Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. oktober 2019
Mødested: Mødelokale A, 1. sal, Biblioteket, Østergade 8, Herning.

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 18. september 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2020 og Ældrerådets budgetopfølgning pr. 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet orienteres om Herning kommunes budgetforlig 2020, og forligets betydning i forhold til ældreområdet.

Endvidere orienteres om resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. august på Ældrerådets budget 2019.

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2019-22:

 

Herning kommunes budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019.

 

Forligsteksten (vedlagt som bilag) indeholder et afsnit om ældreområdet:

 

 • Ifølge plejeboligplanen skal der bygges 70 plejeboliger inden 2024, yderligere 50 i 2025 og frem mod 2028 yderligere 60 boliger. Den politiske prioritering og placering af boligerne er oplistet i forligsteksten på side 7. Den indeholder blandt andet en udbygning af Vesterled og Rosenlund samt etablering af et Generationernes Hus i Herning By. Forligspartierne ønsker samtidig en tilbundsgående analyse af, hvordan planen vil påvirke driftsudgifterne på ældreområdet i årene der kommer.

 

 • Herning kommunes andel af værdighedsmilliarden, 15,6 mio. kr., gøres permanent fra 2020, hvor den bliver tilført kommunen som en del af bloktilskuddet. Budgetforligspartierne ønsker de positive effekter af ordningen fastholdt, blandt andet opnormeringen på plejecentre mv. og de åbnede pladser på Fuglsangsø og Rosenlund.

 

 • Herudover har forligspartierne bevilget 2 mio. kr. årligt til en opretholdelse af klippekortordningen for sårbare brugere af hjemmeplejen. Ordningen blev oprindeligt nedlagt med virkning fra 2020 i forbindelse med løsningen af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

 • Forligskredsen beder forvaltningen om, sammen med Teknik- og Miljøudvalget, at kigge på mulighederne for at pensionister kan køre gratis med bybus i perioder på dagen, hvor der er god plads i busserne

 

 • Endelig ønskes det, at Herning kommune afprøver et forsøg med fritidsjob for unge mellem 13 og 17 år på plejecentrene. Formålet er at øge de unges interesse for at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet, samtidig med at de unge er med til at skabe liv på plejecentrene.

 

Ældrerådets budgetopfølgning pr. 31. august 2019:

 

Resultatet af administrationens opgørelse Ældrerådets forventede regnskab for 2019 forelægges på mødet. Budgetopfølgningen er en del af den samlede budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, som behandles politisk den 4. november 2019.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om bustrafik i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Joan Hansen vil på mødet orientere om bustrafikken i Herning Kommune.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Joan Hansen orienterede blandt andet om status på den nye bybusplan, som trådte i kraft i juni 2019.

Taksten for flexture, herunder til det nye hospital i Gødstrup, blev drøftet.

Teksten fra budgetforliget om buskort blev drøftet. Ældrerådet er mere positive for en brugerbetaling for kortet, frem for gratis kørsel i et bestemt tidsrum. Kortet bør ikke kun omhandle bybusserne.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Projekt - Øje for fællesskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en orientering og status på projekt - Øje for fællesskabet. Projektet er et satspuljeprojekt, og har modtaget 4.759.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen. Projektet afsluttes ved udgangen af 2021. Projektet har som mål at mindske ensomheden blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere i hele Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Projekt - Øje for fællesskabet ønsker at videreudvikle og styrke kommunens arbejde med klippekortsordningen, der blev etableret i 2015. I klippekortsordningen kan den ældre hjemmehjælpsmodtager vælge mellem tre kategorier af klip: 1. Rengøring, 2. Personlig pleje eller 3. En social aktivitet. Med evalueringen af klippekortsordningen viste det sig, at sociale aktiviteter er tre gange så efterspurgt sammenlignet med både pleje og rengøringsydelser. Projekt - Øje for fællesskabet skal i højere grad, end den nuværende klippekortsordning, fokusere på de sociale aktiviteter og fællesskabsfølelsen i indsatsen.

 

Projekt - Øje for fællesskabet ønsker at styrke medarbejdernes kompetencer og muligheder for at øge de ældre hjemmehjælpsmodtageres velbefindende. Med særligt blik på de ensomme ældre etableres et fællesskab, der giver den ældres tilværelse mening og værdi, uden at gå på kompromis med den nødvendige pleje og omsorg. Ved hjælp af en afklarende samtale om ensomhed med borgeren findes frem til omfanget af støtten, samt et fællesskab som den ældre ønsker at være del af. Inspiration til fællesskaber kan findes i et fællesskabskatalog, som er udarbejdet i projektet.

 

Projekt - Øje for fællesskabet er både en pleje og pædagogisk opgave, der kan håndteres af kommunens social- og sundhedsassistenter. Indholdet i Projekt - Øje for fællesskabet forventes yderligere, ved bevidst branding at give et løft til social og sundhedsfaget.

 

Louise Theilgaard Nikolajsen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Link til Fællesskabskataloget på Herning.dk: https://aeldre.herning.dk/arrangementer-for-aeldre/faellesskabskatalog

 

Der er fokus på Fællesskabskataloget fra både ledsagere og personale hos de forebyggende hjemmebesøg.

 

Der tilbydes 3 typer af støtte i forsøget:

Let - personalet etablerer kontakt til aktiviteten

Moderat - personalet følger borgeren frem og tilbage fra aktiviteten

Omfattende - personalet deltager i aktiviteten med borgeren

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der er kommet en borgerhenvendelse angående bybussen til Gullestrup. Den kører nu kun 2 gange i timen, hvor tidligere 3. Henvendelsen er sendt til Joan Hansen.

 

Bodil har fået et spørgsmål fra Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune om et eventuelt samarbejde på økonomiområdet. Samarbejdet handler primært om Ældrerådets rolle i forhold til besparelser. Denne forespørgsel takkede Bodil nej til.

 

Den 25. september holdte Bodil høsttalen på Lindegården.

 

Den 1. oktober blev Ældrerådets temadag afholdt.

 

Den 2. oktober deltog Bodil i opstartsmøde om søndagscafé i Gullestrup.

 

Den 3. oktober orienterede Bodil om førstehjælp og brug af hjertestarter på Rosenlund i Snejbjerg.

 

Bodil blev kontaktet af bekymrede borgere om adgangsforhold til den nye skole i Hammerum/Gjellerup

 

 

Hans Ejner deltog i Regionsældrerådsmøde den 23. september i Århus.
Referat med oplæg vedlægges.

 

 

Bodil meldte afbud til konference i Aalborg den 10. oktober. Karen deltager i stedet for.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Ældrerådets medlemmer anmodes om at komme med forslag til punkter til drøftelse på fællesmødet.

 

På Ældrerådets møde uddybes punkterne og spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.


På møde den 18. september 2019 blev følgende punkter foreslået:

 • Visitationskriterier til hjemmehjælp og plejehjem.
 • Plejehjemsbyggeri.
 • Klippekortordningen.

 

Punktet sættes på dagsorden til møde den 9. oktober, hvor de endelige punkter fastlægges og fordeles.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at yderligere punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges
at punkterne uddybes
at spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

 

Beslutning

Følgende punkter blev fastlagt til fællesmødet:

 

 • Visitationskriterier til hjemmehjælp og plejehjem.
 • Plejehjemsbyggeri.
 • Klippekortordningen.
 • Buskort
 • Ældrerådets mission, vision og værdier.


Bodil og Hans Ejner fordeler punkterne mellem sig på fællesmødet, som holdes
onsdag den 23. oktober kl. 9.00.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag om digitalisering og velfærdsteknologi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder temadag på Vingstedcentret med emnet:

Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

 

Dato og tidspunkt:

Temadagen finder sted tirsdag den 26. november 2019, kl. 10:15 - 16:00.

 

Pris:

1.100 kr. pr. deltager.

 

Tilmeldingsfrist:

19. november 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Hanna K. og Hans Ejner deltager.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af temadagen 1. oktober

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådets temadag er afholdt den 1. oktober i Huset No 7.

Sagsfremstilling

På mødet evalueres temadagen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadagen 1. oktober 2019 evalueres.

Beslutning

Følgende blev tilkendegivet:

Stort tilfredshed fra deltagerne.

Dejligt med stort fremmøde.

Mange deltagere fra Seniorrådet og Søndagscaféerne.

Godt med central placering.

God oplægsholder med humor.

God underholdning fra koret.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry havde deltaget i mødet om Søndagscafé i Gulletrup. Han var imponeret over fremmødet og antallet af frivillige der meldte sig.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 13. november kl. 9.30. Der var afbud fra Karen.

 

Den 4. december holdes juleafslutning efter mødet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Dansk Ældreråd deles ud.

 

Bodil følger op på sang for demente på Fuglsangsø, på grund af utilfredshed med mindre tid og flere forstyrrelser.