Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. september 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

Referatet blev godkendt.

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.42.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Temadrøftelse om plejecentre - herunder visitationskriterier til plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 2. april 2014 (punkt 40) besluttet at drøfte emnet plejecentre inkl. visitationskriterier til plejecentre.
 
Oplægget gives hermed også til Ældrerådet.

 

Områdeleder for område Nord/Syd Hedvig Toftgaard og afdelingsleder i Visitationsenheden Birgitte Nystrup Andersen giver oplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i alt 11 plejecentre og derudover er indgået aftaler med 3 plejecentre (Danske Diakonhjem). Samlet er der 688 pladser (inkl. Fuglsangsø Centret). Pladserne fordeler sig jf. nedenstående tabel:

 

Område
Plejehjem
Antal pladser
Nord/Syd
Sørvad Plejehjem
20
 
Kastaniegården
31
 
Søglimt
50
 
Lind Plejecenter
64
 
Rosenlund
25
 
Engholm
33
 
 
 
Vest
Lindegården
102
 
HC-bofællesskab
18
 
Vesterled
80
 
 
 
Øst
Toftebo
55
 
Fuglsangsø Centret
 90
 
 
 
Danske Diakonhjem
Birketoft
51
 
Kildehøj
36
 
Sandfeltgården
33
 
 
 
TOTAL
Efter 1. august 2014
688

 

Tildeling af en plads på et plejecenter sker ud fra det fastlagte serviceniveau, som skitseres i kvalitetsstandarderne. I 2013 blev der givet 5 afslag på ansøgning om plejebolig. Der blev behandlet i alt 237 ansøgninger.

 

At bo på et plejecenter betyder, at den enkelte har ret til og får plads til at være sig selv i en hjemlig atmosfære. 

 

Det overordnede fokus for ledelse og medarbejdere er således at sikre beboerne et godt og aktivt hverdagsliv ved at tage udgangspunkt i den enkelte beboers evner, ønsker og behov. 

 

Til orientering udkom Ældrekommissionen i 2012 med en rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg drøftede rapportens anbefalinger på sit møde d. 30. maj 2012 (punkt 68). 

 

Den overordnede tanke i Kommissionens anbefalinger var, at der ikke skal fokuseres på dårligdomme og skavanker. I stedet skal plejehjemsbeboernes ressourcer fremhæves og understøttes, så beboerne kan leve et værdigt liv, der er deres eget. Derudover fremhæves, at det ikke er beboeren, der skal indordne sig under systemet, men systemet skal være så fleksibelt, at de kan tilpasses den enkelte beboers behov.

 

Ovenstående er helt i overensstemmelse med det gældende mindset, der er på Herning Kommunes plejecentre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Materialet som blev gennemgået blev uddelt.

 

Alle plejehjem er i dag ombygget til plejeboliger og beboerne har lejekontrakter.

 

Der er lavet 2 fiktive beregninger på borgere i plejeboliger. Disse 2 sendes med referatet.

 

De plejecentre som er opført eller ombygget sidst har alle leve-bo-miljøer.

 

Der vil ikke altid være ledsagelse til f.eks. læge eller sygehus for borgere i plejeboliger. Der vil ske en individuel vurdering.

 

Ægtepar kan flytte sammen i plejeboliger. Der er et antal boliger indrettet til ægtepar.

 

Ældrerådet gav udtryk for at de følte sig trygge i forhold til temaet - visitation til plejeboliger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Afrapportering fra projekt omkring medicinhåndtering i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - områdeleder for sygeplejen Gitte Nørgaard

Sagsresume

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg afsatte 315.000 kr. til ansættelse af en farmaceut i Sundhed og Ældre fra puljen til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi på sit møde d. 12. december 2012 (punkt 146).


Ældrerådet får hermed en afrapportering fra projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var at udvikle værktøjer/metoder til at fastholde viden om korrekt medicinhåndtering samt at påbegynde en påvirkning af kulturen, således at fokus på korrekt medicinhåndtering fastholdes.

 

Projektet indeholder tilknytning af en farmaceut til både plejecentre og hjemmeplejen.

 

Farmaceutens opgave har været dels at opkvalificere medarbejdere og dels at kunne yde specifik rådgivning og sparring.

 

Projektet blev igangsat med forventninger om at højne kvaliteten i medicinhåndteringen, at reducere antallet af utilsigtede hændelser, der skyldes medicin samt at kunne videregive erfaringer til Handicap og Psykiatri.

 

Projektets resultater

 • nyhedsbrev udsendt 1 gang månedligt: indholdet i nyhedsbrevet er viden om eksempelvis praktisk lægemiddelanvendelse, retningslinier og behandlingsvejledninger

 • farmaceut gennemgået medicin hos specifikke borgere i samarbejde med plejen og sygeplejen.

 • gennemført undervisning med generelt sigte og specifikt i forhold til opkvalificering af viden hos forskellige faggrupper. Det vil sige, at undervisningen har været specifikt i forhold til efterspørgsel i det enkelte team/den enkelte leder og i andre tilfælde har undervisningen været for alle.

 • fast ugentlig aftale på Rehabiliteringscenter i forhold til gennemgang af medicin hos specifikke borgere, besvarelse af spørgsmål og diskussion af problemstillinger. Denne løsning er valgt, da borgere ofte udskrives med mange slags forskellige medicin. Der er derfor behov for, at farmaceuten gennemgår deres medicin.

 • ved urolige borgere kontaktes farmaceuten for at vurdere, om der kunne laves ændringer i medicinen. Herefter kontaktes lægen, som er den ansvarlige for ordinering. Disse gennemgange har medført, at borgerne eksempelvis får det bedre, at brugen af fast vagt undgås eller en egentlig indlæggelse undgås.

 • eksempelvis samarbejde med Handicap og Psykiatri, risikomanager (utilsigtede hændelser) og farmaceut ansat i Århus kommune med henblik på sparring.

 

Tilbuddet om farmaceutisk viden til medarbejderne har været efterspurgt. Der er stor tilfredshed hos medarbejdere og ledere. Alle teams har gjort brug af farmaceuten.

 

Endvidere har der i Vestklyngesamarbejdet (Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner) været stor interesse for projektet.

 

Effekterne af projektet har været:

 • jf. Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn på plejecentre i Herning Kommune 2013 er der sket en forbedring i forhold til medicinhåndtering generelt - set i forhold til 2012. Derved er målet om en højere kvalitet i medicinhåndteringen opfyldt.

 • der er et begyndende samarbejde med Handicap og Psykiatri i forhold til opkvalificering af viden på området

 • der er sket fald i indrapporterede hændelser, der vedrører medicin. Det er dog ikke muligt at fastslå, om faldet skyldes dette projekt eller en generel lavere indrapportering.

 

På baggrund af de gode resultater er der efterfølgende ansat en farmaceut i sygeplejeområdet. Udgiften er finansieret indenfor området.


I forbindelse med at flere og flere opgaver skal kunne klares i det nære sundhedsvæsen, vil det i stigende grad være nødvendigt med en løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer, således at der også fremadrettet er fokus på en korrekt medicinhåndtering.

Økonomi

De afsatte midler til projektet på 315.000 kr. er brugt til aflønning af farmaceut i projektet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Personalet udtrykker stor tilfredshed med projektet.

Flere kommuner kigger på projektet fra Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 27.42.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Herning Kommune 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - områdeleder for område Øst, Gitte Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2013 for tilsyn med plejecentre.

Der er i 2013 foretaget tilsynsbesøg på 9 plejecentre, hvoraf de 4 ikke vil modtage tilsyn i 2014 grundet meget tilfredsstillende sundhedsforhold. Der blev foretaget stikprøver hos 27 beboere - fordelt på de 9 plejecentre.

Den generelle konklusion er, at sundhedsforholdene på plejecentrene i Herning Kommune er tilfredsstillende, idet der kun på et plejehjem (Toftebo) fandtes alvorlige fejl og mangler. Disse fejl og mangler var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Toftebo vil blive besøgt igen i 1. halvår 2014.


Ældrerådet forelægges hermed årsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med de uanmeldte plejehjemstilsyn er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

 

I tilsynet gennemgås:

 • sundhedsadministrative forhold: instrukser

 • sundhedsfaglige forhold: sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder

 • sundhedsrelaterede forhold: hygiejne, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering

 

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er et redskab, der bliver anvendt aktivt, når den modtages, idet den bliver gennemgået på tværs af plejecentrene med henblik på læring og udveksling af erfaringer. Kravene og anbefalingerne bliver gennemgået og håndteret.

 

Nedenfor gengives udvalgte resultater af Sundhedsstyrelsens sammenfatning af vurderinger og krav:

 • sundhedsfaglige instrukser: 8 ud af 9 plejecentre havde udarbejdet de nødvendige instrukser og på 7 ud af 9 plejecentre kendte personalet til instrukserne og anvendte dem.

 • sundhedsfaglige optegnelser: den elektroniske journal, hvori alle sundhedsfaglige optegnelser føres, blev fremhævet.

 • medicinhåndtering: i stort set alle stikprøver blev medicinen håndteret korrekt.

 • patientrettigheder: i stort set alle stikprøver var der dokumentation for vurdering af borgerens mulighed for selv at varetage sine helbredsmæssige interesser.

 • hygiejne: i årsrapporten fra 2012 blev hygiejne udpeget som et fokusområde. I årsrapporten fra 2013 fulgte stort set alle plejecentre (8 ud af 9) anbefalingen om ikke at bære ure og smykker på hænder/underarme.

 • ernæring: i ca. halvdelen af stikprøverne var målepunkterne under ernæring opfyldt. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at der fremadrettet bør fastholdes et fokus på det ernæringsfaglige område.

 • fysisk aktivitet og mobilisering: stikprøverne hos de relevante beboere viste, at der i de sygeplejefaglige optegnelser var dokumentation for vurdering og behandling i forhold til risiko for udvikling af tryksår. Endvidere var effekten af den igangsatte træning dokumenteret i optegnelserne.

 

Problemstillingerne på det ene plejehjem var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Arbejdet med at få disse mangler udbedret er planlagt og igangsat.

Indstilling

Formanden indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Inge Voer Laursen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.

Nøgletallene forelægges hermed til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres udvalgte nøgletal for 2014 under følgende emner:

 • overordnede nøgletal for økonomi og befolkning

 • hjemmehjælp og sygepleje

 • sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring

 • træning og madservice

 • plejeboliger

 

Der kan specielt fremhæves:

 • stigningen i antallet af sygeplejeydelser (figur 5)

 • stigningen i andelen af hjemmehjælp, der bliver udført af privat leverandør (figur 7)

 • faldet i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser (tabel 5)

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.04-I02-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om aftale vedrørende fremtidens hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om fremtidens hjemmehjælp.


Aftalen følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger og har overordnet fokus på at sikre hjælp til selvhjælp og øge indsatsen mod ensomhed og isolation.

Ældrerådet får hermed en orientering om aftalen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen, som Ældrerådet tidligere har drøftet, er der indgået en aftale om rammer og overordnede indsatser vedrørende fremtidens hjemmehjælp.

 

Der tages udgangspunkt i, at gruppen af ældre ikke er så homogen som tidligere. Der er ældre, der har ressourcer til at klare sig selv, og der er ældre, der med hjælp til selvhjælp kan få dagligdagen til at fungere. Endelig er der gruppen af de svageste ældre med et omfattende og komplekst plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Samlet betyder det, at der er behov for en mere differentieret indsats.
 
Bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp
Formålet er, at borgerne skal hjælpes til at kunne klare sig selv igen og dermed leve et liv i overensstemmelse med deres ønsker.

 

Hjælp til selvhjælp kan for eksempel bestå af fysisk træning samt støtte og vejledning i, hvordan borgeren igen selv kan blive i stand til at kunne mestre hverdagen.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes

 • ny lovbestemmelse som skal sikre, at kommunerne tilbyder tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til borgere med brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne.

 • opdatering af hjemmehjælpsbestemmelsen (Serviceloven §83): Hjemmehjælpen skal målrettes borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller som efterfølgende fortsat har brug for hjælp. Hjemmehjælpen skal medvirke til at vedligeholde og eventuelt styrke borgerens funktionsevne. Der skal ske en løbende tilpasning af hjemmehjælpen i forhold til borgerens behov, hvorfor sondringen mellem midlertidig og varig hjælp ophæves. Ligeledes fjernes muligheden for at opkræve betaling for midlertidig hjælp.

Mere tryghed, mindre ensomhed
Hvis borgeren ikke oplever sammenhæng i de kommunale ydelser, kan det skabe utryghed og bekymring. Derfor skal der være fokus på det koordinerede og sammenhængende forløb, som giver struktur og forudsigelighed i hjælpen.

Samtidig skal den sociale og forebyggende indsats i hjemmeplejen styrkes for at mindske risikoen for ensomhed hos den svage ældre. Herunder indtænkes samarbejde med frivillige.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes med aftalen

 • udviklingsprojekter omkring mere struktur og tryghed i hjemmehjælpen samt om samarbejde med frivillige i forhold til at modvirke ensomhed hos den svage ældre borger.

 • national beskrivelse af det gode forløb hos borgere med komplekse plejebehov til at understøtte arbejdet i kommunerne.

 • ophævelse af fast kontaktperson-ordning, da det ikke har nogen reel værdi for borgerne.

 • udbredelse af hjemmesiden "aktivtaeldreliv.dk" til alle kommuner.

 

Flere af initiativerne sættes i værk allerede i 2014, mens lovændringerne vil træde i kraft 1. januar 2015. Der vil i løbet af sommeren 2014 blive udarbejdet lovforslag, som vil blive sendt i høring med henblik på fremsættelse i Folketinget.

 

Aftalens indhold set i Herning Kommunes kontekst  

Som nævnt ved temadrøftelsen på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2014 (punkt 42) er udgangspunktet i Herning Kommune at tage afsæt i den enkelte borgers situation og ressourcer. Ved helhedsbetragtningen er der blandt andet også fokus på tilbud, der kan afhjælpe eventuel ensomhed og isolation.  

 

Ovennævnte fokus på hjælp til selvhjælp arbejder Sundhed og Ældre også allerede med, da der siden 1. juni er afprøvet en model (hverdagsrehabilitering) i forhold til at systematisere og styrke "Hjælp til Selvhjælpsdelen" i de bevilgede plejeydelser. Indsatsen er en del af ansøgningen til Ældrepuljen for 2014.

 

Overordnet set er Herning Kommune således godt på vej i forhold til den tankegang, som lægger bag den indgåede aftale om fremtidens hjemmehjælp.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møderne den 13. og 26. august 2014 har Social- og Sundhedsudvalget behandlet Sundhed og Ældres mulighedskatalog med forslag til omlægninger, effektiviseringer og besparelser. Social- og Sundhedsudvalgets indstilling behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. september 2014.

Sagsfremstilling

Søren Christensen giver en orientering om sagens videre forløb i kommunens samlede budgetforlig.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Høringsmaterialet, som Byrådet skal tage stilling til blev gennemgået af Søren Christensen og Lis Bukholt. Materialet blev uddelt.

Materialet er fortroligt.

Der blev lavet et høringssvar, som sendes til Byrådet.

Bodil Markmøller kontakter Herning Folkeblad for presseomtale - efter torsdag middag.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering: Status på Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Tommy Jonasson

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en dato for opstarten af Rejsekortet i Herning Kommune. Rejsekortet vil blive aktivt i bybusserne i Herning onsdag den 15. oktober 2014. Der er endnu ikke sat en dato for opstarten af Rejsekortet i Regionalbusserne samt i Lokalruterne 140 og 150.

 

Som forberedelse til kortets ikrafttræden i Herning Kommunes bybusser vil der blive reklameret i busserne via skilte og skærme samt på stoppesteder. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på kortet via dagspressen, på nettet samt på biblioteker og via Borgerservice. Herning Kommune vil i samarbejde med Midttrafik tilbyde særlige målgrupper, herunder eksempelvis aktivitetscentre, en mere dybdegående introduktion til Rejsekortet. Dette kunne eksempelvis være i form af et informationsmøde.  

Beslutning

Udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Undersøgelse af digital kommunikation med ældre borgere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd og ÆldreForum har iværksat en undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere.

Sagsfremstilling

Formanden for Ældrerådet har fået til opgave at finde 5 rådsmedlemmer som er villige til at udfylde spørgeskemaer, som en del af undersøgelsen.

Der er udarbejdet en vejledning til deltagerne.

 

Undersøgelsen handler om kommunens hjemmeside - både information og selvbetjeningsløsninger på forskellige områder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der tilkendegives interesse fra 5 personer i Ældrerådet om at deltage i undersøgelsen.

Beslutning

Peter Olsen, Ruth Nørgaard, Hans Ejner Juulsen, Niels Hedegaard og Jens Henry Jensen deltager i undersøgelsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-2-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ide til fortov ud for busholdepladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 13. august 2014 i Ældrerådet blev forslaget drøftet under punktet Eventuelt.

Sagsfremstilling

Svend Erik Jensen har på en ferie observeret, at fortorvene var forhøjet ud for busstoppestederne. Dette gjorde det handicapvenligt for brugere i kørestol eller med rollator eller barnevogne. Det blev aftalt at drøfte forslaget på et møde, så Ældrerådet kan tage stilling til, om det skal foreslås videre i systemet.

 

Forslaget kan eventuelt indarbejdes i arbejdet med ny busterminal.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslaget drøftes
at det videre forløb besluttes.

Beslutning

Udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Regionsældrerådet holder stormøde den 27. oktober 2014 i Fårvang.

Bodil Markmøller, Leif Jørgensen, Birde Lindholm, Hanne Østergaard, Henning Mikkelsen, Niels Hedegaard, Ruth Nørgaard, Mads Videbæk og Jens Henry Jensen tilmeldes mødet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil Markmøller fremlagde budget for temadagen 1. oktober 2014.

Budgettet blev godkendt og medsendes referatet.

 

Jesper Vind fra Herning Folkeblad vil gerne deltage i temadagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 8. oktober 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.