Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. januar 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2018.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om møde med Koloritten den 3. januar om høring af busruter til Koloritten.

Ændring af busruterne herunder stoppestederne kan betyde, at der vil være flere visiterede kørsler til centeret.

 

Arbejdsgruppen om buskort til pensionister har lavet et udkast til et brev til Joan Hansen. Udkastet blev uddelt og godkendt. I brevet efterspørges hjælp til økonomiske beregninger i forbindelse med gratis buskort til pensionister.

 

Jesper Wind på Herning Folkeblad arbejder ikke længere med kommunalt stof. Der vil komme en ny kontaktperson for Ældrerådet, Bodil og Hans Ejner kontakter for at orientere om Ældrerådets indsats for synlighed.

 

Der er møde i Regionsældrerådet den 21. januar i Viborg. Bodil er forhindret, Hans Ejner og Jens Henry deltager.

 

På mødet i Ældrerådet den 6. februar vil der være et punkt om temadag i Danske Ældreråd den 28. februar.

 

Bodil orinterede om forslag fra Herning Kommune om ændret valgmetode til næste ældrerådsvalg. Forslaget er kombineret digital valg og brevstemme valg. Til efteråret vil firmaet som har løsningen orietere Ældrerådet om indholdet og mulighederne i løsningen. På det tidpunkt er det afklaret om Danske Ældreråd arbejder på ændret valgmetode på landsplan. Der var enighed, at synligheden er vigtigt fra nu og frem til næste valg.

 

 

 

Sagsnr.: 27.60.14-G01-1-18 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Orientering om videokommunikation med borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har efter omtale i pressen spurgt ind til, hvordan man i Herning Kommune bruger videokommunikation med borgerne. Pressens omtale var fra Viborg Kommune.

Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket et projekt i gang med vidoekommunikation i Område Nord - både borgerrettet, men også til møder mellem personalegrupper.

 

Formålet med borgerrettet videokommunikation er:

 • Støtte til rehabilitering
 • Støtte til medicingivning
 • Støtte til oplæring
 • Vejledning
 • Observationer
 • Tilsyn

 

Telesundhedsløsningen skal erstatte en nuværende indsats, så der er større eller tilsvarende værdi for borger, medarbejder og/eller økonomi. Indsatsen må ikke give dårligere kvalitet for borger, og den må ikke udvide den ydelse, der gives hos borgeren.

 

Forventede gevinster for borgerrettet kommunikation:

 • Fremmer egenmestring, kontrol og ansvar hos borgeren
 • Reducering af ventetid for borgeren
 • Besøg til aftalt tid
 • Tryghed idet borgerne opnår hurtig kontakt
 • Distraktion i ydelser (der holder for eksempel ikke en bil i indkørslen)
 • Nærvær og ro i ydelsen
 • Mindre "rend" af medarbejdere i hjemmet
 • Minimering af kørsel for medarbejderen
 • Samme kvalitet som ved fysisk besøg
 • Mindre grænseoverskridende

 

Birthe Haxholm deltager under punktets behandling, hvor hun vil orientere om status for projektet. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

I Herning Kommune er der stor fokus på målgruppen samt på de tekniske udfordringer.

Birthe orienterede om et nyt projekt for KOL-patienter i Region Midt, som starter i 2020.

 

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Busruter - høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bybussernes ruter ændrer sig pr. 30. juni 2019.

På Midttrafiks hjemmeside kan man afgive høringssvar fra den 7. januar til den 20. januar 2019.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgåes ruterne forud for afgivelse af høringssvar.

Ruterne som er til høring kan ses på Midttrafiks hjemmeside i høringsperioden.

https://www.midttrafik.dk/horinger/ - fra den 7. januar 2019.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar i forhold til busruterne.

Beslutning

Der nedsættes et udvalg (Bodil, Edith og Niels) til at afgive et samlet høringssvar til Midttrafik. Der holdes møde den 15. januar kl. 09.30. Lotte printer nye og nuværende køreplaner til mødet. Kopi af høringsvaret sendes til Byrådet og Ældrerådet til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne K. orientede om at der på Aktiv Centret har været en drøftelse om forventninger og regler for søndagscafeer. En af de frivillige har trukket sig og der arbejdes nu på at skaffe flere frivillige. Der forslåes opslag på f.eks. SOSU skolen.

 

Hans Ejner orientedede om at Kastanjegården pt. ingen brugerpårørenderåd har, da der ikke er pårørende, der ønsker at deltage.

 

Brugerpårørenderådet på Birketoft mener, at de faste læger på plejecentrerne giver god mening. Brugerpårørenderådet bakker op om Ældrerådets høringssvar om besparelser.

Der er nedsat et kostråd til at komme med forslag til nye menuer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde bliver holdt på Lind Plejecenter den 6. februar kl 09.30.

Hanne Ø. melder afbud.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels orienterede om udsendelse i TV, hvor prisen på ekstra hjælp blev omtalt som meget høj.

Niels orienterede om at taksten for folkepension er uændret i 2019, idet lovforslaget om ændringer endnu ikke er godkendt. Det forventes dog at ske med tilbagevirkende kraft.