Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. oktober 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Henvendelse fra et medlem af Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden har modtaget en skrivelse fra et af rådets medlemmer.

 

I skrivelsen fremgår en række punkter fra Social- og Sundhedsudvalgets seneste møde, som afsenderen mener burde have været forelagt Ældrerådet til høring.

 

Skrivelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at de enkelte punkter drøftes med hensyn til høring i Ældrerådet

Beslutning

Listen med sager fra Social- og Sundhedsudvalgets møde blev gennemgået. Ingen af disse sager har været relevant at sende til høring i Ældrerådet.

Sag nr. 110 har været til høring i forbindelse med budgetforslaget. Sagerne 111 og 113 vedrører handicapområdet. Sag nr. 115 er en orientering til udvalget. Sag nr. 116 er kontraktsag med et boligselskab. Sag nr. 117 er en orientering til udvalget. Sagerne nr. 118 og 191 er aftalesager med Region Midt. Sagerne nr. 120 og 121 uddeles jfr. frivillighedspolitikken. Sag nr. 122 er en evaluering og til orientering.

 

Der var enighed om, at såfremt der er medlemmer der ønsker punkter eller emner sat på dagsordenen til Ældrerådets møder kan man henvende sig til sektretæren eller til formanden.

 

Sagerne nr. 115, 116 og 117 sættes på som punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2012.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der afholdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2012. Forslag til punkter drøftes på næste møde i Ældrerådet. (se dog punkt 69).

 

Ældrerådet bedes om at udpege en repræsentant til fokusgruppemøde den 23. oktober kl. 16.30. Mødet handler om sundhedskommunikation på kommunens hjemmeside.

Henry Jeppesen meldte sig som repræsentant fra Ældrerådet.

 

På næste møde vil revision af kvalitetsstandarderne være på dagsordenen.

 

Formanden takkede temadagsudvalget for en vellykket temadag den 1. oktober.

 

I Herning Folkeblad er et åbent brev fra en ansat i område Øst omtalt. Det fremgår af brevet, at det er sendt til Ældrerådets formand. Formanden har dog ikke modtaget dette brev. Efterfølgende har formanden fået en kopi af brevet.

Kopi af henvendelsen medsendes referatet.

Ældrerådet ønsker på næste møde en redegørelse.

 

Den 20. november 2012 afholder Danske Ældreråd en konference på Vingstedcentret - Før livet bliver ubærlig - forebyggelse af ensomhed. Tilmeldingsfrist den 8. november 2012. Besked til Lotte, hvis der skal meldes til konferencen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henry Jeppesen tilbød transport, hvis nogen ønsker at deltage i messen i Frederikshavn lørdag den 13. oktober. Der var ingen, der ønskede at deltage.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier:

Tak for de positive tilbagemeldinger om temadagen.

Der var 83 deltagere. Det tyder på et mindre overskud på arrangementet. Der følges op senere.

Stor tak til personale på Aktiv Centret i forbindelse med afvikling og tilrettelæggelse af temadagen.

 

Engihed om at det var ærgerligt med den manglende dialog på tværs af generationerne. Temaet kan evt. bruges en anden gang.

 

Der var forslag om at udsætte starten på temadagen til kl 10.00.

 

Henry Jeppesen: Intet fra presseudvalget fra dette møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd uddelt.