Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. april 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra møderne den 7. marts og den 19. marts 2018.

Beslutning

Referaterne blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formand/næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har deltaget i et møde i Ældresagen i Sdr. Felding. Her har hun orienteret om både Ældreråd og de 4 seniorråd. Der var 2 personer, som eventuelt gerne ville være med i seniorråd Syd.

Der ligger en stor opgave i at få formidlet forskellen på Ældrerådet og Ældresagen.

 

Bodil har deltaget i et møde i Sørvad - har også her orienteret om Ældrerådet. På mødet var der en del repræsentanter fra brugerpårørenderådet.

Der var en snak om tavshedspligt i forbindelse med dødsfald på plejehjem.

Emnet er vendt med Lis Bukholt.

 

Den 19. marts var Bodil og Hans Ejner til møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. Der er aftalt møde med Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni. Tidspunkt for mødet meldes ud senere.

Ældremesse kan blive et emne.

 

Efter mødet den 19. marts har Social- og Sundhedsudvalget truffet en afgørelse, som ikke på alle punkter harmonerer med høringssvaret fra Ældrerådet.

Der er ikke kommet svar fra Ministeriet om puljen er tildelt.

I 2019 vil der igen blive søgt og der skal igen afgives høringssvar.

Der skal fra Ældrerådet være fokus på rekruttering til ældreområdet.

 

Preben Staun fra Ældresagen har sendt forslag om møde med formandsskabet og formændende for 4 lokalafdelinger i Ældresagen.

 

Bodil har talt med Jesper Wind fra Herning Folkeblad om puljen til bedre bemanding på ældreområdet samt om flextrafik. Med hensyn til flextrafik ville han sætte sig mere ind stoffet og lave en artikel.

 

Bodil og Hanne Ø. har deltaget i møde på Toftebo for at få flere medlemmer til seniorråd Øst.

 

Danske Ældreråd har nu udmeldt temaet til 1. oktober: Hyldest til ældre, som kæmper for menneskerettighederne i dag såvel som tidligere.

 

Danske Ældreråd er blevet helt digitale og alt materiale vil fremover kun være på nettet.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt møde den 11. april med Lis Bukholt.

Emnet tavshedspligt ved dødsfald blev drøftet.

Aftale om plejehjemslæger er nu faldet på plads.

 

På møde i Filskov deltog Thyra Frank for at fremlægge regeringens visoner på ældreområdet.

Visionerne bygger på fire pejlemærker for den gode ældrepleje:

1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse
2) Bedre plads til de pårørende
3) Adgang til fællesskabet for alle
4) Mere nærvær ved livets afslutning.

 

Jens-Henry oplyste, at antallet af vågere ved Røde Kors stiger.

 

Der var en drøftelse af pressens omtale af serviceniveauet for bad på Bornholm.

 

Drøftelse af nødberedskab til tilfælde af konflikt - det kan lade sig gøre i Herning Kommune.

 

Hans Ejner oplyste om, at han og Bodil har deltaget i et møde i Viborg for formænd og næstformænd i Ældrerådene i regionen.

Der blev drøftet, hvordan der kan blive en fælles procedure for ældrerådsvalg fremover.

Emnet vil blive taget op på repræsentantskabsmødet i maj måned.

Hvis loven åbnes kan alt blive nulstillet - altså også hvordan der skal opstilles repræsentanter.

 

Hans Ejner opfordrer til at læse indlæg på Danske Ældreråd.

 

Regionsmøde den 23. april i Regionsældrerådet. Bodil kan ikke deltage, men Hans Ejner deltager.

Emner: Akutpladser og egenbetaling herfor. Stor forskel i kommunerne.

Mødet er fra kl. 9-15.

Margit Ørndrup deltager sammen med Hans Ejner. 

 

 

Sagsnr.: 27.60.00-G01-93-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Serviceniveau vedr. hørenedsættelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK) drives af Herning Kommune.

 

Høreafdelingen varetager opgaver i forhold til specialundervisning samt rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser herunder udredning og afprøvning af hjælpemidler. Dertil kommer opgaver i kombination med andre lovgivningsområder indenfor blandt andet beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet.

 

Formålet med opgavevaretagelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et høretab/en hørelidelse for at fremme borgerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet og forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

 

Målgrupper
Høreafdelingen tilbyder en række ydelser til:

 • Borgere med høreproblemer - nedsat eller manglende hørelse
 • Døve og døvblevne
 • Tinnitus- og meniéreramte
 • Erhvervet døvblindhed
 • Pårørende til borgere med høretab og hørerelaterede problemstillinger
 • Fagligt personale, der beskæftiger sig med borgere med høretab

 

Høreafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til institutioner, skoler, jobcentre m.fl.

 

Høreafdelingens tilbud
Ydelserne omfatter som udgangspunkt afdækning og udredning af hørenedsættelsen og andre hørerelaterede problemstillinger i forhold til visitation eller indstilling til forskellige tilbud og foranstaltninger.

 

Høreafdelingens tilbud retter sig dels til borgere med høreproblematikker dels til fagligt personale, institutioner m fl.

 

Høreafdelingens tilbud omfatter følgende:

 • Undervisning i brug af høreapparat
 • Undervisning i høretaktik og kompenserende strategier
 • Undervisning og vejledning af tinnitus- og hyperacusisramte
 • Undervisning og vejledning af ménièreramte
 • Undervisning og vejledning af cochlear implanterede
 • Introduktion til og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Tilbud til børn og unge
 • Særlige tilbud til erhvervsaktive
 • Opgaver i forhold til borgere med erhvervet syns- og høretab
 • Kurser til fagligt personale
 • Tilbud generel information om hørelse, konsekvenser af høretab mv. til arbejdspladser, fagforeninger m.fl.

 

Ole Arndal fra Center for Kommunikation deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Ole Arndal indledte med en kort præsentation af Center for Kommunikation.

 

Det udleverede materiale blev gennemgået og vedlægges referatet.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Alle kan henvende sig til Center for Kommunikation.

Der er ingen egenbetaling, når man får hjælpemidler fra Center for Kommunikation.

 

Ældrerådet kan henstille til at oplægsholdere bruger anlæg/mikrofoner, når de findes, da det vil give større udbytte for de hørehæmmede.

 

I bestyrelsen for Center for Kommunikation er der et medlem fra Høreforeningen i Herning.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Folder om Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En arbejdsgruppe bestående af Bodil Markmøller, Hans Ejner Juulsen, Angela Thygesen og Lotte Mikkelsen har lavet en ny folder om Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På mødet den 7. marts 2018 blev et forslag til folder drøftet. Der er efterfølgende foretaget enkelte rettelser og tilføjelser.

Layoutet er nu også tilrettet.

 

Folderen vil blive uddelt på mødet.

Folderen er tænkt som en mulighed for at præsentere Ældrerådets opgaver, Ældrerådets medlemmer samt nyttige kontaktoplysninger til Herning Kommune for ældre borgere.

Indstilling

Formanden indstiller,

at folderen godkendes og trykkes.
at modtagere af folderen drøftes.

Beslutning

Skriften gøres større.

Billedet på bagsiden udskiftes med et oplandsplejehjem - f.eks. Kastaniegården.

Fuglsang udskiftes med et plejehjem i Syd.

De 11 medlemmer sættes i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

På side 2 og 9 erstattes problem med udfordringer.

 

Trykkes i første omgang i 500 eksemplarer. Ældrerådet fordeler efterfølgende uddeling efter koordinering.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde og konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018 og konference med temaet "Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?" den 8. maj 2018.

Sagsfremstilling

Materiale til repræsentantskabsmødet og konferencen vil blive uddelt til deltagerne på mødet. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Materiale blev uddelt og bedes medbragt.

Kørsel:

Svend Erik og Karen kører selv.

Niels kører - har Editth og Hanne K. med.

Hanne kører - har Margit, Angela og Inge med.

Jens Henry kører har Bodil og Mads med.

Afgang kl. 8 fra Markedspladsen.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om www.herning.dk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet vil www.herning.dk kort blive gennemgået.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blive introduceret til indholdet på www.herning.dk, som er relevant for ældre borgere.

 

På mødet den 7. februar 2018 samt mødet den 7. marts 2018 blev punktet udsat til næste møde.

 

Beslutning

Hjemmesiden blev demonstreret, primært i forhold til ældre samt i forhold til dagsordner/referater fra Ældrerådet.

Der blev opfordret til at bruge knappen Ris og ros - hvis der er fejl eller oplysninger, som ikke kan søges frem.

Der blev opfordret til at bruge knappen Nyheder, så man får mail når der kommer nyt indhold på udvalgte områder.

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Ø. og Hanne K. deltager i en tur for at se en demenslansdby. Turen er arrangeret af Herning Kommune den 23. april.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne Ø. spurgte om der skal afholdes temadag den 1. oktober.

Der er stemning for afholdelse af temadagen - også i 2018.

Det overvejes om der i samarbejde med kommunen skal laves en ældremesse i 2019.

Dette forslag er drøftet med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Temadagsudvalget arbejder videre med en temdag den 1. oktober i 2018 - evt et andet sted end et plejecenter.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 16. maj 2018.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Liste med kontaktoplysninger på medlemmer af Ældrerådet blev uddelt.

 

Hans Ejner spurgte til interesse for at søge om en ipad til medlemmerne i Ældrerådet.

Dette bringes videre til næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.