Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. oktober 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 14. september 2016.

Beslutning

Jfr. beslutning på sidste møde inviteres Mari Lohne til et kommende møde.

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-I00-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering om www.herning.dk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mie Toft, Staben for Sundhed og Ældre

Sagsresume

I januar 2016 gik Herning Kommune i luften med en ny hjemmeside - målrettet ældre borgere i Herning Kommune. Hjemmesiden er et resultat af et samarbejde med repræsentanter fra Ældrerådet i Herning samt web-redaktionen.

Sagsfremstilling

Ældrerådet orienteres om antal besøgende på flere af kommunens hjemmesider samt antal abonnementer på nyheder for ældre.

 

Mie Kaastrup Toft deltager under sagens behandling.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Materiale med statistik uddelt.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev indgået forlig i Herning kommune om budget 2017. Budgetforslaget er 2. behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Budgetforliget har betydning for ældreområdet på en række punkter:

 

Forebyggelsespakke:

Forligspartierne har samlet en række igangværende og planlagte initiativer på forebyggelsesområdet i en forebyggelsespakke. Heri indgår et Åben Cafe-tiltag, som er en videreudvikling af modellen, der er kendt fra Lindegården. Plejecentrene får mulighed for, i samspil med lokalforbundene, at lave forskellige tiltag af social karakter. Der er permanent bevilget 250.000 kr. p.a.

 

Løft til ældre og kronikere:

Kommunen har via bloktilskuddet fået tilført 15 mio. i årene 2017 – 2020 til handleplan for den ældre medicinske patient og initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. Midlerne er tilført Sundhed og Ældre, og budgetforligspartierne tilkendegiver, at de skal gå til et kompetenceløft til de kommunale hjemmesygeplejere, til akutfunktioner i hjemmeplejen og til initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning.

  

Rehabiliteringscentret:

Rehabiliteringscentret skal udvides i 2018/19. Der er afsat 14 mio. kr. til formålet.

 

Bofællesskab for demente:

Byrådet er blevet præsenteret for et oplæg til et bofællesskab for demente. Budgetforligspartierne ønsker en undersøgelse af fordele og ulemper, herunder erfaringer fra andre bofællesskaber i Danmark. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med de andre kommende opgaver i plejeboligplanen. Også spørgsmålet om tomgangspladser ønskes belyst. Undersøgelsen skal præsenteres på budgetkonferencen i foråret 2017.

 

Pårørendestrategi:

Administrationen arbejder med en pårørendestrategi. Forligspartierne anerkender vigtigheden af arbejdet, som blandt andet skal sikre, at pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for at videreudvikle det gode samarbejde.

 

Velfærdsteknologi:

For at løfte livskvaliteten hos særligt de ældre borgere, ønskes skærpet fokus på muligheder og perspektiver i øget brug af velfærdsteknologi. Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2017 til at realisere projekter på området. På budgetkonferencen i foråret 2017 ønskes en præsentation af forslag til, hvordan der kan drages yderligere fordel af de teknologiske muligheder.  

 

Søren Liner Christensen deltager under sagens behandling. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Orienteringsmødet forud for høringen blev drøftet.

 

Budgetforliget blev vedtaget på Byrådets møde den 11. oktober 2016.

Forebyggelsespakken er tiltænkt til de foreningsløse - ældre, som ikke kommer ud i forvejen.

Der arbejdes i øjeblikket på udarbejdelse af en demensstrategi.

Regionerne skal etablere 8 udredningscentre rundt i landet - blandt andet til udredning af demente.

I forhold til pårørendestrategi inddrages Ældrerådet og bruger- og pårørenderåd og evt. Ældresagen.

I forhold til velfærdsteknologi skal man være opmærksomme på lovgivningen - særligt retssikkerheden i forhold til den enkelte borger holdt op i mod alarmer, når borgeren går ud.

 

Perspektivnotaterne som udarbejdes for hvert udvalg i foråret forud for budgetkonferencen er interessant for Ældrerådet. Ud fra disse notater kan Ældreådet komme med ønsker og bemærkninger til budgetterne for efterfølgende år.

Disse perspektivnotater er ikke indarbejdet i budgetmaterialet.

Søren Liner Christensen inviteres til møde i Ældrerådet, når perspektivnotaterne er udarbejdet.

 

Søren Liner Christensen orienterede om, at Ældrerådet vil få et svar på høringssvaret.

 

Spørgsmål om borgerne i Herning får brugt klippekortordningen - svaret er ja. Det udnyttes fuldt ud.

Ordningen administreres af hjemmeplejen ude lokalt.

 

Sagsnr.: 84.12.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådsvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonas Røge

Sagsresume

I efteråret 2017 er der igen valg til Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valg til Ældrerådet skal foregå, jf. retssikkerhedslovens § 32, stk. 1. Af § 4, stk. 6 i vedtægterne for Ældrerådet i Herning Kommune fremgår det, at valg afholdes hvert 4. år i oktober måned i det år, hvor der er valg til Byrådet, samt at afstemningen foregår pr. brev.

 

Ældrerådsvalg afholdes således i Herning Kommune som brevstemmevalg. Alle borgere over 60 år er stemmeberettigede. De får tilsendt informationsmateriale, stemmeseddel og returkuvert. I 2013 var der 20.241 stemmeberettigede borgere.

Stemmeprocenten i 2013 var 47,6.

Udgiften til porto i 2013 var netto ca. 92.000 kr.

 

Ældrerådet foreslår for at øge valgdeltagelsen, at § 4, stk. 6 i vedtægterne for Ældrerådet i Herning Kommune ændres således, at næste valg til Ældrerådet kan foregå som fremmødevalg i forbindelse med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

 

Danske Ældreråd har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om det seneste valg til ældreråd.

21 kommuner har holdt fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i 2013. Den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 kommuner var 71,4%.

30 kommuner har holdt brevvalg i november 2013 og for disse kommuner var den gennemsnitlige stemmeprocent 47,8%.

I 22 kommuner blev der holdt valg på andre tidspunkter og for disse kommuner var stemmeprocenten 45,3%.

I 12 kommuner blev ældrerådsvalget aflyst.

 

Iflg. befolkningsprognosen vil der ved næste valg være ca. 21.000 60+ årige i Herning Kommune. I befolkningsprognosen er årstallet 2017 ikke nævnt konkret, men tallet i 2016 er 21.092 personer.

Portoudgiften vil ved samme svarprocent være højere i 2017 end i 2013 på grund af de stigende portoudgifter.

 

En konsekvens af at ændre valgafholdelsen fremgår af punkt 9 i vejledning om ældreråd:

"...

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal– og regionsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

 

Hvervet som tilforordnet ved ældrerådsvalg er ikke et borgerligt ombud, og man kan således frasige sig hvervet."

 


Ældrerådet, 17. august 2016, pkt. 69:

Punktet udsættes til mødet i oktober, når temadagen om ældrerådsvalg er afholdt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der sendes forslag til politisk behandling af at ændre ældrerådsvalg til fremmødevalg fra 2017.

 

Beslutning

Ælderådet forslår fremmødevalg i 2017.

Der skal foretages forskellige undersøgelser, før vi kan ændre valgmetoden, bl.a. skal det undersøges, om der er plads i de nuværende valglokaler, om de nødvendige valgurner og bokse er tilstede, Ældrerådets vedtægter skal ændres, og det skal overvejes, hvornår og hvordan stemmerne skal optælles.
Stemmerne til ældrerådsvalget kunne evt. optælles dagen efter, så det ikke forsinker optællingen af de øvrige stemmer.
Ældrerådet vil gerne være behjælpelige ved valghandlingen ved f.eks. at være med til at optælle afgivne stemmer til ældrerådsvalget.

Ældrerådet foreslår, at der nedsætte et valgudvalg, som det også blev gjort efter afholdelsen af det sidste valg. Fra Ældrerådet udpeges Bodil Markmøller, Niels Hedegaard og sekretær Lotte Mikkelsen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 16. november 2016.

 

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Sagsfremstilling

På mødet den 14. september 2016 i Ældrerådet fremkom forslag om følgende punkter til drøftelse på mødet med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Drøftelse af Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020.

Drøftelse af demografi holdt op i mod overslagsårene i budget 2017-2020.

Hvordan er sammenhængen mellem de ældre borgere, som hører under Handicap og Psykiatri og ældreområdet.

Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkterne uddybes og spørgsmål fordeles.

Beslutning

Punkt 1 fremlægges af Leif Jørgensen

Punkt 2 fremlægges af Bodil Markmøller

Punkt 3 fremlægges af Leif Jørgensen

Punkt 4 fremlægges af Bodil Markmøller

 

Drøftelse af prisen for Flextrafik blev tilføjet under mødet. Fremlægges af Leif Jørgensen.

 

Spørgsmålene sendes til udvalget forud for mødet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Invitation til konference den 11. november i Skjern Kommune i forbindelse med 3 frivilligdage. Se eventuelt mere på www.frivilligdage.dk. Hvis man vil deltage gives besked til Lotte, som tilmelder og betaler.

 

I forhold til seniorrådene er der tidligere i 2011 udarbejdet et notat med retningslinier for seniorrådene. Notatet blev uddelt på mødet. Notatet vedhæftets som bilag, så de kan uddeles i seniorrådene.

Notatet tænkes gennemgået på møde i januar med seniorrådene.

Mødet afholdes den 18. januar 2017 kl. 13.00 efter møde i Ældrerådet.

 

Temadagen 1. oktober blev rost af formanden. Fik det indtryk at det var nogle gode timer for dem som deltog. Udvalget blev takket for indsatsen.

 

Temadagen i Vingsted til 9. november:

Niels kører og har Ruth og Leif med.

Jens Henry kører og har Bodil, Birde og Svend Erik med.

Hans Ejnar kører og har Hanne med.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om, at der er lavet en evalueringsrapport over søndagscafeen på Lindegården. Den skal behandles i de forskellige udvalg og Ældreådet vil få rapporten efter udvalgenes behandling.

 

Bodil orienterede om, at hun skal deltage i TV2 - sikkert fredag den 21. oktober for at orientere om cafe-projektet i Ikast og Herning.

Med Bodil deltager en dame på 84 år.

Bodil er også kontaktet af flere andre kommuner.

Fokus er på forankring i det lokale. Trygheden er vigtig.

Bodil giver besked, når hun kender tidspunktet. Lotte sender mail ud til ÆR og seniorråd.

 

Drøftelse af prisen for Flextrafik. Tages med på mødet med udvalget.  

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagsudvalget skal vælges for 2017. Udvalget blev genvalgt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet er den 16. november 2016.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ruth spurgte til, hvad der gøres hvis der er sygdom blandt personalet. Der indkaldes sjældent vikarer.

 

Brugerpårørenderåd i Birketoft:

3 forsøgsindsatser af værdighedsmidlerne

Mad og ernæring blandt andet spisevenner, frivillige, som spiser gratis på plejehjemmet

Frivillige

Livskvalitet