Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.36.04-G01-2-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Temadrøftelse om hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Grundet ny sammensætning i Social- og Sundhedsudvalget har Sundhed og Ældre givet en orientering om hjemmeplejen inkl. hverdagsrehabilitering til udvalget.

 

Da Ældrerådet ligeledes har en ny sammensætning gives denne orientering ligeledes til Ældrerådet.

 

Der gives et oplæg fra Sundhed og Ældre, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

 

Afdelingsleder for Visitationsenheden Birgitte Nystrup Andersen og områdeleder Gitte Rasmussen deltager i mødet.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen er opdelt i praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje. Hjemmeplejen ydes til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage egne behov.

 

Tildeling af hjemmepleje sker ud fra det fastlagte serviceniveau, som skitseres i kvalitetsstandarderne.

 

Hjemmehjælpskommissionen publicerede i juli 2013 deres rapport "Fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats", hvor der blev fremlagt 29 anbefalinger om fremtidens hjemmehjælp.

 

Rapporten bygger på det overordnede paradigme, at der skal ske et skifte fra "at gøre noget for borgeren til at gøre noget i samarbejde med borgeren". Borgerens egne ressourcer skal dermed bringes meget mere i spil.

 

Dette paradigme har Herning Kommune arbejdet med gennem længere tid via konceptet "ansvar for det gode liv", som også indgår som en indsats under Ældrepuljen i 2014.

 

Med baggrund i oplæg fra Sundhed og Ældre lægges op til en drøftelse af Herning Kommunes hjemmepleje, som har baggrund i tankegangen omkring hverdagsrehabilitering.

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

De gennemgåede plancher sendes med referatet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om regnskab 2013, forårsopfølgning 2014 og budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2013, som er behandlet i Byrådet den 6. maj 2014.

Endvidere orientering om forårsopfølgningen 2014, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.

Herudover en status på budgetlægningen for 2015 med fokus på høringsprocessen.
 
 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

2013 regnskab passer næsten på kroner i forhold til budgettet.

2014 forårsopfølgningen viser et merforbrug, som tærer af opsparingen.

2015 budgettet viser et merbrug, som i 2014.

Der er sanktioner hvis kommunerne bruger mere end budgetteret. Da 2015 ser ud til at bliver som i 2014 - skal der handles. Der skal foretages ændringer, når man er bevidst om merforbruget.

 

Sagsnr.: 85.13.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering af råd omkring indsats i forhold til digital post

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Mie Toft fra Staben i  Sundhed og Ældre samt Eva Freidahl Graae fra Borgerservice

deltager i mødet.

Sagsfremstilling

Obligatorisk Digital Post for borgere
Vi skal modernisere den service vi yder over for borgerne og virksomhederne samtidig med, at vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt. 80% af alle vores fysiske forsendelser skal digitaliseres, hvilket gør det mere sikkert, hurtigere, billigere og mere miljøvenligt at sende post.
 
D. 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere over 15 år, at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.
 
Borgerservice står for at fritage de borgere der af en eller anden årsag ikke kan modtage Digital Post. For at blive fritaget skal man møde personligt op i borgerservice.
 
Plejecentre og bosteder
Borgerservice vil besøge alle plejecentre og bosteder for at hjælpe beboerne med at blive tilmeldt eller fritaget for Digital Post, samt hjælpe med at tildele læseadgang til pårørende.
 
Der planlægges at aflægge besøg til alle plejecentre i juni måned og efterfølgende besøges bostederne.
 
Desuden vil aktivitetscentre og –huse få besøg i forbindelse med deres åbent hus arrangementer, så borgerne kan stille spørgsmål omkring Digital Post og få hjælp. En tidsplan for disse besøg vil løbende være tilgængelig på herning.dk.
 
Frivillige og sociale foreninger
Tirsdag den 27 maj 2014 kl. 16.00 – 17.30 inviteres frivillige sociale foreninger til stormøde på Herning Rådhus til orientering om Digital Post.
 
Udsatte / Organisationer
D. 26. maj inviteres alle ledere for organisationer på udsatteområdet til møde for at drøfte Digital Post.

 

Borgerservice rykker ud 

Borgerserservice har planlagt besøg strategisk udvalgte steder med information vedr. digital post.
 
Ved besøgene holder vi et oplæg og hjælper med:

  • Oprettelse af Digital Postkasse

  • Oprettelse af Nem-ID

  • Fritagelse /digital postkasse

 
 
 
Torsdag den 12. juni  
 
Sønder Felding 10:00-12:00 Dagmar Bio
 
Kibæk 14:00 – 18:00 Bibliotek
 
Torsdag den 19. juni  
 
Ørnhøj 10:00-12:00 Ørnhøj Hallen
 
Vildbjerg 14:00-18:00 Bibliotek
 
Torsdag den 26. juni  
 
Haderup 10:00-12:00 Haderup Kultur og Idrætscenter
 
Aulum 14:00 – 18:00 Bibliotek
 
Mandag den 30. juni
 
Arnborg kl. 10:00 – 12:00 Arnborg Hallen
 
Hammerum 14:00 – 18:00 Bibliotek
 
Torsdag den 3. juli  
 
Sunds 11:00-15:00 Bibliotek
 

 

Der vil blive annonceret på herning.dk, på roll ups på steder i kommunen med stor gennemstrøm af borgere, i aviserne mm., men Ældrerådet må meget gerne udbrede budskabet.

 

Skulle der være steder, hvor hvor en forening eller lignende kan samle et vist antal borgere, - min. 50 personer over 15 år, vil vi gerne komme ud og holde et oplæg for dem. I så fald det har interesse skal det aftales med Mette Dalgaard i Borgerservice på tlf. 96 28 24 74.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Oritenteringen taget til efterretning.

 

Diverse materiale uddelt.

På Herning kommunes hjemmeside vises link om besøg på bostederne.

På besøgene i omegnsbyerne, plejecentre og bosteder kan man søge om fritagelse. Hvis man har en fuldmagt fra en ældre kan man søge fritagelse for den ældre ved fremvisning af legitimation - der kan også søges i anden kommune end den ældres hjemkommune.

Fritagelse - der regnes med 20 % af alle borgere. Fritagelse kan gives for 2 år eller permanent. Massefritagelse kan ikke laves - jfr. folketingets ombudsmand.

 

Pt. er der i Herning Kommune 37,5% af borgerne, som er tilmeldt til digital post.

 

Ros fra Ældrerådet i forhold til indsatsen for at få folk til at tage stilling til digital post eller fritagelse.

 

Der sendes snart brev ud til 30.000 borgere i Herning Kommune om mat de i deres e-boks skal "vinge af" i Post fra det offentlige - så bliver det til en digital postkasse.

 

Eva Graae opfordrer til at bestille tid, hvis man skal i borgerservice.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 2. september 2014 inviteres Erik Stagsted og Sinnet Ellehauge Haag til møde med seniorrådene.

Leif Jørgensen oplyste om program fra kl. 13 til kl. 17.

Sted Rådhuset.

 

Leif Jørgensen og Bodil Markmøller holder møde med Søren Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard den 26. juni.

De vil drøfte følgende punkter:

Brev til Social- og Sundhedsudvalget fra mødet i maj.

Palliativ indsats.

Tidsplan for søgning af pulje til ældremilliard for 2015.

Opfølgning på brug af ældremilliard i 2014.

Borgeres dårlig oplevelse i forbindelse med at blive godkendt til plejehjem.

Antal etniske ældre på plejehjem i Herning Kommune.

Aktuteam - opfølgning.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd - hvis nogen har emner kan besked gives til Lotte, så sættes det på møde i august.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Leif overvejer at gå til pressen om nomineringen fra Danske Ældreråd af de folkevalgte ældreråd til en international pris.

 

Bodil mangler tilbagemelding fra seniorråd øst om deltagelse i frivilligdagen den 22. august.

Telt, borde og stole, strøm er bestilt.

Fra nord deltager en musikant.

Bodil rykker for nyt om fælles folder for de 4 seniorråd.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagen 1. oktober - udkast til invitation uddelt.

Invitationen gemmegået og godkendt.

Invitationen uddeles på Frivilligdagen og der kan samtidig modtages tilmeldinger.

Invitationen kommer i dagspressen og sendes til foreninger for ældre.

 

Folderudvalget.

Der holdes møde den 12. juni. Der skal laves forslag til indhold. Der er planlagt flere møder i løbet af juni måned.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 13. august 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil - I Skive kan ældrådets dagsorden og referat læses i ugepressen.

 

Svend Erik oplyste, at Astrid Kragh er blevet ordfører for ældre.

 

Birde spugte om, der kan tilmeldes til den 1. oktober på næste møde.

Det vil der være mulighed for.