Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. maj 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1269-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Brugerundersøgelsen vedrørende hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har gennemført en brugerundersøgelse på hjemmehjælpsområdet for at følge op på tilfredsheden med den tildelte og udførte hjemmehjælp. Brugerundersøgelsen giver et grundlag for politisk beslutningstagen i forhold til den videre udvikling af hjemmehjælpen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen på sit møde d. 18. april 2012.
 
Der gives her en orientering om undersøgelsens resultater.

Sagsfremstilling

Formålet med undersøgelsen var at belyse brugernes oplevede kvalitet af de leverede ydelser – herunder at give et billede af brugernes oplevede af selve udførelsen af de tildelte ydelser og hvorvidt medarbejderne opleves som kvalificerede og imødekommende. For at belyse behovet for hjemmehjælp er hjemmehjælpsmodtagerne endvidere blevet spurgt, om den tildelte hjemmehjælp er tilstrækkelig.


Denne brugerundersøgelse er den første siden dannelsen af den nuværende Herning Kommune. Der har inden sammenlægningen været gennemført ad hoc brugerundersøgelser i de gamle kommuner Aulum-Haderup, Aaskov, Trehøje og Herning. I gammel Herning Kommune er den seneste brugerundersøgelse udarbejdet i 2005.

Undersøgelsens resultater
Der er indkommet 834 besvarelser ud af 1745 spørgeskemaer, hvilket giver en svarprocent på 48 %. Det ville være ønskeligt med en højere svarprocent. At svarprocenten ikke er så høj betyder, at resultaterne skal tages med forbehold. De indkomne besvarelser er repræsentative i forhold til fordeling på køn, civilstand og type af hjælp.

  

 
Personlig pleje
Praktisk hjælp
Samlet
Tilfredshed med de udførte ydelser
82 %
66 %
72 %
Tilfredshed med at de tildelte ydelser dækker det selvvurderede behov
81 %
66 %
Ikke målbart

Tabellen viser brugernes tilfredshed med de udførte ydelser og tilfredshed med de tildelte ydelser i forhold til det selvurderede behov. Der ses især en høj tilfredshed med den personlige pleje og dækningen af selvvurderet behov for personlig pleje. Vurderingen af den praktiske hjælp kan ses i lyset af de seneste års besparelser på især ydelser inden for den praktiske hjælp.


Der er stor tilfredshed med de hjælpere, som kommer i hjemmet, idet 94 % af brugerne angiver, at de bliver behandlet med respekt og at hjælperne i 89 % lader brugerne gøre det, de kan (fokus på selvhjulpenhed). Medarbejdernes fokus på "ansvar for det gode liv" med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne eller opretholde deres nuværende funktionsevne er således godt på vej til at blive integreret i hjemmeplejen.    
33 % af brugerne oplever, at det er de samme hjælpere, der kommer og en tilsvarende andel angiver, at hjælpen er af samme kvalitet uanset hvilken hjælper, der kommer. Dette kan så sammenholdes med, at ca. 77 % angiver, at de oplever, at de forskellige fagpersoner har kendskab til den enkelte borgers situation. Dette betyder, at på trods af flere forskellige hjælpere, så foregår der en tilfredsstillende overlevering af informationer mellem hjælperne i ca. 80 % af tilfældene.

35 % har kendskab til velfærdsteknologiske løsninger, mens 10 % er positiv overfor de muligheder, der kunne være med indførsel af velfærdsteknologiske løsninger. Overordnet set vil der være et udviklingspotentiale på dette område, hvilket hænger godt sammen med satsningen på velfærdsteknologiske løsninger.  


Ca. 65 % er tilfredse med kommunens visitatorer. Grundet visitationens myndighed kan visitationen opfattes som en modspiller ved tildeling af ydelser, når der skal gennemføres besparelser.

Samlet set har brugerundersøgelsen givet et signal om brugernes oplevelse af det nuværende serviceniveau og dermed er den et værdifuldt redskab til den fremtidige udvikling af hjemmeplejen.

 

Indsatsområder i 2012
Foruden det stadige fokus på at lave smidigere arbejdsgange vil der være specifikt fokus på:

  • videreudvikling og –implementering af konceptet ”ansvar for det gode liv”. Hverdagsrehabillitering vil understøtte brugeren i at vedligeholde det nuværende/tidligere funktionsevneniveau. I den forbindelse vil der ligeledes være fokus på mulighederne for inddragelse af velfærdsteknologi med henblik på at gøre brugeren så selvhjulpen som muligt.

  • forventningsafstemning: således at det sikres at brugeren (og eventuelt også pårørende) opnår en forståelse – og i bedste fald en accept - for omfanget af de tildelte ydelser. Dette skal ske gennem et fokus på dialog/kommunikation og kompetenceudvikling hos medarbejderne.

  • brugerinddragelse: hvilket vil sige, at brugerne er involveret i andet og mere end blot at give oplysninger - det kan for eksempel være at finde frem til problemstillinger, prioritere temaer, udvikle ideer og løsninger eller evaluere indsatser. Det vil sige, at det i høj grad drejer sig om at udvikle Herning kommunes tilbud i et samarbejde med brugerne.Lis Bukholt deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der arbejdes videre med indsatsområderne i 2012.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.32-P21-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendt tilsynspolitik sendes til orientering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsfremstilling

Ældrerådet orienteres her om den seneste revision af tilsynspolitikken, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside, således at politikken er mere synlig for borgere og virksomheder.

Se her: http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Politikker/Tilsynspolitik.aspx

 

Tilsynspolitikken, der senest er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 11. januar 2012, indgår som et afsnit i det materiale, som private leverandører af social service efter §83 skal godkendes efter. Politikken blev ved en fejl ikke fremsendt til høring i Ældrerådet inden den endelige godkendelse.

 

Der er med godkendelsen af tilsynspolitikken i Social- og Sundhedsudvalget i januar 2012 kun sket redaktionelle ændringer i forhold til udvalgets behandling i september 2010. Byrådet har senest godkendt materialet den 27. november 2007.

 

Tilsynspolitikken skal godkendes politisk mindst en gang årligt.

 

Mie Toft deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet foreslår, at det i overskriften præciseres, hvilke tilsyn det handler om. Overskriften tilrettes på hjemmesiden.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Status på økonomien i Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Aktuel status på den økonomiske situation i Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB), herunder:

  • Regnskab 2011 + overførsler fra 2011-2012

  • Budgetopfølgning 2012

  • Budget 2013-2016

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

 

Ældrerådet bedes melde tilbage om ønske for metode til høring i forbindelse med budget 2013. Materialet er først klar efter 2. budgetkonference den 23. og 24. august 2012. Ældrerådet har møde den 29. august 2012.

 

Ældrerådet ønsker samme materiale som ved budgettet for 2012, og Ældrerådet ønsker et møde kun for Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om, at lokalplanen nu er endelig vedtaget for Fuglsang Sø - plejecenterområdet.

 

Der er den 25. april 2012 afholdt borgermøde i Tjørring vedr. Fuglsang Sø-centret - ca. 200 deltagere.

 

Der er den 14. maj 2012 afholdt repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd med ca. 500 deltagere. Fra Ældrerådet i Herning deltog 5 personer.

Der vil fremover afholdes repræsentantskabsmødei Danske Ældreråd hvert år - mod nu hvert andet år.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen - Har hørt om digitaliseringen af det offentlige - som slår fuldt igennem i 2015. Der afholdes it-kurser på Koloritten.

 

Henry Jeppesen - Der der søgt 3,7 mill. kr. hos Social- og Integrationsministeriet til projekt "Ældre på den digitale landevej" - et projekt i samarbejde med Ældre Sagen, Herning Frivilligcenter og Herning Bibliotek.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier - Orientering vedr. den påtænkte temadag den 1. oktober 2012.

 

Arbejdsudvalget, som består af Peter Olesen, Leif Jørgensen, Bendt Christensen og Jørgen Kier har kortlagt følgende:

Såfremt bdugetudkastet kan underbygges, så det holder søges temadagen gennemført  mandag den 1. oktober på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12, Herning kl. 9.00 – 16.00.
Dagens tema: Aktive ældre med solidaritet mellem generationer.
Entre: 100,00 kr. pr. deltager for alle.

Foreløbigt dagsprogram:
Kl. 8.45 – 9.00 Ankomst
Kl. 9.00 Velkomst ved Ældrerådets formand Erik Christensen.
Fællessang.
Kl. 9.15 Indlæg ved borgmester Lars Krarup med baggrund i dagens
tema – mulighed for spørgsmål.
Kl. 10.00 Kort pause – kaffe med bolle.
Kl. 10.30 Indlæg ved fungerede Sundheds- og Ældrechef Lis Bukholt - mulighed for
spørgsmål.
Kl. 11.30 Kort orientering om seniorråd og Ældreråd ved Erik Christensen
– mulighed for spørgsmål.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Kort indlæg ved Chef for Kost og Træning Elin Mogensen.
Kl. 13.15 Fællessang.
Solidaritet = fællesskab, sammenhold, gensidig forståelse!
Debatindlæg mellem unge studerende og mødedeltagere under ledelse af
lektor Michael Nørager, AU Herning.
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe/the.
Kl. 15.00 Fællessang
Musikunderholdning.
Kl. 16.00 Tak for i dag ved Erik Christensen.
Fællessang.

 

Dagens konferencier: Torsten Christensen

Dagens program er med ret til ændringer.

Udvalget arbejder videre på arrangementet.

 

 

Intet nyt fra presseudvalget fra dagens møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd blev uddelt.