Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. april 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-19 Sagsbehandler: Sidsel Gitte Rasmussen  

Orientering om plejecentre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i alt 11 plejecentre og derudover har vi indgået aftaler med 3 plejecentre (Danske Diakonhjem) samt 2 friplejehjem med ialt 51 pladser. Samlet er der 673 + 51 pladser.

 

Pladserne fordeler sig således:

 

Område

Plejehjem

Antal pladser

Nord/Syd

Sørvad Plejehjem

20

 

Kastaniegården

16

 

Søglimt

50

 

Lind Plejecenter

64

 

Rosenlund

25

 

Engholm

33

 

 

 

Vest

Lindegården

102

 

HC-bofællesskab

18

 

Vesterled

80

 

 

 

Øst

Toftebo

55

 

Fuglsangsø Centret

90

 

 

 

Danske Diakonhjem

Birketoft

51

 

Kildehøj

36

 

Sandfeltgården

33

 

 

 

TOTAL

Efter 1. januar 2019

673

 

Tildeling af en plads på et plejecenter sker ud fra det fastlagte serviceniveau, som skitseres i kvalitetsstandarderne. 

 

At bo på et plejecenter betyder, at den enkelte har ret til og får plads til at være sig selv i en hjemlig atmosfære. 

 

Det overordnede fokus for ledelse og medarbejdere er således at sikre beboerne et godt og aktivt hverdagsliv ved at tage udgangspunkt i den enkelte beboers evner, ønsker og behov. 

 

Til orientering udkom Ældrekommissionen i 2012 med en rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem.

Den overordnede tanke i Kommissionens anbefalinger var, at der ikke skal fokuseres på dårligdomme og skavanker. I stedet skal plejehjemsbeboernes ressourcer fremhæves og understøttes, så beboerne kan leve et værdigt liv, der er deres eget. Derudover fremhæves, at det ikke er beboeren, der skal indordne sig under systemet, men systemet skal være så fleksibelt, at det kan tilpasses den enkelte beboers behov.

 

Ovenstående er helt i overensstemmelse med det gældende mindset, der er på Herning Kommunes plejecentre.

 

Vi har derfor siden formuleret en værdighedspolitik, pårørendestrategi, demensstrategi samt arbejdet med demensvenlige omgivelser og bedre belysning på plejecentrene. 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

 

Der kom forslag om emner til temadrøftelser på et kommende ældrerådsmøde - terapeuter om håndtering af demente og Marte Meo-metoden.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil, Hans Ejner, Margit og Hanne K. har den 12. marts 2019 deltaget i konference i Horsens. Materiale fra konferencen er tidligere udsendt til medlemmer i Ældrerådet.

Bodil nævnte, at konsulentfirmaet ikke havde inviteret ældrrådene, men kun Ældre Sagen. Det vil blive ændret til næste gang firmaet indbyder til konference om ældreområdet.

 

Bodil deltog den 28. marts i afskedsreception for ældrechef Lis Bukholt. Lis Bukholt takkede for opmærksomheden fra Ældrerådet.

 

Den 5. april var Bodil til Åbent Hus på Toftebo.

 

Den 8. april deltog Jens Henry i møde i Regionsældrerådet i stedet for Bodil og Hans Ejner.

 

Den 9. april var Bodil til Åbent Hus på Koloritten.

 

Til de 2 åbent-hus arrangementer var der flere som forvekslede Ældrerådet med Ældre Sagen.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om regnskabsresultatet for 2018 og overførsler fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Endvidere gives en orientering om regnskabet 2018 for Ældrerådets eget budgetområde.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, udgør det samlede regnskabsresultat for 2018 et merforbrug på 27,3 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 31,9 mio. kr. for Handicap og Psykiatri og et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. for Sundhed og Ældre.

 

 

En overførsel af budgetmidler efter styringsprincipperne havde betydet, at Handicap og Psykiatri skulle overføre et merforbrug på 31,3 mio. kr. og Sundhed og Ældre et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget har imidlertid indstillet til Byrådet, at nettomerforbruget på de rammestyrede områder, i alt 20,8 mio. kr., ikke overføres.

 

Regnskab 2018 for Ældrerådets eget budgetområde:

 

Regnskabet for Ældrerådets budgetområde udgør følgende (tkr.):

 

 

Som det fremgår, har Ældrerådets forbrug i 2018 oversteget budgettet med 20 tkr. Merforbruget overføres til modregning i budgettet for 2019.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabmøde 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd holdes den 29. april 2019.

Sagsfremstilling

Der er tilmeldt 8 personer fra Ældrerådet i Herning Kommune.

Materialet fra Danske Ældreråd forud for mødet uddeles til de 8 deltagere.

Indstilling

Formanden indstiller,

at materiale uddeles.

Beslutning

Bodil har meddelt, at de 3 som stemmer til repræsentskabsmødet er Mads Videbæk, Niels Hedegaard og Bodil selv.

 

Kandidater til formandsskabet blev drøftet.

 

Der er kørsel fra Markedspladsen kl. 7.45.

Hanne Ø. kører og har Karen, Inge og Hanne K. med.

Jens Henry kører og har Bodil, Mads og Niels med.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry deltog den 8. april i møde i Regionsældrerådet.

Der var blandt andet en drøftelse af deltagelse på repræsentantsskabsmødet i Danske Ældreråd, herunder formandsskifte.

 

Mette Dalsgaard fra Borgerservice inviteres til mødet i juni måned for at drøfte opfølgning på kurserne om digital selvbetjening for ældre i marts og april måned.

 

Hanne K. har deltaget i et møde i Ældre Sagen, hvor hun har uddelt foldere om bonusvenner til demente.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagsudvalget er nu klar med oplægsholdere og musikalsk underholdning/fællessang.

Mette Søndergaard, ergoterapeut kommer med et oplæg med både alvor og humor godt blandet sammen.

 

 

Folderne om de 4 seniorråd er snart klar. Lotte kontakter de 4 formænd, når folderne er klar til afhentning.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 15. maj 2019 på Plejecenter Vesterled.

Der er afbud fra Hanne K. og Inge.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hans Ejner deltager den 9. maj i møde med Ældre Sagen i Alhuset.

 

Bodil deltager i repræsentantskabsmøde i Herning Frivillig Center. Lederen har sagt op. Der er konstitueret en centerleder frem til juni.

 

Ældrerådet holder temadag den 22. maj 2019 kl. 9 - 15 på Herning Rådhus. Program udsendes senere.

 

Frivillig Fredag holdes den 23. august - nærmere information kommer senere.

 

Bodil har sagt ja til at deltage i en ældrepolitisk debat den 13. maj på Rosenlund.

 

Hans Ejner og Bodil efterlyste input til emner til temadagen den 22. maj. De holder møde med Jane Sønderskov og Lotte Mikkelsen for at planlægge dagen.

 

Bodil oplyste, at Anne Christmann Ramsgaard er ansat som ny Ældre- og Sundhedschef.