Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 8. oktober 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Budgetforlig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforlig- hvad betyder det.

Sagsfremstilling

Direktør Søren Liner Christensen vil på mødet orientere om budgetforliget, som er indgået af de politiske partier.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Leif refererede kort processen omkring budgettet for 2015.

 

Søren Christensen orienterede om budgetforliget:

Socialudvalget får en tilførelse på 7 mill. i 2015.

De skal fratrækkes underskuddet på 25 milll. kr.

 

I 2015 skal der findes 12 mill. og fremadrettet skal der findes 18 mill. kr.

 

Anvendelsen af de 7 mill. skal behandles i uge 43 i Social- og Sundhedsudvalget - der skal tages stilling til fordeling mellem ældreområdet og handicapområdet.

 

De 12 mill. skal i 2015 findes på disse områder:

Udskydelse af pladser på Fuglsang

Midlertidig lukning af 4 pladser på Rosenlund

Plejeboliger ændres til ældreboliger på Kastaniegården

8 pladser til Handicap og Psykiatri på Fuglsangsø

Plejekrævende borgere i eget hjem forsøges flyttet frivilligt til plejecenter

Træning med henblik på selv at gøre rent

Revisitation i plejeydelser

Kronikerindsats reduceret

Sammenlægning af konsulentfunktioner

Varmtvandsbassin lukkes

Grønthøster på plejecentre

Grønthøster i hjemmeplejen

Flere områder skal undersøges

 

Budgetforliget indeholder endvidere at serviceudgifter reduceres med 0,3 procent på alle områder. For Sundhed og Ældre betyder det 1,8 mill. kr.

Der er allerede nu igangsat ting for at finde disse besparelser.

Det vil flere steder betyde ansættelsesstop, når der opstår ledige stillinger. På nogle områder kan der blive tale om afskedigelser.

 

Yderligere områder der berøres i budgetforliget:

Frivilligområdet tildelt yderligere 200.000 kr. årligt.

 

Ny afregning på friplejehjem. For Herning Kommune vil det betyde mindreudgift, hvis der indføres lokal takst. Forventes iværksat 1/7 15 - mindreudgift muligvis 2,5 mill. årligt. Der kan komme en overgangsordning.

 

Byrådet har bestilt tilpasningskatalog på 3% på alle områder - klar til budgetkonference i foråret 2015. Undtaget er handicapområdet. Sundhed og Ældre skal beskrive for 18 mill. kr. Det er udtryk for rettiddig omhu, at man tager hånd om tingene allerede nu, så det bliver de bedste løsninger der findes.

 

Processen for budgettet 2016 er endnu ikke fastlagt.

 

Kort forklaring fra Søren Christensen på begrebet 0-vækst.

 

Leif Jørgensen læste et forslag op til et læserbrev om besparelser på ældreområdet - set i forhold til den øvrige økonomi i Herning Kommune. Det blev godkendt af de øvrige medlemmer.

 

Spørgsmål fra Peter - ensomme ældre, når ægtefællen dør. Er der initiativer, som tager hånd om de problemer, der kan opstå i denne situation? LIs foreslog, at der tages kontakt til frivilligcentret, som måske kunne få en forening til at tage hånd om området. Herunder de økonomiske forhold for den nu enlige.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om halvårsregnskab 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om halvårsregnskab 2014, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Merforbrug i 2014 på 15 mill. Er ikke ukendt og de tages af den opnåede opsparing. Der skal bremses op, så vi ikke får sanktioner for merforbrug.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til ældrepuljen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet. Puljen udmøntes til kommunerne for et år af gangen i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen i 2015 udgør 14,8 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september 2014.

 

Fra 2016 udmøntes puljen ikke længere efter ansøgning men tilgår kommunen som DUT-regulering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2014 (punkt 3), at anvende midlerne fra 2015 og frem til følgende:

[image]

 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i møde den 24. september at anbefale overfor Økonomi- og erhvervsudvalget,

at ansøgning til ældrepuljen for 2015 godkendes
at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019, og
at sagen sendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Indsatserne har karakter af varig drift og kræver alle ansættelse og oplæring af ekstra personale. Akutteamet etableres for midler fra ældrepuljen den 1. maj 2014 og har medført en styrkelse af sygeplejen i kommunen, der presses af hospitalernes stadigt hurtigere udskrivninger samt opgaveoverdragelser.

 

Midlerne til genoptræningsområdet betyder, at ventetiden nedsættes. Det kan påvirke kommunens sygedagpengeudgifter i nedadgående retning. Også på ældreområdet kan det påvirke udgifterne til fx. hjemmehjælp, at borgerne hurtigere kommer i genoptræning.

 

Flere demenspladser gør, at det stigende antal demente ældre bedre kan håndteres på plejecentrene.

 

Flere aflastningspladser vil være medvirkende til, at flere ældre kan forblive længst muligt i eget hjem.

 

Midlerne er fra 2016 varige, og kommunerne kan således regne med dem fremadrettet til ældreområdet. Midlerne er prioriteret til permanente indsatser. Administrationen anbefaler på denne baggrund at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring af udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som består af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har sendt udkast til politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" og sundhedsaftale 2015-2018 i høring.

 

Den samlede sundhedsaftale består af 4 dele:

 • politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" (henvender sig primært til det politiske niveau)

 • sundhedsaftale, der konkretiserer den politiske aftales visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling (henvender sig primært til det organisatoriske/administrative niveau)

 • delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser (henvender sig primært til udfører-niveauet)

 • værktøjskasse, som består af sundhedsfaglige dokumenter (henvender sig til udfører-niveauet)

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sundhedsaftalen på mødet den 24. september 2014 og sendte sundhedsaftalen videre til Ældrerådet. 

 

Ældrerådet bedes drøfte indholdet i udkastene med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med den samlede sundhedsaftale er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

 

Sundhedsaftalen omfatter indsatser indenfor både somatikken og psykiatrien, blandt andet sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og patientsikkerhed.

Endvidere indsatser som rækker ind på for eksempel beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:

 

 • Enkel og let adgang til kommunale tilbud
  Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
  er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
  at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
  sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.

 

 • Øget fokus på børn og unge
  Med Sundhedsaftalen styrkes indsatsen i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder.

 

 • Akutområdet
  Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
  hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
  ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
  hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
  komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
  sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
  udskrivning fra hospital.

 

 • Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk/psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 • Differentieret indsats
  Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
  differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
  af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
  enkelte borger.

 

Umiddelbart vurderes indholdet i sundhedsaftalen til at have fokus på væsentlige emner inden for de kommende års indsats på sundhedsområdet.

 

Aftalen lægger op til, at flere sundhedsydelser skal ske i det nære (tæt på borgerens hverdag), hvilket er i god overensstemmelse med opfattelsen i Herning Kommune.

 

Hvis værdierne i den politiske aftale:

 

 • vi sætter borgeren først

 • vi skaber resultater

 • vi udfordrer vanetænkning

 

skal være gældende, vil det nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, som også er udgangspunktet for den politiske aftale. Derfor må det være en betingelse, at "pengene følger borgeren", hvilket Social- og Sundhedsudvalget også påpegede i tilbagemeldingen til det tidligere udkast til den politiske aftale.

 

Administrationen vurderer med baggrund i de foreliggende økonomiske udfordringer samt vurderingen af, at princippet om at "pengene følger borgeren" ikke er tilstrækkeligt fremhævet i aftaleudkastet, at de skitserede indsatser i udkastet til sundhedsaftalen ikke kan implementeres i fuldt omfang i Herning Kommune.

 

I vedlagte notat beskrives den nuværende udvikling i det nære sundhedsvæsen for Herning Kommune.Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar

Beslutning

Leif havde lavet udkast til høringssvar.

Høringssvaret blev godkendt og sendes til SOS-udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvlget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 10. december 2014.

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets input til dagsornene for mødet bliver en drøftelse af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.

 

Medlemmerne anmodes om at komme med forslag til øvrige punkter til drøftelse på

fællesmødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges.

Beslutning

Hjemmehjælpskommissionens anbefalelinger bliver et temamøde, som drøftes med udvalget på fællesmødet den 10. december 2014.

 

Hjemmehjælps kommissionens rapport bestilles. Sendes ud inden næste møde.

På næste møde drøftes eventuelle spørgsmål til fællesmødet. Disse spørgsmål sendes til udvalget forud for fællesmødet.

Endnu et punkt til fællesmøde bliver aftale om fremtidens hjemmehjælp.

 

På næste møde med formand/næstformand og direktør og udvalgsformand foreslåes et fællesmøde i foråret 2015 til drøftelse af de økonomiske udfordringer.

 

Sagsnr.: 27.42.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Herning Kommune 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - områdeleder for område Øst, Gitte Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2013 for tilsyn med plejecentre.

Der er i 2013 foretaget tilsynsbesøg på 9 plejecentre, hvoraf de 4 ikke vil modtage tilsyn i 2014 grundet meget tilfredsstillende sundhedsforhold. Der blev foretaget stikprøver hos 27 beboere - fordelt på de 9 plejecentre.

Den generelle konklusion er, at sundhedsforholdene på plejecentrene i Herning Kommune er tilfredsstillende, idet der kun på et plejehjem (Toftebo) fandtes alvorlige fejl og mangler. Disse fejl og mangler var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Toftebo vil blive besøgt igen i 1. halvår 2014.


Ældrerådet forelægges hermed årsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med de uanmeldte plejehjemstilsyn er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

 

I tilsynet gennemgås:

 • sundhedsadministrative forhold: instrukser

 • sundhedsfaglige forhold: sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder

 • sundhedsrelaterede forhold: hygiejne, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering

 

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er et redskab, der bliver anvendt aktivt, når den modtages, idet den bliver gennemgået på tværs af plejecentrene med henblik på læring og udveksling af erfaringer. Kravene og anbefalingerne bliver gennemgået og håndteret.

 

Nedenfor gengives udvalgte resultater af Sundhedsstyrelsens sammenfatning af vurderinger og krav:

 • sundhedsfaglige instrukser: 8 ud af 9 plejecentre havde udarbejdet de nødvendige instrukser og på 7 ud af 9 plejecentre kendte personalet til instrukserne og anvendte dem.

 • sundhedsfaglige optegnelser: den elektroniske journal, hvori alle sundhedsfaglige optegnelser føres, blev fremhævet.

 • medicinhåndtering: i stort set alle stikprøver blev medicinen håndteret korrekt.

 • patientrettigheder: i stort set alle stikprøver var der dokumentation for vurdering af borgerens mulighed for selv at varetage sine helbredsmæssige interesser.

 • hygiejne: i årsrapporten fra 2012 blev hygiejne udpeget som et fokusområde. I årsrapporten fra 2013 fulgte stort set alle plejecentre (8 ud af 9) anbefalingen om ikke at bære ure og smykker på hænder/underarme.

 • ernæring: i ca. halvdelen af stikprøverne var målepunkterne under ernæring opfyldt. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at der fremadrettet bør fastholdes et fokus på det ernæringsfaglige område.

 • fysisk aktivitet og mobilisering: stikprøverne hos de relevante beboere viste, at der i de sygeplejefaglige optegnelser var dokumentation for vurdering og behandling i forhold til risiko for udvikling af tryksår. Endvidere var effekten af den igangsatte træning dokumenteret i optegnelserne.

 

Problemstillingerne på det ene plejehjem var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Arbejdet med at få disse mangler udbedret er planlagt og igangsat.Formanden indstiller, 10. september 2014, pkt. 81:

at rapporten tages til efterretning.Ældrerådet, 10. september 2014, pkt. 81:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Inge Voer Laursen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.

Nøgletallene forelægges hermed til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres udvalgte nøgletal for 2014 under følgende emner:

 • overordnede nøgletal for økonomi og befolkning

 • hjemmehjælp og sygepleje

 • sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring

 • træning og madservice

 • plejeboliger

 

Der kan specielt fremhæves:

 • stigningen i antallet af sygeplejeydelser (figur 5)

 • stigningen i andelen af hjemmehjælp, der bliver udført af privat leverandør (figur 7)

 • faldet i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser (tabel 5)Formanden indstiller, 10. september 2014, pkt. 82:

at Ældrerådet tager nøgletallene til efterretning.Ældrerådet, 10. september 2014, pkt. 82:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.04-I02-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om aftale vedrørende fremtidens hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om fremtidens hjemmehjælp.


Aftalen følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger og har overordnet fokus på at sikre hjælp til selvhjælp og øge indsatsen mod ensomhed og isolation.

Ældrerådet får hermed en orientering om aftalen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen, som Ældrerådet tidligere har drøftet, er der indgået en aftale om rammer og overordnede indsatser vedrørende fremtidens hjemmehjælp.

 

Der tages udgangspunkt i, at gruppen af ældre ikke er så homogen som tidligere. Der er ældre, der har ressourcer til at klare sig selv, og der er ældre, der med hjælp til selvhjælp kan få dagligdagen til at fungere. Endelig er der gruppen af de svageste ældre med et omfattende og komplekst plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Samlet betyder det, at der er behov for en mere differentieret indsats.
 
Bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp
Formålet er, at borgerne skal hjælpes til at kunne klare sig selv igen og dermed leve et liv i overensstemmelse med deres ønsker.

 

Hjælp til selvhjælp kan for eksempel bestå af fysisk træning samt støtte og vejledning i, hvordan borgeren igen selv kan blive i stand til at kunne mestre hverdagen.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes

 • ny lovbestemmelse som skal sikre, at kommunerne tilbyder tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til borgere med brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne.

 • opdatering af hjemmehjælpsbestemmelsen (Serviceloven §83): Hjemmehjælpen skal målrettes borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller som efterfølgende fortsat har brug for hjælp. Hjemmehjælpen skal medvirke til at vedligeholde og eventuelt styrke borgerens funktionsevne. Der skal ske en løbende tilpasning af hjemmehjælpen i forhold til borgerens behov, hvorfor sondringen mellem midlertidig og varig hjælp ophæves. Ligeledes fjernes muligheden for at opkræve betaling for midlertidig hjælp.

Mere tryghed, mindre ensomhed
Hvis borgeren ikke oplever sammenhæng i de kommunale ydelser, kan det skabe utryghed og bekymring. Derfor skal der være fokus på det koordinerede og sammenhængende forløb, som giver struktur og forudsigelighed i hjælpen.

Samtidig skal den sociale og forebyggende indsats i hjemmeplejen styrkes for at mindske risikoen for ensomhed hos den svage ældre. Herunder indtænkes samarbejde med frivillige.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes med aftalen

 • udviklingsprojekter omkring mere struktur og tryghed i hjemmehjælpen samt om samarbejde med frivillige i forhold til at modvirke ensomhed hos den svage ældre borger.

 • national beskrivelse af det gode forløb hos borgere med komplekse plejebehov til at understøtte arbejdet i kommunerne.

 • ophævelse af fast kontaktperson-ordning, da det ikke har nogen reel værdi for borgerne.

 • udbredelse af hjemmesiden "aktivtaeldreliv.dk" til alle kommuner.

 

Flere af initiativerne sættes i værk allerede i 2014, mens lovændringerne vil træde i kraft 1. januar 2015. Der vil i løbet af sommeren 2014 blive udarbejdet lovforslag, som vil blive sendt i høring med henblik på fremsættelse i Folketinget.

 

Aftalens indhold set i Herning Kommunes kontekst  

Som nævnt ved temadrøftelsen på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2014 (punkt 42) er udgangspunktet i Herning Kommune at tage afsæt i den enkelte borgers situation og ressourcer. Ved helhedsbetragtningen er der blandt andet også fokus på tilbud, der kan afhjælpe eventuel ensomhed og isolation.  

 

Ovennævnte fokus på hjælp til selvhjælp arbejder Sundhed og Ældre også allerede med, da der siden 1. juni er afprøvet en model (hverdagsrehabilitering) i forhold til at systematisere og styrke "Hjælp til Selvhjælpsdelen" i de bevilgede plejeydelser. Indsatsen er en del af ansøgningen til Ældrepuljen for 2014.

 

Overordnet set er Herning Kommune således godt på vej i forhold til den tankegang, som lægger bag den indgåede aftale om fremtidens hjemmehjælp.Formanden indstiller, 10. september 2014, pkt. 83:

at orienteringen tages til efterretning.Ældrerådet, 10. september 2014, pkt. 83:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes på fællesmødet den 10. december med udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering: Status på Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Tommy Jonasson

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en dato for opstarten af Rejsekortet i Herning Kommune. Rejsekortet vil blive aktivt i bybusserne i Herning onsdag den 15. oktober 2014. Der er endnu ikke sat en dato for opstarten af Rejsekortet i Regionalbusserne samt i Lokalruterne 140 og 150.

 

Som forberedelse til kortets ikrafttræden i Herning Kommunes bybusser vil der blive reklameret i busserne via skilte og skærme samt på stoppesteder. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på kortet via dagspressen, på nettet samt på biblioteker og via Borgerservice. Herning Kommune vil i samarbejde med Midttrafik tilbyde særlige målgrupper, herunder eksempelvis aktivitetscentre, en mere dybdegående introduktion til Rejsekortet. Dette kunne eksempelvis være i form af et informationsmøde.  Formanden indstiller, 10. september 2014, pkt. 85:Ældrerådet, 10. september 2014, pkt. 85:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-2-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ide til fortov ud for busholdepladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 13. august 2014 i Ældrerådet blev forslaget drøftet under punktet Eventuelt.

Sagsfremstilling

Svend Erik Jensen har på en ferie observeret, at fortorvene var forhøjet ud for busstoppestederne. Dette gjorde det handicapvenligt for brugere i kørestol eller med rollator eller barnevogne. Det blev aftalt at drøfte forslaget på et møde, så Ældrerådet kan tage stilling til, om det skal foreslås videre i systemet.

 

Forslaget kan eventuelt indarbejdes i arbejdet med ny busterminal.Formanden indstiller, 10. september 2014, pkt. 87:

at forslaget drøftes

at det videre forløb besluttes.Ældrerådet, 10. september 2014, pkt. 87:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Der er afholdt møde i Herning C - Svend Erik Jensen og Niels Hedegaard deltog fra Ældrerådet.

Når licitationen for banegårdsbyggeriet er ovre vil Svend Erik og Niels fortsat være med i arbejdsgruppen - gennem Herning C.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrepolitisk konference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til ældrepolitisk konference med emnet: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Om boformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet.

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 12. november 2014 på Vingstedcentret.

Pris 850 kr.

Tilmeldingsfrist 30. oktober 2014

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Peter Olesen, Jens-Henry Jensen, Svend-Erik Jensen, Niels Hedegaard og Leif Jørgensen tilmeldes.

Kørsel aftales på næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif Jørgensen har sammen med Lis Bukholt aftalt 2 temamøder i 2015.

Sygepleje og akutteam.

Genoptræning og rehabilitering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Undersøgelsen iværksat af Danske Ældreråd og Ældreforum, som blev behandlet på mødet den 10. september 2014 om brug af kommunens hjemmeside blev drøftet. Der er meget forskellige oplevelser.

På næste møde prøves at gennemføre undersøgelsen i plenum.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif Jørgensen sagde tak til udvalget for en rigtig vellykket temadag.

 

Bodil Markmøller: Næste år ønskes et større lokale til så mange mennesker. Udvalget består til næste år. Lokale bookes snarest.

Folderen om Ældrerådet er ikke blevet færdig som aftalt til den 1. oktober.

 

Svend Erik Jensen: Møde i Herning C sammen med Handicaprådet. Næste møde i november - hvor der er indlagt gåtur i gågaden for at besigtige forholdene for handicappede.

 

Seniorråd øst - møde aflyst den 6. oktober.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde 5. november 2014 kl. 9.30.

 

Der medtages et punkt om opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014 med seniorrådene.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Tilbagemelding vedrørende Ældrerådets ønske til hjemmesiden.

Der er kommet en side med forklaringer på forkortelserne for de forskellige politiske udvalg.

I "kasserne" på dagsordnerne står kun forkortelser for de forskellige politiske udvalg.

 

Møde i Fårvang den 27/10-2014. Følgende er tilmeldt Leif, Bodil, Birde, Hanne, Henning, Niels, Ruth, Mads og Jens-Henry. Svend-Erik tilmeldes.

Kørsel den 27. oktober:

Leif henter Ruth og Niels

Mødessted Markedspladsen kl. 8.

Jens-Henry og Henning kører også.

 

Sagsnr.: 02.05.10-P15-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Plan for forebyggelse af brand hos borgere, der modtager hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På foranledning af Brand og Redning v/ Michael Jacobsen besluttede områdelederne i april at nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge muligheden for bandforebyggelse for særlig udsatte i eget hjem. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og gennemført et pilotprojekt, der er blevet evalueret af arbejdsgruppen.

 

Pilotprojektet er afviklet i Hammerum - Gjellerups hjemmehjælpsgruppen og omfatter følgende:

 • Hjemmehjælperen til 10 udvalgte borger udfyldte et screeningsskema.

 • Der blev fundet 3 ud af de 10, der var særlig udsat for risiko for brand. B&R aflagde de 3 borger besøg, efter borgerne havde givet tilsagn. På besøget giver B&R information om og forslag til forebyggende tiltag. Med udgangspunkt i besøgene er der udarbejder et skema, som bruges ved besøget og udleveres til borger.

 • Det vurderes, at borgerne er glade for hjemmebesøgene.

 • Hjemmehjælperen er positive og glad for den viden, de får ved kampagnen. Ønsker ligeledes information om, hvad man selv skal gøre, i tilfælde af brand.

 

Arbejdsgruppen har derfor indstillet til områdeledergruppen:

 • At projektet bredes ud til alle særlig udsatte borger i Herning kommune med en kampagnen.

 • At hjemmehjælperen udfylder screeningsskema på udvalgte borger.

 • At B&R foretager hjemmebesøg hos de borgere, der findes ved screeningen.

 • At brandalarmer, som udleveres af B&R, opsættes af frivillige fra centrene.

 

B&R har etableret et samarbejde med Ældresagen, hvor der er et korps af frivillige, som opsætter brandalarmer. Arbejdsgruppen har anbefalet, at Ældrerådet informeres om, at der etableres et korps af frivillige på pleje- og aktivitetscentrene, som B&R kan oplære i opsætning af brandalarmer. Bevilling af brandalarmer koblet på nødkald vil uændret følge besluttet kvalitetsstandard.

 
Områdelederne har nu godkendt følgende handleplan:

2. okt. 2014 - Plan godkendt af områdelederne.

8. okt. 2014 - Information til Ældrerådet om kampagnen ved / Helle Hagen og Lars Østergaard.

4. nov. 2014 - Information til Handicaprådet ved / Helle Hager og Lars Østergaard.

7. nov. 2014 - Information til alle leder i Sundhed og Ældre på temadag ved Helle Hagen og Lars Østergaard om kampagnen og " hvem gør hvad".

Efter 7. nov. 2014 laves en pressemeddelelse i samarbejde med Lene Sejerkilde - Helle Hager, Lars Østergaard, Michael Jacobsen fra B&R og evt. Udvalgsformand.

Uge 46 starter kampagnen.

 

Brandforebyggelse udbredes nu til særlig udsatte borgere, som modtager hjemmehjælp efter § 85 i Serviceloven.

Hjemmeplejen foretager screening og giver besked til Brand og Redning om hvilke borgere, der skal have hjemmebesøg.

Brand og Redning har givet tilsagn til hjemmebesøg, røgalarmer og introduktion til frivillige.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager informationen om projektet til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det forsøges at finde frivillige på atkvitetscentrene til at opsætte røgalarmer hos borgere uden netværk.

Ældresagen og Brand og Redning kører i øjeblikket også et projekt om brandforebyggelse.

Bilag