Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. oktober 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2018.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har holdt møde med Jesper Vind fra Herning Folkeblad. Der har efterfølgende været en omtale om Ældrerådet og om temadagen 1. oktober.

 

Bodil er blevet kontaktet af et ældrerådsmedlem fra Viborg. Spørgsmål om diverse emner, f.eks. økonomi, valgmetoden, antal medlemmer. Svarene skal drøftes på et 2-dages seminar for Ældrerådet i Viborg.

 

Bodil har deltaget i møde på Lindegården for frivillige ved søndagscaféerne. Formålet var primært ideudveksling.

 

Bodil har fået en henvendelse fra en forening i Ørnhøj om tilskud til søndagscafé. Hun har rådgivet dem i forhold til vedtægter og CVR-nummer. Sagen er sendt videre til Sundhed og Ældre.

 

Bodil har givet besked til Jacob Philipsen i Teknik og Miljø i forhold til hjælp til rejsekort. Eva Graae i Borgerservice vil tage kontakt til Edith Blynning, som er valgt som Ældrerådets repræsentant i arbejdsgruppen.

 

Bodil har modtaget besked fra Teknik og Miljø om, at Ældrerådets forslag om lavere takster på flextrafik samt et pensionistkort til busserne ikke er indeholdt i budgetforliget for 2019.

 

Bodil og Hans Ejner vil nævne overfor Jesper Vind, at Ældrerådet undrer sig over politikernes behandling af de 2 sager.

 

Bodil og Hans Ejner vil holde et møde med Joan Hansen for at forelægge Ældrerådets forundring over, at begge forslag ikker er medtaget i budget 2019.

 

Bodil er blevet kontaktet af Faglige Seniorer, som vil arbejde for en ensartet pris for flextraifk i alle kommuner i Region Midt.

 

Bodil nævnte, at hun er kontaktet af en ældre dame i forhold til mangel på dagligvare-butikker i østbyen. Føtex eller Herning Centret er de 2 alternativer. 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2019, herunder udmøntning af MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet orienteres om Herning kommunes budgetforlig, og forligets betydning i forhold til ældreområdet. Endvidere orienteres om udmøntningen af budgetreduktioner på Social- og Sundhedsudvalgets områder i forbindelse med MEP (Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet).

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2019-22:

Herning kommunes budgetforlig for 2019-22 blev indgået den 18. september 2018.

 

I forhold til ældreområdet indeholder forligsteksten et afsnit om plejeboligbehovet. Frem mod 2025 forventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter 55 mio. til formålet i anlægsbudgettet for 2022. Forvaltningen skal komme med forslag til, hvordan de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på forårskonferencen 2019.  

 

Udmøntningen af MEP:

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning kommune indregnet budgetreduktioner vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning kommunes budget. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018 blev det besluttet at fordele budgetreduktionerne på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter.

 

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er budgettet reduceret med 2,4 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2018 blev fremlagt MEP-katalog for hhv. Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre med besparelsesforlag til dækning af budgetreduktionerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udmønte udvalgets samlede MEP-udfordring for begge serviceområder på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Den samlede udfordring udgør 4 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i 2020.

 

Følgende udmøntninger blev besluttet:

 

Forslag 1 - Nedlæggelse af Social- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje - 1,5 mio. kr.

Forslag 2 - Reducering af §18 midler - 0,5 mio. kr.

Forslag 6 - Revurdering af borgere med plejepakker - 1,0 mio. kr.

Manglende prisfremskrivning 2019 svarende til 4,0 mio. kr.

Løbende effektiviseringer - 1,0 kr. (fra 2020)

I alt 8,0 mio. kr. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen deltog og forklarede principperne for Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - MEP.

Han orienterede kort om reglerne for sanktioner for kommunerne og udligningsordningen.

Han redegjorde for de enkelte udmøntninger.

Budgettet vil stadig blive demografi-reguleret.

 

Han oplyste, at der holdes et informationsmøde om §18-midler onsdag den 24. oktober kl. 16 i Rådhusets kantine.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af temadagen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådets temadag blev afholdt den 1. oktober 2018 i Huset No 7, Herning.

Sagsfremstilling

På mødet evalueres temadagen, herunder deltagerantal, indhold, økonomi, placering m.v.

Samtidig drøftes et forslag til en anden form for markering af den internationale ældredag 1. oktober.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadagen evalueres
at forslaget drøftes.

Beslutning

Der har været mange positive tilbagemeldinger. Der var god opbakning med ca. 100 deltagere. Konceptet var godt - foredrag, musik og indlæg fra en politiker. Placeringen i midtbyen er god i forhold til transporttid med offentlig transport.

Økonomien viser et underskud på ca. 5.000 kr.

 

Det blev besluttet, at temadagen fortsætter uændret. Der nedsættes et udvalg til temadagen i 2019 på et kommende møde.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Nye frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Udvalget har ad flere omgange forholdt sig til deltagelsen i netværket og til konkrete frikommuneforsøg. På baggrund af folketingets godkendelse af forsøg fra tredje og sidste ansøgningsrunde er der krav om politisk godkendelse af forsøgsdeltagelsen i kommunerne inden d. 1. oktober 2018

Sagsfremstilling

Forsøgsoverblik

Folketinget har godkendt følgende forsøg:

 

Forsøgsrunde

Forsøg

Tovholderkommune

Hernings deltagelse

1. Forsøgsrunde

 

Tilkøb af hjemmehjælp

Holstebro Kommune

Deltager.

Forsøget er i gang

Tilkøb af socialpædagogisk støtte

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Silkeborg Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Optagelse i et mere egnet botilbud for borgere, der ikke kan samtykke

Favrskov Kommune

Deltager

Forsøget er i gang.

 

2. forsøgsrunde

Udslusningsboliger

Randers Kommune

Deltager ikke

 

3. forsøgsrunde

 

Midlertidig BPA (borgerstyret personlig assistance) som efterværn

Favrskov Kommune

Deltager ikke

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge

Randers Kommune

Ønsket deltagelse

Bedre overgang fra ung til voksen

Holstebro Kommune

Afklaring i gang

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Silkeborg Kommune

Deltager ikke

 

De nye forsøg

De nye forsøg, som er relevante for Herning Kommune, er de tre teknologiforsøg:

 

  • Særlige døråbnere
  • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere
  • Udvidelse af teknologiforsøget til børneområdet (behandles i børne-og familieudvalget)

 

De særlige døråbnere:

I forsøget med de særlige døråbnere (en teknologi til at forsinke), har kommunerne fået lovhjemmel til at anvende særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud. Hidtil (efter servicelovens § 125. stk. 3) har den særlige døråbner kun måtte anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

 

Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig, og hvor forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko.

 

Et eksempel er en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling til borgerens bolig, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

 

Forsøget giver derfor plejecentre og botilbud bedre mulighed for at følge med borgerne ud og tilbage til boligen. Det er med til at sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren, hensynet til borgernes frihed, værdighed og selvbestemmelse og de bedste vilkår og rammer for personalet.

 

I Herning Kommune giver det mening for flere af de større plejecentre, der består af flere boenheder/tilbud, at deltage i forsøget

 

Teknologiforsøget til hjemmeboende borgere:

Kommunerne har fået lovhjemmel til at udvide det eksisterende teknologiforsøg til hjemmeboende borgere, som er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud. Det er borgere, som modsætter sig at flytte fra deres hjem eller endnu ikke har fået et tilbud om en plejebolig eller botilbud. Der er tale om en gruppe af meget svært demente/svært handicappede borgere, som kommer i situationer uden for deres bolig, hvor de er i fare, og hvor de bliver krænket på deres værdighed. De er ikke trafiksikre og kan ikke orientere sig udenfor deres hjem.

 

Et eksempel er en dement borger, der bor alene på en ejendom i landlige omgivelser ved nogle søer udenfor byen. Borgeren går meget ud og ind af sin bolig, og når vedkommende synes at ”høre” katte jamre, så forlades boligen for at lede efter dem. Udenfor hoveddøren har borgeren en alarmmåtte, som giver mange fejlalarmer til hjemmeplejen. De kører en lang tur for at aflægge borgeren besøg hver gang, de får en alarm. Når borgeren går væk fra boligen for at ”lede efter kattene” er der fare for, at vedkommende falder i søen.

 

I det givne eksempel er der behov for at afprøve et andet teknologisk hjælpemiddel, som i højre grad kan sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren og gøre, at personalet undgår at komme på alt for mange ”fejlbesøg”. Som i det eksisterende teknologiforsøg er der mulighed for at afprøve pejle- og alarmsystemer samt situationsbestemt audio-, video- og bevægelsesovervågning. Forsøget følger også de samme krav og kriterier som det eksisterende teknologiforsøg.

 

Målgruppen til forsøget i Herning Kommune vil være en mindre gruppe af borgere, der enten er tilknyttet hjemmeplejen eller handicapområdet.

 

Den lokale arbejdsgruppe for forsøget er ved at undersøge hvilke teknologier, der kan bruges ved hjemmeboende borgere i forhold til de specifikke behov og problemstillinger. Arbejdsgruppen forventer, at det er teknologiske hjælpemidler som GPS, PIR (Passive InfraRed sensor som er bevægelsessensor), geofencing (demensbrikker) og trædemåtter, der er relevant at afprøve. Omkostningerne ved de nye teknologiske hjælpemidler dækkes af Social- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje.

 

Efterværnsforsøget

Vedrørende efterværnsforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen”, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, så har folketinget ikke vedtaget en lovparagraf for det i frikommuneloven. Det er i stedet blevet et forsøg, som kommunerne kan søge om efter forsøgsbestemmelsen § 184 i serviceloven. Handicap og Psykiatri og Handicapcenter Herning er aktuelt i gang med at afklare mulighederne i forsøget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag om uddeling af ældrepris

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bodil, Jens Henry og Lotte. Arbejdsgruppen har holdt møde den 25. september 2018.

Sagsfremstilling

På mødet blev det drøftet, hvad udbytte Ældrerådet har af at uddele en Ældrepris.

 

Målgruppen til Ældreprisen omfattes af både målgruppen for Frivilligprisen og for Handicapprisen. Dette kan skabe forvirring blandt borgerne.

 

Ved uddeling af Handicapprisen og Frivilligprisen kan der være kandidater, som bliver fravalgt, hvis de hører til målgruppen for en Ældrepris.

 

Udgiften til en eventuelt Ældrepris afholdes af Ældrerådets budget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes på ny.

Beslutning

Det blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med ældreprisen.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2019.  

 

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2019:
 
Onsdag den 9. januar 2019
 
Onsdag den 6. februar 2019
 
Onsdag den 6. marts 2019
 
Onsdag den 10. april 2019
 
Onsdag den 15. maj 2019
 
Onsdag den 19. juni 2019
 
Onsdag den 21. august 2019
 
Onsdag den 18. september 2019
 
Onsdag den 9. oktober 2019
 
Onsdag den 13. november 2019
 
Onsdag den 11. december 2019

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for 2019 godkendes.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik orienterede om, at man i Holstebro indleder møderne i Ældrerådet med en kort orientering fra udvalgsformanden. Dette forslag drøftes på møde med Søren Liner Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Bodil og Hans Ejner.

 

Mads oplyste, at der den 31. oktober i Aulum holdes et arrangement for alle centerråd.

 

Svend Erik orienterede om at konferencen den 2. oktober i Brædstrup var rigtig god med mange gode oplæg. Svend Erik sender oplæggene til Lotte, som sender videre til resten af Ældrerådet.

Det kom frem på konferencen, at der er stor forskel i omfanget af kvalitetsstandarder i de enkelte kommuner.

Det kom også frem, at der i Horsens holdes en allerbedstedag - med input til en bedre alderdom.

 

Niels havde medbragt en annonce fra en ugeavis i Fåborg om Ældreråd og temadagen 1. oktober. Der var enighed om, at det giver stor synlighed, men at det kræver penge at annoncere i dagbladene.

 

Inge stillede spørgsmål i forhold til målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg. Til et kommende møde inviteres en medarbejder fra de forebyggende hjemmebesøg til at give en orientering om besøgene.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 14. november 2018.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.