Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hans Ejner har været til møde med ÆldreSagen. På mødet blev buskort, bonusvenner og betaling for ophold på Rehabiliteringscentret drøftet. Der blev også orienteret om ny formand i ÆldreSagen - både på landsplan og i Herning. På mødet kom det frem, at det i nogle kommuner er indført, at der ikke længere gives §18-midler til foreninger for ældre. Dette gælder ikke i Herning Kommune.

Næste møde bliver holdt den 3. april i Kibæk, hvor ÆldreSagen laver dagsorden. Til mødet i efteråret 2019 er det Ældrerådet, der laver dagsordenen.

 

Det aftalte møde med Bodil, Hans Ejner og Joan Hansen om buskort til ældre i Herning Kommune er udsat til den 23. november. Jacob Philipsen fra Teknik og Miljø deltager i mødet.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt møde med Jesper Vind fra Herning Folkeblad. Der har været en artikel i Herning Folkeblad om buskort til ældre.

 

Bodil har deltaget i dialogmøde om §18-midler. Her var ros til Ældrerådet for indsatsen i forhold til søndagscafeer.

 

Den 31. oktober har Bodil deltaget i møde i Holing for frivllige - Frivillige bygger bro.

 

Bodil har modtaget et brev fra Danmarks Apotekerforening om, at der vil blive oprettet 52% flere apoteker rundt i landet.

 

Bodil har fået en henvendelse fra Koloritten om et indlæg om Ældrerået i deres blad.

 

Svend Erik har sendt refrat fra Midttrafik om tilgængelighed til Bodil. Referatet vedlægges dette referat.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Sammenhæng mellem visitation og kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på mødet den 10. oktober 2018 spurgt til sammenhængen mellem visitation og kvalitetsstandarderne.

 

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil på mødet få en orientering om arbejdsgangen i forhold til visitation af den enkelte borger holdt op i mod de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser, som leveres fra Sundhed og Ældre.

 

Visitationsenheden har udarbejdet en brochure til borgerne omhandlende visitation til hjemmehjælp fra Sundhed og Ældre.

 

Brochuren beskriver, hvordan visitation til hjemmehjælp foregår samt lidt om, hvilket indhold hjemmehjælpen kan have - eksempelvis levering af madservcie og hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver.

 

Brochuren udleveres på mødet.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

 

Der blev stillet spørgsmål om kvalitetsstandard for akutpladser. Er det godkendt politisk?

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 23. oktober 2018, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og Byrådet den 13. november 2018.

 

Mariane Nannerup deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre pr. 31. august 2018 viser et merforbrug på 2,976 mio. kr. inkl. overførsler fra 2017 på 9,604 mio. kr.

 

Følgende har påvirket resultatet i positiv retning siden forårsopfølgningen:

 

 • Stort flow på plejecentrene, hvilket har betydet, at forholdsvis dyre borgere i hjemmeplejen mv. nu får tilbudt en plejebolig.
 • Udfordringer med at få tilstrækkeligt mange elever.
 • Tilførsel af DUT-midler og andre reguleringer til området.  

 

Samtidig er budgettet for 2018 stadig udfordret på følgende områder:

 

 • Engangsudgifter i 2018 til investering i og implementering af det nye omsorgssystem CURA. Investeringen bliver kun i begrænset omfang finansieret af overførslerne.
 • Forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 6,6 mio. kr. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Der er ingen forventninger om et ændret udgiftsniveau for 2019.
 • Forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på ca. 2,2 mio. kr.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringent taget til efterretning.

 

Der blev stillet spørgsmål om udviklingen i forhold til antal personaler, der er gået fra deltidsansættelse til fuldtid.

 

Ældrerådet bad om en oversigt over puljemidler med angivelse af varighed og størrelse.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældreådets økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På mødet ønskes en drøftelse af Ældrerådets økonomi, herunder en prioritering af kurser og temadage for Ældrerådets medlemmer.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at emnet drøftes.

Beslutning

Repræsentantskabsmøde og efterfølgende temadag arrangeret af Danske Ældreråd prioriteres højt. I 2019 er det fastlagt til den 29. og 30. april.

 

Ved øvrige kurser og temadage med deltagerbetaling drøftes antal deltagere fra gang til gang.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Medlemmer til temadagsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober.

1. oktober er udnævnt til international ældredag.

 

Sagsfremstilling

I 2018 har Hanne Østergaard, Karen Lintrup og Jens Henry Jensen været valgt til temadagsudvalget.

Hanne Østergaard har været tovholder for temadagsudvalget. 

 

Udvalget kommer med forslag til indhold på temadagen på et møde i Ældrerådet først i 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmer til udvalget i 2019 udpeges.

Beslutning

Der blev nedsat et nyt udvalg bestående af Hans Ejner, Angela og Karen.

Det 1. møde holdes den 9. januar efter mødet i Ældrerådet.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødested for ældrerådsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forrige valgperiode har der været holdt møder i Ældrerådet på forskellige institutioner rundt i kommunen.

Sagsfremstilling

På mødet ønskes drøftet, hvor møderne kan afholdes samt hvilke institutioner, som vil være relevante at få en rundvisning på.

 

Tidligere har der været møde på Center for Kommunikation samt på Plejehjemmet Vesterled.

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmerne kommer med ønsker til institutioner, som kan være mødested på et fremtidigt møde.

Beslutning

Der planlægges at holde møde i 2019 på Plejecenter Vesterled, Plejecenter Lindegården og Rehabiliteringscentret.

I 2020 kan der eventuelt holdes møder andre steder.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrekonferencen 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrekonferencen indbyder til en dag med temaet Det gode ældreliv - trivsel og mistrivsel.

Sagsfremstilling

På dagen vil disse temaer blive berørt.

 • Hvad kommer der til at ske på den politiske scene på ældreområdet i den kommende tid?
 • Hvordan står det til med de ældste i Danmark – og hvad er de store udfordringer nu og i nær fremtid?
 • Har vi (endelig) fået en mere rummelig ”ældrerolle”?
 • Er vi ved at nå grænsen for menneskers livslængde og formåen?
 • Er alder i sig selv lig med dårlig trivsel – og hvad er afgørende for ældre menneskers trivsel?
 • Hvordan kan vi bedst hjælpe de ældste som trives dårligt – hvad viser de allernyeste forskningsresultater?
 • Hvad viser ny, overraskende forskning om ældre og alkohol – og hvordan kan vi bedst støtte de ældste inden og efter problemet har fat?
 • Hvad er metakognitiv metode – og hvordan kan denne forskningsbaserede metode forebygge og afhjælpe stress, angst og depression hos de ældste, dine kolleger og dig selv?
 • Hvordan skal vi forstå, hvad der ligger bag udadrettet adfærd, motorisk uro og selvskadeadfærd hos de ældre?
 • Opnå indsigt i effektive praktiske metoder for adfærdshåndtering ud fra et personcentreret perspektiv?

 

Tidspunkt 12. marts 2019 kl. 8.30 - 16.

 

Konferencen holdes på Bygholm Park, Scüttesvej 6, Horsens.

 

Pris pr. person 2.086 kr. Ved min. 4 personer er prisen 1.796 kr. pr. person.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bodil, Hans Ejner, Angela og Margit tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry har været til møde på Toftebo for at orientere om Ældrerådet.

 

Jens Henry har fået en henvendelse om el-cykler. Der blev henvist til Niels, da der er tale om det tekniske i forhold til forhjuls- og baghjulsbremser på el-cykler.

 

Hanne K. har været til møde i styregruppen for bonusvenner. Referat og informationsmateriale blev uddelt.

 

Bodil orienterede om, at vedtægterne for seniorråd skal politisk godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.

 

På næste møde medbringes Samtykke til brug af billeder på kommunens hjemmeside, så medlemmer af Ældrerådet kan underskrive disse.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner orienterede om møde den 9. november omkring foldere for seniorrådene.

Der arbejdes på at være klar til fællesmøde den 4. marts 2019.

Det blev anbefalet, at seniorrådsmedlemmerne går i Borgerservice for at blive fotograferet til folderne.

Der er 4 forskellige foldere - med en fælles indledning og fælles informationssider. Midt i er der sider med medlememmer og information om hvert enkelt seniorråds fokusområder.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 12. december. Mødet afsluttes med frokost.

Der skal meldes afbud, hvis man ikke deltager i frokosten.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry kører den 15. november til konferencen i Vingsted.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Faglige Seniorer har foreslået at oprette et kommuneudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet.

Ældrerådet i Herning Kommune ønsker ikke at deltage i kommuneudvalget.