Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. august 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Spørgsmål vedr. tilgængelighed i Bredgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsfremstilling

Ældrerådet har spurgt til de tilgængelighedsløsninger man har valgt i Bredgade, i forlængelse af en avisartikel om flere fald.

Marius Reese og Mari Lohne vil fortælle om tilgængelighed i vejprojekter, om adgange til bygninger samt om udfordringerne i Bredgade før og efter.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Rammerne for ejere og for kommunen blev kort gennemgået.

 

Der blev præsenteret nogle nye løsninger på et par steder i gågaden.

 

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Orientering om fremkommelighed i kommunen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har bedt Teknik og Miljøforvaltning om en orientering om kommunens prioriteter af fremkommelighed på vejnettet.

Orienteringen omfatter

 • Overordnet om indholdet i Mobilitetsstrategien (byrådsgodkendt i 2016)
 • Prioriteringer og arbejdsmål for fremkommelighed
 • Redskaber som bruges til den daglige drift for at sikre fremkommelighed

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Mobilitetsstrategien blev uddelt.

Der blev opfordret til at melde fejl og mangler ind på Giv et praj - enten på hjemmesiden eller via appen.

 

Der blev stillet et spørgsmål om der findes en geogratisk fordeling af de ting, som meldes ind på Giv et praj.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har været til møde med Joan Hansen fra Byrådet. Problematikken om, hvem der skal hjælpe med bestilling af Rejsekort ved brug af NemId, blev drøftet. 7-Eleven kan yde hjælpen, de har dog ikke synlige skilte med det. Der bør være en henvisning fra Borgerservice til dette.

Det blev på mødet nævnt, at det ikke er muligt at give faste pladser til busserne.

 

Bodil er inviteret til møde med borgmesteren den 22. august 2018.

 

Danske Ældreråd har nu sendt orientering fra Ældrerådet i Herning om betaling for midlertidige ophold til de øvrige kommuner samt til Thyra Frank.

 

Der blev stillet spørgsmål om et seniorråd kan have et ældrerådsmedlem som formand. Det var der enighed om, at man godt kunne.

 

Bodil, Hanne Ø. og Karen deltager den 24. august i et møde med Thyra Frank for ældrerådsrepræsentanter i region Midt. Mødet holdes i Viborg.

 

Den 24. august kl. 14-17 holdes Frivilligdag på Biblioteket i Herning.

Fra Ældrerådet deltager Edith, Hanne K., Niels, Margit og Inge.

Alle mødes kl. 13.00 og deltagerne samt Bodil er tilmeldt spisningen fra kl. 17.30.

 

Den 30. august kl. 9.00 holdes møde om budgettet for 2019. Mødet holdes på Lundgårdskolen.

Afbud fra Hanne K. og Hanne Ø.

 

Den 3. september er der inviteret til stormøde – for alle ældre- og seniorråds medlemmer i Region Midt. Fra Herning deltager Mads, Inge, Svend Erik, Hanne Ø., Hanne K., Bodil, Hans Ejner, Niels, Edith, Margit, Jens-Henry og Angela.

Hanne Ø. kører og har Inge, Margit og Angela med.

Jens-Henry kører og har Mads og Bodil med.

Niels kører og har Hanne K. og Edith med

Svend Erik og Hans Ejner kører selv.

 

Den 11. september kl. 9.30 holder Ældrerådet møde med formænd og næstformand i de 4 seniorråd. Dagsorden sendes ud senere.

 

 

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Revideret værdighedspolitik for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2016 blev Herning Kommunes første værdighedspolitik for ældreplejen vedtaget. Politikken skal revideres i det første år af hver kommunal valgperiode. Der fremlægges forslag til revideret værdighedspolitik for 2018-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2016 vedtog Herning Byråd den gældende værdighedspolitik den 26. april 2016, punkt 107. Værdighedspolitikken forholder sig til en række obligatoriske områder, nemlig livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

Værdighedspolitikken blev til på baggrund af en længere proces i 2016 med inddragelse af ledere i Sundhed og Ældre, MED-udvalget for Sundhed og Ældre samt formandsskabet for sektor-MED for Handicap og Psykiatri, Ældrerådet samt Herning Kommunes borgere generelt.

 

I forbindelse med finansloven for 2018 er det besluttet, at kommunerne skal indarbejde "pårørende" som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Der forelægges således forslag til revideret værdighedspolitik for valgperioden 2018-2021, hvor punktet "pårørende" er beskrevet. "Pårørende" er i værdighedspolitikken beskrevet jævnfør den pårørendestrategi, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 8. februar 2017, punkt 16.

 

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem, det handler om, nemlig borgere, tidligere og nuværende pårørende, Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer, Senior- og Ældreråd samt medarbejdere i Sundhed og Ældre, som til dagligt samarbejder med pårørende. I processen med pårørendestrategien blev der lagt stor vægt på, at den skulle ses i sammenhæng med netop værdighedspolitikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 19. juni 2018 besluttet, at den reviderede værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der afgives høringssvar.

Beslutning

Høringssvaret:

Ældrerådet har på møde den 15. august 2018 drøftet den reviderede værdighedspolitik.

Ældrerådet bakker op om det nye afsnit og tager politikken til efterretning.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-2-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundhed og Ældre - nøgletal juni 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget er på udvalgsmødet den 19. juni 2018 blevet orienteret om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området. Hermed sendes nøgletalskataloget til orientering i Ældrerådet.

 

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og Sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger

 

Der fremhæves følgende udviklingstendenser i nøgletallene:

 • De disponerede sygeplejeydelser er faldet til et lavere niveau (figur 3).
 • Herning Kommune har en lavere andel af borgere over 65 år som modtager hjemmehjælp end hovedparten af sammenligningskommunerne (figur 4).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 7).
 • Der er et fald i antal sygehusudskrivelser og en stigning (stabilisering) i antal ambulante besøg (figur 8).
 • Der er en stigning i antal forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år (tabel 1 og 2).
 • Der er en stigning i antal udlån af hjælpemidler (figur 15).
 • Borgere bor længere tid i permanente plejeboliger (figur 18)
 • Ventelisten til plejeboliger er atter stigende (figur 19).

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet ønsker en gennemgang af nøgletallene på mødet i september måned.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.56-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Værgemål - Øget sagsbehandlingstid for ansøgninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningens sagsbehandlingstid for ansøgninger om værgemål er op til 6-8 måneder. Det har store konsekvenser for de borgere med ansøgning om værgemål og deres pårørende.

 

Sagsfremstilling

Afgørelser om værgemål træffes af Statsforvaltningen. Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, som ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på deres vegne.

 

På tværs af Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri er der omkring 150 sager om værgemål årligt.

 

Et værgemål er en indgribende beslutning over for den person, der skal under værgemål. Derfor er der også en række forskellige krav i lovgivningen, som skal opfyldes, ligesom der skal indhentes mange oplysninger, og en række personer skal underrettes og høres.

 

Det er kun få, der kan ansøge om værgemål:

 • Borgeren
 • Pårørende
 • Egen læge
 • Politimesteren
 • Kommunale medarbejdere med kompetence til at ansøge om værgemål

 

Lovgivningsmæssigt skal der være et aktuelt behov, før en ansøgning om værgemål kan igangsættes. Når et værgemål kommer på tale, er der derfor et stort behov for, at sagsbehandlingstiden minimeres.

 

I 2013 fik Statsforvaltningerne en ny struktur, hvor de tidligere fem selvstændige statsforvaltninger blev samlet under én fælles myndighed – Statsforvaltningen. Før strukturændringen var der typisk op til tre måneders sagsbehandlingstid for en værgemålssag. Statsforvaltningen anfører på sin hjemmeside, at en ansøgning om værgemål i dag kan afsluttes inden for seks måneder, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en værgemålssag er 13,5 uger.

 

Sagsforløbet for ansøgninger om værgemål

Fordi et værgemål er et indgribende tiltag i et menneskes liv skal en række andre tiltag være afprøvet først – det kan eksempelvis være pædagogiske tiltag eller tekniske foranstaltninger. I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har kompetencen til at kunne søge om værgemål. Det er dermed Tilsynsenhedens opgave at indhente de nødvendige oplysninger til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

 

Tilsynsenheden er ansvarlig for at udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af oplysninger fra social- og sundhedspersonalet omkring den pågældende borger. Det er en stor udfordring at indsamle de nødvendige fyldestgørende oplysninger. Herning Kommune forsøger derfor at uddanne medarbejdere i udfyldelse af værgemålsskemaer. Fra ansøgningen igangsættes i kommunen, til den er afsendt til Statsforvaltningen, går der typisk 14 dage.

 

Når Herning Kommune indsender en ansøgning om værgemål til Statsforvaltningen, modtager kommunen en kvittering med dato for modtagelsen af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden beregnes dog først fra den dato, hvor Statsforvaltningen begynder at se på sagen. Når det sker, modtager kommunen en ny meddelelse fra Statsforvaltningen, som endeligt takker for modtagelsen af ansøgningen. Der kan gå op til 6 uger mellem de to datoer. Herefter er der så en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder.

 

I 2016 indsendte Herning Kommune en klage over den lange sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen i 2015. Statsforvaltningen svarede, at årsagen var strukturomlægningen, og at man forventede en ”normalisering” – forstået som en tilbagevenden til 2-3 måneders sagsbehandlingstid - i løbet af det første halve år af 2016. Eftersom den faktiske sagsbehandlingstid er på op til 8 måneder kan det konstateres, at dette mål ikke er nået.

 

Den lange sagsbehandlingstid er problematisk for de borgere, med ansøgning om værgemål, samt deres pårørende.

 

En borger med demens, som ikke længere kan blive boende i eget hjem og som ikke ønsker at flytte, kan ikke flyttes til en permanent skærmet plads på et plejecenter, før sagsbehandlingen af værgemålet er afsluttet. Det betyder, at borgeren må placeres på en midlertidig plads på et plejecenter i den tid, sagsbehandlingen pågår. Ophold på en midlertidige plads kan betyde flere flytninger mellem forskellige pladser, hvilket kan opleves meget stressende for den pågældende borger. Brugen af midlertidige pladser til borgere med behov for værgemål er ligeledes en medvirkende årsag til, at det til tider kan være svært at hjemtage borgere, der udskrives fra sygehusene, fordi der ikke er ledige midlertidige pladser på kommunens plejecentre.

 

En borger med demens, som ikke længere kan træffe realistiske beslutninger omkring sin økonomi, risikerer at bringe sin egen økonomiske situation i fare i den periode, hvor sagsbehandlingen står på. Denne situation medfører ligeledes et stort pres på familien i perioden frem til, at et værgemål kan træde i kraft.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på udvalgsmødet den 19. juni 2018. Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der rettes henvendelse til Ministeren med henblik på at få rejst sagen på landsplan.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Orientering om tilkøbspriser i frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

I forbindelse med at "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" nu er klar til at drifte forsøgene vedrørende tilkøb af hjemmehjælp og tilkøb af socialpædagogisk støtte fremlægges tilkøbspriserne til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af frikommuneloven, at prisen på tilkøbsydelser skal afspejle de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at tilrettelægge og levere tilkøb. Derfor er der sket en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) og for socialpædagogisk støtte, herunder afskrivning og forrentning. De kalkulerede priser skal også afspejle de samlede faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Beregningen udgør taksten, som kommunen skal opkræve den enkelte borger, der benytter sig af tilkøbsydelser. Borgeren skal endvidere være indforstået med tilkøbets omfang og pris. Det sikres I Herning Kommune og i flere af de øvrige kommuner gennem et aftalepapir, som borgeren underskriver forud for leveringen af købet.

 

Ved alle tilkøbsydelser har kommunerne pligt til at sikre, at borgerne får det, som de har krav på i henhold til kommunernes serviceniveau. Det vil sige, at før en borger i målgruppen kan gøre et tilkøb, så skal kommunerne afklare, om det reelt set er en ydelse, som borgeren skal betale for, eller om det er indeholdt i borgerens visiterede ydelse.

 

Administrationen har beregnet følgende priser for hjemmehjælp i 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Med

Moms

Praktisk hjælp

og ledsagelse

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

332 kr.

410 kr.

 

Pleje

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

376 kr.

464 kr.

Dagtimer weekend

464 kr.

573 kr.

Aften hverdag og weekend

595 kr.

734 kr.

 

Som det fremgår af tabellen er der både tale om priser uden og med moms.

 

Prisen er uden moms, hvis der er tale om et ”merkøb”. Et merkøb er, når borgeren ønsker at købe mere af en ydelse, som vedkommende allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, som i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at købe mere rengøring.

Prisen er med moms, hvis der er tale er et ”nykøb”. Et nykøb er, når borgeren ønsker at købe en ydelse, som vedkommende ikke allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan dreje sig om en borger, der ikke i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at tilkøbe det.

 

Ved køb af praktisk hjælp har borgeren endvidere mulighed for at bruge servicefradraget (håndværkerfradraget), hvis købet er momspligtigt.

 

For socialpædagogisk støtte er der beregnet følgende priser for 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Social-

pædagogisk

ledsagelse til

aktiviteter

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

405 kr.

Øvrig tid

Kl. 17-7 på hverdage, samt weekender og helligdage

434 kr.

 

For socialpædagogisk ledsagelse er prisen uden moms, og der er tale om et merkøb. Borgerne har i forvejen mulighed for at modtage socialpædagogisk ledsagelse i den visiterede socialpædagogiske støtte i dag. Derfor er det køb af mere af den samme hjælp.

 

I Herning Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk støtte er der mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter, hvis borgeren selv ønsker ledsagelse, hvis pågældende ikke selv kan, og hvis det vurderes relevant. Et eksempel er en borger, som er visiteret til socialpædagogisk støtte, og som ønsker at køber socialpædagogisk ledsagelse til en biograftur.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet vil gerne have en orientering om antallet af borgere, som gør brug af tilbuddet f.eks. pr. 1. januar 2019.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuel uddeling af ældrepris

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jens-Henry Jensen har på mødet den 13. juni 2018 bedt om at punktet blev sat på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Drøftelse af uddeling af ældrepris på Ældrerådets vegne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af Jens-Henry, Bodil og Lotte. Udvalget udarbejder et udkast til politisk godkendelse.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 

 

Danske Ældreråd indbyder til temadag den 2. oktober 2018 i Brædstrup.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

Tilmeldingsfristen er den 19. september.

 

Temadagen har fokus på:

 

Ældre-/seniorrådene får travlt i år 2018 og 2019. I alle kommuner skal kvalitetsstandarder revideres eller udformes, værdighedspolitikkerne skal revideres og suppleres med omsorg for pårørende som indsatsområde, og demenshandlingsplanens initiativer og bevillinger skal udmøntes. På Finansloven 2018, er afsat midler til initiativer til bedre bemanding i hjemmepleje og på plejehjem, samt tiltag for pårørendestøtte og en værdig død. Alle initiativer, som nu skal planlægges i kommunerne.

 

Ældre-/seniorråd skal høres om alle forandringer og initiativer, der vedrører ældre over 60 år, og skal derfor høres om kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør omdrejningspunktet for det kommunale serviceniveau og er et væsentligt politisk, økonomisk og fagligt redskab for politikkere, ledere, medarbejdere og for ældre-/seniorråd. Ældre-/seniorråd skal derfor gerne levere konstruktive ideer og høringssvar, også i en tid med stram økonomi. Temadagen bidrager til at oplyse om og kvalificere ældre-/seniorråd om kvalitetsstandarder generelt og giver plads til konstruktiv erfaringsudveksling mellem deltagerne.

 

Når værdighedspolitikken, demenshandlingsplanen og diverse finanslovs- og satspuljebevillinger i de kommende år udmøntes til initiativer i kommunerne, er det vigtigt at ældre-/seniorråd har viden om og indsigt i de politiske og kommunale rammer for initiativerne. I nogle kommuner vil der være tale om mindre justeringer og tilpasninger, mens andre kommuner går i gang med gennemgribende ændringer. Temadagen er tilrettelagt således, at overordnede rammer og vilkår for initiativerne præsenteres, og der gives praksisnære eksempler på, hvordan man har valgt at gribe økonomi, initiativer, borgerinddragelse og samarbejdet med ældre-/seniorråd an i Middelfart Kommune. 

 

Danske Ældreråd byder velkommen til en temadag, der er spækket med vigtige emner til de kommende års ældre-/seniorrådsarbejde. På dagen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament, får konkret viden og praksisnære redskaber og eksempler, som kan sætte ældre-/seniorråd på sporet, når de skal samarbejde til et godt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen. Et beslutningsgrundlag, der gerne skal skabe de bedste vilkår for kommunens ældre.

 

Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Hanne K., Niels, Jens-Henry, Mads og Svend Erik tilmeldes temadagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry orienterede om, at der i søndagscafeen i Nørregade 30 nu er 6 frivillige.

 

Hanne K. orienterede om, at der på Aktiv Centret starter søndagscafe den 19. august. Der er god hjælp af frivillige, lige pt. 11 frivillige. Der er et godt samarbejde med Kirkens Korshær.

 

Bodil orienterede om, at søndagscafeen på Lindegården har 55 tilmeldte og der er venteliste til en udflugt, hvor turen går til Stauning Havn.

 

Svend Erik orienterede om at TV Midtvest har vist et program om hjemmehjælp i Viborg, hvor der var fokus på fjernbesøg.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Ø. uddelte forslag til program for temadagen den 1. oktober.

 

Invitationen sendes ud til foreninger og akvitetscentre og plejecentre.

 

Listen til at notere deltagere på er klar til frivilligdagen den 24. august.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 12. september kl. 9.30

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Dagsorden til møde i Regionsældrerådets temadag den 3. september blev uddelt.

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.