Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. december 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om Bredgaderenovering i ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Renoveringen af Bredgade skrider tidsmæssigt frem.

 

Kloak, vand og varme er færdige, private ledningsejere er færdige i uge 46. Af hensyn til butikkernes Black Friday og julehandelen, er det besluttet at holde vinterpause fra uge 47 til februar/marts 2017. Arbejdet ligger dog ikke helt stille, der foregår træplantning, arbejde med belysning, inventar og et par områder med flækker som skal lægges om.

 

Belægningsarbejdet er nået helt til Citypassagen og resten er asfalteret.

 

Man vil opleve en mindre rodet byggeplads end i 2016. Det hele forventes indviet i juni.

 

Af hensyn til tilgængelighed for blinde, svagtseende og kørestolsbrugere, er der i projektprocessen sparret med rådgivere og arbejdsgruppen i Ældrerådet og Handicaprådet. Den bedste løsning for blinde og svagtseende er at bruge facaderne som ledelinie. Hvis evaluering af denne løsning viser, at det ikke fungerer efter hensigten, kan der senere påmonteres ledelinier, som også er en godkendt løsning. Men gadens indretning og placering af inventar vil strammes op meget mere end tidligere og vil derfor naturligt lede gæsterne i gennem gågaden.

 

Af hensyn til indgange i gågaden ligger alle bygninger i forskellige niveauer. I processen for det nye gågadegulv, har forvaltningen haft møder med de enkelte butikker og ejere, hvor det ikke har været muligt at løse nivueafri adgang fra gaden og ind i ejendommen. De indgange i den gamle gågade der var meget stejle (for stejle for dagens retningslinier), har forvaltningen foreslået tre løsninger, hvor ejere/butikker har valgt den løsning, der kaldes trappe/rampe-løsning. Ejer/butikker kunne også vælge et trin med flytbar rampe eller sænke gulvet på eget areal. Herning Kommune kan ikke udføre niveaufri indgange på eget areal, det vil betragtes som erhvervsstøtte og er ulovligt. Meget af inventaret kommer op som det helt sidste i projektet, heriblandt markeringssøm, markering af evt. kante osv.

 

Til Ældrerådets møde vil der være mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Beslutning

Der vil blive opstillet rigtig mange cykelstativer for at undgå, at der stilles cykler op ad husmurene.

Der kom forslag fra Ældrerådet om, at lave hastighedsbegrænsning i gågaden for de el-drevne handicap-køretøjer.

Ældrerådet foreslog også, at der ved trin etableres håndtag ved indgangene.

Til foråret vil der blive bedre markering på flere af de nye ramper i gågaden.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Finanslovsaftalen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 18. november 2016 indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017.

Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på ældreområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2016 blev afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. Dette initiativ udbygges i 2017 med en tilførsel af yderligere 2 mia. kr. i 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje.

 

Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre:

Der afsættes 380 mio. kr. årligt til en klippekortsordning for plejehjemsbeboere. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan "spares op", og anvendes til længerevarende aktiviteter.

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

 

Bedre ældremad:

Med henblik på at understøtte det gode måltid afsættes 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje.

En andel af puljen på 425 mio. kr. reserveres til projekter vedrørende renovering, etablering og genetablering af køkkener på landets plejehjem. Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener på fællesarealer i f.eks. leve-bo miljøer. Det enkelte projekt må ikke medføre huslejestigning for beboerne.

De resterende 25 mio. kr. er reserveret til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad, så der skabes mere appetitvækkende måltider for borgere, der modtager mad i eget hjem.

 

Finanslovsaftalen 2017 er vedlagt som bilag.

 

Endvidere er vedlagt satspuljeaftalen 2017-20 på sundheds- og ældreområdet.

 

Mariane Nannerup deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Søren Liner Christensen deltog i stedet for Mariane Nannerup.

 

Der blev orienteret om madlavning i levebo-miljøer og om klippekortordning for plejehjemsbeboere. 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering om søndagscafe på Lindegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Evaluering af søndagscafe på Lindegården - et forsøgsprojekt over 10 måneder i 2016.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en evalueringsrapport af søndagscafe på Lindegården.

 

Ældrerådet får evalueringsrapporten til orientering.

 

Mie Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Invitation af Ældrerådet til møde om etablering af søndagscafeer på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har afsat midlet til åben cafe på plejecentre, kaldet søndagscafeer, fra 2017. Ældrerådet orienteres om, hvordan Sundhed og Ældre vil sætte gang i en proces, der kan etablere flere søndagscafe-tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har afsat 250.000 kr. pr. år fra 2017 til at etablere flere søndagscafe-tilbud. Aftaleteksten fra budgetforlig 2017:

Sundhed og Ældre vurderer, at der kan etableres ca. 16 cafeer, hvis hver cafe får en bevilling på 15.000 kr. pr. år.

Forudsætningen for en succes for disse søndagscafeer er, at der findes en tovholder og en række frivillige, der kan stå for disse møder. På Lindegården har Seniorråd Vest taget initiativ til cafeen. Den drives af seniorrådet i samarbejde med foreningen Dansk Folkehjælp, der har fundet både frivillige og deltagere.

 

For at brede modellen fra Lindegården ud til andre plejecentre ønsker Sundhed og Ældre at inviterer en række interessenter med til en eller flere workshops, hvor mulighederne drøftes.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvor det er muligt at placere søndagscafeerne. Dette er blev afklaret på et møde med centerlederne den 7. december 2016.

 

Workshoppen vil blive afholdt januar-februar 2017 og Ældrerådet vil blive inviteret. Ældrerådet opfordres til at vælge repræsentanter til mødet/møderne.

 

Ældrerådet har mulighed for at drøfte indsatsen med Seniorrådene på deres fællesmøde den 18. januar 2017.

 

Mie Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at Ældrerådet vælger repræsentanter til møderne omkring søndagscafeer.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Der afholdes 3 workshop i starten af 2017. Ældrerådet vil blive inviteret. Der afholdes workshop i nord, i syd og en i Herning.

Der vil også blive inviteret organisationer for ældre, seniorråd, centerråd og pensionistforeninger.

Der blev stillet spørgsmål om, der fremover skal købes brugerkort for deltagerne. Det bør afklares, inden der afholdes workshop.

Spørgsmålet blev især stillet i forhold til søndagscafeer, som holdes på aktivitetscentre (ikke på plejecentre).

Der blev også stillet spørgsmål om brugerkort for de frivillige i forhold til søndagscafeerne.

Nørregade 30 blev foreslået som nyt sted for en søndagscafe.

Cafeerne kan drives af såvel foreninger, frivillige eller seniorråd.

Deltagelse fra Ældrerådet drøftes, når invitationerne sendes ud.

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-144-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde den 18. januar 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er inviteret til fællesmøde mellem de 4 seniorråd og Ældrerådet den 18. januar 2017.

Sagsfremstilling

På mødet den 16. november 2016 blev det besluttet, at Ældrerådet sender en dagsorden ud forud for fællesmødet. Emner til fællesmødet skal drøftes, så der kan udsendes en dagsorden til seniorrådene.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at emner til dagsorden drøftes.

Beslutning

Dagsorden til mødet:

Velkomst

Søndagscafe

Vedtægter for seniorrådene, herunder håndtering af personsager

Seniorrådenes økonomi

Eventuelt.

 

I indkaldelsen skrives, at der kan indsendes yderligere punkter senest den 5. januar.

 

 

 

Sagsnr.: 27.42.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Drøftelse af nyhed om madlavning på plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I november måned var der i pressen en nyhed om madlavning på plejecentrene i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På Herning Kommunes hjemmesiden findes denne nyhed fra den 29. november 2016:

 

"Madlavningen kommer tættere på de ældre

Budgetforligspartierne i Herning Kommune er enige om, at ældre borgere på plejecentrene fremover skal have endnu større fornøjelse af de daglige måltider.

Nu skal de ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre tættere på den daglige madlavning. 

Budgetforligspartierne bag Budget 2017 - Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Dansk Samling - er enige om, at Herning Kommune skal lægge billet ind på en ny pulje, som er en del af Finansloven for 2017. 

Puljen giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at "renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem". Målet er at skabe de bedst mulige rammer for måltidet for de ældre borgere. 

- Madlavning skal være en aktiv del af beboernes hverdag, som de løbende kan følge med i og deltage i, hvis de ønsker det. Samtidig øger det fleksibiliteten omkring madlavning og valg af retter. Derfor vil vi nu satse på at etablere såkaldte leve-bo-miljøer - en slags køkken-alrum - så tæt på de ældres plejecenter-bolig som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune. 

Gode erfaringer

I dag får langt hovedparten af de ældre på plejecentrene mad leveret fra Centralkøkkenet i Aulum. Tre plejecentre har selv produktionskøkken, mens to allerede nu har leve-bo-miljøer, blandt andet Vesterled.

Omlægningen til leve-bo-miljøer finder sted i takt med tildelingen af penge fra statens pulje. Budgetforligspartierne forudsætter, at driften vil kunne holdes inden for de eksisterende, økonomiske rammer.

- Vi har rigtig gode erfaringer med leve-bo-miljøet på Vesterled. Disse gode erfaringer ønsker vi nu rullet ud på kommunens øvrige plejecentre til gavn for de øvrige, ældre medborgere. Samtidig har vi på de nybyggede plejecentre i Lind og ved Fuglsang Sø allerede indrettet køkken-alrum, så her er vi på forkant, siger Anne Marie Søe Nørgaard."

 

Søren Liner Christensen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter nyheden.

Beslutning

Se punkt 114.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Møde i Fårvang den 28. november var rigtig fint med gode indlæg.

 

Seniorkort-ordningen - Herning Taxi.

Den kan kun bruges ved kørsel til og fra Herning by.

På et kommende møde inviteres en medarbejder, der kender de forskellige muligheder for kørselsordninger for pensionister.

Det foreslås at nedsætte et udvalg efter orienteringen, hvis der er områder som skal undersøges yderligere.

 

Valg til bestyrelsen for Danske Ældreråd.

Leif vil overveje, hvem i region Midt han kan foreslå. Ældrerådet sagde god for, at Leif beslutter, hvem han indstiller.

 

Henvendelse om parkeringsforhold

Der er sendt svar til Preben Troelsen den 8. november 2016 fra Teknik og Miljø.

Teknik og Miljøudvalget har ikke behandlet klagen påny, da der ikke er modtaget andre henvendelser om problemet.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejnar spurgte til den dårlige omtale af Herning Kommune i forhold til økonomi afsat til ældre.

Herning Kommune har omlagt konteringspraksis fra 2015 til 2016, hvorfor tallene ser underlige ud. Fakta er, at der ikke er gennemført besparelser på området fra 2015 til 2016.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil spurgte til sagen om ændring af ældrerådsvalg. Sagen skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Til næste møde sættes et punkt på dagsorden om Ældrerådets forberedelse af ældrerådsvalget i 2017.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 18. januar. Der holdes fællesmøde med seniorrådene fra kl. 13.00 samme dag.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.