Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. juni 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Klippekort til borgere på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommune har fået bevilget i alt 11.650.000 kr. til indførelse af klippekortordningen på kommunens plejecentre i 2017 og 2018. Ordningen igangsættes pr. 1. juni i år, jf. Finansloven for 2017.

Sagsfremstilling

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen.

 

Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp. Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring. Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

 

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet. I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.

 

Bevillingen er øremærket til ordningen i årene 2017 og 2018. Herefter tildeles kommunen midlerne via det generelle bloktilskud.

 

Klippekortet i hjemmeplejen

Beløb til klippekortordningen blev første gang besluttet i Finansloven for 2015 som særskilte tilskud i 2015 og 2016, hvorefter beløbet blev lagt ind via bloktilskuddet fra 2017 og frem.

 

Klippekortordningen er allerede udrullet i hjemmeplejen. Siden 1. juni 2015 har det været muligt for borgere – over 67 år med komplekse plejebehov – at få bevilget en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra tid kan anvendes efter borgernes eget ønske.

 

Tendensen er fortsat, at borgerne vælger at anvende den ekstra tid til sociale aktiviteter og ekstra omsorg frem for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Klippekortordningen indeholder megen god energi – den igangsætter således en positiv spiral, idet den understøtter borgernes livskvalitet og dermed trivsel, hvilket igen understøtter den gode relation mellem borger og medarbejder. Medarbejderne oplever derved øget arbejdsglæde, som en vigtig sidegevinst.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandler ny kvalitetsstandard for klippekortordningen andet sted på dagsordenen. Den væsentligste ændring i kvalitetsstandarden er, at det bliver muligt for hjemmeplejen at søge om klippekort til borgere, der ikke selv kan efterspørge klippekortet på grund af nedsat funktionsevne – eksempelvis demens.

 

På møde den 30. maj 2017 besluttede Social- og Sundhedsudvalget,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

at der meddeles hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 5.825.000 kr. i 2017 og 5.825.000 kr. i 2018 på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre,

at budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre udvides med 5,825 mio. kr. fra 2019 og frem svarende til de midler, som Herning Kommune modtager via bloktilskuddet til formålet. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.


Sagen skal behandles endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni og i Byrådet den 20. juni 2017.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Tilrettelæggelsen sker decentralt på de enkelte plejecentre.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Spørgsmål fra Ældrerådet vedr. Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har stillet 3 spørgsmål vedrørende Sundhed og Ældre, som ønskes besvaret på mødet:

 

1. Hvordan følger Herning Kommune Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktioner, som træder i kraft 1. april 2018?

2. Har Herning Kommune sparet på pleje og omsorg fra 2015 til 2016, jf. analyse foretaget for Ældresagen?

3. Ældrerådet ønsker en forklaring på nøgletallene for Herning Kommune fra Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, som udviser en klar tendens til en besparelse på ældreudgifter.

 

Formandens brev med spørgsmål til forvaltningen er vedlagt som bilag.

 

Sagsfremstilling

Spm. 1. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktioner

Sundhed og Ældre har lavet en vurdering af status på akutfunktionerne i forhold til de nye kvalitetsstandarder. Vurderingen vil blive fremlagt på mødet.

 

Spm. 2. og 3. Herning kommunes udgifter til pleje og omsorg

Spørgsmålene kan besvares samlet, for årsagen til det viste fald i udgiftsniveauet er den samme.

 

Ældresagens analyse af kommunernes budgetter til pleje og omsorg og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal bygger på samme indberettede tal fra kommunernes budgetter og regnskaber, opgjort efter den autoriserede kontoplan på funktionsniveau. Tallene for Herning kommune omfatter både Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

 

I løbet af 2015 ændrede Handicap og Psykiatri konteringspraksis, hvilket betød, at der blev flyttet ca. 140 mio. kr. fra funktion 05.32.32, pleje og omsorg af ældre og handicappede til funktion 05.32.33, forebyggende indsats for ældre og handicappede. Det betyder, at de 140 mio. er med i beregningen af budgettet til ældreplejen for 2015, men ikke i 2016. Det ses i Ældresagens analyse, som bygger på kommunernes vedtagne budgetter. Handicap og Psykiatri har dog fået den ændrede konteringspraksis på plads i regnskabet for 2015. Derfor slår faldet igennem allerede fra 2015 i nøgletallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som bygger på regnskabstal.

 

Nedenstående tabel viser kommunens samlede indberetninger for funktionerne 05.32.32, pleje og omsorg af ældre og handicappede og funktion 05.32.33, forebyggende indsats for ældre og handicappede. Som det fremgår, er der rigtig store udsving for de enkelte år i fordelingen mellem de to funktioner, men ikke samlet set.

 

 

På mødet deltager direktør Søren Liner Christensen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen svarede på Ældrerådets spørgsmål.

Herning Kommune lever op til kvalitetsstandarderne på akutfunktionerne.

Nøgletal tager udgangspunkt i kontering. Når der ændres i konteringspraksis vil det give et udsving, som viser henholdsvis besparelser og merforbrug, som blot er konteret anderledes. Fremover vil vi kunne sammenlignes med de øvrige kommuner.

Herning Kommune har ikke foretaget besparelser på ældreområdet. Der er derimod tilført midler, ældremilliard, velfærdsmilliard samt to klippekortordninger.

Merforbruget i 2015 på ældreområdet blev hentet i 2016.

 

Leif mente at beløbet pr. ældre er faldet med ca. 4% fra 2015 til 2016. Dette undersøges nærmere af forvaltningen. På et kommende møde vil der være en uddybende forklaring på disse tal.

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om forårsbudgetopfølgning 2017, budgetforslag 2018 og økonomiaftalen 2018.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om forårsopfølgningen 2017, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Byrådet den 20. juni 2017.

 

Endvidere orienteres om budgetforslaget 2018 med fokus på høringsprocessen.

 

Endelig gives en orientering om aftalen mellem KL og regeringen om rammerne for kommunens økonomi for 2018, som blev indgået den 1. juni 2017. Aftalen er vedlagt som bilag.

 

Sagsfremstilling

Forårsopfølgning 2017:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre viser et mindreforbrug på 2,236 mio. kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra 2016 på 6,112 mio. kr. En andel på 5,322 mio. kr. af de overførte midler er øremærket til projekter, herunder værdighedsmilliarden.

 

Trods et samlet mindreforbrug er der stadig områder på ældreområdet, som har brug for særlig opmærksomhed:

 

  • Sygeplejen har et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Handleplanen har haft en effekt, men området er stadig under pres. Der er fokus på optimeringer og effektiviseringer.
  • På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne.

 

Det forventede mindreforbrug kan blandt andet henføres til områderne mellemkommunale betalinger, hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte.

 

Budgetforslag 2018:

 

Høring af budgetforslaget foregår i perioden 1. - 20. september 2017. Der afholdes fælles høringsmøde for de høringsberettigede den 31. august 2017 kl. 9.00 på Lundgårdskolen. Høringsmaterialet forventes at blive tilgængeligt på internettet ultimo juni.

 

Med virkning fra budget 2018 tages en ny kontoplan i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

Baggrunden er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. De vedlagte budgetbemærkninger for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre er udarbejdet efter den gamle kontoplan, da arbejdet med den nye budgetfordeling endnu ikke er afsluttet. Det forventes, at budgetbemærkninger udarbejdet efter den nye kontoplan kan præsenteres inden høringsperiodens start.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der er ikke store ændringer i økonomiaftalen i forhold til de afsatte midler.

 

Der blev spurgt ind til forskring af frivillige. Herning Kommune arbejder på en ændring af forsikringen af frivillige i forhold til den nye lovændring på området.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådsvalget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Status på Ældrerådets indsats i forhold til ældrerådsvalget i efteråret 2017.

 

Eventuel udlevering af blanketter til opstilling af kandidater.

Indstilling

Formanden indstiller,

at de forskellige tiltag drøftes.

Beslutning

Brev til foreninger m.v. er udsendt i maj måned.

Kandidatlister til udlevering på de 4 møder i august er udarbejdet. Alle medlemmer fik 1-2 stk. til udlevering til eventuelle kandidater.

Leif har udarbejdet et notat om, hvad arbejdet består i som medlem i et ældreråd.

Der annonceres i Herning Folkeblad og ugeaviserne den 16. august om opstilling til Ældrerådet. Samtidig lægges der en nyhed på herning.dk

Nyhed om de 4 møder lægges på herning.dk - Lotte undersøger om annoncering i Herning Folkeblad den 26. juli om de 4 møder.

Til hvert møde bør deltage mindst 4 fra Ældrerådet.

Den 2. august i Kibæk deltager Leif, Bodil, Peter og Mads.

Den 7. august i Vildbjerg deltager Leif, Bodil, Hans Ejnar, Mads og Jens-Henry.

Den 8. august på Koloritten deltager Leif, Bodil Hanne og Jens-Henry.

Den 9. august i Aulum deltager Leif, Bodil, Hans Ejner og Hanne.

 

Der skal være optælling den 24. oktober 2017.

Hvem vil deltage fra Ældrerådet:

Leif, Bodil, Hanne, Henning, Kaj, Jens-Henry, Hans Ejnar, Mads, Henning.

Svend Erik og Ruth melder tilbage, hvis de kan deltage.

 

Ældrerådets medlemmer opfordres til at deltage i eventuelle møder på aktivitetscentre og foreninger for at orientere om ældrerådsvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om korrespondancen med Teknik og Miljø i forhold til forslag om indførelse af buskort til pensionister.

 

Herning Kommune indgår i et 3-årigt projekt med Hospitalsenheden Vest om Kom godt hjem. Et projekt om at få en god udskrivning fra sygehsuet.

 

Leif orienterede om et læserbrev om øget eller skjult brugerbetaling - skrevet af Birgit Hagen.

Læserbrevet omhandler transport når man udskrives fra sygehuset til eksempelvis Rehabiliteringscentret.

Læserbrevet blev uddelt.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry roser Ældrerådet for at tale højt og tydeligt - dejligt når man er hørehæmmet.

Jens-Henry orienterede om at der sidst var 15 deltagere i søndagscafe på Nørregade 30. Mangler lidt frivillige.

Flere blev afhentet i egen bolig. Der arbejdes på en udflugt rundt om Herning.

 

Leif - søndagscafe i Sdr. Feliding - udflugt til sandskulptur i Søndervig med efterfølgende cafebesøg i Ringkøbing. 36 tilmeldte.

Forrige møde var med Citrondrengen - stor succes.

 

Bodil - søndagscafe på Lindegården. Næste møde er en midsommerfest med tale af Anne Marie Søe Nørgaard på søndag - 58 tilmeldinger.

Der er nu lukket for nye i resten af 2017.

 

Niels har haft besøg af en medarbejder i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg for 75 årige. Godt og opløftende besøg. Han opfordrede til at tage imod tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil - temadagsudvalg. Punkt på møde i august med godkendelse af program. Temadagen holdes den 2. oktober 2017.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 23. august kl. 9.30.

Afbud fra Niels.

 

Der afholdes møde forud for budget 2018 den 31. august på Lundgårdskolen kl. 9.00.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

God sommerferie til alle.