge fra Tarm (Lars?).

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 13. januar 2016 kl. 9.30 i lokale B1.01.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birde spurgte til seminaret i Vingsted.

Svend Erik mente, at tiden i grupperne var lidt for kort.

Bodil fandt et oplæg om erindringsdans arrangeret af Alzheimerforeningen for spændende.

Bdoil mente, at den nye formand for Etisk Råd var meget jordnær og der var en god debat om livskvalitet.

Hans Ejner mente, at det var spændende at få italesat midler til brug for udvikling af dyr medicin samt oplægget omkring inklusion af demente.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.