Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. september 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. august 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden - herunder budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har været til møde med Lars Krarup. De fik blandt andet talt om Ældrerådet, økonomi, buskort til pensionister, prisen for flextur samt udfordringen med svage ældre på centrene, hvor frivillige har et stort ansvar.

 

Bodil har fået svar fra Teknik og Miljø om hjælp til bestilling af rejsekort. Fremover kan man få hjælp i Borgerserivce.

Det er i svaret foreslået, at Ældrerådet i samarbejde med Borgerservice kan etablere kurser med undervisning i f.eks. NemId og rejsekort.

Bodil melder tilbage, at Edith Blynning er kontaktpersonen fra Ældrerådet.

 

Hanne Ø., Karen og Bodil har været til møde i Viborg med Thyra Frank. Det var et godt møde, hvor embedsmændene fik gode notater med hjem.

Bodil fik talt med Thyra Frank om søndagscafeerne.

 

Evaluering af Frivillig Fredag - den 24. august på Biblioteket. Det var en god dag med mange besøgende. Godt med indendørs placering.

 

Den 30. august var der møde om budget 2019 på Lundgårdskolen. Ældrerådets høringssvar er vedlagt referatet.

 

Den 11. september har Bodil holdt møde med Jesper Vind fra Herning Folkeblad. De talte blandt andet om buskort til pensionister.

 

Mødet i Fårvang var et godt møde. Det gav et stor udbytte og det var rigtig godt, at der var mange deltagere fra Herning.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt møde med Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Liner Christensen. Her blev andet drøftet betaling for akutpladser og kvalitetsstandarder for akutpladser.

De vendte også Ældrerådets forslag om en ældremesse i 2019. Det var der ikke opbakning til fra Herning Kommune. Derimod blev det foreslået at holde et arrangement for de frivillige sammen med seniorrådene og Ældrerådet. F.eks. et foredrag samt fælles spisning - som et skulderklap til de mange frivillige.

Et fælles arrangement for Ældrerådet og Herning Kommune.

 

Bodil orienterede om økonomien for Ældrerådet. Pt. forventes et merforbrug i 2018 grundet de mange kurser og temadage for medlemmer i Ældrerådet.

Fremover ønsker Ældrerådet en status på økonomien hvert halve år.

I den forbindelse orienterede Bodil og Hans Ejner om at forslaget om ipad til Ældrerådets medlemmer ikke er aktuel, da udgiften skal dækkes af Ældrerådets eget budget.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt mødet med Lis Bukholt. Hun oplyste, at plejeboliggarantien bliver overholdt. Der er pt. ingen centre med særlig lang venteliste.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Gennemgang af nøgletalskatalog 2018 for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet blev orienteret om nøgletal for Sundhed og Ældre på mødet den 15. august 2018. Ældrerådet besluttede, at der skulle være gennemgang af nøgletallene på mødet i september måned.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en gennemgang af nøgletalskatalog 2018 for Sundhed og Ældre.

 

Afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard, Staben for Sundhed og Ældre og økonomi Inge Voer Laursen deltager i behandlingen af punktet og vil gennemgå nøgletalskataloget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at gennemgangen af nøgletalskataloget 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Høring vedr. kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. august 2018 behandlet en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune i perioden 2018-2028. 

Social- og Sundhedsudvalget sender analysen i høring i Ældrerådet forud for endelig politisk behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme.

For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger. 

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret.

 

På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger. Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

 • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
 • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
 • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Økonomi Inge Voer Laursen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 12. september 2018 fået en orientering om plejeboligplanen 2018-2028.

Ældrerådet foreslår, at det kommende nye plejecenter opføres flexibelt. Her tænktes f.eks.på indretning af bolig, forskellige typer af beboere, samt brug af fællesaktiviteter/-faciliteter - en slags "oldekolle".

Ældrerådet anbefaler, at det nye plejecenter opføres som et-plansbyggeri med et godt udeareal.

Ældrerådet anbefaler, at der ses på infrastruktur i forbindelse med placeringen.

Ældrerådet ønsker at indgå med en repræsentant, når der nedsættes en arbejdsgruppe til projektet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-116-18 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Bonusvenner til personer med demens

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsens puljemidler vedr. ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem ÆldreSagen og Sundhed og Ældre. Projektet igangsættes i efteråret 2018 og løber frem til udgangen af 2019. Der ønskes deltagelse i projektstyregruppen af en repræsentant fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Indsatsen ”Bonusvenner til personer med demens” beror på efterspørgsel blandt pårørende til borgere med demenssygdom, om der kan tilbydes mere aflastning i hjemmet. Det kan fx være tidligt i forløbet, inden borgeren har fået behov for, at det kommunale tilbud om daghjem kommer på banen – eller det kan være aflastning på andre tidspunkter end et daghjemstilbud kan efterkomme.

 

ÆldreSagen er i projektet beskrevet som den samarbejdspartner, der lokalt hjælper med rekruttering af frivillige til at indgå som bonusven.  

 

Daghjemmene udgør den base i lokalområdet, hvor frivillige tilbydes at blive fortrolige med aktiviteter og samvær med borgere med demenssygdom – inden man påtager sig en opgave som bonusven i et privat hjem.

 

Demenskonsulenterne er de kommunale medarbejdere, som tidligt kommer i dialog med familier, hvor et medlem har en demenssygdom, og hvor en pårørende kan efterspørge aflastning.

 

Hvordan det bedst kan lykkes os at sikre nyt tilbud om aflastning til borgere med demens og deres pårørende, vil blive tilrettelagt i et tæt samspil mellem Ældresagen, daghjemmene og demenskonsulenterne.

 

Én af demenskonsulenterne bliver projektleder og der skal nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe i projektperioden. I styregruppen ønskes deltagelse af et medlem fra Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet orienteres nærmere om projektet og om muligt indstiller et medlem til at indgå i styregruppen i projektperioden.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Projektet løber til 31. december 2019.

Hanne Kirkegaard indgår i styregruppen som Ældrerådets repræsentant.

 

 

Sagsnr.: 27.42.28-S00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Stigende pres på de skærmede pladser på plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre oplever et stigende pres på det eksisterende antal skærmede pladser – målrettet borgere med demens. Når borgere med demens ikke kan placeres på en skærmet plads er der mange negative konsekvenser heraf. Det er derfor nødvendigt at tænke denne udvikling med i drøftelserne af plejeboligplanen, som behandles i et andet punkt på denne dagsorden.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet dette punkt på udvalgets møde i august som punkt nummer 67.

Sagsfremstilling

Antallet af mennesker med demens er fortsat stigende. Dette hænger primært sammen med den befolkningsmæssige sammensætning med et større antal ældre Flere yngre får desuden konstateret demens. Denne aldersgruppe skaber særlige udfordringer for plejecentrene, da de ofte er meget fysisk aktive, og at demensforløbet ofte udvikler sig hurtigere og mere omsiggribende end andre demenstyper. Der kan desuden være særlige familiære forhold, der skal tages hensyn til – eksempelvis hjemmeboende børn og ægtefæller på arbejdsmarkedet.

 

I 2017 var der i Herning Kommune 1.284 borgere med en demensdiagnose. Det forventes, at dette tal i 2020 stiger til 1.391 borgere og i 2025 til 1.608 borgere jf. Videnscenter for Demens.

Udviklingen afspejler sig i ældreplejen – særlig på plejecentrene. Herning Kommune har i dag 48 skærmede pladser – målrettet til borgere med demens.

 

En skærmet plads er kendetegnet ved, at der er medarbejdere med en særlig viden omkring håndtering af demens. Hertil kommer at de fysiske rammer er indrettet, så de understøtter trivsel hos borgere med demens. Det kan være afskærmning af døre og særlig belysning. De skærmede pladser understøtter trivslen hos borgere med demens og medvirker derfor til at reducere presset på medarbejderne, fordi de er indrettet demensvenligt.

 

Presset på de skærmede pladser er eskaleret indenfor det sidste års tid. De skærmede pladser er alle i brug. Hertil kommer, at der på kommunens plejecentre er omkring 30 borgere, som har udviklet demens, og som burde være placeret i en skærmet enhed. Der er desuden 10 borgere på venteliste til en skærmet plads – hertil kommer ca. 29 borgere, som afventer tilsagn om værgemål, da dette er nødvendigt for at kunne komme på venteliste til en skærmet plads. Ventetiden på en skærmet plads er i øjeblikket på ca. 4-7 måneder, når man er kommet på ventelisten.

 

Når borgere med behov for en skærmet plads er nødt til at opholde sig på de almindelig pladser på plejecentrene har det flere negative konsekvenser fordi de almindelige plejecentre ikke kan tilbyde de nødvendige frihedsskabende rammer for borgere med alvorlig demens:

 

·     Der kan være behov for tildeling af en fast vagt i form af en medarbejder, der har til opgave at forhindre den demente i at forlade plejecentret eller i at genere andre beboere. Dette skaber en følelse hos den demente af at være overvåget. Det kan ligeledes ikke garanteres, at vagten har den nødvendige demensfaglige viden. Løsningen er meget omkostningstung, idet der ofte må rekvireres vikarer til opgaven.

 

·     Andre beboere på plejecentrene kan føle sig generet af demente, som måske slår, råber, går ind i andres lejligheder, roder i personlige skuffer og skabe eller udviser anden grænseoverskridende adfærd. Den almindelige medarbejdernormering rummer ikke plads til, at der i det nødvendige omfang kan holdes øje med demente beboere med uhensigtsmæssig adfærd, ligesom medarbejdere heller ikke altid har den nødvendige specialviden om demens. Dette medvirker til at skabe utryghed på plejecentrene for såvel beboere som pårørende. Nogle beboere reagerer ved at trække sig fra fællesskabet.

 

·     Demente borgere i eget hjem, som venter på en skærmet plads i længere tid sætter desuden deres pårørende under stærkt pres.

 

Social- og Sundhedsudvalget har taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Puljemidler til demensvenlig indretning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025. På udvalgsmødet i august 2018, godkendte Social- og Sundhedsudvalget hhv. en indtægts og en udgiftsbevilling svarende til de bevilgede midler.

Sagsfremstilling

Fem plejecentre i Herning Kommune bliver nu endnu mere demensvenlige. De fem plejecentre har alle fået tilsagn om puljemidler til at gennemføre forskellige demensvenlige tiltag i forhold til indretningen af plejecentrenes inde- og udearealer.

 

De fem plejecentre er:

 • Sørvad Plejecenter - Har fået tilsagn om 123.565 kr. som skal bruges til etablering af en atriumgård med planter, vand og fugle
 • Fuglsangsø Centret - Har fået tilsagn om 312.948 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på gange og fællesarealer
 • Lindegården - Har fået tilsagn om 406.404 kr. som skal bruges til etablering af døgnrytmelys på mørke gangarealer
 • Plejecenter Søglimt - Har fået tilsagn om 578.476 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer
 • Lind Plejecenter - Har fået tilsagn om 726.646 kr. som skal bruges til at udbygge deres udeareal bla. med en legeplads for børn

 

Plejecentrene Vesterled og Engholm har også ansøgt om puljemidler, men har desværre fået afslag.

 

Om puljemidlerne

Puljemidlerne stammer fra den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. Formålet med puljen er – via økonomisk støtte til kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner og andre, der driver plejeboligcentre – at styrke indsatsen med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger, herunder aflastningsboliger. Puljen skal bidrage til, at det bliver lettere for kommuner, boligorganisationer m.v. at planlægge/foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene tager højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrager til øget tryghed og livskvalitet for beboere med demens.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Puljemidler til ensomme ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 4.759.000 kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med satspuljen for ældreområdet 2018-2021. På udvalgsmødet i august anbefaldede Social og Sundhedsudvalget at der bliver givet hhv. en indtægts og en udgiftsbevilling svarede til det bevilgede beløb.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes ældreområde får nu mulighed for at videreudvikle og styrke kommunens arbejde for at løfte ældre ud af ensomhed. Med implementeringen af klippekortordningen i 2015, viste det sig, at sociale aktiviteter er tre gange så efterspurgt sammenlignet med både pleje- og rengøringsydelser. Med satspuljemidlerne er der nu endnu bedre mulighed for at fokusere på sociale aktiviteter.

 

Indsatsen kaldes "Øje for fællesskabet". "Øje for fællesskabet" skal i særlig grad fokusere på at give ensomme ældre mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Kommunens aktivitetscentre har altid været rammen om socialt samvær, netværk og meningsfuldt livsindhold til alle ældre. Med klippekortsordning i 2015 er ydelsen "Socialt samvær" desuden integreret i hjemmeplejen som en tildelt ydelse. Med "Øje for fællesskabet" vil det blive muligt for hjemmeplejen at sikre de mest plejekrævende ældre adgang til sociale aktiviteter. Der vil i høj grad være tale om at revitalisere og booste en indsats, der allerede foregår.

 

Målgruppen er den samme som i den nuværende klippekortordning. Som udgangspunkt er det borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp, der kan bevilges støtte til sociale aktiviteter. Den ældre vil typisk have svært ved at færdes på egen hånd og er kendetegnende ved at have et lille netværk og vil derudover opleve ensomhed i større eller mindre grad. Som det sker i dag, vil det være den kommunale visitation, der kan visitere til ydelsen, men også social - og sundhedsmedarbejdere, pårørende etc. kan anmode om visitation til ydelsen.

 

Der vil i projektet blive samarbejdet med frivillige foreninger og evt. andre interessenter, herunder Herning Frivillig Center.  

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - livskvalitet i ældreplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen indbyder til åbningskonferencen - Værdighed i ældreplejen - hvorfor og hvordan.

Sagsfremstilling

Temadagen afholdes kl. 8.30 - 16 den 29. november på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Det er gratis at deltage. Der er begrænset antal pladser, så det er ”først til mølle”.

 

Der er tilmeldingsfrist den 6. november 2018. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Angela, Hanne K., Karen og Jens-Henry tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference om "Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - hvad er udfordringerne?"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference den 15. november 2018 i Vingstedcentret ved Vejle.

 

Sagsfremstilling

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har i dag allerede en fremtrædende plads på dagsordenen for ældre-/seniorråd i kommunerne og for de fem regionsældreråd. Udfordringer, politiske visioner og løsningsforslag vil på konferencen blive præsenteret, dels i paneldebat, hovedoplæg og i valgfrie seminarer.

 

Hør blandt andre:

 • Stephanie Lose, formand for Danske Regioner
 • Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og ældreudvalg
 • Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Mickael Bech, direktør, professor i Sundhedsøkonomi, VIVE

 

 

Tid og sted

Registrering og kaffe med brød kl. 09.15 – 10.10

Konferencen åbner kl. 11.00 og slutter kl. 16.00

 

Vingstedcentret

Vingsted Skovvej 2

7182 Bredsten

 

Målgruppe

Medlemme af ældre-/seniorråd, ældrerådenes sekretærer og samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i ældreorganisationer, embedsmænd, fagfolk fra kommuner og regioner samt kommunal- og landspolitikere.

 

Pris pr. deltager

Medlemmer af ældre-/seniorråd: 1.100 kr.

Øvrige deltagere: 1.600 kr.

 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 5. november 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse og valg af seminarer drøftes.

Beslutning

Hanne Ø., Karen, Hans-Ejner, Svend Erik, Jens-Henry og Margit tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Margit orienterede om, at der på Søglimt nu er kommet vaskemaskiner i hver bolig. De er placeret i køkkenet, men det undersøges om de kan flyttes til badeværelserne.

 

Hanne K.  orienterede om, at hun til søndagscafe har hørt klager over maden og priserne på Rehabiliteringscentret, samt at der mangler aktiviteter.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der var flere fra Ældrerådet, som tilmeldte sig temadagen den 1. oktober.

 

Det blev aftalt, at temadagen skal evalueres på Ældrerådsmødet den 10. oktober.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 10. oktober 2018.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referat fra møde i Regionsældrerådet blev uddelt.

 

Niels nævnte, at der er steder i gågaden og på Torvet, hvor der er store huller mellem fliserne. Det giver udfordringer for kørestolsbrugere.