Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. januar 2016
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår af 2016. Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode udarbejdes en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatser i kommunerne. Herning Kommunes andel er i 2016 14,760 mio. kr., som tildeles kommunen fra januar 2016.  

 

Ældrerådet anmodes om at give en tilbagemelding i forhold til, hvilke områder og initiativer der anses for vigtigst at prioritere i Herning Kommune; både i værdighedspolitikken samt i forhold til udmøntning af midler.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række områder, herunder bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

I finansloven lægges vægt på, at ressourcerne, der er knyttet til værdighedspolitikken, benyttes til serviceudvidelser, dvs til indsatser, der ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt. 

 

Ældrerådet anmodes om at drøfte input til værdighedspolitikken, samt hvilke områder der lokalt i Herning Kommune anses for at have størst behov for prioritering i forbindelse med de tilførte midler.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet bidrager med input til værdighedspolitikken for ældrepleje i Herning Kommune
at Ældrerådet bidrager med input til, hvor der på ældreområdet i Herning Kommune er størst behov for prioritering af midler

Beslutning

Anne Ramsgaard indledte med at orientere om de 5 punkter, som bør indgå i værdighedspolitikken.

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglig og sammenhæng.
  • Mad og ernæring.
  • Værdig død.

 

Herefter blev Ældrerådet bedt om input til hvert af de 5 punkter.

Alle input blev samlet og sendt til Anne Ramsgaard. Materialet vil indgå i det videre arbejde med værdighedspolitikken.

 

Anne orienterede om, at der afholdes et dialogmøde om værdighedspolitikken den 27. januar 2016 kl. 16-18 i Huset No7. Mødet er åbent for alle. Ældrerådet vil få invitation til mødet.

 

1. udkast til værdighedspolitikken skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2016. Sagen vil efterfølgende komme til høring i Ældrerådet, før den igen behandles den 9. marts 2016 i Social- og Sundhedsudvlalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet skal godkende politikken før den er endelig vedtaget.

 

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G20-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ny hjemmeside målrettet ældre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mie Toft fra Sundhed og Ældre samt Sinnet Haag og Danny Mastrup fra Kommunikation.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Ældrerådet har web-organisationen i Herning Kommune udarbejdet forslag til ny hjemmeside, der er målrettet ældre.

 

Der er nu oprettet en ny side under www.herning.dk, der hedder www.aeldre.herning.dk.

 

 

På mødet bliver forslaget præsenteret. Der afsættes tid til drøftelse af indhold.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådets medlemmer blev indbudt til en workshop, hvor der skal søges indhold fra den nye hjemmeside for ældre. Workshoppen afholdes den 17. februar 20116 kl. 13-15 i IT-lokalerne, som ligger bagved lokale C3.17 og C3.14 på rådhuset.

 

Bodil, Niels, Jens, Peter, Mads, Leif og Ruth ville gerne deltage.

 

På fællesmødet med de 4 seniorråd bliver der også orienteret om hjemmesiden og workshoppen.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Indbydelse til temadag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temadag om nye regler for: Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen.

Sagsfremstilling

Temadagen afholdes 5 steder i landet i februar og marts måned.

Blandt andet i Viborg den 23. februar 2016.

 

Tilmeldingsfrist er den 14. februar 2016.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Alle rådets medlemmer tilmeldes undtagen Henry Jeppesen og Birde Lindholm.

 

Leif henter Ruth, Peter og Niels - Afgang fra Kibæk kl. 7.30.

Jens henter Svend Erik. Afgang fra Herning kl. 7.30.

Henning henter Mads, Bodil og Hanne. Afgang fra Snejbjerg kl. 7.15.

Hans Ejnar kører selv.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2016 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Socia- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.

Beslutning

Niels orienterede om tildeling af satspuljemidler (1.587.000 kr.) til demente på 4 plejecentre.

 

Niels orienterede om bevilling af fondsmidler (165.000 kr.) til forebyggelse af vold og trusler mod medarbejdere. Projektet gennemføres i foråret 2016 på Engholmcentret.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der er udsendt invitationer til medlemmerne i de 4 seniorråd og Ældrerådet om fællesmøde den 21. januar 2016 kl. 14.30.

Alle fra Ældrerådet deltager.

Leif vil på mødet orientere om processen for værdighedspolitikken. På mødet vil den nye hjemmeside for ældre på herning.dk blive vist. Medlemmerne fra seniorrådene vil blive inviteret til workshop den 17. februar.

 

Leif orienterede om møde med Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Liner Christensen den 12. januar 2016. Det var et godt møde med en god dialog.

 

Der er den 11. januar 2016 fra Midttrafik kommet mail om høring i forhold til ændringer af køreplaner. Høringsfristen er den 24. januar. Der sendes svar om at svarfristen er for kort til at Ældrerådet kan komme med høringssvar.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om at Søndagscafe-forløbet starter den 17. januar på Lindegården. Der er en omtale i Herning Folkeblad den 13. januar om tilbuddet, som er til de ensomme ældre i nærområdet.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet nyt.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 24. februar 2016.

Birde Lindholm melder afbud.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.