Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Byplanafdelingens projekter i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentation af ny projektleder for anlægsprojekter under byplanafdelingen, Mari Lohne.

 

Mari Lohne vil fortælle om igangværende og kommende projekter i byplanafdelingen, herunder om renoveringen af den sidste del af etapen Østergade/Silkeborgvej.

Beslutning

Brugerinddragelse sættes i gang sidst i maj for projektet Herning C.

By, Erhverv og Kultur håber på input til ideer til anvendelse af byen.

Der arbejdes også med opgaven med omdannelse af pladsen for indgang øst for det nye bibliotek - P-pladsen ved Smedegade.

Silkeborgvej mangler forslag til hjælp til synshandicappede i fortovet. Invitation til repræsentanter til en arbejdsgruppe om tilgængelighed i nuværende projekter. Ældrerådet melder tilbage om 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen.

 

Mari tager spørgsmål med tilbage til Vejafdelingen vedrørende Fonnesbechsgade.

 

Drøftelse af behov for bænke samt muligheder for parkering i bymidten kan også indgå i arbejdsgruppens arbejde.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Til arbejdsgruppen blev valgt: Svend Erik Jensen og Niels Hedegaard.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Ny leverandør på Katetre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til handicaprådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Katetre. Udbuddet blev annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Tovholder (Silkeborg) har nu gennemført og afsluttet et nyt udbud på katetre, hvor Abena er blevet vindere. Den nye kontrakt træder i kraft den 1. april 2014.

Sundhed og Ældre har vurderet på kvalitet og pris og vælger fhtalatfri produkter som udgangspunkt på de produkter der er indgået aftale på, da de nye priser for 2014 samlet set er lavere med udgangspunkt i 2013 tal.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Samme leverandør som Herning Kommune har brugt indtil ny aftale er indgået.

Kontrakten løber 3 år.

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Ny leverandør på Stomi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til handicaprådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Stomi. Udbuddet blev annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Tovholder (Silkeborg) har nu gennemført og afsluttet et nyt udbud på stomi, hvor OneMed er blevet vindere. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2014.
 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Samme leverandør som Herning Kommune har brugt indtil ny aftale er indgået.

Alle produkter er PVC-fri.

Kontrakten løber 3 år.

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. 


Grundet at der ikke er ændret i kvalitetsstandarderne, sendes kvalitetsstandarderne kun til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælp efter kvalitetsstandarderne.
 
En kvalitetsstandard er derfor i hovedsagen et borgerrettet dokument. Dog skal de også kunne fungere som et arbejdsredskab for visitation, leverandører og medarbejdere, og danne grundlag for dialog om hjælpen mellem borgere og fagpersoner.

 
Der er ved en gennemgang af de vedlagte kvalitetsstandarder ikke fundet anledning til at ændre i standarderne i forhold til det nuværende serviceniveau.

 

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt kvalitetsstandarderne på møde d. 5. marts 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at kvalitetsstandarderne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvalitetsstandarderne kan ses på hjemmesiden www.herning.dk.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af ældrerådsvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen vedrørende evaluering af valg til Ældrerådet har den 19. marts 2014 holdt møde. I mødet deltog Bodil Markmøller, Niels Hedegaard, Steen Dahl Pedersen og Lotte Mikkelsen.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vil foreslå, at valget til Ældrerådet udskydes 1 år, således at indeværende periode forlænges 1 år. Det foreslås, at der holdes valg primo november 2018, med tiltrædelse den 1. januar 2019.
 
Dette foreslås, da der vil være meget mere fokus på Ældrerådsvalget, hvis det ikke falder sammen med et Kommunalvalg.
 
Det vil ikke være en mulighed, at der afgives stemmer samtidigt med kommune- og regionsrådsvalget. Der er ikke kapacitet til at administrere tre valg på samme tid, ligesom det vil betyde, at der vil blive tale om et fremmødevalg. Fremmødevalg vil af en del af de stemmeberettigede blive betragtet som en serviceforringelse i forhold til at kunne stemme hjemmefra.
 
Det foreslås også, at der fortsættes med brevstemmeafgivning, men at der med materialet sendes et ark med kort beskrivelse af kandidater og med billeder på. Dette vil forhåbentlig kunne øge valgprocenten, idet det er arbejdsgruppens oplevelse og erfaring, at en stor det af de stemmeberettigede ikke ved, hvem kandidaterne er, og derfor undlader at stemme.
 
Det foreslås, at materialet der udsendes i forbindelse med ældrerådsvalget skal revideres og gøres mere læsevenligt. Det er administrationens erfaring, at der i en stor periode efter valgets opgørelse kommer en del stemmesedler med posten. Den seneste, der er modtaget efter valget i 2013 er modtaget den 18/3 2014. Der er i alt modtaget 155 stemmesedler efter valgets opgørelse. Det ville svare til en øget valgdeltagelse med knap 1 procentpoint. Det kan være fordi materialet ikke er tydeligt nok, at der afgives stemmer for sent. Det foreslås at inddrage kommunens Kommunikationsafdeling i arbejdet med materialet til ældrerådsvalget.
 
Hvis Ældrerådet godkender disse forslag skal Ældrerådets vedtægter ændres og der skal arbejdes videre i arbejdsgruppen med at revidere informationsmaterialet.
 
På mødet den 12. marts blev det besluttet, at arbejdsgruppen også skulle komme med forslag til ændring af seniorrådsvalgene.
 
Arbejdsgruppens forslag er, at formanden foreslår ældrechefen, at der bliver mere ensartethed i de 4 seniorråd samt at der holdes fælles valg i efteråret 2015.

Indstilling

Formanden indstiller,

at arbejdsgruppens forslag drøftes.

Beslutning

Det blev vedtaget, at der bibeholdes brevstemmevalg.

Det blev vedtaget, at valgperioden følger Byrådets periode.

Materialet skal revideres og ved næste valg skal kandiatlisterne også vise billeder af kandidaterne. Kommunikationsafdelingen inddrages vedrørende revision af materialet

 

Leif Jørgensen taler med Lis Bukholt om arbejdet i de 4 seniorråd. Herunder om der findes fælles retningslinier samt drøfter det næste valg til seniorråd.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Drøftelse af punkter til repræsentantskabsmødet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden foreslår en drøftelse af materialet, som er udsendt i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 28. april 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkterne drøftes.

Beslutning

Forslag fra bestyrelsen om ændrede antal stemmeberettigede kan anbefales.

Forslag fra Høje Tåstrup om at Ældreråd skifter navn til Seniorråd samt ,at der afholdes valg samtidig med valg til kommunalbestyrelsen. Begge disse forslag kan ikke anbefales herfra.

 

Kørsel til repræsentantskabsmøde den 28. april i Nyborg - afgang kl. 8.00

Kørsel:

Svend Erik Jensen kører selv.

Henning Mikkelsen henter Leif og Ruth.

Niels Hedegaard henter Bodil., Peter og Jens.

Alle mødes kl. 10 i Nyborg.

 

Leif medbringer materialet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif og Bodil afholder møde med formand og næstformand i starten af august.

De 4 seniorråd inviteres sammen med Ældrerådet til Frivillighedsdagen på Torvet den 22. august.

Der er møde om Frivillighedsdagen den 22. april - Bodil deltager.

 

Henvendelse fra Ældreforum (nedsat af Socialministeriet) i form af foldere (uddelt) og 2 film om bevægelse gennem hele livet. Der opfordres til at orientere om emnet på møderne i seniorrådene. Filmene kan evt. vises på seniorrådsmøderne. Bodil og Ruth fik filmene med i første omgang.

 

Svar fra Banedanmark om påstigning på toget i Aulum og Vildbjerg. Svaret sendes med referatet. Der kan først påregnes ændringer ved sporfornyelser, da det er meget omkostningshøjt. Der er i øjeblikket ingen planer om ændringer i Vildbjerg og Aulum.

Byrådet har på møde den 1. april 2014 godkendt revision af vedtægterne for Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Seniorråd Vest opfordrer til at de øvrige seniorråd meldes til Frivilligshedsdagen den 22. august 2014. Besked gives til Bodil.

 

Jens uddelte artikeler om selvmord blandt ældre, om sorg blandt ældre og om privatisering af ældrepleje. Alle 3 artikler sættes på som punkt på næste møde.

 

Jens læser i øjeblikket Det mangmodige liv af Lone Hertz og Bjarne Hastrup. Det kan anbefales.

 

Hans-Ejnar omtalte Forebyggende besøg til hjemmeboende 75-årige. Foreslog at lignende besøg også kunne tilbydes i forbindelse med ægtefælles dødsfald. Leif bringer det videre til ældrechefen. En god forebyggende indsats.

 

Henry omtalte også Frivillighedscentrets selvhjælpsgrupper.

 

Henry har set, at Beskæftigelseudvalget har i 2013 haft et mindreforbrug på ca. 36 mill. kr. Henry ville gerne have haft sagen til høring i Ældrerådet, Sagen drøftet og sagen vendes med Søren Liner Christensen.

 

Det blev præsiceret, at læserbreve laves på egne vegne.

 

Svend Erik - har på tur ved Flynder Sø - set en bænk som var velegnet til kørestole. Bordets ene ende gik længere ud end bænkene., så kørestole kunne placeres ved siden. Forslaget sendes til Natur og grønne områder.

 

Ruth spurgte til hendes opgave i forbindelse med Forebyggelsesudvalget. Hun skal observere om sagerne er relevante for Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil efterlyser temaet til ældredagen den 1. oktober. Håber på en afklaring på Repræsentantskabsmødet den 28. april 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 14. maj - dagsorden sendes muligvis først torsdag den 8. maj.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materialet til hjemmesiden er klar i løbet af kort tid.

 

Bodil har fået en henvendelse om visitation - har henvist til Vistiationsafdelingen.

 

Hans-Ejner oplyste om at der arbejdes på en ny blindestok. Har i Lions bevilget penge til udvikling af denne.

 

Hans-Ejnar modtog 2 flasker vin, da han fylder 65 år den 17. april.

 

Hanne melder afbud til næste møde.