Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har i løbet af 2012 arbejdet med at sikre den bedst mulige visitation til træningsydelser efter Lov om social Service § 86.


Der har været igangsat en proces med at sikre klare arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen og træningsforløbene, ligesom der har været fokus på registrering og dokumentation med henblik på en bedre styring af området. Arbejdet har haft til formål at optimere indsatsen og sikre den bedst mulige service overfor borgerne.
I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for træningsydelserne.


Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service (SEL) § 86 fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har som led i arbejdet med at sikre såvel hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen på træningsområdet som styring af området, udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning. Det pointeres, at der ikke er tale om den genoptræning, som regionen varetager.

 

Lovgrundlaget for genoptræning og træning er anført i nedenstående:

Jf. Lov om Social Service § 86 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Jf. Lov om Social Service § 86, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Sundhed og Ældre fremlægger forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:  

1. Genoptræning

2. Startpakke

3. Vedligeholdelsestræning A

4. Vedligeholdelsestræning B

 

Genoptræning jf. lov om Social Service (SEL) § 86 har til formål at sikre borgere genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehus indlæggelse. Der er typisk tale om ældre borgere, som har bevægelses- og /eller aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse. Ydelsen er midlertidig og bevilges typisk i 1 – 3 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Startpakken bevilges efter SEL § 86, stk. 2 om vedligeholdende træning. Ydelsen har til formål at motivere borgeren til træning og skabe tillid og selvtillid hos borgeren til at udnytte egne ressourcer. Ydelsen bevilges 1-3 gange, hvorefter der tages stilling til fremtidig indsats.

 

Vedligeholdelsestræning A bevilges efter SEL § 86, stk. 2. Ydelsen tildeles borgere, som har brug for målrettet og vedligeholdende træning for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau, men typisk kan afsluttes indenfor 3 måneder. Kendetegnende for borgerne er, at de vil kunne fastholde egen mestring med en målrettet træningsindsats. Ydelsen bevilges 1- 2 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Vedligeholdelsestræning B bevilges efter SEL § 86, stk.2. Ydelsen tildeles borgere, som har behov for forlængelse af målrettet og vedligeholdende træning (A) for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau. Til forskel fra A-pakken er der her tale om borgere, som har længerevarende behov/komplekse problemstillinger og typisk får hjælp til personlig pleje jf. SEL § 83.

Kendetegnende for kvalitetsstandarderne er, at de integrerer tanken om ”Ansvar for det gode liv”, hvor der er fokus på borgerens ressourcer med henblik på at gøre borgeren så selvhjulpen så muligt.

Økonomi

De fremlagte forslag til kvalitetsstandarder beskriver det nuværende serviceniveau og kan derfor udmøntes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder for Genoptræning, Startpakke, Vedligeholdelsestræning A og Vedligeholdelsestræning B drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.
 

Beslutning

Høringssvar:

Ældrerådet har i møde den 12. juni 2013 drøftet forslagene til kvalitetsstandarder
på træningsområdet.
Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslagene

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2012 - tilsyn med plejecentre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens årsrapport for tilsyn med plejecentre. Sundhedsstyrelsens overordnede vurdering er, at der er sket markante forbedringer af de sundhedsfaglige forhold – såvel klinisk som af administrativ karakter.

 

I forhold til blandt andet journalføring og medicinhåndtering vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er blevet gjort et målrettet og fokuseret arbejde. Dette er i fin tråd med Sundhed og Ældres satsning på uddannelse i forhold til korrekt medicinhåndtering.

 

Der er foretaget tilsynsbesøg i 2012 på 13 plejecentre, hvoraf de 6 ikke vil modtage tilsyn i 2013. For 1 plejecenter anmodede Sundhedsstyrelsen om at få tilsendt handleplaner med henblik på tilsynsbesøg i 2013.


Ældrerådet forelægges hermed årsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

I tilsynet gennemgås sundhedsadministrative og sundhedsfaglige forhold, medicinhåndtering, patientrettigheder, hygiejne, ernæring samt aktivitet og mobilitet. Temaet for tilsynet i 2012 var plejehjemmenes sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap.


Nedenfor gengives udvalgte resultater af Sundhedsstyrelsens sammenfatning af vurderinger og krav:

  • sundhedsfaglige instrukser: instrukserne er udarbejdede, kendte og fulgtes af personalet på stort set alle de besøgte plejecentre.

  • sygeplejefaglige optegnelser: specielt blev den elektroniske journal, hvori alle sygeplejefaglige optegnelser føres, fremhævet.

  • medicinhåndtering: den medicin, personalet håndterer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinlisten.

  • patientrettigheder: dokumentation for given information omkring iværksat pleje og behandling er i nogen grad opfyldt.

  • hygiejne: der er et forbedringspotentiale i forhold til ikke at bære smykker/ure på hænder/underarme.

  • ernæring: ernæringsbehov er en stor del af tilfældene vurderet, mens det kniber lidt med at dokumentere en opfølgning på de iværksatte kost- og ernæringsplaner.

  • aktivitet og mobilitet: i de fleste tilfælde forelå tilbud om træning til de beboere, der havde behov for træning.

  • sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap: stort set alle plejecentre levede op til at sikre indhentning og korrekt håndtering af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet er tilfreds med, at der fortsat er fokus på medicinhåndtering og ernæringsplaner.

 

Tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre drøftes i brugerpårørenderådene på de enkelte centre. Lis Bukholt beder centerlederne om at sætte rapporterne på dagsordenen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om status på venteliste til plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har bedt om at få en orientering om status på venteliste til plejeboliger.

 

Med plejeboliggarantien, jf. lov om social service § 192a, er kommunen forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at en borger er optaget på en venteliste. Dette gælder dog ikke, hvis borgeren vælger en bestemt plejebolig. Borgere, som har valgt en plejebolig et bestemt sted og derfor er uden for plejeboliggarantien, bliver, hvis de ønsker det, to gange om året spurgt, om de fortsat vil vente på en plejebolig på et bestemt sted.


”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. §5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. §192 i Lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på en venteliste.
Stk. 2: garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i §58a ”
(Kilde: Lov om social service § 192a)

 

Status pr. 31. maj 2013:

 

Venteliste, borgere med plejeboliggaranti: 0

 

Venteliste, borgere uden plejeboliggaranti: 22, disse er fordelt således:

 

 
Borgere fra Herning Kommune
Borgere uden for Herning Kommune
HC-bofællesskab
 0
Somatisk plejehjem
 11
Skærmet enhed
 9
I alt
 20

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Huslejeniveauet for Lind Plejecenter blev drøftet.

Efterfølgende oplyst, at huslejen for Lind Plejecenter er 5.650 kr. pr. måned + forbrugsafgifter.

Det kan samtidig oplyses, at huslejen for Vesterled er 5.400 kr. pr. måned + forbrugsafgifter og for Søglimt 5.900 kr. pr. måned + forbrugafgifter.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har foreløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:

[image]

Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet sender deres bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget

Beslutning

Høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 12. juni 2013 drøftet naturpolitikken og forventer, at der følges op på de mange gode intentioner, herunder at der er afsat midler hertil.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden oplyste, at Ældrerådet er indkaldt til møde den 26. juni kl. 10.00 med repræsentanter for seniorrådene for at planlægge orienteringsmøder forud for ældrerådsvalget.

Der tælles op til ældrerådsvalget den 9. oktober 2013.

 

Det nedsatte udvalg i forbindelse med ældrerådsvalget har udarbejdet forslag til en folder om ældrerådsvalget. Forslaget tilrettes og medringes til mødet den 26. juni.

 

Besøg gennemført i Innovationsstalden ved det nye storsygehus i Gødstrup. Der kom gode tilbagemeldinger.

 

Formanden har deltaget i møde på Biblioteket den 6. juni om flytning af Biblioteket til Østergade - herunder indretning og tilgængelighed.

 

Formanden orienterede om en folder fra Herning Taxa, som tilbyder gratis seniorkort, hvor der kan spares op til 25%. Folderen sendes med referatet.

 

Formanden opfordrede medlemmerne til - allerede nu forud for høring i forbindelse med budgetlægningen - at tænke i forbedringsområder på ældreområdet, herunder løft af serviceniveauet. Samtidig fokus på stigningen i antallet af ældre.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen orienterede om, at han fra formanden for Centerrådet ved Koloritten har fået en orientering om, at sagen om placering af Koloritten behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2013 og efterfølgende i Byrådet den 20. juni 2013. Sagen er lukket, da det handler om indgåelse af lejemål.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet fra mødet til presseudvalget.

 

Leif fremlagde forslag til afholdelse af temadag, herunder tema, budget og program.

Temadagen afholdes den 1. oktober 2013 på Lind Plejecenter fra kl. 13 - 17. Egenbetaling bliver på 50 kr. Temaet er: Ældres ønsker til fremtiden.

Udvalgets forslag blev godkendt og der arbejdes videre med programmet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik ønskede alle en god sommer.

 

Næste møde i Ældrerådet er den 21. august 2013.

 

Mødet blev afsluttet med frokost.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Høring af kravspecifikation på stomi og katetre