Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. august 2019
Mødested: G0.05 - Den gamle gymnastiksal - overfor indkørsel til rådhusgården

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil var den 20. juni til møde med borgmester Lars Krarup. De talte blandt andet om placering af det nye plejecenter, om senior- og ældreboliger generelt samt om arrangmenter på Torvet primært for ældre.

 

Den 21. juni holdt Bodil foredrag på Aktiv Centret.

 

Den 23. juni traf Bodil Rebecca Thinggaard fra Cityforeningen. De talte om arrangementer på Torvet for ældre. De holdt et møde den 1. juli og ideen indtænkes nu i planerne for arrangmenter.

 

Den 3. juli blev Bodil kontaktet af et blad - Ældreglæde. De vil gerne have et interview i bladet med Bodil - blandt andet om ensomhed. Bladet vil blive omdelt til læger, plejecentre mv. i Herning Kommune - ultimo 2019.

 

Kultur- og Fritidschef Søren Baunsgaard ringede den 4. juli til Bodil - villle tale om arrangenter på Torvet for ældre.

 

Den 5. juli fik Bodil opringning fra en ansat i Jakobsen Group. Det er planen, at de vil opføre nye ældreboliger og villle derfor have input fra Bodil. Hun orienterede dem om ministeriets materiale om byggeri af ældreboliger. Bodil tilbød, at Ældrerådet ville indgå i et eventuelt byggeudvalg.

 

Den 7. august kontaktede Bodil Herning Frivilligcenter vedrørende Frivillig Fredag. Materiale er efterfølgende sendt til Seniorråd og Ældrerådet.

 

Bodil har kontaktet Danske Ældreråd om problematikken vedrørende Rejsekortet. De har nu undersøgt sagen og det viser sig, at der landet rundt er store problemer. Danske Ældreråd arbejder nu videre med sagen.

 

Bodil skal den 26. august til møde i Regionsældrerådet. Her skal hun orientere om projekt Kom godt hjem. Projektet mangler personer til interviews. Der er pt. ca. 20 - der ønskes 100 personer til interview. Projektet søges forlænget ud over 2019.

 

 

Sagsnr.: 27.42.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Placering af nyt plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen udsat fra mødet i Ældrerådet den 15. maj 2019.

 

Byrådet blev på budgetkonferencen den 8. april 2019 orienteret omkring mulige placeringer af nyt plejecenter i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Plejeboligplan 2018-2028 blev godkendt af Byrådet den 13. november 2018. Det samlede behov for udbygning af plejeboligkapaciteten vurderes at være ca. 176 boliger frem til 2028 udover udbygningen på Kildehøj Plejecenter. Behovet for udbygningen af plejeboligkapaciteten er primært i Herning Midt, dvs. i Herning by og forstadsområder. I investeringsoversigten er indarbejdet etape 1 med 70 plejeboliger (i 2022-2024) og etape 2 (i 2025) med 50 plejeboliger, i alt 120 plejeboliger. Herudover skal der prioriteres yderligere ca. 56 plejeboliger ved udbygning af eksisterende plejecentre eller opførelse af et nyt plejecenter frem til 2028.

 

Af budgetforlig 2019 fremgik: "Frem mod 2025 ventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 millioner kroner til formålet. Samtidig beder parterne forvaltningen om at komme med forslag til, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på byrådets forårskonference i 2019".

 

Præsentationen på budgetkonferencen den 8. april 2019 omfattede fire mulige placeringer af et plejecenter med 90 boliger:

 

 1. Snejbjerg sydøst
 2. Snejbjerg nordvest
 3. Hammerum
 4. Tjørring

 

Et nyt plejecenter bør opføres i én etage i mindre enklaver omkring lukkede gårdrum og med gode udenomsfaciliteter. Mange beboere har demenssygdom i mildere til svær grad og skal kunne færdes frit på plejecentret.

  

På budgetkonference blev der anmodet om afdækning af yderligere forslag:

 • Placeringsmuligheder for et nyt plejecenter i Herning C.
 • Muligheder for udvidelse af eksisterende plejecentre i Herning C med 10-20 pladser pr. plejecenter.

 

Denne afdækning vil blive præsenteret på Byrådets budgetkonference i august 2019.


Marius Reese deltager i mødet for at fremlægge placeringsmuligheder i Herning C. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter, hvilke anbefalinger der skal fremsættes i forhold til placering af nyt plejecenter
at Ældrerådet drøfter, hvilke kanaler der ønskes anvendt til at fremkomme med disse anbefalinger.

 

Beslutning

Orienteringen er fortrolig.

Ældrerådet afventer høringsprocessen.

 

Sagsnr.: 27.42.00-S29-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Egenbetaling ved midlertidige ophold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede - i forbindelse med finansloven for 2019 - at stoppe for opkrævning af egenbetaling i forbindelse med ophold på en kommunal akutplads.

 

På den baggrund fremlægger administrationen to nye kvalitetsstandarder med henblik på at kunne tydeliggøre, hvornår der opkræves egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 8. maj 2019.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget har behandlet spørgsmålet om egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser på udvalgsmødet i januar og på udvalgsmødet i april.  

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 besluttet, at det ikke længere skal være muligt for kommunerne at opkræve betaling for kost, linned, tøjvask og lign ved ophold på en kommunal akutplads, hvor der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje.

 

Efterfølgende har der været en del uklarhed om, hvornår der er egenbetaling i forbindelse med ophold på midlertidige pladser – herunder akutpladser. Det skyldes, at kommunerne traditionelt har organiseret deres midlertidige pladser efter serviceloven, hvor kommunen er forpligtet til at opkræve egenbetaling.

 

Som konsekvens af uklarheden - og i overensstemmelse med anbefaling fra KL - har Sundhed og Ældre ikke opkrævet egenbetaling fra borgere med ophold på Herning Kommunes Rehabiliteringscenter fra den 1. januar 2019 – med mindre det har været klart, at der er lovhjemmel hertil i serviceloven.

 

Den 27. februar 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en bekendtgørelse med en præcisering af, hvad der er omfattet af hjemmesygepleje. Den 22. marts 2019 har ministeriet - i forlængelse af bekendtgørelsen - offentliggjort en vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner – herunder kommunale akutpladser. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til to nye kvalitetsstandarder med henblik på at tydeliggøre, hvornår der er egenbetaling forbundet med et midlertidigt ophold.

 

De to nye kvalitetsstandarder omhandler:

 

 • Midlertidige akutophold efter sundhedsloven
 • Ikke-planlagte midlertidige ophold efter serviceloven

 

De to kvalitetsstandarder erstatter den nuværende kvalitetsstandard ”Akut aflastningsophold”.

 

Fremadrettet arbejdes der i Sundhed og Ældre med fem forskellige typer af ikke-planlagte midlertidige ophold fordelt på hhv. serviceloven og sundhedsloven:

 

Midlertidige akutophold efter sundhedsloven - Ingen egenbetaling:

 • Midlertidigt akutophold efter sundhedsloven – borger har komplekse pleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer og derfor ikke kan varetages af den almindelige hjemmesygepleje.

 

Midlertidige ikke-planlagte ophold efter serviceloven - Egenbetaling:

 • Ikke-planlagt midlertidigt ophold – borgers pludseligt opståede behov for pleje og omsorg kan ikke varetages i tilstrækkelig grad af hjemmeplejen.
 • Vurderingsophold – borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
 • Rehabiliteringsophold – borger skal genvinde tabt funktionsevne
 • Venteophold – borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven finder sted på Rehabiliteringscentret, da det er det eneste sted, som lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. I praksis anvendes pladserne på Rehabiliteringscentret dog også fleksibelt til midlertidige ophold efter serviceloven.

 

Midlertidige ophold efter serviceloven kan således finde sted på såvel Rehabiliteringscentret som på kommunens plejecentre.

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven er kendetegnet ved, at den primære grund til borgerens ophold er, at behovet for sygepleje er komplekst og at opgaven kun kan varetages af sygeplejersker med særlige sygeplejefaglige kompetencer. På baggrund af dette forventer administrationen, at kun meget få borgere vil falde ind under målgruppen for ophold efter sundhedsloven.

 

Borgere, som opholder sig på midlertidige ophold efter serviceloven, kan modtage sygeplejeindsatser under opholdet. Dette gør det ikke nødvendigvis til et akutophold efter sundhedsloven. Forskellen fra et midlertidigt ophold efter sundhedsloven er, at de sygeplejeydelser, der leveres ville kunne udføres af den almindelige hjemmesygepleje.  

 

Det er væsentligt at nævne, at den nye bekendtgørelse og vejledning ikke betyder ændringer vedrørende borgernes udgifter til medicin samt til transport mellem hjemmet og det midlertidige ophold efter sundhedsloven. Det er derfor fortsat borgerne, som skal afholde disse udgifter. Særligt udgifterne til transport kan være væsentlige i de tilfælde, hvor der er behov for en liggende transport i weekender og på helligdage. 

 

Visitation til midlertidigt ophold

Visitationsenheden visiterer borgerne til den opholdstype, som dækker borgerens behov.

 

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid er det Herning Kommunes akutteam, som visiterer til midlertidige ophold. Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

 

Refundering

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt, at det alene er relevant for kommunerne at foretage en vurdering af uretmæssig opkrævet egenbetaling for midlertidige ophold efter Sundhedsloven i perioden fra den 1. januar 2018, hvor kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen trådte i kraft.

 

Administrationen har igangsat et arbejde med at finde frem til de borgere, som har opholdt sig på et midlertidigt ophold efter sundhedsloven og som er blevet opkrævet egenbetaling. Det er en større administrativ opgave at gennemgå de mange ophold i perioden. Derfor vil administrationen ligeledes opfordre borgere, som mener, at de har krav på refundering af opkrævet egenbetaling i forbindelse med et akutophold efter sundhedsloven, til at henvende sig til Sundhed og Ældre.

 

Økonomiske konsekvenser

Når Herning Kommune fremadrettet ikke må opkræve egenbetaling i forbindelse med borgeres midlertidige ophold efter sundhedsloven vil det betyde manglende indtægter for Sundhed og Ældre. Der pågår forhandlinger mellem KL og regeringen omkring kompensation til kommunerne.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. Ældrerådet ønsker ikke at afgive høringssvar.

Udarbejdelsen af de 2 kvalitetsstandarder tydeliggør reglerne for borgerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.04-P08-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Status på klippekortordningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har bedt om en status på klippekortordningen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune har ”klippekortet” været en mulighed for borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, siden juni 2015 og for borgere, som bor på et af kommunens plejecentre, siden juli 2017.

 

Klippekortet er en ordning, hvor en borger, der er bevilget hjemmehjælp - eller som er bosiddende på et plejecenter - tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp. Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring. Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

 

Klippekortet i hjemmeplejen

Klippekortordningen til borgere med bevilget hjemmehjælp blev etableret med Finansloven for 2015 som særskilt tilskud til Herning Kommune på 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016, hvorefter beløbet blev lagt ind via bloktilskuddet fra 2017. Med overgangen til bloktilskuddet nedlagde Herning Byråd – besluttet på byrådsmødet i maj 2015 - ordningen fra 2017. I stedet kom en ny klippekortsordning i forbindelse med ”Værdighedsmilliarden” – pulje til værdig ældrepleje. I den forbindelse blev der til Herning Kommune afsat 2,2 mio. i 2017 og 2018 og 2,0 mio. kr. fra 2019 og frem. Social og Sundhedsudvalget har efterfølgende nedlagt denne ordning fra 2020 i forbindelse med besparelser.

 

Fra 2018 og frem til 2021 har Herning Kommune - via en projektansøgning til satspuljen for ældreområdet – fået tildelt 4,759 mio. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere mulighed for støtte og/eller ledsagelse til deltagelse i fællesskabs- og sociale aktiviteter. Målgruppen er anderledes end for de tidligere klippekortordninger idet fokus er på ensomme ældre snarere end svage ældre, som har været fokus for de tidligere klippekortordninger.

 

På hjemmeplejeområdet er det Visitationsenheden, der bevilger klippekort. Hjemmeplejen registrerer udmøntningen af ordningen – forstået som tiden den enkelte borger sparer op eller bruger og på hvilken type af aktiviteter (pleje/omsorg, praktisk hjælp eller sociale aktiviteter). Anvendelsen af klippekortet planlægges i samarbejde mellem borgeren og hjemmeplejen.

 

I hjemmeplejen er målgruppen for klippekortet borgere over 67 år med komplekse plejebehov, og som derfor modtager hjemmehjælp flere gange i døgnet. Målgruppen for klippekort til borgere i hjemmeplejen blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2015, som punkt nr. 19. Målgruppen er efterfølgende blevet udvidet til at omfatte borgere, som ikke nødvendigvis er i stand til at sætte ord på egne behov, men hvor hjemmeplejen vurderer, at et klippekort vil kunne øge trivsel og livskvaliteten for den pågældende borger. Social- og Sundhedsudvalget godkendte udvidelsen af målgruppen på udvalgsmødet i maj, 2017 som punkt nr. 53.

 

Klippekortet på plejecentrene

Fra den 1. juni 2017 blev alle beboere på Herning Kommunes plejecentre også omfattet af klippekortordningen. Herning Kommune fik via Finansloven bevilget 5,825 mio. kr. i 2017 og 5,825 mio. kr. i 2018 til indførelse af klippekortordningen på kommunens plejecentre i 2017 og 2018. Fra 2019 er klippekortet til beboere på plejecentre overgået til bloktilskuddet. Social og Sundhedsudvalget har på sit udvalgsmøde i december 2018 besluttet at reducere ordningen med 486.000 kr. fra 2019.

 

Social- og Sundhedsudvalget har desuden besluttet at afskaffe klippekortordningen til friplejehjemmene i Herning Kommune pr. 1. april 2019. Beslutningen blev truffet på udvalgsmødet i februar 2019. Beslutningen betyder en besparelse på 305.000 kr. i 2019 og 407.000 kr. fra 2020 til 2022. Herefter træder en ny afregningsmodel i kraft for friplejehjem, som i praksis betyder, at midlerne til eventuelle klippekort tildeles ad den vej.

  

Klippekortet på plejecentrene administreres på samme måde som i hjemmeplejen. Det enkelte plejecenter registrer forbruget af tid og på hvilken type aktivitet.

 

Mange af beboerne på plejecentrene er plejekrævende og får i forvejen tilbudt aktiviteter i form af gåture, fælles arrangementer/aktiviteter, busture m.m. Derfor er der nogen, der takker nej til klippekortet - bl.a. fordi de ikke kan rumme eller ikke har behov for flere aktiviteter.

 

Borgernes anvendelse af klippekortet

Efter en lidt træg opstart anvendes de afsatte midler til klippekortordningen fuldt ud. Tendensen med klippekortet i Herning Kommune er, at borgerne primært vælger at anvende den ekstra tid til sociale aktiviteter og ekstra samvær med personale frem for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

På udvalgsmødet i maj 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om borgernes brug af klippekortet i hjemmeplejen. Her fremgik det, at 1 % af klippekortet blev anvendt på personlig pleje, 21 % på praktisk bistand mens 78 % blev anvendt på sociale aktiviteter. Denne tendens er fortsat gældende.

 

Følgende er eksempler på, hvad nogle borgere har anvendt tiden under klippekortet til:

 • En borger brugte alle sine klip i et helt år på en tur til København med overnatning. Det var en stor oplevelse som bl.a. omfattede en tur på Bakken med indtagelse af en kold øl.
 • En beboer, som ikke har pårørende, og som derfor stort set aldrig kommer ud af sin lejlighed, var en tur i Herning Centret. Udflugten har gjort et stor indtryk hos beboeren, som efterfølgende har talt rigtig meget om oplevelsen i Herning Centret
 • Nogle af beboerne får nu efter eget ønske ledsagelse til læge.
 • Flere af beboerne er mere ude at gå ture.
 • Flere får én til én personalekontakt i deres egen bolig – enten hjemme eller på plejecenter. 

 

Klippekortordningen indeholder megen god energi. Den igangsætter en positiv spiral, idet den understøtter borgernes livskvalitet og dermed trivsel, hvilket igen understøtter den gode relation mellem borger og medarbejder. Medarbejderne oplever derved øget arbejdsglæde, som en vigtig sidegevinst. På nogle plejecentre er der blevet ansat rengøringspersonale, så plejepersonalet kan frigives til klippekort med beboerne. Andre steder er nogen af de faste medarbejdere gået op i tid.

 

Sundheds- og Ældrechef Anne Ramsgaard deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af Sundhedsaftalen - 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 30. april har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 – ”Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.

Aftalen har været sendt til politisk godkendelse i kommunerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen den 29. maj 2019.
 

Sagsfremstilling

Aftaleteksten har været til høring i kommunerne og hos en række interessenter i januar og februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet i februar, punkt nr. 9.

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter fra kommuner, regionen og almen praksis, har efter høringen tilrettet indholdet i sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen 2019-2023 er således godkendt med følgende ændringer til høringsversionen:

 

 • At inddragelse af pårørende og borgerens eget ansvar præciseres i afsnit om visioner under 'På borgerens præmisser’
 • At et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser tydeliggøres i afsnit om visioner under ’Sundhedsløsninger tæt på borgeren’ og indsatsområdet ’Fælles investering i forebyggelse’
 • At den fælles forpligtelse i de prioriterede indsatser tydeliggøres i indsatsområdet 'Sammen om ældre borgere' under akutområdet
 • At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes afsnittet om bærende principper under 'At bryde med vanetænkning'
 • At kompetenceudvikling tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
 • At inddragelse af relevante parter i udmøntning af sundhedsaftalen i samarbejdsaftaler tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
 • At opfølgning på sundhedsaftalen ændres fra to gange årligt til én gang årligt og at der løbende følges op på implementeringen af samarbejdsaftaler (tilføjes afsnittet om ’Implementering og opfølgning’)

 

Administrationens vurdering er, at Herning Kommune kan godkende Sundhedsaftalen for 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

 

Anne Ramsgaard deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det nye udspil til Sundhedsaftale afventes.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Statistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens statistik for de sager, de har behandlet i 2018, er indhentet fra Ankestyrelsens hjemmeside. Set i forhold til resten af landet har Herning Kommune en omgørelsesprocent, der er ét procentpoint højere end landsgennemsnittet set over alle områder.

 

I forhold til lovområderne serviceloven, sygedagpengeloven og lov om social pension ligger Herning Kommune tæt på landsgennemsnittet og inden for et procentpoint af Herning Kommunes omgørelsesprocent for sidste år.

 

For lovområderne aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven ligger omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet, og højere end sidste år.

 

På voksenområdet er omgørelsesprocenten for hele landet 30,56 % og for Herning er omgørelsesprocenten 22,22 %.

 

Det fremgår endvidere, at Ankestyrelsen har behandlet 338 sager i alt fra Herning Kommune, og at dette er en forøgelse på 36 sager set forhold til sidste år. Desuden skal det bemærkes, at det ikke længere opgøres særskilt, hvor mange sager, der afgøres efter retssikkerhedsloven. Det kan forklares, med at handle- og betalingskommune-sager ikke længere behandles som afgørelser, da Ankestyrelsen betragter sig som et tvistløsningsnævn i sådanne sager.

 

Antallet af de sager som Ankestyrelsen behandler, der kommer fra Herning Kommune udgøre en relativ lille mængde set i forhold til indbyggertallet i Herning Kommune. I alt udgøre Herning Kommunes sager ved Ankestyrelsen 1,2 % af de sager Ankestyrelsen har behandlet i 2018. Befolkningen i Herning Kommune udgør 1,51 % af landets indbyggertal.

 

Jonas Røge deltager i mødet, hvis der er spørgsmål fra Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Kommunernes sundhedsfaglige opgaver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder temadag i Tinghallen i Viborg med emnet:

Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem.

 

Dato og tidspunkt:

Temadagen finder sted onsdag den 9. oktober 2019, kl. 09:00 - 15:30. Der vil være morgenkaffe fra kl. 8.30.

 

Pris:

Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretær: 900 kr.

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød.

 

Tilmeldingsfrist:

2. oktober 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

 

Beslutning

Bodil Markmøller og Hanne Østergaard tilmeldes temadagen den 10. oktober i Ålborg.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil tilmelder Hanne K, Inge, Jens Henry, Margit og Svend Erik (og Bodil) til Frivillig Fredag - alle deltager i fælles spisning.

Alle medbringer en termokande.

 

Jens Henry spurgte til, hvordan de 60 årige, som er på arbejdsmarkedet tænkes ind i Ældrerådets fokus.

Er der særlige vilkår eller seniorordninger?

Formand for Beskæftigelsesudvalget Tommy Tønning inviteres til et kommende møde i Ældrerådet.

 

Hanne K. orienterede om et møde om bonusvenner. Referatet vedlagt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Program afventer et navn fra Karen.

Indbydelser og tilmeldingsliste trykkes af Lotte - klar til Frivillig Fredag den 23. august.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

18. september 2019.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet er inviteret til høringsmøde den 28. august kl 9-11. Høringsmateriale blev uddelt.

Der er afbud fra Hans-Ejner, Jens Henry og Inge.

 

Der holdes fællesmøde med seniorrådene den 16. september - dagsorden udsendes inden.

Der er afbud fra Angela.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-A50-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen