Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 15. januar 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Introduktion til Ældrerådets arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jurist Regina Andersen fra Social, Sundhed og Beskæftigelse vil deltage på mødet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blandt andet blive introduceret i tavshedspligt, høringsprocedurer, sagsbehandlingsfrister og forskellige typer af sager.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Materialet som blev gennemgået blev uddelt.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med formand og næstformand for Ældrerådet udarbejdet forslag til nye vedtægter samt forretningsorden for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I vedtægterne er der foretaget enkelte rettelser, blandt andet er afsnittet om de tidligere sammenlægningskommuner slettet. Det er ændret i teksten om udvalg nedsat under Ældrerådet samt i teksten vedrørende Ældrerådets økonomi.

 

I forretningsordenen er de faste punkter tilrettet. Den øvrige del af forretningsorden er tilpasset de ændrede vedtægter.

 

Forslagene skal godkendes i Ældrerådet og efterfølgende skal vedtægterne sendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til ny forretningsorden godkendes
at forslag til nye vedtægter godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Forslag til forretningsorden og vedtægter blev godkendt.

Forslaget til vedtægter sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Notat om samarbejde mellem Herning Kommune og Ældrerådet blev uddelt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2014.  

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2014:
 
Onsdag den 15. januar 2014
 
Onsdag den 5. februar 2014
 
Onsdag den 12. marts 2014
 
Onsdag den 9. april 2014
 
Onsdag den 14. maj 2014
 
Onsdag den 11. juni 2014
 
Onsdag den 13. august 2014
 
Onsdag den 10. september 2014
 
Onsdag den 8. oktober 2014
 
Onsdag den 5. november 2014
 
Onsdag den 3. december 2014

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødedatoer for 2014 fastlægges.

Beslutning

Mødedatoerne som var foreslået blev godkendt.

 

Der blev noteret 4 afbud til den 5. februar 2014 samt 1 afbud til den 12. marts 2014.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Liste over Ældrerådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet en liste med kontaktinformationer på Ældrerådets medlemmer.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgåes listen og den tilføjes fødselsdato.

Indstilling

Formanden indstiller,

at listen ajourføres.

Beslutning

Listen ajourføres og udleveres på næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Profilering af Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Drøftelse af hvordan Ældrerådet ønsker at profilere sig, herunder drøftelse af eventuel fotografering samt oplysninger på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Formanden indstiller,

at profilering af Ældrerådet drøftes.

Beslutning

Det blev aftalt, at Ældrerådet skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Der laves et fælles gruppebillede samt en beskrivelse af Ældrerådets opgaver.

Derudover laves et billede af hvert medlem samt en kort beskrivelse. Hvert medlem sender e-mail til Lotte Mikkelsen - ssblm@herning.dk - med den tekst som ønskes på hjemmesiden for det enkelte medlem. Der tages stilling til oplysning om telefonnummer samt e-mail.

Ældrerådet blev fotograferet såvel samlet som enkeltvis.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Valg af repræsentanter til seniorrådene

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune er der valgt 4 seniorråd, som er geografisk opdelt i nord, syd, øst og vest.

Sagsfremstilling

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.
Via seniorrådene og Ældrerådet har de mulighed for indflydelse på indholdet og udviklingen af området.
Medlemmerne er derfor meget lydhøre overfor de problematikker, der måtte være i det område, de er valgt i.
De fire seniorråd har Ældrerådet som deres naturlige samarbejdspartner. Ældrerådet har en repræsentant i alle seniorråd. Seniorrådene fastlægger selv rammerne for deres virke. De afholder møde en gang hvert kvartal.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet vælger en repræsentant til hver af de 4 seniorråd.

Beslutning

I seniorråd Nord er Ældrerådet repræsenteret af Henning Mikkelsen og Hans-Ejnar Juulsen.

I seniorråd Syd er Ældrerådet repræsenteret af Ruth Nørgaard og Niels Hedegaard.

I seniorråd Øst er Ældrerådet repræsenteret af Svend Erik Jensen og Jens Henry Jensen.

I seniorråd Vest er Ældrerådet repræsenteret af Bodil Markmøller og Birde Lindholm.

 

På næste møde udleveres kort over de 4 områder, som Sundhed og Ældre er opdelt i.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nedsættelse af presseudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har tidligere haft nedsat et presseudvalg til at håndtere kontakten til pressen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at nedsættelse af presseudvalg drøftes og eventuelle medlemmer udpeges.

Beslutning

Leif Jørgensen foreslog, at pressekontakten overlades til formand og næstformand. Dette forslag blev vedtaget.

 

Leif Jørgensen foreslog samtidig, at der i nogle tilfælde laves pressemeddelelser fra Ældrerådet om særlige temaer.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nedsættelse af temadagsudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har tidligere haft nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober. 1. oktober er udnævnt til international ældredag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at nedsættelse af temadagsudvalg drøftes og eventuelle medlemmer udpeges.

Beslutning

Bodil Markmøller blev tovholder for temadagsudvalget.

Øvrige medlemmer af udvalget er Hanne Østergaard, Svend Erik Jensen og Jens-Ejnar Juulsen.

 

Sagsnr.: 27.36.20-G01-3-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Finansloven 2014 - løft på ældreområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Finansloven for 2014 har følgende afsnit om et løft på ældreområdet: 

En god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at klare sig selv.

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om et varigt løft af ældreområdet på i alt 1.000 mio. kr. årligt. Det skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.

Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

Det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.

En god ældrepleje tilrettelægges bedst med respekt for lokale forhold og med respekt for mødet mellem den enkelte hjemmehjælper og borgeren.

Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne er anvendt til de forudsatte formål på ældreområdet.

Aftaleparterne er enige om, at der efter to år skal gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på en fortsat prioritering og udmøntning af midlerne på ældreområdet.


Med henblik på at sikre tryghed om udmøntningen af midlerne er parterne enige om at stemme for bloktilskudsaktstykket for 2015 i forlængelse af aftalen med KL.  

Indstilling

Formanden indstiller,

at ældrerådet drøfter, om der skal rettes henvendelse til byrådet med forslag til hvordan midlerne kan anvendes i Herning Kommune.

Beslutning

Direktør Søren Christensen og ældrechef Lis Bukholt deltager under sagens behandling.

 

Søren Christensen redegjorde for tidsplanen for behandlingen af ansøgningerne. Social- og Sundhedsudvalget skal behandle forslagene fra administrationen i møde den 29. januar 2014. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014.

Ældrerådets forslag skal sendes til udvalget den 23. januar 2014.

 

For Herning Kommunes udgør midlerne til løft på ældreområdet  14,6 mill. kr. årligt.

Der skal søges for hvert år - foreløbig i 2014 og 2015. Der kan ikke søges om anlægsudgifter.

 

Der er udsendt 3 konkrete temaer fra Social, Børne og Integrationsministeriet for ansøgninger til puljen:

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  • Bedre praktisk og personlig pleje

  • Bedre forhold for de svageste ældre f.eks. på plejehjem

    Leif Jørgensen havde lavet forslag til skrivelse til Social- og Sundhedsudvalget. Den blev læst op og godkendt. Forslaget blev uddelt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference hos Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdage med fokus på Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

Sagsfremstilling

Program for temadagene samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.

 

Tilmeldingsfristen er i følge aftale med Danske Ældreråd udsat til den 15. januar 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Der tilmeldes følgende 10 personer til temadagen den 6. februar 2014 i Fårvang.

 

Leif Jørgensen, Bodil Markmøller, Hanne Østergaard, Birde Lindholm, Svend Erik Jensen, Peter Olesen, Jens Henry Jensen, Mads Videbæk, Ruth Nørgaard og Niels Hedegaard.

 

Kørsel aftales på mødet den 5. februar 2014.

Peter Olesen (afbud den 5/2) kører med Leif Jørgensen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev uddelt skemaer til udbetaling af kørselsgodtgørelse. Betingelsen er min. 12 km. hver vej.

Der udbetales diæter kvartaltsvis. Lotte Mikkelsen sørger for indberetning til Lønservice.

 

Leif Jørgensen foreslog, at der på næste møde sættes et punkt på - Forslag, som kan gøre, at Ældrerådet er på forkant. Der kan eventuelt nedsættes ad-hoc arbejdsgrupper, hvis der er behov.

 

Ældrerådets medlemmer kan svare på læserbreve som enkeltpersoner - dog uden angivelse af, at man er medlem af Ældrerådet. Hvis der skal svares på Ældrerådets vegne er det formand/næstformand, der gør dette.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.