Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. juni 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015. 

 

Louise Berg Hansen og Mathias Utoft Jørgensen fra Natur og grønne områder deltager under punktet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Høringssvar:
Ældrerådet anbefaler, at der i det videre arbejde tages højde for de gangbesværede og derfor bør der være enkelte steder, hvor der er stier med fast underlag. Det bør så være tydeligt, hvor disse steder er.
I forhold til plejecentre anbefaler Ældrerådet at der etableres aflukkede sansehaver.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.35.08-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Aktivitetscenterstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som led i Mulighedskataloget 2015-2018 er der truffet en politisk beslutning om, at der skal udarbejdes en ny strategi for aktivitetscentre og aktivitetshuse. Formålet er at fremtidssikre området.

 

Social og Sundhedsudvalget har godkendt en ny strategi for aktivitetscentre og aktivitetshuse på sit udvalgsmøde den 18. februar. Den version Ældrerådet forelægges er tilrettet med Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer. Byrådet har på baggrund af Mulighedskataloget og indholdet i den vedtagne Aktivitetscenterstrategi foreslået, at aktivitetscentret på Holtbjerg flyttes til en anden lokalitet  med henblik på en besparelse på huslejeudgifterne samt lukning af 5 daghjemspladser på Fuglsangsø Centret. Forslaget har været sendt til høring i offentligheden.

 

Den nye aktivitetscenterstrategi lægger op til en fortsættelse af det koncept, som den eksisterende aktivitetscenterstruktur bygger på.

 

 

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget har med få kommentarer til det redaktionelle indhold godkendt en nye Aktivitetscenterstrategi på sit udvalgsmøde den 18. februar i år. Den version, som Handicaprådet forelægges, er tilrettet med Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer.

 

Byrådet har efterfølgende, som led i de forestående besparelser, besluttet at aktivitetscentret på Holtbjerg flyttes til en anden lokalitet med henblik på at opnå en besparelse på huslejeudgifterne – og at der nedlægges fem daghjemspladser på Fuglsangsø Centret.

 

Den tidligere aktivitetscenterstrategi blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2008. Der blev i den forbindelse etableret to aktivitetscentre i hver af de 4 geografiske plejeområder i Herning Kommune med følgende ydelser tilknyttet:

·        Daghjem

·        Træning

·        Personalestøttede aktiviteter

·        Forebyggende og aktiverende tilbud

 

Hvor det har været muligt, er aktivitetscentre bygget i tilknytning til plejecentre. Dertil kommer et antal aktivitetshuse med forebyggende og aktiverende tilbud - primært drevet af brugerne selv. Siden 2008 er der sket løbende organisatoriske og fysiske tilpasninger i aktivitetscenterstrukturen.

 

Den nye aktivitetscenterstrategi lægger op til en fortsættelse af det koncept, som den eksisterende aktivitetscenterstruktur bygger på. Brugerne vil opleve glidende overgange mellem de forskellige typer af tilbud, så det er nemt for borgerne at fortsætte med aktiviteter, som de oplever bidrager positivt til deres sundhedstilstand. Det eksisterende koncept har fokus på også at skabe gode vilkår og rammer for de frivillige ressourcer, som spiller en central rolle for at aktivitetscentrene løser de opgaver, som Herning Kommune er pålagt lovgivningsmæssigt.

 

Områdeleder for Kost og Træning, Elin Mogensen, deltager under behandlingen af punktet.

 

Strategien er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Ny udgave af høringsmaterialet vedlægges referatet.

Høringssvar:

Ældrerådet tager materialet til efterretning.

Reglerne for fritagelse for medlemsskab bør synliggøres i de forskellige centerråd.
Ældrerådet opfordrer til, at beboerne på plejecentre inddrages mere i aktiviterne på centrene.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Ny Banegårdsplads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der informeres om vinderprojektet på Banegårdspladsen i Herning ved projektleder Lars Ravnemose, By, Erhverv og Kultur.

 

Projektet består af et nyt, samlet terminalområde for alle busser, en omlægning af Banegårdspladsen samt en ny terminalbygning.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Byggeriet starter august 2015 og forventes afsluttet august 2016.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference den 12. maj i Nyborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 21. maj 2015 kom der forslag om, at medlemmerne på næste møde - den 10. juni - kommer med et kort referat fra de seminarer, de har deltaget i på konferencen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen fra medlemmerne tages til efterretning.

Beslutning

Der er udsendt en konferencerapport fra konferencen den 12. maj 2015.

Bodil:

Aktiv medborgerskab

- skolehaver på plejehjem

- hundeluftevener - børn der lufter hunde, som beboerne har

- landsbypedeller

- højtlæsning.
Alle i Assens kommune.
Initiativ, mod og kreativitet uden de store økonomiske udfordringer.

Svend Erik: Lovgivning på ældrerområdet. Fokus på paragraffer - meget højtragende seminar.

Hanne og Svend Erik:  Velfærdsteknologi. Se referatet i rapporten. Stort fokus i kommunerne.

Jens-Henry: Mangler erfaringsudvikling kommunerne imellem.

Jens-Henry: Digitalisering - flere ældre får hjælp hertil - 80% er digitale.

Hans-Ejnar: Mangler udvekling af erfaringer mellem kommunerne.
Stor forskel i serviceniveau selv mellem nabokommuner.
Ekstra: Set i DR1-programmet - Velfærd til salg.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik: Der opstættes som forsøg et handicaptoilet på Bethaniagades p-plads indenfor kort tid.

Ruth: Spørgsmål om opfølgning på spørgsmål til Arriva. Leif havde ringet og fået svar om at borgere, der har brug for hjælp skal køre til Herning eller Skjern. Han har fået forklaringen, at tidsplanen må ikke forsinkes, så egne hjælpere er ikke nok.

Bodil:
Frivilligdag den 28. august.
Telt bestilt. Kontakt til 4 seniorråd. Svar fra de 2.
Fra kl. 13-17. Ældrerådets medlemmer må meget gerne deltage.

Leif:
25. august - møde om ensomhed på Fuglsangsøcentret.
Dansk Folkehjælp, Dansk Rødekors, Koloritten og Ældresagen holder indlæg.
Debatgrupper om forslag til initiativer.
Indbydelse sendes ud til medlemmerne senere.
Seniorrådene er også inviteret sammen med de øvrige nævnte.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil:
Ny invitation til temadagen den 1. oktober uddelt.

Fil med indbydelsen sendes til Bodil.
Tilmeldinger tages imod på frivilligdagen den 28. august

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

19. august 2015

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.