Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. oktober 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2020.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.


Beslutning

Afbud fra Anne Marie Søe Nørgaard.

Søren Liner Christensen deltog og orienterede om planerne for et centralt center for genoptræning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Byrådet godkender de kommende års budgetter på et møde den 6. oktober 2020.


Søren Christensen orienterer om det vedtagne budget i forhold til ældreområdet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Budgettet blev godkendt den 6. oktober 2020.


Generationernes Hus er udskudt i 1 år. 26 plejeboliger er i stedet blevet fremrykket.


Der
arbejdes fortsat med etablering af friplejehjem i Gødstrup med privat aktør.


Der er en økonomisk udfordring på det samlede budget for Sundhed og Ældre på ca. 7 mill. kr. Løsningen af dette afventer indgåelse af aftale om Finansloven 2021.


Budgetforligsteksten sendes med referatet ud.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hans Ejner var til møde med Ældresagen den 16. september 2020. Ældresagen har pga. corona aflyst rigtig mange aktiviteter. Der var fælles enighed om at mødes 2 gange om året. Der blev drøftet økonomi og plejehjemsbyggeri. De var enige om at det ikke altid giver mening at bygge til eksisterende plejehjem.


Der er kommet aflysning fra Danske Ældreråd på repræsentantsskabsmøder og ældrepolitisk konference den 24. november 2020. Repræsentantsskabsmødet er udsat til den 10. og 11. maj 2021.


Der har været afholdt virituelt ældretopmøde. Danske Ældreråd har lavet nogle anbefalinger som blev præsenteret på topmødet.


Bodil har sendt et par sager videre til Anne Ramsgaard.


Bodil er blevet kontaktet af Erik Rahbæk fra seniorråd Øst. Han kunne godt tænke sig, at der blev lavet en positiv historie. Der bliver arbejdet på ideer, som vil blive fremlagt for de øvrige seniorråd på fællesmødet den 19. oktober 2020 kl. 9.00.


Ældrerådet har fået et tilbud om at få en side i Herning Folkeblad og Ekstraposten. Bodil undersøger økonomien. Forslag om evt. en halv side til 6000 kr., gerne højre side. Ældrerådet vil gerne reklamere og vise hvem de er.


Ældrerådet er blevet mere synlige, der har været mange opkald fra f.eks. Koloritten.


Buskort til pensionister indgår i budgetforliget.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-3-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om puljemidler på ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2014 fået tildelt nationale puljemidler til styrkelse af indsatserne til ældre i eget hjem og på plejecentre.


Der gives hermed en orientering om anvendelse af ældremilliarden, klippekortet i hjemmeplejen, klippekortet på plejecentre, værdig ældrepleje og bedre bemanding.


Puljemidlerne er anvendt til:

 • Ældremilliarden: Etablering af akutteam, styrkelse af sygeplejen, nedbringelse af ventetid til genoptræning, demensboliger, aflastningspladser og engangsudgifter så som kompetenceudvikling, halvautomatiske senge, spiserobot m.m.
 • Klippekort i hjemmeplejen og på plejecentre.
 • Værdig ældrepleje: Højere personalenormering på plejecentre, åbning af plejeboliger, klippekort i hjemmeplejen, demensindsats på daghjem og engangsudgifter så som kompetenceudvikling, stomi-indsats, velfærdsteknologi m.m.
 • Bedre bemanding: Opnormering på Rehabiliteringscentret, åbning af plejeboliger og aflastningspladser og engangsudgifter til midlertidig opnormering af plejepersonalet og vagtdækning.


Puljemidler 2014-2019


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Ældremilliarden

14,6 mio. kr.

14,8 mio. kr.

-

-

-

-

Overgået til bloktilskuddet fra 2016

Klippekort i hjemmeplejen

-

1,1 mio. kr.

2,2 mio. kr.

-

-

-

Overgået til bloktilskuddet fra 2017

Klippekort på plejecentre

-

-

-

5,8 mio. kr.

5,8 mio. kr.

-

Overgået til bloktilskuddet fra 2019

Værdig ældrepleje

-

-

14,8 mio. kr.

15,0 mio. kr.

15,5 mio. kr.

15,7 mio. kr.

Overgået til bloktilskuddet fra 2020

Bedre bemanding

-

-

-

-

7,5 mio. kr.

7,6 mio. kr.

Overgår til bloktilskuddet fra 2022


Når puljemidlerne overgår til bloktilskuddet, indarbejdes de i det almindelige budget på ældreområdet, og der udarbejdes ikke længere særskilte regnskaber.


Klippekortet i hjemmeplejen er besluttet nedlagt to gange siden 2015, men er umiddelbart derefter genetableret ved ny finansiering. Klippekortet blev første gang besluttet nedlagt til budget 2017, men blev opretholdt af midler fra puljen til værdig ældrepleje. Klippekortet blev anden gang besluttet nedlagt i forbindelse med budgetudfordringer i budget 2020, men blev besluttet bevaret i forbindelse med budgetforliget til budget 2020. Der har således kontinuerligt været klippekort i hjemmeplejen siden 2015.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Anne C. Ramsgaard deltog under punkterne 70, 71 og 72.


Fra uge 43 tilbydes plejepersonalet i Sundhed og Ældre at blive testet for corona hver 6. uge og hvis smittetrykket stiger, er det hver 2. uge. Regionen betaler.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-6-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er på mødet den 23. september 2020 blevet orienteret om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og sygepleje
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger
 • Elever og uddannelse


Det bemærkes, at der ikke foreligger nye nøgletal vedrørende sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring til dette nøgletalskatalog, da der pågår en validering af data i regionalt regi. Disse nøgletal er derfor ikke medtaget i kataloget.


Der fremhæves følgende udviklingstendenser:

 • Herning Kommune oplever en demografisk udvikling ligesom hovedparten af landets øvrige kommuner. Store generationer bliver ældre. Den forventede demografiske udvikling er beregnet i Herning Kommunes befolkningsprognose. Antallet af ældre borgere over 65 år forventes at stige i hele prognoseperioden 2021-2032.
 • Herning Kommunes genoptræningsenhed har en stigende opgavemængde grundet nye og flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Dette afspejles i et stigende antal henvisninger til genoptræning efter udskrivning fra sygehus også kaldet genoptræningsplaner.
 • I aktivitetscentre-/huse tilbydes forebyggende og aktiverende tilbud til ældre borgere. Antallet af medlemmer er stigende bl.a. grundet den demografiske udvikling.
 • Antallet af borgere, som er på venteliste til plejeboliger, ligger på et højere niveau i 2020. Baggrunden herfor er, at indflytning på plejecentre har været begrænset under Corona-perioden i foråret 2020. Ventelisten påvirkes bl.a. af den demografiske udvikling og plejeboligkapaciteten.
 • Der optages flere elever på SOSU-assistentuddannelsen efter ny dimensioneringsaftale, som trådte i kraft i 2017. Dimensioneringsaftalen medfører en højere dimensionering af SOSU-uddannelsen og en lavere dimensionering på SOS-hjælperuddannelsen.


Sundheds- og ældrechef Anne Christmann Ramsgaard deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Anne C. Ramsgaard deltog under punkterne 70, 71 og 72.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-I02-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Nye kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har udført forebyggende hjemmebesøg siden 1996. Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen "Forebyggende hjemmebesøg", da der nu er lovkrav om, at kommunerne skal beskrive udførelse af forebyggende hjemmebesøg i en kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden var fejlagtigt ikke medtaget ved den politiske behandling af kommunens øvrige kvalitetsstandarder i juni 2020, pkt. 64. Derfor fremlægges kvalitetsstandarden nu til godkendelse.


Der er ikke lovkrav om kvalitetsstandarder for udførelse af hjemmesygepleje. Da der imidlertid er fastlagt et serviceniveau for rammerne for sygeplejeydelsen og da der er behov for gennemsigtighed på området, er de hidtidige kvalitetsstandarder fra 2011 ændret til en samlet kvalitetsstandard for hjemmesygepleje i Herning Kommune, der ligeledes fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af ændrede lovkrav på området har administrationen udarbejdet forslag til en kvalitetsstandard, der beskriver den service, som Herning Kommune yder i "Forebyggende hjemmebesøg".


I kvalitetsstandarden beskrives ydelsens formål, målgrupper for ydelsen og ydelsens indhold. Derudover beskriver kvalitetsstandarden den helhedsorienterede tilgang til forebyggende hjemmebesøg, og dermed den helhedsorienterede tilgang til at hjælpe borgeren til det hverdagsliv, de ønsker sig.


Herning Kommune har i 2011 udarbejdet en række kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser, som blev godkendet af Byrådet i marts 2011. Der er nu udarbejdet én kvalitetsstandard, som erstatter disse. Med kvalitetsstandarden tydeliggøres de rammer, man som borger kan forvente, når man modtager hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden er central i dialogen med borgerne og indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for sygepleje.På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2020, blev det besluttet:

at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringsmaterialet til de nye kvalitetsstandarder for sygeplejen og for forebyggende hjemmebesøg

at Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.Endelig godkendelse af kvalitesstandarderne forventes drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2020.


Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet indsender høringssvar senest den 26. oktober 2020 til de nye kvalitetsstandarder for sygeplejen og for forebyggende hjemmebesøg


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Anne C. Ramsgaard deltog under punkterne 70, 71 og 72.


Høringssvar udarbejdes og vedlægges referatet.


Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fastlæggelse af mødedatoer i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fastlæggelse af mødedatoer i 2021

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2021:
 
Onsdag den 20. januar 2021

Onsdag den 24. februar 2021
 
Onsdag den 24. marts 2021
 
Onsdag den 21. april 2021
 
Onsdag den 26. maj 2021
 
Onsdag den 23. juni 2021
 
Onsdag den 25. august 2021
 
Onsdag den 22. september 2021
 
Onsdag den 13. oktober 2021
 
Onsdag den 10. november 2021
 
Onsdag den 8. december 2021

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplanen godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 11. november 2020.


 

Sagsnr.: 27.36.24-G01-2-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Dit Lokale Køkken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dit Lokale Køkken har tilbudt at komme og give en orientering om deres produkter.


Sagsfremstilling

Dit Lokale Køkken, Fruehøjvej 44 er den kommunale leverandør af madservice til visiterede borgere.


På mødet vil Dit Lokale Køkken præsentere et udvalg af hjemmelavede menuer og fortælle om køkkenet, menuplan og borgernes mulighed for bestilling af hovedretter, desserter og tilkøbsvarer.

Borgere med tygge-synkevanskeligheder kan have behov for mad med en anden konsistens, og økonomaerne vil i den forbindelse præsentere eksempler på specialkost.


På mødet bliver det muligt at smage maden og stille spørgsmål til økonomaer fra Dit Lokale Køkken.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Orientering taget til efterretning.


Drøftes på næste møde med henblik på evaluering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der holdes seperat møde den 19. oktober kl. 12-14 om valg til ældrerådet. Mail om lokale er sendt til Ældrerådets medlemmer.