Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra møderne den 14. november 2018 samt den 7. december 2018.

Beslutning

Begge referater blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formandskabet har den 21. november 2018 holdt møde med Søren Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. Det blev aftalt, at Anne Marie vil deltage i Ældrerådets møder nogle gange årligt for at orientere om arbejdet i Social- og Sundhedsudvalget.

På mødet blev også Ældrerådets økonomi drøftet.

På mødet blev rekruttering af sosu-personale også drøftet - herunder forslag til nye initiativer.

 

Den 23. november har Bodil og Edith været til møde med Joan Hansen og Jacob Philipsen fra Teknik og Miljø om undring i forhold til den politiske behandling af Ældrerådets forslag om buskort til ældre samt om priser på flextur. Forslaget er drøftet i politiske ad-hoc grupper og ikke på Byrådets budgetkonference.

Der blev på mødet opfordret til at indsende forslaget endnu en gang forud for budgetseminar i foråret 2019.

Der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag, som kan sendes videre. Udvalget består af Edith, Niels og Bodil.

 

Bodil har fået en henvendelse fra Koloritten om indlæg i deres blad om Ældrerådet. Centerrådet har også kontaktet Bodil om den fremtidige buskørsel til Koloritten.

 

Den 4. december har Bodil været til møde på Lind Plejecenter om deres projekt som Eden-plejehjem. Et projekt mod blandt andet ensomhed og kedsomhed. De har samarbejde med Lind skole. Der er stor fokus på trivsel blandt personalet.

Der planlægges at holde et ældrerådsmøde i første halvdel af 2019 på Lind Plejecenter, så Ældrerådet kan få en orientering om projektet.

 

Den 5. december har Bodil deltaget i styregruppemøde i projekt Kom godt hjem.

Der er nu ny tidsplan, da der er udfordringer i forhold til IT.

 

Den 7. december holdt Ældrerådet ekstraordinært møde og der blev fremsendt 2 høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Den 10. december har Bodil deltaget i et møde arrangeret af FOA. I mødet deltog også Ældrerådsformand og næstformand fra Ikast-Brande Kommune og fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Emner på mødet var blandt andet personalepleje og rekruttering samt besparelser.

 

Den 12. december har Bodil og Hans Ejner holdt møde med Lis Bukholt.

Her blev de fremtidige besparelser drøftet.

 

Bodil ønskede som det sidste under dette punkt en evaluering af Ældrerådets 1. år med de valgte medlemmer.

Der var stor opbakning til, at Ældrerådet er på rette vej. Det har båret frugt, at der har været så stor fokus på synlighed blandt borgere.

Det blev tilkendegivet at møderne er positive og at medlemmernes forskellighed bliver godt udnyttet.

Der er stor opbakning til både formand og næstformand fra rådets medlemmer.

De nye medlemmer har fået masser af ny viden om området.

Der opleves en større lydhørhed overfor Ældrerådet, hvilket kan hænge sammen med synligheden i pressen.

Formanden blev opfordret til at huske at fordele og uddelegere opgaver.

 

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om høring omkring køreplaner for nyt bybusnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby

Sagsfremstilling

Forvaltningen kommer og orienterer om den kommende høring omkring køreplanerne for det nye bybusnet med start 30. juni 2019.

Høringsperioden er 7. januar - 20. januar 2019 via Midttrafiks hjemmeside.

 

Der bliver orienteret om følgende for hver rute

  • antal busafgange i timen
  • første og sidste afgang
  • samt hvor der er tilbud om flexbus-kørsel.

 

Lene Ahle Skoubo og Line Engell Nørby fra Teknik og Miljø deltager i mødet fra kl. 11.00.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale vedlægges referatet. Der kan dog komme ændringer inden høringsperioden.

Det blev aftalt, at ruterne gennegåes på møde den 9. januar, før der afgives høringssvar.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Edith har været til møde med Eva Graae, leder af Borgerservice.

Edith uddelte materiale fra mødet.

Borgerservice tilbyder at holde kurser for ældre. Kurset skal gøre deltagerne i stand til at bestille rejsekort samt blive fortrolige med NemId.

Når Ældrerådet kender datoer for kurser er deres opgave at hjælpe med at udbrede kendskab til kurserne blandt seniorråd, søndagscafeer og øvrige deltagere i lokalområderne.

 

Hanne K. har været til møde i styregruppen om Bonusvenner. Referat fra mødet sendes med referatet.

 

Angela oplyste, at der på et tidspunkt i 2019 kan holdes et ældrerådsmøde på FuglsangsøCentret. Der kan på mødet være en orientering om A2, hvor der bor ældre udviklingshæmmede.

 

Angela oplyste, at Seniorråd Øst er i gang med ny formand og nye medlemmer. Der er stor fokus på synlighed.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 9. januar 2019.

Der sættes et punkt på om høringssvar til Midttrafik.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.