Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. maj 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 11. april 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har været til Åbent Hus på både Koloritten og på Holtbjerg.

Der er stor fokus på, at det kræver en stor indsats fra de frivillige, når det er lidt dårligere personer, som starter på centrene.

Bodil har fået mange henvendelser om den nye banegårdsplads og at bybusserne skifter plads. Bodil har kontaktet Joan Hansen vedrørende dette problem.

Der har også været nogle spørgsmål om at købe billetter. Joan Hansen vil vende tilbage vedrørende disse 2 problemer.

Joan Hansen har oplyst, at buskort til pensionister samt taksterne for flextrafikdet ikke er politisk behandlet.

 

Bodil har været til foredrag på Søglimt.

 

Bodil og Hans Ejner har været til møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Det blev drøftet, at der er ældre, som ikke helt bliver inddraget på aktivitetscentrene, hvis man er lidt dårligere (sårbare). Det er vigtigt at de ældre, som kommer første gang, bliver taget godt i mod for at få dem til at komme fremover.

 

Det blev foreslået, at dette emne kan være et punkt til drøftelse på mødet med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Møde den 8. maj om Frivillig fredag blev aflyst, men Bodil har været til møde efterfølgende om arrangementet, som holdes fredag den 24. august kl. 14-17. Datoen skal meldes ud til de 4 seniorråd.

Samme dag er der møde med Thyra Frank - Ældrerådet må derfor dele sig op.

 

Indbydelse fra Ældresagen i Åskov den 29. maj kl. 19 om demens. Arrangementet holdes på Engholmcentret og der er tilmelding ved Bodil.

 

Den 12. juni holdes møde med Ældresagen - Herning, Åskov, Vildbjerg og Aulum, hvor Bodil og Hans Ejner deltager.

 

Hans Ejnar og Margit har deltaget i fornmandsmøde i Viborg. Et kort referat medsendes referatet fra dette møde.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.20-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Visitationsenhedens områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der vil blive en introduktion til, hvilke arbejdsområder og funktioner Visitationsenheden varetager i Sundhed og Ældre samt gennemgang af, hvilke ydelser, der visiteres til.

Sagsfremstilling

Visitationsenheden varetager bl.a.

 • Koordinering af udskrivelser fra sygehuset
 • Visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp
 • Visitation af plejeorlov og pasningsorlov
 • Visitation af kørselsordninger
 • Visitation til daghjem
 • Visitation til ældre- og plejeboliger
 • Pårørendevejleder
 • Hjerneskadekoordinator
 • Sikre koordinering af borgersager på tværs af afdelinger i kommunen
 • Godkendelse af leverandører, som ønsker at være fritvalgs-leverandører
 • Tilsyn af kommunale og private leverandører.

 

Birgitte Nystrup Andersen, leder af Visitationsenheden deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Materiale, som bliver uddelt til borgere, blev uddelt.

Materialet som blev gennemgået blev uddelt. Lægges sammen med referatet.

Der er ikke lovhjemmel til at bevilge plejeorlov til pårørende, som har nærtstående personer på plejehjem.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.20-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Fast tilknyttede læger på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel af de afsatte midler udgør 1,5 mio. kr.

 

PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland indgik i november 2016 en delaftale om en ordning med faste læger tilknyttet plejecentre. Ordningen igangsættes nu på plejecentrene i Herning Kommune.

 

Målet med ansættelse af plejehjemslæger er at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne på plejecentrene – herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt forbedre medicinhåndteringen.

 

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i marts 2018 aftalt med PLO-Herning, hvordan ordningen med faste læger på plejecentrene i Herning Kommune skal gennemføres. Det omfatter blandt andet, hvilke læger der skal tilknyttes det enkelte plejecenter. Social og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene på udvalgets møde den 16. november 2016, punkt nr. 120.

 

Ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene indebærer, at der til hvert plejecenter tilknyttes en fast læge. Større plejecentre kan have flere læger tilknyttet.

 

Ordningen betyder at de fasttilknyttede læger yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning til eksempelvis medicinhåndtering og ikke akutte problemstillinger.

 

Beboerne på plejecentret kan fortsat frit vælge at beholde den læge, de har ved indflytningen på plejecentret. De kan dog også vælge den fast tilknyttede læge til at varetage behandlingen. I aftalen med PLO forpligter Herning Kommune sig til at understøtte beboerne i at vælge den fasttilknyttede læge. Ordningen er ens på hhv. kommunale og private plejecentre i Herning Kommune og omfatter således 11 kommunale plejecentre, tre plejehjem, der drives efter driftsaftale med Danske Diakonhjem, og to friplejehjem. Ordningen med fasttilknyttede læger omfatter ikke borgere på midlertidige ophold.

  

I aftalen med de privatpraktiserende læger forpligter Herning Kommune sig til at sikre, at lægen har en fast kontaktperson på plejecentret, og at lægen får mulighed for at præge den sundhedsfaglige behandling på plejecentret.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ordningen træder i kraft pr. 1. august 2018.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om regnskab 2017 for social- og sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om regnskabsresultatet for 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser regnskabsresultatet 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets områder et merforbrug på 3,217 mio. kr. Der søges overført et mindreforbrug på i alt 3,411 mio. kr. til 2018 og et merforbrug på 2,171 mio. kr. til 2019 (merforbrug Blå Kors Varmestue fra tidligere år, fastfrosset uden gældsafvikling frem til 2022).

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Demografireguleringen anvendes ikke for Handicap- og Psykiatriområdet som den gør på ældreområdet.

Der arbejdes videre med de erfaringer, der opleves på Fuglsangsøcentret, hvor der er handicappede borgere på plejecentret.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotater 2019 for Sundhed og Ældre og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater 2019 for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse forelægges Ældrerådet til orientering og drøftelse.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2019-2022, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 23.-24. april 2018, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Notatet uddrager de centrale budskaber for serviceområderne og underbygger disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).

 

Perspektivnotater for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at perspektivnotaterne drøftes.

Beslutning

Perspektivnotaterne blev drøftet.

På næste møde vil Søren L. C. orientere om næste års budget..

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni 2018 kl. 9.00 til 10.00.

Sagsfremstilling

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Ældrerådets medlemmer anmodes om at komme med forslag til punkter til drøftelse på fællesmødet.

 

På Ældrerådets møde uddybes punkterne og spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkterne til drøftelse på fællesmødet fastlægges
at punkterne uddybes
at spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

Beslutning

Følgende punkter ønskes drøftet på fællesmødet den 19. juni.

1. Hvad er Social- og Sundhedsudvalgets forventning til Ældrerådet?

2. Fokus på de lidt sårbare ældre, som ikke er igang på et aktivitetscentre. Hvordan får vi dem inddraget?

3. Antallet af frivillige - hvad hvis vi løber tør for frivillige? Kan vi basere fremtidiens serviceniveau på frivillige?

4. Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - hvordan gribes det an i Henring?

Formandskabet fordeler de 4 punkter i mellem sig.

 

 

 

Sagsnr.: 88.00.00-K04-1-18 Sagsbehandler: Niels Sangill Hermansen  

Udbud - diabetesartikler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune gennemfører i samarbejde med Komudbud udbud på diabetes artikler. I den forbindelse skal Udbud og Jura bede om Ældrerådets eventuelle kommentarer til høringsmaterialet og tilbudslisten.
Opmærksomheden henledes særligt på krav og princippet for tildeling af kontrakten. Måtte der være spørgsmål kan udbudskonsulent Niels Hermansen kontaktes på 96282346.

 

Høringsfristen er den 23. maj 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der evetuelt udarbejdes et høringssvar.

Beslutning

Materialet taget til efterretning.

Der indsendes ikke høringssvar fra Ældrerådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af repræsentantskabsmøde og temadag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd har den 7. og 8. maj afholdt repræsentantskabsmøde og temdag.

Sagsfremstilling

12 medlemmer fra Ældrerådet deltog begge dage.

Der ønskes en evaluering af begge arrangementer, så formanden kan lave en samlet tilbagemelding, når Danske Ældreråd beder om en evaluering.

Indstilling

Formanden indstiller,

at arrangementerne evalueres.

Beslutning

De forskellige seminarer blev kort evalueret.

Seminaret Spidskompetence for unik ældrepleje i Danmark indeholdt en gennemgang af love langt tilbage. Ikke særlig relevant.

Seminaret Underernæring med fokus på kost i forbindelse med rehabilitering meget spændende orientering. Antallet af diætister i Herning Kommune undersøges.

Seminaret om Sønderborg-modellen gav intet udbytte. Det forløb som interview-form.

Seminaret Udmøntning af midler via puljer. Frederikshavn sender brev til byrådet om afsætte midler, når det bliver til bloktilskud.

Seminaret med Randers Kommunes indlæg - intet nyt og intet udbytte.

Seminaret om Demensvenlige kommuner - hvordan benyttes denne metode til andre grupper - spændende oplæg.

Seminaret om Værdig ældreomsorg var et godt oplæg.

Seminaret om Fremtidiens boliger - godt oplæg. Mange gode forslag.

Seminaret om Demografimodeller - godt oplæg.

Oplæg af Jakob fra Etisk råd - et rigtig godt oplæg.

 

Ældrerådet vil gerne 2 og 2 sammen på hvert seminar ved næste temadage/konferencer.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels har været på Lind Plejecenter til et møde med pårørende til plejehjemsbeboere. Her har han orienteret om forskellen på Ældrerådet og ÆldreSagen.

 

Inge har været til møde på Fuglsangsøcentret - orienterede om Ældrerådet.

Der blev opfordret til at lave et bruger-pårørenderåd på Fuglsangsøcentret.

 

Karin har hørt fra Højbo - hun er inviteret til at komme på besøg.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Ø. orienterede om, at der er holdt møde i temadagsudvalget.

Mette Søndergaard, ergoterapuet kontaktes for at holde oplæg.

Lokalet kan være på Koloritten, men andre muligheder undersøges. F.eks. Lind, Fuglsangsø, Huset nr. 7 eller Toftebo.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 13. juni 2018.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik melder afbud til næste møde.

 

Oplæg til Byrådets budgetkonference blev uddelt.

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Flextur drøftes på mødet i Regionsældrerådet.

 

Foldere om Ældrerådet blev uddelt til uddeling af medlemmerne. Plan for fordeling sættes på næste møde.