Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin afrapportering fra 2012 anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere i plejebolig og plejehjem. Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne på en temadrøftelse med Ældrerådet (punkt 108, møde d. 12. september 2012).

 

Socialstyrelsen har udvalgt Herning Kommune sammen med Gladsaxe Kommune og OK-fonden til deltagelse i et initiativ omkring den palliative pleje.

 

Ældrerådet gives hermed en orientering.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der som opfølgning på kommissionens arbejde afsat midler til et projektprogram til fem forskellige initiativer, som vurderes at være særligt vigtige:

 • medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet

 • mellemledernes ledelseskompetencer

 • rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem

 • den palliative pleje

 • kontinensplejen

 

I forhold til den palliative pleje har Ældrekommissionen beskrevet dette fokusområde således "...plejehjemmet skal sikre, at beboerne får den mest værdige afslutning på livet, hvor beboeren oplever, at der bliver taget hensyn til vedkommendes ønsker, og at man får lov til at dø i så trygge, rolige og tillidsfulde omgivelser som muligt".

 

Dette sammenholdes med en kortlægning, som Palliativt Videnscenter har udarbejdet i 2011 omkring den palliative indsats på plejehjem. Resultater herfra er blandt andet, at

 • kun halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i palliation

 • kun 20% af plejeenhederne evaluerer de palliative forløb

 • og at størstedelen af alle plejeenheder ikke har medarbejdere med efteruddannelse i palliation

 

Dette udmøntes i et initiativ omkring styrkelse af den palliative pleje og målgruppen er således både beboere/pårørende og medarbejdere i plejehjem. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt.

 

I initiativet er der følgende faser:

 • beskrivelse af den gode palliative forløb

 • afdækning af udviklingsbehov på plejehjem og udvikling af kompetenceudviklingsforløb

 • afprøvning af kompetenceudviklingsforløbene

 • evaluering

 • udbredelse af kompetenceudviklingsforløbene til landets kommuner og uddannelsesinstitutioner

 

Projektperioden løber til og med 2015.

Økonomi

Socialstyrelsen har afsat 750.000 kr. til Herning Kommunes deltagelse i projektet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Ældrerådet vil gerne orienteres om evalueringen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Orientering om bevillig af puljemidler om welness behandling til ældre i plejebolig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afprøve og implementere wellness-behandling til ældre på plejecentret.

Sagsfremstilling

Personer på plejehjem er ofte belastet af fysiske handicap og mentale udfordringer. De savner ofte ro, nærvær og velvære i hverdagen; og fysisk berøring foregår udelukkende i forbindelse med personlig pleje og måltider.
 
På denne baggrund har Sundhed og Ældre på vegne af Engholmcentret, søgt midler til et projekt med henblik på at introducere wellness og let massage i afslappet stemning og rolige omgivelser. Formålet er at øge målgruppens livskvalitet via ro, nærvær og velvære og  øge mulighederne for fysisk kontakt, som er en væsentlig faktor for mindsket forværring af sygdom.

 

I projektet indgår også træning af medarbejdere og muligheder for at udbrede wellness-behandlinger til andre kommunale plejecentre.

 

Det bevilgede tilskud udgør i 2013 19.000 kr. I 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 13.000 kr og 11.000 kr under forudsætning af at Finansloven vedtages med det forventede beløb.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om puljemidler til dans for demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Vesterled har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde dansearrangementer to gange årligt i 2013 og 2014 for beboerne og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Dans for demente har mange positive virkninger på sundhedstilstanden for den demente. I Herning Kommune arrangeredes i 2012 danseaftener, hvor demente og deres pårørende dansede akkompagneret af et salonorkester. Plejecentret Vesterled har nu ansøgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde to danseaftener årligt i 2013 og 2014.

 

Projektet skal give alle beboerne og særligt de demente en helt særlig oplevelse, hvor meningsfuld fysisk aktivitet, livsglæde og sammenhold skaber indhold i hverdagen på Vesterled. De demente bruger alle sanser og muskulatur, når de danser i kørestole, med rollator m.v. Et succeskriterium for projektet er, at der er mindst 60 personer med til hvert arrangement.

Økonomi

Det bevilgede tilskud udgør 30.000 kr. i 2013 og 30.000 i 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Orientering om godkendte huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forslag til huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger.

 

Ældrerådet får hermed sagen til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem har Herning Kommune udarbejdet forslag til huslejer 2014, hvilket Social- og Sundhedsudvalget har godtkendt på deres møde d. 18. september 2013.
 
De godkendte forslag til huslejer for 2014 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2013 og 2014. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra uændrede til +5,23 %.

 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2013
Husleje 2014
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.851
4.907
Nørregade 30
82
4.855
4.941
Rosenlund
35
5.393
5.488
Baunetoften
12
4.645
4.645
Toftebo
65
5.244
5.297
Vesterled
86
5.413
5.509
Vestergade 100
12
4.576
4.576
Søglimt
50
5.933
5.981
Østertoft
4
4.218
4.322
Skovlyset
28
6.687
6.687
Rosenholm
38
6.799
6.862
Mosaikken
18
6.006
6.080
Lindegårdsvej 146
9
5.972
6.037
Lindegården
120
6.388
6.388
Rehabiliteringscentret
30
3.519
3.541
Birketoft
41
5.891
6.199
Kildehøj
36
6.358
6.486

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2012, kendte regnskabstal 2013 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,44 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 27. juni 2013 er 1,3 % fra 2013 til 2014.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser og over- underskud tidligere år.
 
To afdelinger er blevet udvidet. Skovlyset er udvidet fra 20 til 28 lejligheder og Rosenholm er udvidet fra 26 til 38 lejligheder.
 
Udover ovennævnte boliger er Lind Pleje- og Aktivitetscenter overgået til drift pr. 1/7 2013. Den gennemsnitlige husleje er pt. 5.656 kr. pr. måned.


Beslutning fra mødet den 23. oktober 2013:

Punktet udsættes til næste møde, da der var en del spørgsmål fra Ældrerådet.

Hvorfor er alle plejecentre ikke med på listen?

Hvorfor er Rehabiliteringscentret på listen?

Hvad er årsagen til stigningen på 5,25% på Birketoft?

 

Efterfølgende er der svaret på spørgsmålene:

- Kun de boliger der er ejet af Herning Kommne er med på listen.

- Rehabiliteringscentret er med på listen, da huslejeudgiften bruges til beregning af  taksterne for ophold.

- Birketoft har et underskud fra tidligere år, der er indregnet, der skal udskiftes ovne og opvasker i 3 fællesrum i 2014 og henlæggelserne til vedligholdelse er sat op.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Ældrerådet anmoder om at samlige plejecentre fremgår af listen i 2014.

Ældrerådet ønsker en tilbagemelding på om det er muligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der afholdes konference om velfærdsteknologi den 25. november i Kongrescentret.

Peter, Henry, Leif, Preben og Erik er tilmeldt.

 

Erik har modtaget svar fra Lis Bukholt på skrivelsen om ældres ønsker til fremtiden. Materialet er inspirerende.

 

Erik orienterede om, at Leif Jørgensen er valgt som ny formand fra 1. januar 2014. Gratulerede med valget.

 

Der gennemføres valg til seniorrådene den 15. januar 2014 - dog ikke i Nord, som har haft valg.

 

Seniorråd Øst har ønsket større fokus og information til borgerne om valget - i alle 3 områder. Enighed om, at det er kommunen som har opgaven.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik opfordrede til at deltage i det sidste møde med efterfølgende frokost den 18. december 2013.