Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. juni 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 16. maj 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har deltaget i møde med Fruehøjgaard om sociale nabohjælpere. Et nyt tiltag hvor beboere hjælper hinanden, da viceværter ikke længere må andre ting end deres basisopgaver. De må f.eks. ikke længere skifte pærer eller hænge billeder op.

 

Bodil har været til møde i projektet Kom godt hjem, som handler om udskrivelse fra sygehus. Tidsplanen holder ikke for projektet. Der er store udfordringer, når de ældre udskrives til et plejecenter. Her er ikke døgndækning med terapeuter og sygeplejersker. De praktiserende lægers rolle i projektet er ikke helt afklaret. Der er også opstået problematikker i forhold til persondataforordningen og brug af private computere af de pårørende.

 

Bodil og Hans Ejner har været til møde i Ældresagen den 12. juni. Der blev blandt andet drøftet prisen på aflastningspladser. Disse møder gentages ca. hvert halve år.

 

Regionsældrerådet har sendt forslag til læserbrev om prisen på kost og kørsel til aflastningspladser. Med baggrund i svar fra forvaltningen tager Bodil kontakt til Herning Folkeblad for at få dem til at beskrive problematikken i stedet for et læserbrev.

Svar fra Søren Liner Christensen sendes til Regionsældrerådet.

 

Den 18. juni mødes Bodil med Joan Hansen om buskort, hjælp til rejsekort og banegårdens indretning m.v. Ud over Bodil deltager Edith.

 

Den 19. juni holdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget. Der er 3 afbud fra Ældrerådet.

 

Den 24. august holdes Frivilligdag. Program fra kl.14-17 - fællesspisning fra kl. 17.30-19.

Information sendes til seniorrådenes formænd. Deltagere fra Ældrerådet melder ind til Bodil om tidspunkt og opgaver.

Samme dag holdes møde med Thyra Frank, hvor 3 personer fra Ældrerådet kan deltage. Tidspunkt kendes ikke endnu. Deltagere afklares på næste møde.

 

Den 30. august kl. 9. holdes budgetmøde med efterfølgende temamøde for Handicaprådet og Ældrerådet om socialområdet. Mødet holdes på Lundgårdsskolen.

 

Den 3. september er der stormøde for Regionsældrerådet med indlæg fra Anders Kuhnau og Jette Skive. Mødet holdes i Fårvang. Kørsel aftales på mødet i august.

 

Temadag i Danske Ældreråd holdes i uge 39 eller 40. Datoen kendes ikke endnu.

 

Den 15. november holdes der temadag om Det nære sundhedsvæsen. Temadagen foregår i Vingsted.

 

Mari Lohne inviteres til næste møde for at drøfte tilgængeligheden i gågaden.

 

De plejcentre der ikke har udpeget medlemmer fra Ældrerådet til brugerpårørenderåd gør vi ikke mere ved. Det er helt frivilligt for plejecentrene.

 

Der er 1 diætist ansat i Herning Kommune primært til vægtstoptilbud.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforslag 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en orientering om budgetforslag 2019, herunder høringsprocessen. Endvidere gives en generel orientering om økonomien på ældreområdet i Herning kommune.

 

Søren Christensen deltager under punktet.

 

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 er behandlet i fagudvalgene i maj 2018. Budgetmaterialet består af budgetbemærkninger og politiske mål. Budgetbemærkningerne for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er vedlagt som bilag.

 

Høring af budgetforslaget foregår i perioden 30. august - 19. september 2018. Der afholdes fælles høringsmøde for de høringsberettigede den 30. august 2018 kl. 9.00 på Lundgårdskolen. Nærmere information om høringsperioden fremsendes pr. mail ultimo juni.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Der er indgået økonomiaftale med KL. Aftalen vedlægges referatet.

Dette vil betyde uændret serviceniveau, da demografiudviklingen dækkes via økonomiaftalen.

Administrationen af puljen til klippekortordningen fjernes, men ordningen bibeholdes.

 

I efteråret kommer der en finanslovsaftale - den blandt andet omhandler Det nære sundhedsvæsen. 

 

Søren orienterede også om aftalen med faste læger på plejecnetrene.

Oversigt over læger til hvert plejecenter sendes med referatet.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 29. maj 2018 som punkt nr. 47. Kvalitetsstandarderne sendes nu til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2018.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

I forbindelse med denne revision er der ingen nye kvalitetstandarder, og administrationen har udelukkende foretaget redaktionelle ændringer i de eksisterende – det vil sige at ændringerne ikke har betydning for serviceniveauet.

 

Kvalitetsstandarden for døgnforplejning i plejeboliger udgår, da den omfattede mad leveret til modtagekøkkener. Kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger omfatter mad, der produceres på plejecentrene.

 

I løbet af efteråret 2018 bliver de eksisterende kvalitetsstandarder tilpasset ”Fælles Sprog 3” (FSIII), som er en ny fælleskommunal dokumentationsmetode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 29. maj 2018 (punkt nr. 47) og forventes at 2. behandle sagen den 15. august 2018.

 

Fristen for at aflevere høringssvar er 1. juli 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der afgives ikke høringssvar.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2017

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet deres ankestatistik for 2017. Set hen over alle lovområder matcher vi landsgennemsnittet i forhold til den totale omgørelsesprocent.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2017 er samlet set på 30% og landsgennemsnittet er ligger ligeledes på 30%.

 

  • Afgørelser truffet efter lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger vi lidt bedre end landsgennemsnittet.
  • Afgørelser truffet efter pensionslovene og lov om sygedagpenge ligger vi lidt dårligere end landsgennemsnittet.
  • Afgørelser truffet efter lov om aktiv socialpolitik ligger vi noget dårligere end landsgennemsnittet.
  • Afgørelser truffet efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og øvrige sager, ligger vi væsentligt dårligere end landsgennemsnittet. Der er dog tale om et meget begrænset antal sager, så enkelte sager kan være udslagsgivende for resultatet.

 

Resultatet i statistikken for 2017 er dog det dårligste år på samtlige lovområder, hvis man sammenholder resultatet med resultaterne for 2015 og 2016. Den samlede omgørelsesprocent for 2015 var 22,4% og for 2016 23,3%. Det kan ikke på baggrund af statistikken udledes hvad årsagen til den højere omgørelsesprocent er.

 

Der er trukket tal fra Ankestyrelsen for at få de specifikke tal for SSB vedrørende serviceloven, således at afgørelser fra Børn og Unge ikke påvirker resultatet.

 

Omgørelsesprocenten var på hele servicelovens område 34 % for Herning Kommune. Hvis vi alene tage de sagsområder fra serviceloven som behandles i SSB er omgørelsesprocenten på 24,3 %.

Indstilling

Formanden indstiller,

at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Offentlig transport.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Drøftelse af eventuelle besparelser fra Region Midt på de regionale busruter.

 

Orientering om møde den 18. juni med Joan Hansen om busterminalens indretning og flexbus. Deltagere fra Ældrerådet er formand og næstformand.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Sagen drøftes på et møde den 18. juni med Joan Hansen.

Sagen følges og det overvejes at afgive høringssvar til Midttrafik i forhold til de 2 busruter i Herning Kommune, som er forslået beskåret.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Frivilligdagen den 24. august

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Deltagelse i Frivilligdagen 2018 drøftelse. Arrangementet holdes den 24. august.

Bodil Markmøller vil orientere om deltaljerne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Frivilligdagen 2018 holdes den 24. august kl. 14-17 - herefter er der fællesspisning.

Bodil sender information til de 4 formænd for senioorrådene.

Bodil bestiller telt med borde og stole.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fordeling af foldere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folderen om Ældrerådet er nu klar til fordeling på plejecentre, aktivitetscentre, bibilioteker og læger.

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal forholde sig til fordeling af folderne.

 

I Herning Kommune har vi 15 plejecentre, 4 aktivitetscentre/-huse og 6 biblioteker.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at fordeling af foldere fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

Beslutning

Der blev fordelt til samtlige steder.

Liste over fordeling uddeles sammen med folderne.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Inge Holm har været til møde på Fuglsangsø. Der blev søgt frivillige til hjælp til opvask i cafeen. Der var 4 henvendelser, de ville dog ikke hjælpe til i køkkenet, når der skulle betales 400 kr. for  brugerkort.

Dette nævnes på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Ø. har booket lokale på Nørrgade 7 fra kl. 14 - 17 den 1. oktober 2018.

Lille sal er booket med plads til små 100 personer - kan gøres større.

Hanne har fået priser for kaffe m.v. samt bordopstilling.

Hanne har kontakt til Niels Ole Frederiksen om et foredrag - Da lysekronen faldt ned i lagkagen. Historiske begivenheder gennem de seneste 70 år - både danske og udenlandske begivenheder. Pris 3500 + transport.

Karen kontakter musikskolen om underholdning. Bodil har evt. en kontakt - sender kontaktoplysninger til Karen.

Anne Marie Søe Nørgaard inviteres og høres om hun vil have taletid.

Søren Liner Christensen inviteres.

Der skal laves et program, som ligger klar til Frivilligdagen den 24. august.

 

Jens Henry ønsker et punkt på næste dagsorden om eventuel uddeling af ældrepris. 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 15. august 2018.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner har været til møde på Birketoft og Kastaniegården. Tilfredshed med de nye køkkener.

 

Karen sørger for sang til næste gang.

 

Karen overvejer et skriv om problematikken med lægernes samarbejde med hjælper-personalet på plejecentrene.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Der blev ønsket God sommer til alle.