Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. januar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 4. december 2019.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har i december haft kontakt til Koloritten og til Herning Kommune i forhold til handicap-parkeringspladser ved Koloritten. Der er et stort behov for disse pladser - især til deltagerne på KOL-holdene.

 

Den 5. januar deltog Bodil i søndagscafé på Ågården i Vildbjerg.

 

Den 9. januar deltog Bodil i et møde om planlægning af et arrangement på Torvet den 30. juni 2020. De øvrige deltagere i arbejdsgruppen er fra kirkerne, fra FOF, fra Herning Kommune og fra Cityforeningen.

 

Bodil er igen blevet kontaktet af Det danske Madhus om en prøvesmagning af maden. Bodil vender tilbage med et forslag om prøvesmagning i forbindelse med næste møde i Ældrerådet den 5. februar.

 

Den 11. januar deltog Bodil i Mads Videbæks fødselsdag sammen med andre fra Ældrerådet.

 

Den 13. januar deltog Bodil i et møde i projektgruppen om kulturfest i Herning, som afholdes i uge 24.

 

Den 16. januar kl. 17 er der et møde på Hotel Eyde om ældreboliger. Lotte tilmelder Jens-Henry, Edith og Hanne Ø.

 

Bodil uddelte invitation til afslutningskonference for Kom godt hjem-projektet. Det holdes den 6. februar kl. 12-16 i Aulum Fritidscenter.

Der var 5 personer, som gerne ville deltage. Der er muligvis begrænsning på antal deltagere, så de 5 er i prioriteret rækkefølge:

Hanne K., Jens Henry, Angela, Margit og Karen.

Bodil deltager som medlem af styregruppen og er med i paneldebatten.

 

 

 

 

Sagsnr.: 27.36.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Balanceplan for Sygeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sygeplejen i Herning Kommune består af Hjemmesygeplejen, Akutteamet, Hjemmeplejen Nat og Rehabiliteringscentret.

 

Sygeplejen har i flere år været økonomisk udfordret. På baggrund af de økonomiske udfordringer er der udarbejdet en balanceplan med det formål at sikre, at Sygeplejens økonomi kommer i balance. 

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede balanceplanen på mødet den 17. december 2019. Balanceplanen sendes i høring, således at høringssvaret kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på mødet den 22. januar 2020. Fristen for afgivelse af høringssvar er den 17. januar 2020 kl. 12.

Sagsfremstilling

Sygeplejen har i flere år været økonomisk udfordret. Sygeplejens budgetudfordring blev i forbindelse med efterårsopfølgningen 2019 opgjort til 4,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. kan henføres til en overførsel af merforbrug fra 2018. Efterfølgende er budgetudfordringen opgjort til godt 6 mio. kr. i 2019.

 

På baggrund af de økonomiske udfordringer er der udarbejdet en balanceplan med det formål at sikre, at Sygeplejens økonomi kommer i balance. Balanceplanens mål er at reducere det nuværende udgiftsniveau i Sygeplejen med 5 mio. kr.

Sygeplejen kommer derudover til at indgå i en benchmarking initieret af Silkeborg Kommune, hvilket også forventes at kunne give erfaringer.

 

Der afventes ny sundhedsreform og finanslov, som eventuelt kan påvirke opgavefordelingen og finansieringen i det nære sundhedsvæsen. En sundhedsreform vil sætte rammerne for det nære sundhedsvæsen i fremtiden.

 

Sygeplejens udfordringer skyldes hovedsageligt omlægninger i det nære sundhedsvæsen. Særligt har omlægninger på hospitalerne medført et stigende antal sygeplejefaglige opgaver i kommunerne:

 

  • Hospitalerne omlægger behandlinger og undersøgelser til ambulante besøg. Dette ses både inden for det medicinske område og det kirurgiske område. Eksempelvis gennemføres flere operationer i dagkirurgi, hvilket medfører at en større del af sårbehandlingen, smertebehandlingen og mobilisering af borgerne skal varetages i den kommunale sygepleje.
  • Hospitalerne afkorter indlæggelsesforløbene, så der er flere lægeligt færdigbehandlede borgere, som skal plejes, behandles og afsluttes i Sygeplejen.
  • Kommunerne overtager opgaver fra hospitalerne. Sygeplejen har eksempelvis overtaget nogle typer af IV-behandling (intravenøs behandling) fra hospitalerne siden 2013. IV-behandlingerne bliver mere omfattende over tid, da forløbene har længere varighed med større sygeplejefaglig indsats. Herning Kommune er ikke kompenseret økonomisk for varetagelse af IV-opgaven.

 

Den nyeste udvikling, som slår igennem i Sygeplejen er hospitalernes omlægning af behandlingen af borgere med sindslidelser i forbindelse med lukning af sengepladser. De opleves, at Sygeplejen får flere borgere med sindslidelser til eksempelvis medicinhåndtering og støtte til mestring af eget liv for bl.a. at undgå indlæggelser.

 

Sygeplejen har siden 2014 effektiviseret og optimeret for at skabe balance i økonomien. Effekterne er beregnet til ca. 3 mio. kr. i perioden 2014-2019. Derudover har Sygeplejen håndteret en ufinansieret opgaveglidning i det nære sundhedsvæsen.

 

Omlægninger i det nære sundhedsvæsen vil også give et øget pres på Sygeplejen i fremtiden.

 

Der er udarbejdet forslag til balanceplan med følgende temaer:

  • KvaliCare genforhandles for 2020 og opsiges fra 2021
  • Udvidet brug af sygeplejeklinikker og etablering af ny sygeplejeklinikker
  • Ny IV-aftale pr. 1. april 2020 (aftale om intravenøs behandling)
  • Opsigelse af IV-aftale pr. 1. april 2020 (aftale om intravenøs behandling)
  • Revisitation
  • Afregning fra institutioner for ydelser i vagttid
  • Omlægning af ydelser fra Sygeplejen til Visitationsenheden

 

Konsekvenser for borgerne

 

En mere konsekvent brug af sygeplejeklinikker har betydning for borgerne, da færre borgere vil få hjemmesygepleje i eget hjem. Nogle borgere vil se det som en forringelse af serviceniveauet, mens andre vil se det som et løft af serviceniveauet at komme i en sygeplejeklinik til et aftalt tidspunkt og undgå ventetid.

En opsigelse i IV-aftalen vil medføre en serviceniveauforringelse, da borgerne ikke kan få IV-behandling i eget hjem. De skal derimod forblive indlagte på sygehuset eller møde til ambulant behandling i en periode. Det kan have betydning for erhvervsaktive borgeres mulighed for at forblive erhvervsaktive, og også for borgernes mulighed for at leve et så normalt liv som muligt i eget hjem i behandlingsperioden.

De øvrige forslag har ikke betydning for borgernes oplevede serviceniveau.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet fremsender følgende høringssvar:

Ældrerådet bakker op om indholdet i balanceplanen.

I forhold til nr. 3 ser Ældrerådet 3A som den eneste løsning.

I forhold til nr. 6 peget Ældrerådet på 6A.

Ældrerådet ser gode muligheder for langt de fleste borgere i at benytte klinikkerne. Her tænkes på udbytte i forhold til at få sin gang på centrene og herigennem det sociale i at komme hjemmefra. Ældrerådet ser gerne øget brug af klinikkerne.

Ældrerådet vægter også arbejdsmiljø højt, da det er vigtigt at fastholde og tiltrække personale.

Hvis der etableres nye klinikker bør der tages hensyn til de offentlige transportmuligheder og de bør ligge i forbindelse med centrene.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering om anvendelse af sygeplejeklinik i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Chef for sygeplejen i Herning Kommune, Gitte Nørgaard, orienterer om brugen af sygeplejeklinikker i Herning Kommune.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orienteringspunkt - Renovering af Bredgade Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Det blev på budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest i 2019-2020. Det samlede skitseprojekt for renoveringen blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019, og projektet er herefter tegnet færdigt samt projekteret, og der er fundet en entreprenør som skal udføre projektet. Renoveringen af Bredgade Vest er igangsat mandag den 6. januar 2020 og forventes at være færdig til oktober 2020.

   

Projektbeskrivelse

Renoveringen af Bredgade Vest består først af Herning Vands ledningsarbejde i midten af gaden, og herefter udskiftning af ledninger for de bløde ledningsejere langs bygningsfacaderne. Herning Kommune afslutter projektet med nye belægninger, belysning, opholdsområder, beplantning og træer. Belægningen i Bredgade Vest skal mod øst støde op til granitbelægningen ved Poulsens Plads og Jyllandsgade, og mod vest støde op til asfalt og fortov i krydset ved Fredensgade / Møllegade som ligeledes optimeres ved udkørslen.

 

Projektet skaber en ensartet og lys overflade i betonsten i hele gadens bredde med seks "grønne øer" som placeres i begge sider af gaden. Det er intentionen at skabe en ensartet belægning for at tilgodese de bløde trafikanter (gågadeprincip), og ligeledes for at lave en sammenhæng med den øvrige gågade. Bredgade Vest skal dog have sit eget udtryk med den specielle funktion som "sive-gade" med biltrafik. De "grønne øer" skal indeholde bede med træer og lav beplantning, og de skal omkranses af et større felt med i granit-sten. Feltet med granit-sten skal give en illusion af en chikane, som man skal køre uden om for at passere gennem gaden. På denne måde kan man skabe en fartdæmpende effekt ved at bilerne skal sno sig igennem gaden. De "grønne øer" bliver et genkendeligt element fra de andre gågadestrækninger med brug af samme udformninger, materialer og beplantning. Der etableres 10 parkeringspladser i gadens nordlige side som der er i dag. Af hensyn til svagtseende og blinde etableres der ledelinjer i belægningen langs den nordlige facade.

  

I projektet er der indarbejdet en ny type LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), som består af regnvandskassetter under bedene i de ”grønne øer”. Det betyder at bedene kan optage store mængder af regnvand og samtidig give beplantningen nogle rigtig gode vækstbetingelser.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der kom ønsker frem om højere bænke samt armlæn eller bøjler til at støtte sig til, når man skal rejse sig.

Ældrerådet ønsker fokus på skridsikker belægning, ledelinier og skiltning.

Ældrerådet påpegede, at punktet burde være sendt i høring modsat til orientering i Ældrerådet.

Ældrerådet foreslår, at 2-3 repræsentanter fra Ældrerådet indgår i en arbejdsgruppe om projektet. Dette har tidligere været kutyme.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag om samarbejdsrelationer og forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan

arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som

forårets temadag sætter fokus på.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd inviterer til temadag om samarbejdsrelationer og forebyggelse.

 

Temadagen holdes i Tinghallen i Viborg den 3. marts 2020 kl. 9.00 - 15.30.

Prisen er 950 kr. pr. deltager.

Sidste frist for tilmelding er den 17. februar 2020.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bodil, Hans Ejner, Edith, Angela og Jens Henry tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Midttrafik har i øjelbikket de ændrede ruter (dog ikke bybusser) til høring.

 

Ældrerådet var enige om at sende følgende høringssvar på rute 150: Det er et stort problem, at der ikke kan medtages f.eks. kørestole, da bussen ikke har lav-indgang. Ruten bør også fremgå på oversigten over bybusser i Herning Kommune, da den fungerer som sådan.

 

Ældrerådet var også enige om at sende følgende generelle mail til Midttrafik: Ældrerådet i Herning Kommune opfordrer til, at de ændrede bybusser i Herning Kommune bliver evalueret blandt borgerne, da der er sket store ændringer.

Der sendes kopi af mailen til Teknik- og Miljø i Herning Kommune.

 

Jens Henry havde en bøn til Ældrerådets medlemmer om kun at tale én af gangen.

Jens Henry har deltaget i møde i Røde Kors - Integration. Der er bevilget midler til et projekt, hvor ensomme ældre mødes med en flygtning.

Tommy Tønning inviteres til et møde i Ældrerådet, hvor han kan orientere om projektet.

 

Hanne K. orienterede om bonusvenner. Projektet er nu slut og der er 10 bonusvenner. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet for at få flere bounusvenner.

Hanne K. indtræder i en ny arbejdsgruppe om mennesker med demens.

 

Hans Ejner deltager i møde i Regionsældrerådet den 20. januar 2020.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget til planlægning af Ældrerådets temadag 1. oktober 2020 blev genvalgt. Udvalget består af Angela, Karen og Hans Ejner.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 5. februar 2020 kl. 9.30.

I forbindelse med mødet er der arrangeret besøg og prøvesmagning fra Det Danske Madhus. Mødet kan derfor strække sig til efter kl. 12.00.

Der er afbud fra Hanne Østergaard.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik efterlyste oversigten over midler/puljer, som er tildelt Herning Kommunes ældreområde.

Oversigten skal vise, hvordan tingene har udviklet sig i forhold til at fremgå af budgettet.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.