Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. april 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 18. marts 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.12.16-K09-2-15 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering fra Tilsynsenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har ønsket en orientering fra Tilsynsenheden omkring det kommunale tilsyn 2014 og den ændrede retorik i forbindelse med henstillinger/påbud. 

 

Tilsynet 2014 har været påvirket af et pilot projekt i Tilsynsenheden med indførslen af et it-tilsynssystem, hvor der har været nogle faktorer der ikke har været mulige at ændre på inden udsendelsen af rapporterne.

Derfor er ordet påbud blevet anvendt i stedet for det vi i Herning Kommune har kendt som henstillinger. Se bilag 1

 

Tilsynet 2015 vil igen anvende de kendte betegnelser, da Tilsynsenheden er trådt ud af pilot projektet. Dog er der en lille ændring, som vil blive gennemgået på mødet.

 

Ældrerådet har ligeledes stillet spørgsmål ved antallet af henstillinger og givet udtryk for at der skulle være sket en øgning. Dette kan hænge sammen med flere forskellige faktorer.

Blandt andet skyldes det valg af fokus områder. Der er stor forskel på om det er beboernes oplevelse af at være på plejecenteret der er fokus på eller om det er kontrol af overholdelse af lovgivning fx i forhold til borgerens retssikkerhed. Dette vil blive uddybet mere på mødet.

 

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Der er i 2014 fokus på retssikkerheden for beboere på plejecentre. Der skal foreligge skriftlige afgørelser, så borgerne har mulighed for at se, hvad de er tildelt af ydelser og således at de har mulighed for at klage over en afgørelse, hvis de ikke får medhold i en afgørelse. Det har ikke tidligere været praksis som i hjemmeplejen.

 

Der er derfor lavet henstillinger på dette område til alle plejecentre - ialt 16 henstillinger.

 

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan denne udfordring skal løses.

 

Der er også fokus på værger eller pårørende til at ordne post, hvis den ældre ikke selv kan tage sig af det.

Der er også fokus på dokumentation og således, at man skriver det, der er nødvendigt og således, at det er fagligt relevant i forbindelse med dokumentation hos den enkelte beboer.

 

Eksempler på afgørelser til folk på plejecentre bør gå til orientering i Ældrerådet, når man kommer i gang.

 

Der har i brugerpårørenderådene været stor frustration over det stigende antal påbud i 2014.

Orienteringen om de ændrede begreber er orienteret ud i Sundhed og Ældre.

 

I tilsynet i 2015 indgår en score, som et et nyt tiltag. Det betyder, at fejlene og mangler bliver vægtet efter, hvor alvorlige de er. Tidligere indgik alle fejl og mangler på lige vis. Det betød at en institution med én meget alvorlig fejl ikke blev vurderet dårligere end en  institution med 5 eller flere af helt små fejl.

 

Leif Jørgensen vender problematikken med de skriftlige afgørelser og dokumentation med Lis Bukholt.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.18.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sygeplejen og Akutteamet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Temaet for oplægget er udviklingen i det nære sundhedsvæsen og betydningen for sygeplejen - herunder en status på akutteamet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

 

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Social og Sundhedsudvaglet fremsender hermed ændringer til kvalitetsstandarderne til orientering i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende kvalitetsstandard for hjemmehjælp og træning. De resterende kvalitetsstandarder behandles i en selvstændig sag. Kvalitetsstandarden for madservice har tidligere være behandlet i en anden sag.

 

Generelt er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de politisk godkendte kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

 

Der er foretaget en generel tilpasning på baggrund af en ændring af Serviceloven, som herefter forpligter kommunen til at iværksætte et kortvarigt og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvis der er grundlag for at forbedre borgerens funktionsniveau.

 

I alle kvalitetsstandarderne under hjemmehjælp og træning er der indsat følgende beskrivelse:

 

"Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

 

Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.

 

Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.".

 

Der er ingen ændringer i serviceniveauet som følge af disse ændringer.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af diverse kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har gennemgået en række kvalitetsstandarder, der berører forskellige paragraffer under den lovgivning, som er grundlaget for Visitationsenhedens arbejde - undtaget er kvalitetsstandarderne i relation til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sagsfremstilling. Der er endvidere udarbejdet 4 nye kvalitetsstandarder.

 

Social- og Sundhedsudvalget fremsender nu de fire nye kvalitetsstandarder til høring hos Handicaprådet, med svarfrist den 22. april 2015 til Sundhed og Ældre.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler andre kvalitetsstandarder end de, der er knyttet til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sag.

 

Generelt set er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de eksisterende kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 1.

 

Kvalitetsstandarderne vedrørende midlertidige og permanente ophold er ændret i forhold til nuværende status på boligområdet, idet plejehjem ikke længere benyttes som betegnelse. Der er ikke sket ændringer af serviceniveauet.

 

Der er dog sket ændringer i to af de eksisterende kvalitetsstandarder, som har en mindre betydning for serviceniveauet. Det drejer sig om:

  • Handicapkørsel, hvor passager er taget ud, da Midttrafik har ændret deres ordning.
  • Befordringsgodtgørelse i Sundhedsloven, hvor ny lovgivning betyder ændring af praksis.

 

Handicapkørsel

I forhold til handicapkørsel, er der sket en større revision, og kvalitetsstandarden er nu ikke så beskrivende. Det er Midttrafik, der står for ordningen og derfor henvises i kvalitetsstandarden i højere grad til deres beskrivelse omkring handicapkørsel.

 

Hvis borgeren har brug for trappemaskine i forbindelse med handicapkørsel med Midttrafik, koster det 250 kr. pr. tur. Der har i to særtilfælde været bevilget betaling for trappelift inden for det sidste år. Det indstilles, at det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgerne selv skal betale for brug af trappemaskine.

 

Befordringsgodtgørelse i Sundhedsloven

Kommunen er forpligtet til at yde godtgørelse for kørsel til egen læge til pensionister og taxakørsel til personer, der er ude af stand til at benytte offentlig transportmidler. En lovændring betyder, at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at stille kørsel til rådighed, men kan nøjes med at godtgøre udgifterne forbundet med kørsel til egen læge.

 

Derfor indstilles det af administrationen, at ordningen ændres med virkning fra 1. januar 2016, således at borgerne selv bestiller og betaler for befordringen. Herefter søger borgeren om befordringsgodtgørelse. Der sker ikke ændringer i serviceniveauet, men der vil blive indført en anden praksis, da borgeren ikke længere vil kunne bestille taxa gennem Borgerservice.

 

 

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder vedrørende:

1. Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret

2. Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

3. Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp

4. Klippekort-ordningen

 

1. Rehabiliteringsophold

Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard, der beskriver rehabiliteringsophold. Ydelsen kan holdes inden for den nuværende normering på Rehabiliteringscentret.

 

2. Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

Det er muligt at visitere til ledsagelse til aktiviteter, som borgeren ikke selv har valgt så som lægekonsultation, hospitalsundersøgelser med mere. Borgerne skal være bevilget ledsagelse til fritidsaktiviteter og have et yderligere behov for at kunne få ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter. Der er ingen ændringer af serviceniveauet.

 

3. Selvvalgt hjælper

Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for at vælge egen hjælper. Hjælperen ansættes af Herning Kommune til at udføre de visiterede opgaver. Der visiteres efter samme regler som ved hjemmehjælp, herunder også rehabilitering.

 

4. Klippekort-ordningen

Som en del af den seneste finanslov er der etableret en central pulje med en såkaldt "klippekortordning", hvor de svageste ældre tildeles en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til. Kvalitetstandarden beskriver ordningen i Herning Kommune.

 

De fire nye kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag 2.

 

 Social- og Sundhedsudvalget vil gerne have svar senest den 22. april 2015

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar senest den 22. april 2015.

Beslutning

Dette er indsendt som høringssvar:

Høringssvar fra Ældrerådet

 

Ældrerådet har på det ordinære møde den 15. april 2015 gennemgået forslaget om ændring af en række kvalitetsstandarder og udarbejdelsen af fire nye standarder.

 

Ældrerådet har følgende kommentarer til forslagene:

 

Handicapkørsel

Ældrerådet finder, at det er diskriminerende, at handicappede, som bor i etageejendom uden elevator, selv skal betale for trappemaskine.

 

Alle handicappede bør have lige vilkår. Derfor anbefaler vi, at forslaget om egenbetaling for trappemaskine bortfalder.

 

Befordringsgodtgørelse for kørsel til læge m.v.

Forslaget om, at borgeren selv skal bestille og betale for en taxa for derefter at søge om at få beløbet refunderet er en forringelse af det nuværende serviceniveau.

 

Der er her tale om de måske svageste, enlige ældre, som måske ikke har pengene til at betale en taxa. En taxa  f.eks.  til regionshospitalet i Holstebro er jo ikke nogen billig tur.

 

Efterfølgende skal der skrives  en ansøgning til kommunen for at få beløbet refunderet.

 

Derefter er der en tidsperiode, inden beløbet refunderes fra kommunen.

 

Vi risikerer, at mange ældre ikke kommer til læge, hvor og når der er behov for det

 

Selvom der i oplægget står skrevet, at der ikke sker ændringer i serviceniveauet, så anser Ældrerådet forslaget som værende en endog klar forringelse af serviceniveauet specielt for de ældste og svageste borgere i Herning kommune, og anbefaler derfor, at forslaget bortfalder.

 

 

Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret.

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter.

Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp.

Klippekort ordning.

 

Ældrerådet har ingen kommentarer til disse fire nye kvalitetsstandarder.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.16-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny leverandør af dagligvareudbringning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har indgået kontrakt med firmaet iPosen, som fra den 1. april 2015 er ny leverandør af udbringning af dagligvarer.

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har med virkning fra den 1. april 2015 indgået kontrakt med firmaet iPosen om udbringning af dagligvarer til borgere i Herning Kommune, der er visiteret til denne ydelse. Kontrakten er indgået på baggrund af en udbudsrunde, som har været gennemført i begyndelse af 2015.

 

iPosen samarbejder med Dagligbrugsen og Post Danmark om at pakke og levere varer til borgerne. iPosen tager imod bestillinger fra borgerne såvel online som pr. telefon

 

Området for udbringning af dagligvarer er omfattet af frit valg.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat - da er der er spørgsmål til ordningen.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Afgivelse af høringssvar vedrørende mulighedskataloget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Drøftelse af Ældrerådets høringssvar omkring Mulighedskataloget, som er i høring i perioden 27. marts 2015 - 17. april 2015. 

Sagsfremstilling

Der skal afgives høringssvar omkring mulighedskataloget inden høringsfristens udløb den 17. april 2015 kl. 10. Høringssvaret indgår i materialet til Byrådets 1. budgetseminar den 27. og 28. april 2015.

 

Mulighedskataloget samt beskrivelse af høringsprocessen kan findes på Herning kommunes hjemmeside.

(http://kommunen.herning.dk/økonomi/budget-og-regnskab/hoering-om-mulighedskatalog-til-budget-2016-2019)

Indstilling

Formanden indstiller,

at indholdet af Ældrerådets høringssvar drøftes.

 

Beslutning

Dette er indsendt som høringssvar:

Høringssvar vedr. mulighedskataloget

 

Ældrerådet har på det ordinære møde den 15. April 2015 gennemgået kataloget og har følgende kommentar:

 

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at ældreområdet ikke i væsentlig grad bliver berørt af spareforslagene.

Alligevel vil vi  bemærke, at vi finder det utilfredsstillende, at der fra 2017 ikke længere er midler til klippekortordningen, især fordi det er penge, som staten direkte har afsat til formålet.

Vi anerkender imidlertid kommunens ret til at lægge pengene i kommunekassen, og da vi ikke kan pege på andre besparelser indenfor eget område, tager vi mulighedskataloget til efterretning.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om invitation til konference om demens på Christiansborg den 1. juni 2015.

Ingen deltagelse fra Ældrerådet. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om invitation til konferencen Teknologi i hverdagen den 12. maj 2015 i Holstebro - arrangeret af blandt andet Faglige Seniorer. Bodil har orienteret dem om, at der er et arrangement i Danske Ældreråd samme dato.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede fra temadagsudvalget: Der er fremover pris på afholdelse af arrangementer på centre. Det er udgiften i forbindelse af opvask, afrydning m.v., der skal betales for.

 

Svend Erik orienterede om indkaldelse til møde om renovering  af gågaden. Der afholdes møde efter sommerferien i arbejdsgruppen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er torsdag den 21. maj kl. 9.30 i C3.40 (kantinen).

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kørsel til Nyborg den 11. maj 2015:

Hans Ejnar og Svend Erik kører selv.

Hanne kører og har Birde, Bodil, Jens-Henry med.

Henning kører og har Leif, Peter og Niels med.

 

Materiale fra Faglige seniorer uddelt.