Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Bodil har været til møde hos Fruehøjgaard med fokus på indsatsen for ældre i boligselskabet. Der var en drøftelse i forhold til at etablere søndagscafe for de ældre rundt i boligforeningens afdelinger. Der var også en snak om indsats for ensomme unge - primært i Birk.

 

Den 20. februar 2018 har der været møde om udarbejdelse af folder om Ældrerådet - forslaget blev uddelt.

Den 20. februar 2018 har Bodil og Hans Ejner været til møde med ældrechef Lis Bukholt. Det er aftalt at Ældrerådet får temaorienteringer løbende på Sundhed og Ældres område.

Det blev aftalt, at Hans Ejner fremover deltager i møderne med Lis.

 

Den 28. februar 2018 deltog flere fra Ældrerådet i Herning i temadagen om retsgrundlaget i forhold til ældrerådenes arbejde.

Der er flere opgaver fra denne dag, som Ældrerådet kan tage fat på.

 

Den 6. marts 2018 er der holdt møde med formand/næstformand for de 4 seniorråd og ældrerådets medlemmer.

Der skal en stor indsats til i forhold til at undgå at lukke de søndagscafeer, som er kørt i gang.

Der var enighed om at der er bedre at holde gang i dem, som kører fremfor at starte flere op i øjeblikket.

 

Bodil er blevet kontaktet af Koloritten, som har åbent hus den 17. april. Hun skal primært orientere om Ældrerådets arbejde. Bodil tænker også at komme ind på seniorrådets rolle.

Der blev opfordret til at flere fra Ældrerådet deltager.

 

Ældre Sagen i Åskov har den 8. marts 2018 et møde, hvor Bodil deltager og orienterer om Ældrerådets opgaver.

 

Den 14. marts 2018 er Bodil inviteret til pårørende-venneaften på plejehjemmet i Sørvad - det er også her tænkt, at hun skal orientere om Ældrerådets arbejde.

 

Ældrerådet skal have fokus på referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde i forhold til beslutning om valgprocedure.

 

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om høring af nyt bybusnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om høringen af nyt bybusnet, som Teknik og Miljøudvalget har godkendt på deres møde den 19. februar 2018, pkt. 35.

 

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne. 

 • Tilgængelighed på alle ruter
  Ældre og handicappede bliver tilgodeset med mere tid i alle køreplanerne. Alle busser bliver med laventré.
 • Kortere køretid til og fra Herning station
  Flere bybuslinjer vil fremover køre mere direkte mellem stoppestedet og Herning Station mindst én gang i timen, således køretiden i bussen bliver kortere.
 • Sammenhæng i bybusnettet
  Den hidtidige sammenhæng mellem bybuslinjerne på Herning Station opretholdes, og der indlægges mere tid, så bybusserne kan holde køreplanen - også i myldretid. Der planlægges større ophold på Herning Station, så kunderne får mere tid til omstigning mellem linjerne. 
 • Ensartet linjeføring
  Bybuslinjerne får samme linjeføring både ud fra Herning Station og retur ind mod Herning Station.
 • Én og samme bybuslinje til hvert byområde
  Antallet af linjevarianter reduceres, og hvert byområde betjenes af sin egen bybuslinje. Dermed bliver bybusnettet mere overskueligt, når kunderne kun skal forholde sig til én bybuslinje.

 

Høringen er fastlagt til 5. - 25. marts 2018 via Midttrafiks hjemmeside.

Forslag til revision af bybusnettet vil herefter blive fremlagt på Byrådets budgetkonference i april 2018.

 

Desuden orienteres på mødet om gratis busser i nabokommunerne.

 

Høringstekst og kort for de nye bybuslinjer er vedlagt.

Beslutning

De enkelte kort over ruterne blev gennemgået.

 

Generel bekymring:

Når passagerere skal krydse stærkt befærdede veje.

Gangafstand til busstoppesteder samt hjælp fra chaufførerrnes side til at komme ind og ud samt fastspænding.

 

Der nedsættes et udvalg til at afgive høringssvar på Ældreområdets vegne.

Bodil, Edith og Niels, Jens-Henry og Mads mødes den 12. marts kl. 9.30 - mødelokale A3.31.

Høringssvar indgives på Midttrafiks hjemmeside. Høringsfrist er 25. marts.

 

Den 19. marts efter det ekstraordinære møde godkendes oplægget.

 

I Ældrerådets høringssvar lægges der op til gratis bustransport for ældre over 60 år.

Der lægges op til, at busserne i hele bybusområdet skal være lav-entre-busser eller lavt-gulv-busser.

Når ruterne er godkendt vil detailplanlægning med stoppesteder og køretider komme til høring igen.

 

Foldere om flex-bus blev uddelt.

Oversigt over flex-bus og flex-tur sendes med referatet.

 

Tommy Jonassen oplyste, at forvaltningen fremsender en sag til politisk behandling i forhold til prisen for flex-tur, hvor man i Henring Kommune skal betale 14 kr. pr. km. Det vil også gælde for øvrige passagerer fra andre kommuner, som skal til behandling på det nye sygehus - også selv om prisen i deres kommuner er lavere end i Henring Kommune.

Ældrerådet laver en henvendelse til Byrådet.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-18 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Retssikkerhed i kommunerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Institut for menneskerettigheder har udgivet en rapport om retssikkerheden i kommunerne. Rapportens hovedtræk og anbefalinger gennemgåes på mødet.

Sagsfremstilling

I december 2017 udgav Institut for menneskerettigheder rapporten "Retssikkerhed i kommunerne". Rapporten består af tre dele. I første del gennemgåes de menneskeretlige regler i relation til de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. I anden del gennemgåes en spørgeskemaundersøgelse, der er lavet blandt borgere der har været i kontakt med den kommunale forvaltning. I den tredje del gennemgåes en spørgeskemaundersøgelse, der er lavet blandt en række borgerrådgivere.

 

På baggrund af rapportens resultater anbefaler Institut for Menneskerettigheder:

 • At kommunerne systematisk sikrer:
  • At enhver borger får mulighed for at tilkendegive, om han eller hun mener, at alle vigtige elementer er inddraget i vedkommendes sag.
  • At borgernes synspunkter rapporteres skriftligt som led i sagsbehandlingen og tillægges passende vægt i afgørelsen.
  • At borgerne får et udtrykkeligt tilbud om, at deres sag bliver talt igennem med en sagsbehandler.
  • At borgerne får information om deres mulighed for at have en bisidder med igennem sagsforløbet.
  • At borgerne udtrykkeligt spørges, om sagens afgørelse og begrundelsen herfor er forståelig for dem med tilbud om forklaring på afgørelsen samt klagevejledning.
 • At kommunerne overvejer, hvordan sagsbehandlere kan imødekomme de særlige behov for information og vejledning og for inddragelse i deres egen sag, som findes hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere med funktionsnedsættelse.
 • At kommunerne overvejer, hvordan de systematisk kan sikre, at alle borgere får den information og vejledning, de har behov for, til at søge kommunen om hjælp.
 • At kommunen overvejer, om etablering af en borgerrådgiverfunktion kan være et redskab til at styrke borgernes retssikkerhed i kommunen.

 

På mødet bliver anbefalingerne gennemgået, og der sættes fokus på de områder af rapporten, der særligt vedrøre ældre borgere.

 

Rapporten kan læses i sin helhed på Institut for menneskerettigheders hjemmeside, se linket: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/forskning_2017/rapport_om_retssikkerhed_i_kommunerne_15dec2017.pdf

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale blev udleveret.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Folder om Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En arbejdsgruppe bestående af Bodil Markmøller, Hans Ejner Juulsen, Angela Thygesen og Lotte Mikkelsen har lavet forslag til indhold i en ny folder om Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Det udarbejdede forslag vil blive uddelt på mødet.

Folderen er tænkt som en mulighed for at præsentere Ældrerådets opgaver, Ældrerådets medlemmer samt nyttige kontaktoplysninger til Herning Kommune for ældre borgere.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslaget drøftes.

Beslutning

Der var enkelte rettelser i indholdet.

Herefter blev forslagets indhold godkendt - der arbejdes videre med layout.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter i brugerpårørenderåd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De forskellige plejecentre i Herning Kommune har mulighed for at nedsætte et bruger-pårørenderåd. På nogle plejecentre holdes der i stedet husmøder.

Der er mulighed for at ønske repræsentation i disse råd og møder fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På møde den 10. januar 2018 blev

følgende repræsentanter fra Ældrerådet udpeget:

EngholmCentret - Mads

FuglsangsøCentret - Inge

Kastaniegården - Hans Ejner

Lind Plejecenter - Niels

Lindegården - Niels

Rehabiliteringscentret - Svend Erik

RosenlundCentret - Mads

Søglimt Plejecenter - Margit og Hanne

Sørvad Plejecenter - Bodil

TofteboCentret - Jens-Henry

Vesterled Plejecenter - Angela og Edith

Birketoft - Hans Ejner

Kildehøj - Margit

Sandfeldgården - Inge

Højbo - Karen

Ørnhøj Friplejehjem - Christian

 

De repræsentanter fra Ældrerådet som blev udpeget, blev opfordret til selv at tage kontakt til plejecentret og orientere om udpegningen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at modtagelsen på de enkelte institutioner drøftes på mødet.

Beslutning

Margit har haft kontakt til Kildehøj. Hun har fået oplyst, at der ikke holdes møder, hvor Margit kan være repræsenteret.

Jens Henry er indkaldt til møde på Toftebo.

Mads har kontaktet Engholmcentret - der holdes møde i novmeber.

Mads deltager på Rosenlund i møder med pårørenderåd og centerråd.

Karen har kontaktet Højbo - hun vil få en tilbagemelding om de ønsker, at hun deltager.

Svend Erik har kontaktet Rehab - der holdes ikke brugerpårørendemøder. Men han er velkommen til at komme forbi.

Inge har kontaktet Fuglsangsø - de arbejder på at etablere et brugerpårørenderåd.

Edith har fået positiv svar fra Vesterled.

 

Gitte Rasmussen orienteres om disse tilbagemeldinger.

 

Repræsentanten fra Ældrerådet i forhold til Ørnhøj Friplejehjem er nu Hanne Kirkegaard.

 

 

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag om uddeling af ældrepris på Ældrerådets vegne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det blev på Ældrerådets møde den 7. februar 2018 foreslået, at Ældrerådet kunne uddele en ældrepris i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes hvilke kriterier, der kan udløse en pris samt den økonomiske del af forslaget.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der tages stilling til om Ældrerådet skal uddele en ældrepris
at der tages stilling til kriterier for modtagelse af prisen
at der tages stilling til prisens størrelse.

Beslutning

Der nedsættes en arbejdssgruppe, som skal udarbejde et oplæg.

Arbejdsgruppen består af Jens-Henry, Mads og Karen.

Jens-Henry blev udpeget som tovholder for arbejdsgruppen.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om www.herning.dk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet vil www.herning.dk kort blive gennemgået.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blive introduceret til indholdet på www.herning.dk, som er relevant for ældre borgere.

 

På mødet den 7. februar 2018 blev punktet udsat til næste møde.

Beslutning

Udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referater fra Ældrerådets møder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 10. januar 2018 blev det besluttet at sende dagsorden med bilag elektronisk. Dog ville dagsorden og bilag lægge i papirudgave på mødet til hvert enkelt medlem.

Sagsfremstilling

Der er efterfølgende kommet spørgsmål om papirudgave af referatet fra Ældrerådets møder.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at hvert enkelt medlem tager stilling til om der ønskes referat fra møderne i papirudgave, som ligger klar til efterfølgende møde.

Beslutning

Der er mulighed for at få referatet i printet udgave på det efterfølgende møde.

Inge, Margit, Hanne K og Jens-Henry får referater på efterfølgende møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Karen orienterede om et problem i forhold til vand/is i tunellen under Vesterholmvej.

Der blev opfordret til at bruge Giv et praj ved konkrete problemer. Giv et praj findes på www.herning.dk og som app.

På et senere møde kan vi drøfte fremkommelighed med en medarbejder fra Teknik og Miljø - kontakt via Tommy Jonassen.

 

Margit har et eksempel på forskel fra kommune til kommune i forhold til plejeorlov til en pårørende, som er på plejehjem.

 

Referatet fra Ældrerådets møder - en pårørende på Vesterled har spurgt om hun kan få referatet - der henvises til lederen af plejecentret samt til hjemmesiden www.herning.dk

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet nyt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 19. marts kl. 13 - hvor der holdes ekstraordinært møde. Mødet holdes i lokalet B.2.20.

Næste ordinære møde er den 11. april kl. 9.30.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

Pjece om seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet blev uddelt.

 

Der var en kort drøftelse i forhold til temadagen 1. oktober.

Der var forslag om en ældremesse evt. i samarbejde med andre kommuner.

 

På næste møde drøftes om møderne skal starte kl. 9.00 i stedet for kl. 9.30.