Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. marts 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil deltog den 6. februar i afslutningskonferrencen i Aulum for projektet Kom godt hjem.

Rapporten er sendt til Ældrerådets medlemmer.

Der har ikke været møder i styregruppen siden konferrencen.

 

Bodil er blevet kontaktet, af en lille forening som modtager §18 støtte fra Herning Kommune.
De fortæller at det kræver CVR-nummer at modtage dette, og at det koster et stort gebyr i banken. Bodil har kontaktet flere banker angående problemet, dog uden et brugbart resultat. Bodil har taget problemstillingen med til møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Bodil er blevet kontaktet af flere borgere angående at flere stier i Rind Plantage er blevet nedlagt.
Hun har henvist dem til Teknik og Miljø.

 

Bodil og Hans Ejner deltog den 27. februar i fælles mødet med Ældresagen.
Der blev blandt andet drøftet:

- læger på plejehjemmene

- brandsikkerhed

- det kommende årsmøde i Ældresagen, herunder ny formand og næstformand.

 

Bodil er blevet kontaktet af Lisbeth fra Centerrådet på Koloritten, da de er bekymret for Den våde hønes flytning til Markedspladsen.
De vil gerne at Bodil deltager på Centerrådsmødet den 5. marts.

De har sendt et bekymringsbrev til Herning Kommune, og Bodil læste brevet op.

Bodil har talt med Tommy Tønning om sagen.
Der er møde i Beskæftigelsesudvalget den 11. marts.

 

Den 4. september bliver der afholdt Frivillig Fredag på Biblioteket.

 

Den 3. marts blev der afholdt temadag i Viborg.

 

Bodil deltog den 4. marts i Ældresagens årsmøde.

 

Der bliver afholdt et arrangement for ældre på Torvet den 14. juli, fra kl. 11 - 13.30 eller fra kl. 14 - 16.
Citrondrengen kommer og spiller.

 

Bodil modtager mange e-mails fra Danske Ældreråd angående Corona-virus.
Hun forudser, at mødet i Nyborg kan blive aflyst.

 

Bodil oplyste, at der næsten dagligt er Corona-møde på Råshuset.

 

Søndags caféerne er indstillet indtil videre.

 

Herning kommune følger regeringens anbefalinger.

 

Bodil og Hans Ejner har drøftet fremmødevalg med Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Notat om indlæg I ÆldreGlæde Herning vedlægges referatet.

 

Bodil har modtaget en e-mail fra Joan Hansen om, at der kommer et lyssignal ved Fuglsang Allé.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P08-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forsøgsordning med Elderlearn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formand for Forebyggelsesudvalget Karlo Brondbjerg vil på mødet orientere om projektet Elderlearn. Projektet har det dobbelte formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre samtidigt med, at integrationen af udlændinge i Danmark fremmes. Gennem Elderlearn gøres svækkede ældre mennesker til frivillige ved at sætte potentielt ensomme ældre mennesker i kontakt med udlændinge, der er ved at lære dansk. Dermed får selv svækkede ældre mulighed for at gøre en konkret forskel for et andet menneske og danne en meningsfuld relation, og den sprogstuderende får mulighed for at træne sit danske sprog og lære om dansk kultur.

Sagsfremstilling

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt. Ensomhed er en subjektiv vurdering og kan variere betydeligt fra menneske til menneske. Det er ikke nødvendigvis mængden af sociale relationer, der er afgørende for opfattelsen af ensomhed, men værdien og kvaliteten af de enkelte relationer. Især kan følelsen af, at man mangler noget at bidrage med, være ensomhedsfremkaldende.

 

Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Elderlearn har således gjort det til sit koncept at skabe synergi mellem sine to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der vil integreres i det danske samfund og lære bedre dansk. Det gøres ved konkret ud fra interesser, afstand og tidsrum at "matche" udlændinge, der arbejder på at lære dansk, med potentielt ensomme ældre, så to personer mødes og taler med hinanden. For den ældre giver mødet selskab, der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen, og den ældre får mulighed for at bidrage og være en ressource for et andet menneske. For udlændingen giver mødet muligheden for at lære bedre dansk og lære om dansk kultur samt glæden ved en ny relation. Gennem Elderlearns arbejde har det vist sig, at mere end 50% af de deltagende udlændinge får lyst til at arbejde inden for omsorgsområdet som fx SOSU-personale.

 

Elderlearn indhenter straffeattester for alle udlændinge, der deltager, og understøtter særligt de første gange møderne samt følger løbende op på, hvordan det går. Alle ældre kan deltage, så længe man har lyst og er i stand til at føre en samtale. Elderlearn rekrutterer som udgangspunkt de ældre via plejecentre, hjemmepleje, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk m.v. Udlændinge rekrutteres fx på sprogskolen, i sociale boligområder via den boligsociale helhedsplan og evt. på SOSU-skolens grundforløb 2, hvor der kan være udfordringer med sproget for nogle elever. I løbet af projektperioden afprøves, hvad der virker. Elderlearns erfaring er, at der ingen udfordringer er i at rekruttere udlændinge, mens det kan være sværere at finde nok ældre deltagere.

 

Elderlearn samarbejder med en række forskellige kommuner, myndigheder og organisationer, herunder Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og De Danske Sprogcentre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P08-1-19 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Elderlearn- Det videre forløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af initiativet Elderlearn opfordres medlemmer af Ældrerådet til at deltage i det indledende møde om indsatsen.

Sagsfremstilling

Det indledende møde kommer til at omhandle de lokale perspektiver i indsatsen. Derudover vil der være mulighed for at drøfte ældrerådets perspektiver på indsatsen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at to repræsentanter fra Ældrerådet deltager i et indledende møde.

Beslutning

Louise Theilgaard Nikolajsen orienterede om, hvordan deltagerne i projekt Øje for fællesskab er fordelt i Herning Kommune.


Planen er at implementere Elderlearn i projektet.

Elderlearn kører i en to-årig prøveperiode, hvor der forventes, at der bliver matchet 40 par om året.

Ældrerådet vil tage tallene med ud i de 4 Seniorråd. Bodil inviterede Louise Theilgaard Nikolajsen med til fællesmøde den 23. marts.

Ældrerådet får en status før sommerferien 2021.

 

3 personer fra Ældrerådet meldte sig - Angela, Bodil og Jens Henry.

 

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Generationernes Hus - Kickoff

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By. Der er udarbejdet et forslag til en procesplan for afdækning af, hvordan byggeriet kan tænkes udmøntet i en Herning-kontekst.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger.

 

Projektet skal udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Med henblik på at afdække, hvad Herning By opnår ved et "Generationernes Hus", er der planlagt en proces hen over foråret og sommeren 2020. Det er også planlagt, at Social- og Sundhedsudvalget besøger Aarhus Kommunes bud på et ”Generationernes Hus” i forbindelse med udvalgsmødet den 1. april 2020.

 

Processen er tilrettelagt som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen høres. Ældrerådet vil i den forbindelse blive inddraget.

 

Målet med processen er indledningsvist at udarbejde en vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus" - uden at drøfte konkrete udformninger og beliggenhed. Visionen skal efterfølgende skabe retningen for det konkrete projekt vedrørende byggeriet og det liv, som skal leves af de mennesker, som ønsker at være en del af et større fællesskab i Generationernes Hus - med de forpligtelser og gevinster der er knyttet hertil.

 

Målet med processen er også at afdække, hvilket byggeri Herning Kommune ønsker sig og hvilken forskel det skal gøre - dels for dets beboere men også for byen og kommunen som helhed. Byggeriet kan tænkes som en løftestang for byudvikling og fællesskab på tværs af generationer. 

 

Processen indledes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. marts 2020 med et oplæg af fremtidsforsker Mariane Levinsen, som vil give et bud på fremtidens bosætning, fællesskab og byudvikling.

 

Herefter vil der blive gennemført en proces, hvor Social- og Sundhedsudvalgets tanker om og forventninger til byggeriet udfoldes.

 

På mødet vil udkast til procesplan, for udviklingen af konceptet for "Generationernes Hus", frem mod august 2020, desuden kort blive præsenteret.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Ældrerådet kan foreslå tema til Tilgængelighedsforum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Midttrafik har oprettet et Tilgængelighedsforum, hvor 3 af deltagerne er udpeget i kommunerne. På næste møde den 19. marts, skal der på mødet drøftes temaer, som der skal arbejdes med i fremtiden. Ældrerådet opfordres til at foreslå temaer.

 

Midttrafik har udpeget Lene Ahle Skoubo fra Herning kommune som medlem af Tilgængelighedsforum. Kommende dagsorden i forum er vedlagt som bilag. Heri nævnes til orientering også samtlige deltagere i Tilgængelighedsforum. Ældrerådet opfordres til at foreslå overordnede temaer, som Tilgængelighedsforum kan arbejde med, for at skabe bedre tilgængelighed til kollektiv trafik. Evt. ønsker om temaer skal tilgå Lene Ahle Skoubo.

Yderligere er vedhæftet beskrivelse af formålet med Tilgængelighedsforum.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet fremsender forslag til emner til drøftelse i Tilgængelighedsforum.

Beslutning

Ældrerådet har følgende forslag til emner:

- tryghed ved stoppestederne, herunder lys når veje skal krydses ved stoppesteder

- hjælp til køb af Rejsekortet

- buskort til ældre

- prisen på Flextur i Herning Kommune

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Præsisering af tidligere beslutning: Hanne Ø. følger Forebyggelsesudvalget og Hanne K. følger Social- og Sundhedsudvalget.

 

Drøftelse af tilmeldinger til konferrencen i Nyborg Strand i april 2020.

Margit og Hanne Ø. tilmeldes. Karen melder fra. Mads er stadig 1. reserve.

 

Ældrerådets økonomi drøftes på næste møde.

 

Angela nævnte følgende sager fra Social- og Sundhedsudvalget:

- Fælles hjælpemiddeldepot med Ikast-Brande Kommune

- Kræftrehabilitering

- 56 ledige ældreboliger

 

Jens Henry nævnte, at der er 9 frivillige til Søndagscaféen i Nørregade 30.

 

Edith og Jens Henry nævnte fra temadagen i Viborg:

- Mulighed for repræsentanter fra Ældrerådet i Færdselssikkerhedsrådet?

- Fremmødevalg til næste Ældrerådsvalg (stemmeprocent på 65% i Favrskov Kommune)

- Forebyggelse af sygdom ved tidlig indsats

- De sikre hænder - fejlmedicinering

- Mål for Ældrerådet 4 år frem, herunder opfølgning

 

Edith nævnte følgende sag fra Teknik og Miljøudvalget:

- Håndtering af indkomne bemærkninger til køreplanen, kun få ting er efterlevet

- Opfordring til at indgive bemærkninger løbende

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagen afholdes den 1. oktober som i 2019.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 1. april kl. 9.30.

 

Afbud fra Edith.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

En værdig død for ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med finansloven for 2018 blev det besluttet årligt at afsætte 60 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe rammerne for en værdig død for ældre.

 

Som konsekvens får Herning Kommune - fra 2019 og frem - årligt tilført 910.000 kr. til at understøtte ”En værdig død”. Forslag til udmøntning af midlerne fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring. Palliation drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom. Palliation er derfor et centralt element, når vi arbejder med at understøtte en værdig afslutning på livet.

 

Som led i kræftpakke IV oprettede Sundhed og Ældre i 2019 en tværfaglig palliationsgruppe bestående af fem palliationssygeplejersker, to fysioterapeuter, én ergoterapeut og en diætist med det formål at understøtte den palliative indsats i kommunen. Palliationsgruppen skal understøtte kvaliteten i den palliative indsats på tværs af Sundhed og Ældre.

 

Midlerne fra finansloven i 2018, der har til formål at understøtte en værdig død for ældre, skal medvirke til et generelt kompetenceløft indenfor palliation samt øge mulighederne for ekstra nærvær og omsorg i hjemmet.

 

Udmøntningen af midlerne sker i tre spor:

1.      Palliationsindsats til borgere i eget hjem.

2.      Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

3.      Kompetenceudvikling til nøglepersoner på plejecentre, i hjemmeplejen, terapeuter og til tværfaglig palliationsgruppe.

 

Palliationsindsats til borgere i eget hjem

Formålet med palliationsindsatsen er at skabe mulighed for at hjemmeplejen kan tilbyde øget nærvær og omsorg i de palliative forløb. Palliationsindsatsen skal desuden muliggøre, at hjemmeplejen kan tænke i alternative løsninger i forhold til, det der giver mening for borgeren og de pårørende i den sidste tid.

 

Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

Forslaget indebærer åbning af en lejlighed på Fuglsangsø Centret pr. 1. maj 2020 til brug for midlertidige palliationsophold.

 

Formålet med at indrette en lejlighed særligt til palliative ophold er, at kunne tilbyde et midlertidigt aflastningsophold til borgere, som i udgangspunktet ønsker at dø i eget hjem, men hvor borgerens situation er ustabil og/eller de pårørende i en periode har brug for midlertidig aflastning og øget tryghed omkring borgerens palliative behandling.

 

Behandling, pleje og omsorg til borgeren gives af personale med særlige kompetencer indenfor det palliative område. Personalet tilknyttet palliationspladsen på Fuglsangsø Centret får et kompetenceudviklingsforløb, som gennemføres i samarbejde med Ankerfjord Hospice.

 

Der vil være mulighed for, at pårørende kan opholde sig og overnatte i en nabolejlighed – alternativt i et af rummene i palliationslejligheden.

 

Et palliationsophold på Fuglsangsø Centret er et lokalt alternativ til et ophold på et hospice, idet der tilbydes aflastning med fokus på den palliative indsats og med mulighed for et tæt samvær med personale og pårørende i rolige og trygge omgivelser. 

 

Kompetenceudvikling

Nøglepersoner på plejecentrene, Rehabiliteringscentret, på terapeutområdet og i hjemmeplejen samt i sygeplejen tilbydes et kompetenceudviklingsforløb indenfor det palliative område. Formålet er at skabe grundlag for et bredt tværfagligt vidensnetværk indenfor det palliative område i Sundhed og Ældre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar senest den 17. marts.

Beslutning

Høringssvar:

Ældrerådet bakker fulgt op om indsatsen, og ser frem til at følge projektet.

Ældrerådet påskønner undervisning/kompetenceudvikling af personalet indenfor dette felt.

Ældrerådet forudser, at der på sigt kan blive brug for flere lejligheder.