Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 19. august 2015.

Beslutning


 

Sagsnr.: 84.12.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering om valg til seniorråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Der afholdes valg til seniorrådene den 27. oktober 2015.

 

Ældrerådet orienteres om informationsmateriale, herunder folder (vedlagt i bilag 1) og information på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Det er nu muligt at tegne abonnement på nyheder under seniorrådene, således at borgere kan få en mail, når der er nyt fra seniorrådene.

 

Chef for plejecentre, Gitte Rasmussen deltager i punktet.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn med Herning Kommunes plejecentre, 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 18. august Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn på Herning Kommunes plejecentre i 2014 til orientering.

 

Der er gennemført tilsyn på i alt 11 plejecentre i 2014. I ingen af tilfældene blev der konstateret alvorlige fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsstyrelsens uanmeldte tilsyn er, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold på kommunens plejecentre.

 

Sundhedsstyrelsen har i 2014 gennemført tilsynsbesøg på i alt 11 plejecentre i Herning Kommune. Der blev foretaget tilsyn hos 33 ud af 418 beboere.

 

Fire plejecentre har været undtaget for tilsyn i 2014, fordi der i 2013 ikke blev konstateret fejl og mangler med patientsikkerhedsmæssige konsekvenser:

 • Kastaniegården
 • Plejecentret Birketoft
 • Kildehøj
 • Plejehjemmet Lindegården

 

Hvad måles der på? 

I forbindelse med tilsyn undersøges følgende målepunkter:

 • Skriftlige instrukser og hygiejne
 • Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
 • Medicinhåndtering
 • Patienters retsstilling
 • Tema 2014: Antipsykotisk behandling

 

 

Resultatet af tilsynsbesøgene

Det overordnede resultat af tilsynsbesøgene er, at:

 • 5 plejecentre bliver undtaget for tilsyn i 2015, da der ikke blev konstateret fejl og mangler. Det drejer sig om:
  • Lind Pleje- og Aktivitetscenter
  • Rosenlund Centret
  • Friplejehjemmet Højbo
  • Engholm Centret
  • Sandfeldgården
 • der ikke blev fundet alvorlige fejl og mangler på nogen af plejecentrene
 • på 5 plejecentre blev der fundet få fejl og mangler, som samlet set indebærer ringe risiko for patientsikkerheden
 • på 6 plejehjem blev der fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

 

Samlet kan det derfor konkluderes, at de generelle sundhedsforhold på plejecentrene i Herning Kommune er tilfredsstillende. I de 6 tilfælde, hvor der er fundet fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden, drejer det sig om utilstrækkelig skriftlig dokumentation. Der er efterfølgende igangsat de nødvendige indsatser for at rette op på de konstaterede fejl og mangler i forbindelse med dokumentationen.

 

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er et godt redskab til at få sat fokus på områder af betydning for borgernes patientsikkerhed på plejecentrene. Rapporten bliver derfor anvendt aktivt og gennemgås på de enkelte plejecentre med henblik på læring og udveksling af erfaringer på tværs af centrene.  

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning


 

Sagsnr.: 29.21.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Rundt om træningsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Når vi taler om "Træningsområdet" i kommunal sammenhæng, hvad mener vi så? Elin Mogensen, chef for sundhedsfremme, kost træning og hjælpemidler fortæller på mødet om de mange muligheder og veje ind i træningsområdet.

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.42.12-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Venteliste til plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med plejeboliggarantien, jf. lov om social service § 192a, er kommunen forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at en borger er optaget på en venteliste. Dette gælder dog ikke, hvis borgeren vælger en bestemt plejebolig. Borgere, som har valgt en plejebolig et bestemt sted og derfor er uden for plejeboliggarantien, bliver, hvis de ønsker det, to gange om året spurgt, om de fortsat vil vente på en plejebolig på et bestemt sted.

 

Sagsfremstilling

 

Status, venteliste - plejeboliger

 

2015

31/1

28/2

31/3

30/4

31/5

30/6

31/7

31/8

7/9

Venteliste HC-bofællesskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning-borgere

0

0

0

0

0

0

1

2

2

Borgere fra andre kommuner

0

0

0

0

0

0

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venteliste, somatisk plejehjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning-borgere

42

38

48

48

54

46

30

41

43

Borgere fra andre kommuner

2

5

3

4

4

6

2

3

3

Borgere med plejebolig garanti

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Venteliste, skærmet enhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning-borgere

0

0

0

0

1

1

1

1

2

Borgere fra andre kommuner

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

44

43

51

52

59

53

35

48

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgere på plejehjem – ønsker andet plejehjem

4

3

2

2

3

3

2

1

0

 

Antal på venteliste pr. 9. september 2015 til de enkelte plejecentre.

Der gøres opmærksom på, at de fleste borgere ønsker mere end et plejecenter, så opgørelsen dækker "kun" borgerens anførte første prioritet.

 

Sted

Antal på venteliste

Birketoft

0

Engholmcentret

6

Fulgsangsøcentret

8

Kastaniegården

4

Kildehøj

3

LInd Plejecenter

3

Lindegården

11

Rosenlund

3

Sandfeldgården

3

Sørvad

0

Toftebo

4

Vesterled

9

Andre kommuner/friplejehjem

16

 

 Gennemsnitlig antal ventedage i 2015 er ca. 77 dage.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om halvårsopfølgningen 2015, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015 foretaget efterårsopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2015 viser et samlet merforbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 jf. nedenstående tabel: 

 

 

Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget overskrider det oprindelige budget med 26,6 mio. kr.

 

Det forventede merforbrug på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på 11,8 mio. kr., kan primært henføres til en restudfordring på 7,2 mio. kr. i forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget for 2015-18 og til et merforbrug på sygeplejen.

Sundhed og Ældre har overvejet forskellige tiltag i 2 halvår 2015 til reduktion af merforbruget. Tiltagene blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med halvårsopfølgningen:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen om ansættelses- og indkøbsstop på Serviceområde 18.

 

Det skal bemærkes, at de økonomiske udfordringer på Serviceområde 18 primært kan henføres til budgettet for 2015 hvor forslagene fra mulighedskataloget endnu ikke har fuld gennemslag.

 

Marianne Nannerup deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opfølgning på temadagen om ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er afholdt temamøde den 25. august 2015 om ensomhed blandt ældre.

Sagsfremstilling

Evaluering af temadagen samt opfølgning på det videre forløb.

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadagen evalueres
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning