Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. juni 2016
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Forårsopfølgning 2016 og Budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om Forårsopfølgningen 2016, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 25. maj og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Byrådet den 21. juni 2016.

 

Endvidere gives en orientering om status på budget 2017 med fokus på høringsprocessen.

 

Sagsfremstilling

Forårsopfølgningen 2016:

 

Forårsopfølgningen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, viste balance i forhold til budgettet:

 

 

Overførslen fra 2015 af merforbruget på 13,3 mio. kr. er dog ikke indregnet.

 

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

 

  • Merforbrug på Sygeplejen
  • Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi
  • Merforbrug på elevområdet
  • Mindreforbrug i Visitationen og Hjemmeplejen.

 

Budget 2017:

 

Høring af budgetforslaget foregår i perioden 6. - 16. september 2016. Der afholdes fælles høringsmøde for de høringsberettigede 6. september 2016. Nærmere information følger, når vi kender tid og sted.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Byrådets beslutning om fordeling af ældremilliarden blev uddelt.

 

Direktør Søren Liner Christensens orientering taget til efterretning.

 

Forårsopfølgning 2016:

Forårsopfølgningen viste, at der er balance i forhold til budgettet.

Overførslen fra 2015 med et merforbrug på 13,3 mio. kr. er ikke noget problem, hvis det ikke stiger yderligere.

 

Merforbruget i sygeplejen på 6 mio. kr. bliver halveret med tildelingen af 3 mio. kr. fra værdighedsmilliarden.
KL og kommunerne har lavet en aftale som giver penge til ældreplejen.

Omprioriteringsbidrag bortfalder fra 2018.

 

Budget 2017:

Forslag om at vederlagsfri fysioterapi bør udgå af rammestyring, da kommunen ikke har indflydelse på udgiften.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Høring mobilitetsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Herning Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur.

 

Teknik og Miljø udvalget har foreløbigt godkendt mobilitetsstrategien og sender hermed strategien til høring hos Ældrerådet.

 

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter, hvor mennesket og ikke transporten er det centrale. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Og det er strategiens mål, at transportsystemet betragtes som en helhed og ikke særskilte enheder. Trafik og transport skal derfor tænkes på en ny måde, hvor mobilitetstanken er vejen frem.

 

Strategiens mål er også at skabe mobilitet for alle. Derfor skal såvel borgere som besøgende have mulighed for at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål.

 

Strategien omfatter 6 temaer, som hver især indeholder politiske mål, målsætninger og initiativer for området. Desuden beskrives mobilitetsnettets opbygning med trafikårer og knudepunkter (transportsamlingssteder).

 

Strategien er et planstyrende redskab. Strategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer, på linje med Kommuneplanens strategiske niveau, og med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner. Strategien skal således sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter.

 

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune samt sektorplaner. Mobilitetshandlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til strategiens temavisioner.

 

Teknik og Miljø forvaltningen vil på mødet gennemgå mobilitetsstrategien med Teknik og Miljøudvalgets ændringsforslag. Ældrerådets bemærkninger vil blive indarbejdet i endeligt forslag til strategi.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der eventuelt udarbejdes et høringssvar.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Høringssvar fra Ældrerådet:

 

For at sikre de svage trafikanter anbefaler Ældreådet, at der fokuseres meget på at udbygge stisystemet i såvel by som på land.
Mulighederne for at komme fra by til land og omvendt bør opprioriteres. Der bør gives tilskud til brugere af FlexTrafik.
For at flytte transport fra biler til offentlig transport bør billetpriserne sænkes.
Ældrerådet påpeger, at vedligeholdelse af det nuværende sti- og vejnet bør opprioriteres.

Ældrerådet foreslår, at samkørsel tænkes ind i det videre arbejde.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Høring af forslag til kommunalplantillæg og forslag til lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 19. maj 2016 sendt materiale om forslag til kommuneplantillæg nr. 69 og forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål for Valdemarsvej.

 

Sagsfremstilling

Forslagets formål fremgår af vedlagte bilag.

 

Høringsfristen er den 14. juli 2016.

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der eventuelt udarbejdes høringssvar.

 

Beslutning

Ældrerådet sender et høringssvar om, at Ældrerådet ikke har nogen bemærkninger til forslagene. Desuden vil det blive pointeret, at Ældrerådet fik ny formand for 3 år siden, så materiale skal fremover sendes til nuværende formand og ikke den tidligere formand.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Leif har haft møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. Valgmetode til næste ældrerådsvalg blev drøftet. Ældrerådet ønsker fremmødevalg. Bodil fortalte, at man ville have fremmødevalg i Ikast-Brande Kommune.

Det blev aftalt at notat om fordeling af ældremilliard uddeles til Ældrerådet.

Leif og Bodil har møde i Regionsældrerådet den 12. september. Der er møde for alle Ældrerådets medlemmer den 28. november, hvor der senere vil komme indbydelser ud.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil var den 2. juni til planlægningsmøde forud for frivillighedsdagen. Det blev her besluttet, at det er fredag den 26. august fra kl. 13:00 til 16:30. Torvet vil være optaget i forbindelse med italiensk uge og derfor vil frivilligarrangementet forgå ved Tinghuspladsen. Der blev snakket om højtalerforholdene til arrangementet, hvorfra der blandt andet skal orienteres om Ældrerådet. Derudover vil der være nogle storskærme med slides om deltagerne. Bodil og Leif mødes med Torben på frivilligcentret som kan hjælpe med indholdet.

Bodil vil orientere Seniorrådene.

Bodil foreslog, at Ældrerådet har et helt telt til dagen.

Svend Erik kan skaffe et par sandwichskilte, hvor der kan være information om Ældrerådet samt nogle billeder. Bodil og Lotte kigger på materiale til skiltene.

Der kan modtages tilmelding til temadagen 1. oktober.

 

Svend Erik orienterede om to demensmøde han har været til på Fuglsangsø Centret. Det var nogle interessante møder, hvor der var store visioner. Det kigges meget på en model fra Holland.

 

Svend Erik spurgte til muligheden for brug af GPS til demente. Dette kræver en tilladelse fra de nærmeste pårørende.

 

Bodil nævnte problematikken om genoplivning – hvis man ikke selv aktivt har fravalgt genoplivning, så skal det forsøges.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udkastet til indbydelserne til Ældrerådets temadag den 1. oktober blev uddelt.

Indbydelserne skal udsendes til foreningerne inden sommerferien. Antal pladser til temadagen blev diskuteret, da der var tvivl om der er plads til 150 eller 200 på Toftebo Centret. Derudover blev det besluttet, at der i programmet i indbydelsen skal tilføjes, at der er mulighed for dans.

Det blev aftalt, at der bliver sendt 5-10 indbydelser ud med referatet fra mødet som kan uddeles til bekendte.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er onsdag den 17. august.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

”Håndbog om Rehabiliteringsforløb på Ældreområdet” fra Sundhedsstyrelsen og ”Årsrapport for 2015” fra Ældreforum blev uddelt.

 

God ferie til alle.