Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. november 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-19 Sagsbehandler: Birgitte Nystrup Andersen  

Plejecentre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har efterspurgt at høre nærmere om kriterierne for bevilling af plejebolig.

Visitationschef Birgitte Nystrup Andersen vil på mødet fortælle om kriterier og tildeling af plejeboliger.

Sagsfremstilling

Målgruppen til plejeboliger, er borgere, som:

 • Har behov for tilsyn, pleje og støtte hele døgnet og behov for hjælpe på uforudsete tidspunkter.
 • Borgere, der på grund af den fysiske og/eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation er ude af stand til at udføre egenomsorg.
 • Borgere, som ikke kan tilbydes relevant pleje og praktisk hjælp i eget hjem med hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælpemidler, nødkald, udvidelse af hjemmehjælp, sygepleje, daghjem, planlagt aflastningsophold, besøgsven, Aflastningstjenesten, medicin mm.
 • Borgere, som ønsker plejebolig på plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i en plejebolig.
 • Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

 

Målgruppen til skærmet plejebolig, er borgere, som har behov for:

 • At være i et særligt og mindre plejemiljø, der kan rumme borgerens adfærd, som følge af borgerens sygdom, typisk demens.
 • Skærmede fysiske rammer og mulighed for tæt omsorg og strukturering af døgnet på baggrund af en adfærd, som kræver dette.
 • At der ikke stilles større krav, end borgeren kan honorere.
 • At skærme omgivelserne mod borgerens adfærd.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har den 14. oktober drøftet handicap-parkeringen ved Koloritten - primært til deltagere på KOL-hold.

Koloritten skal før 1. december undersøge behovet for pladser og melde tilbage til Bodil, som kontakter Teknik og Miljø.

 

Den 21. oktober deltog Bodil i dialogmøde omkring frivilligt arbejde i Herning Kommune. På mødet blev kravet til CVR-nr. drøftet.

 

Den 22. oktober var Bodil på besøg i Torsted klubhus for at fortælles om Ældrerådets arbejde.

 

Bodil er kontaktet af Danmarks Apotekerforening - primært om de mange små apoteker i yderområderne.

 

Den 23. oktober var der fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

 

Den 28. oktober var Hans Ejner og Bodil til møde med Ældresagen. Budget 2020, plejehjemsbyggeri og kommende formandsskifte i Ældresagen blev drøftet. Næste møde holdes i februar 2020.

 

Inge-lis Sander har kontaktet Bodil om at indgå i en arbejdsgruppe, der skal arbejde for ældres deltagelse i musikfestival 2020.

 

11. november var der planlagt møde med formand, næstformand, Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Liner Christensen. Mødet blev aflyst på grund af afbud og manglende punkter.

 

Bodil deltog den 12. november i møde i Faglige Seniorer.

 

Den 13. november var Hans Ejner og Bodil til møde med Anne Ramsgaard. Her blev tandpleje til ældre blandt andet drøftet. Der vil senere komme et punkt på til Ældrerådets møde om tandpleje til ældre. Det blev tillige oplyst, at ordningen med plejehjemslæger virker og der er stor tilfredshed på plejecentrene.

 

Der vil på et kommende møde i Ældrerådet blive orienteret om de kommunale sygeplejeklinikker.

 

Bodil oplyste, at der i seneste nyhedsbrev fra Danske Ældreråd var en omtale af Ældrerådets temadag den 1. oktober.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om efterårsopfølgningen pr. 31. august 2019, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 23. oktober 2019, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og Byrådet den 12. november 2019.

 

Mariane Nannerup deltager under punktet.

Sagsfremstilling

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældres område forventes et merforbrug på 8,084 mio. kr.

 

Sidste år blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Besparelserne på i alt 7 mio. kr. pr. år får først fuld effekt fra 2020, så derfor er opstået en engangsudfordring for 2019 på ca. 4,9 mio. kr.

 

Samtidig er budgettet for 2019 stadig udfordret på følgende områder:

 

 • Driften af Bytoften, og visitationen til området for senhjerneskade.
 • Hjælpemiddelområdet
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Sygeplejen

 

Dette modsvares af forventninger om mindreforbrug på visitationen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af fællesmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har været fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019.

Sagsfremstilling

På mødet i Ældrerådet evalueres mødet med udvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødet evalueres.

Beslutning

Emnet med buskort til ældre blev drøftet. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der skal komme med løsningsforslag. Bodil tager kontakt til Joan Hansen om emnet.

 

Plejehjemsbyggeriet blev kort drøftet. Det er endnu usikkert om der bliver privat plejehjemsbyggeri i Gødstrup.

 

Ældrerådet ønsker at indtræde i byggeudvalget for Generationernes Hus, når arbejdet igangsættes.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2020.

 

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2020:
 
Onsdag den 15. januar 2020

Onsdag den 5. februar 2020
 
Onsdag den 11. marts 2020
 
Onsdag den 1. april 2020
 
Onsdag den 20. maj 2020
 
Onsdag den 17 juni 2020
 
Onsdag den 19. august 2020
 
Onsdag den 16. september 2020
 
Onsdag den 7. oktober 2020
 
Onsdag den 11. november 2020
 
Onsdag den 9. december 2020

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for 2020 godkendes.

Beslutning

Datoerne blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Østergaard og Karen Lintrup deltog i konference i Ålborg om det nære sundhedsvæsen. Hanne henviste til referat fra konferencen på Danske Ældreråds hjemmeside.

Der var mange rigtige interesssante oplæg.

 

Hans Ejner har deltaget i inspirationsdag for Ældrerådet i Holstebro. Det var et åbent arrangement med mange relevante emner.

 

Hanne Kirkegaard har deltaget i styregruppemøde om bonusvenner. Referat fra mødet er vedlagt.

 

Angela orienterede om, at 1. arrangement i søndagscaféen i Gullestrup er afholdt med 25 deltagere. Næste arrangement er nytårskur i januar.

 

Niels orienterede om, at Lind plejecenter holder 4 familieaftener, hvor Niels vil deltage og orientere om Ældrerådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 4. december kl. 9.30.

Efter mødet er der en let frokost.

Margit melder afbud til mødet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har svaret på en medlemsundersøgelse i Danske Ældreråd for formændene.

 

Bodil orienterede om, at en del af hjemmeplejen i Ikast-Brande kommune privatiseret som en forsøgsordning.