Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 85.02.20-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om et nyt herning.dk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning.dk - kommunens hjemmeside er i øjeblikket under revision.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal i forsommeren 2012 have ny hjemmeside. I den forbindelse ønsker vi at orientere rådet om det nye design og samtidigt åbne mulighed for at rådet giver input til det. Designet og strukturen er skabt på baggrund af data fra en gruppe ældre fra Aktiv Centeret og en række spørgeskemaer fra blandt andre en række repræsentanter for handicaporganisationerne og erhvervsdrivende. Efterfølgende er designet testet af en virksomhed, der er specialiseret i brugertest af hjemmesider.
 
Webredaktør Susanne Frederiksen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådets tilbagemeldinger tages med i det videre arbejde.

 

Ældrerådet ønsker en ny orientering, når siden er klar til at gå "i luften".

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet den 6. februar 2013 starter kl. 9.00 og der ønskes en kort rundvisning. Afbud fra Henny.

 

Der afholdes temadag den 14. marts 2013 i Fårvang om Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport. Tillmeldningsfristen er 7. februar. Der kan meldes til temadagen senest på mødet den 6. februar 2013.

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Nyborg den 15. maj 2013. Der er frist for tilmelding den 3. april 2013.

Den 15. maj er der planlagt Ældrerådsmøde - dette møde flyttes til den 22. maj 2013.

 

Erik Christensen har fået en henvendelse fra en beboer på Sørvad Plejehjem vedrørende rengøring. Sagen er vendt med områdelederen og Erik har svaret på henvendelsen.

 

Erik har fået en telefonisk henvendelse fra en beboer på et plejehjem. Hun ønskede ikke at holde juleaften på plejehjemmet. Erik besøgte beboeren og vendte sagen med personalet (souschefen). Beboeren stod på venteliste til et andet plejehjem. Erik bad personalet orientere pågældende og pårørende om ekstraudgiften i forbindelse med eventuelt flytning.

 

Formanden har modtaget flere opkald om bortfald af tilskud til privat hjemmeservice. Dette er vedtaget i Folketinget med virkning fra 1. januar 2013.

 

Formanden orienterede om, at Nørregades plejehjem lukkes pr. 31. december 2013. Pårørenderåd er nedlagt pr. 1. januar 2013. Der flytter ikke beboere ind på Nørregades plejehjem i 2013. Pladserne anvendes til aflastningspladser. Lind Plejecenter forventes klar til brug pr. 1. maj 2013.

 

Formanden opfordrede Ældrerådet til at overveje arbejdet forud for ældrerådsvalget i oktober måned. Enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med oplæg til initiativer. Arbejdsgruppen består af Jørgen Kier (tovholder = indkalder til 1. møde), Peter Olesen, Henry Jeppesen og Preben Troelsen.

 

Preben Troelsen og Leif Jørgensen laver forslag til materiale til pressen i forbindelse med ældrerådsvalget.

 

Erik orienterede om, at der i forbindelse med opførelsen af det nye hospital i Gødstrup er indrettet en innovationsstald, hvor man kan afprøve og udviklie ideer til for eksempel rumstørrelser og indretning, aktiviteter, arbejdsgange, logistik, materialevalg og inventar.

 

Erik foreslog, at Ældrerådet tog på besøg i innovationsstalden i foråret 2013. Lotte kontakter Thora Hedeager, som er projektleder for at finde mulige tidspunkter.

 

Erik orienterede om hans deltagelse i et møde, hvor der fremkom forslag om, at ældre frivillige skulle indgå i pasningen af skolebørn efter skoledagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ole Kjeldsen: Modtagekøkkenet på Birketoft er færdigt - og det er blevet et godt resultat.

 

Agnete Pedersen: Spørgsmål om fodpleje fra sidste møde - er på dagsordenen til næste møde den 6. februar 2013.

 

Henry Jeppesen: Kampagnen Bliv ven med din støvsuger - set i pressen. Kunne have ønsket en orientering i Ældrerådet.

 

       

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagsudvalget holder møde den 14. januar 2013.

 

Presseudvalget laver skrivelse om bortfald af tilskud til hjemmeserviceordningen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier uddelte bogen - Længst muligt i egen bil - sendt fra ÆldreForum.