Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. maj 2019
Mødested: Plejecentret Vesterled, undervisningslokalet på 3. vest , Vestergade 92, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der afholdes temadag den 22. maj fra kl. 9 - 15 for Ældrerådets medlemmer. Arbejdsgruppen Bodil, Hans Ejner, Lotte og Jane Sønderskov har udarbejdet program, som blev uddelt. Temadagen holdes på Rådhuset i lokale B2.01.

 

Den 10. april deltog Bodil i generalforsamling i Herning Frivilligcenter. Lederen Bibi Sandgaard er stoppet og der arbejdes på ny profil.

 

Den 15. april deltog Bodil i digitalt kursus på Fuglsangsø. Rigtig godt kursus. Mette Dalsgaard deltager på et kommende møde i Ældrerådet og orienterer om forløbet med kurserne.

 

Den 24. april deltog Bodil i Åbent hus på Holtbjerg.

 

Den 29. og 30. april deltog repræsentanter fra Ældrerådet i Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd og efterfølgende konference.

Der var 3 kandidater til formandsposten. Mogens Rasmussen fra Middelfart blev valgt som ny formand.

 

Konferencen den 30. april havde 3 spændende oplæg:

Roger Buch - Fremtidens brændpunkter. Færre penge, flere opgaver og bedre kvalitet.

Jakob Torfing - Er Danmark verdensmester i borgerinddragelse og samskabelse?

Eva Sørensen - Det danske demokrati i krise.

 

Herefter var der seminarer med forskellige emner. Der var en kort drøftelse af indholdet på flere af seminarerne. Godt udbytte på de fleste.

 

Den 2. maj deltog Bodil i repræsentantskabsmøde hos Faglige Seniorer i Holstebro.

 

Den 9. maj deltog Bodil og Hans Ejner i møde med Ældresagen i Alhuset i Kibæk. Næste møde er planlagt til den 28. oktober kl. 9.00, mødet holdes på Rådhuset i Herning.

 

Den 13. maj deltog Bodil i en sundhedspolitisk debat med Mogens Jensen hos 3F.

 

Bodil har fået besked på, at Herning Frivilligcenter har ansat ny leder Kurt K. Jeppesen.

 

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Årlig revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen og Elin Mogensen

Sagsresume

Den årlige revision af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Ældre sendes til høring hos Ældrerådet, der holder møde den 15. maj 2019 og til Handicaprådet, der holder møde den 23. maj 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har førstebehandlet sagen den 3. april 2019, og det forventes at andenbehandlingen kan ske 20. august 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.

 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.

 

Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.

 

Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Ved denne revision er der ikke ændringer af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet. Kvalitetsstandarderne er derfor ikke vedlagt som bilag, men beror på sagen. I bilaget ses en oversigt over kvalitetstandarderne.

 

For træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 

·     §84 – Personalestøttet aktivitet og daghjem

·     §86, stk. 1 - Genoptræning

·     §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

 

De tre kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

 

For den praktiske og personlige hjælp i plejeboliger er der ikke ændringer i kvalitetstandarden.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 3. april 2019 (punkt nr. 30) og forventes at 2. behandle sagen den 20. august.

 

Fristen for at aflevere høringssvar er 7. juni 2019. 

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet afgiver ikke høringssvar, men tager sagen til efterretning.

 

På et kommende møde orienteres Ældrerådet om, hvordan kvalitetsstandarderne anvendes i praksis, herunder en generel gennemgang af kvalitetsstandarderne.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Placering af nyt plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet blev på budgetkonferencen den 8. april 2019 orienteret omkring mulige placeringer af nyt plejecenter i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Plejeboligplan 2018-2028 blev godkendt af Byrådet den 13. november 2018. Det samlede behov for udbygning af plejeboligkapaciteten vurderes at være ca. 176 boliger frem til 2028 udover udbygningen på Kildehøj Plejecenter. Behovet for udbygningen af plejeboligkapaciteten er primært i Herning Midt, dvs. i Herning by og forstadsområder. I investeringsoversigten er indarbejdet etape 1 med 70 plejeboliger (i 2022-2024) og etape 2 (i 2025) med 50 plejeboliger, i alt 120 plejeboliger. Herudover skal der prioriteres yderligere ca. 56 plejeboliger ved udbygning af eksisterende plejecentre eller opførelse af et nyt plejecenter frem til 2028.

 

Af budgetforlig 2019 fremgik: "Frem mod 2025 ventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 millioner kroner til formålet. Samtidig beder parterne forvaltningen om at komme med forslag til, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på byrådets forårskonference i 2019".

 

Præsentationen på budgetkonferencen den 8. april 2019 omfattede fire mulige placeringer af et plejecenter med 90 boliger:

 

  1. Snejbjerg sydøst
  2. Snejbjerg nordvest
  3. Hammerum
  4. Tjørring

 

Et nyt plejecenter bør opføres i én etage i mindre enklaver omkring lukkede gårdrum og med gode udenomsfaciliteter. Mange beboere har demenssygdom i mildere til svær grad og skal kunne færdes frit på plejecentret.

  

På budgetkonference blev der anmodet om afdækning af yderligere forslag:

  • Placeringsmuligheder for et nyt plejecenter i Herning C.
  • Muligheder for udvidelse af eksisterende plejecentre i Herning C med 10-20 pladser pr. plejecenter.

 

Denne afdækning vil blive præsenteret på Byrådets budgetkonference i august 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter, hvilke anbefalinger der skal fremsættes i forhold til placering af nyt plejecenter
at Ældrerådet drøfter, hvilke kanaler der ønskes anvendt til at fremkomme med disse anbefalinger.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

 

Marius Reese inviteres til næste møde for at fremlægge muligheder i Herning C.

 

Temadagen den 22. maj 2019 slutter med, at Ældrerådet ser på området Snejbjerg sydøst.

 

Sagsnr.: 27.45.04-G01-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Seniorbofællesskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen igangsatte i foråret 2018 et tværministerielt arbejde mellem Sundheds-og Ældreministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet for at undersøge mulighederne for at understøtte og udbrede etableringen af flere seniorbofællesskaber i Danmark.

Sagsfremstilling

Ministeriet vil med det fremsendte materiale gerne gøre Ældrerådet opmærksomme på erfaringerne fra det tværministerielle arbejde. De håber, at I som ældreråd vil være med til at udbrede erfaringerne og ikke mindst gøre ældre opmærksomme på, at det er væsentligt, at man som ældre tager stilling til sit liv som senior i tide, særligt hvis man drømmer om at bo i et seniorbofællesskab.

 

Det fremsendte materiale er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Program  for temadagen den 22. maj blev uddelt.

Der er sendt mail ud med programmet til hele Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 19. juni 2019. Mødet starter kl. 9.00, da der er en lang dagsorden.

Måske vil mødet også vare lidt længere.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik rejste spørgsmålet om der i Herning er sundhedshuse med mulighed for overnatning, som I andre kommuner. Det er der ikke.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Mødet blev afsluttet med frokost - dagens ret på Vesterled.