Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. november 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

Sagsnr.: 27.39.20-G01-6-17 Sagsbehandler: Birgitte Nystrup Andersen  

Orientering om Borgerstyret Personlig Assistance - BPA

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Gennemgang af BPA-ordningerne (Borgerstyret Personlig Assistance), som bevilges efter servicelovens paragraf 95 og 96.

 

Der vil blive sat fokus på, hvilke borgere, der er i målgruppen til en BPA-ordning samt hvilke krav, der stilles til de borgere, der bevilges ordningen.

 

Chef for Visitationsenheden Birgitte Nystrup Andersen deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der blev opfordret til at borgere, der har et særligt behov for hjælp skal kontakte Visitationsenheden for at høre om de forskellige muligheder.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 88.00.00-K04-2-17 Sagsbehandler: Niels Sangill Hermansen  

Udbud på bleer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune deltager i SKI's (Statens Indkøb) udbud på bleer, og jeg skal på den baggrund bede om rådets eventuelle kommentarer til det udbudsmateriale, der påtænkes bekendtgjort.

 

Udbuddet er udarbejdet af fagrepræsentanter og udbudskonsulenter fra det meste af landet og er bragt i høring i Danske Ældreråd, ligesom det Centrale Handicapråd også er hørt.

 

Det skal bemærkes, at udbuddet efter Udbud og Jura og sygeplejersker i Herning Kommunes opfattelse, sikrer de produktegenskaber vi kender fra i dag, fra vores nuværende aftale.

 

Bilag ''Beskrivelse tl Handicapråd'' fortæller om de primære elementer i udbuddet, nemlig kravspecifikation og kriterier for tildeling af kontrakten. Det andet bilag fortæller om leverandørens tilbud og kan gennemlæses ved interesse.

 

Høringsfristen er den 25. november 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 15. november 2017 drøftet udbudsmaterialet

vedrørende indkøb af bleer.

I Ældrerådet tilslutter vi os det faglige personales holdninng, og der er ikke

yderligere kommentarer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har kontaktet Døveklubben med oplysninger fra orienteringen på forrige møde i Ældrerådet.

 

Ældrerådets dialogmøde med Social- og Sundhedsudvlget i november måned er aflyst. Der bliver planlagt møde i starten af 2018 med nyt Social- og Sundhedsudvalg og nyt Ældreråd.

 

Mødet i december afsluttes med fælles frokost som afslutning på denne valgperiode. Lis Bukholt, Søren Liner Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard og Lars Krarup inviteres.

 

Leif roste læserbrevet fra Hans Ejnar Juulsen om ældrerådsvalget.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ruth har været til brugerpårrenderådsvmøde på Sandfeldgården. Sandfeldgården er meget interesseret i, at der fortsat vil være repræsentanter fra Ældrerådet i deres brugerpårørenderåd.

Det undersøges i Sundhed og Ældre, hvilke plejecentre, der ønsker repræsentanter fra Ældrerådet.

 

Bodil har være til møde om projektet Ind i Fællesskabet ved Herning Frivilligcenter. Et projekt for ensomme ældre - starter i Aulum og Herning Øst.

Projektet har fokus på mindre grupper på 3-4 personer og er et 3 årigt projekt.

Der er givet 600.000 kr. fra TrygFonden til projektet.

Der er brug for frivillige til at foretage interviews med de ældre, for at finde det rette match.

Materiale om projektet sendes med referatet.

 

Bodil er med i projektet Kom godt hjem og har været til introduktionsmøde.

Projektet handler om udskrivning fra sygehuset.

Der skal være besøg indenfor de første 24 timer efter udskrivningen.

Det skal afklares om det er personale fra sygehuset eller om det er hjemeplejen.

Det skal gerne resultere i færre genindlæggelser.

Projektet er et 3-årigt projekt.

Næste møde er i december måned.

 

Ældrerådet efterlyser nøgletal - primært på ældreområdet.

Ældrerådet ønsker at kunne sammenligne tallene fra Herning Kommune med øvrige kommuner i region Midt.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 6. december 2017.

Mødet afsluttes som tidligere nævnt med frokost.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.