Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. februar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2018.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der sker en ændring i sammensætningen af Ældrerådet. Christian Kofoed har ønsket at udtræde af Ældrerådet og Hanne Kirkegaard er indtrådt som den kandidat, som har fået flest stemmer af de ikke-valgte kandidater.

 

Der har været et indlæg om det nye Ældreråd i Herning Folkeblad. Der vil fremover efter hvert møde være en kontakt til Herning Folkeblad, hvis der er stof der kan have interesse.

Angela har haft flere henvendelser fra interesserede efter artiklen.

 

Bodil har den 11. januar 2018 været til læringsseminiar i Kom godt hjem-styregruppen.

 

Bodil er eneste repræsentant for samtlige ældreråd i region Midt.

Projektet løber over 2 år.

Der arbejdes på at indføre interview både før og efter udskrivningen.

Der er store udfordringer i forhold til IT-systemer, som ikke er ens for de forskellige instanser.

 

Bodil vil gerne høre, hvis nogen hører om tilfælde, hvor der er problemer i forhold til udskrivning af borgere til eget hjem fra sygehuset.

 

Den 18. januar modtog Bodil mail fra Midttrafik om høring i forhold til køreplaner i region Midt. Høringsfristen var den 21. januar og der er derfor ikke indsendt høringssvar, da der ikke har været store ændringer for busruterne i Herning.

Den korte høringsfrist tages med som et punkt på regionsældrerådet.

 

Bodil og Hans Ejnar har den 29. januar 2018 været til møde i regionsældrerådet i Viborg.

Bodil spurgte om der var interesse for at modtage referaterne fra disse møder. Lotte sender referatet til samtlige medlemmer af Ældrerådet.

Bodil orienterede på mødet om Kom-godt-hjem-styregruppen.

K.B. Nielsen er valgt som repræsentant til forretningsudvalget, han er valgt som repræsentant fra blandt andet Herning Kommune.

 

Der blev valgt en repræsentant til patientindragelsesudvalget.

 

Der var drøftelse om der skal være fælles retningslinier for afholdelse af ældrerådsvalget i 2021.

 

Der er afholdt frivilligdag den 31. januar i Aulum på Stationen. Der var rigtig stor tilslutning. Bodil deltog for at repræsentere Ældrerådet.

Der var også deltagere fra senioorådene, genbrugsbutikkerne og fra patientforeninger samt fra Ældresagen. Dagen blev arrangeret af Herning Frivilligcenter. Anne Marie Søe Nørgaard åbnede dagen.

 

Frivilligdagen holdes i Herning i august måned - på biblioteket. Efterfølgende er frivilligdagen fastlagt til den 24. august.

 

Bodil har ønsket at holde møde med Lis Bukholt sammen med Hans Ejner. Der er aftalt møder i april, juni, september og november.

 

Bodil og Hans Ejnar har også planlagt møder med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard i marts, maj, august og novmber.

 

Der er udgivet en rapport om retssikkerhed med fokus på menneskerettigheder. Rapporten vil blive forelagt Ældrerådet på mødet i marts.

 

Der er kommet mail fra Ole Madsen om hvad der gøres i Herning Kommune for hørehæmmede. På et kommende møde vil vi få en orienteirng fra Center for Kommunikation om tilbuddene i Herning Kommune for de hørehæmmede.

 

Bodil har fået henvendelse fra Fruehøjgaard om, hvad Ældrerådet kan hjælpe med i forhold til ikke--etniske danskere. Bodil deltager i et møde med Fruehøjgaard.

 

På næste møde kommer der punkter om repræsentanttskabsmøde og temdagen den 7. og 8. maj. Emnet til temadagen er: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?

Der bookes 12 enkeltværelser.

 

Den 6. marts holdes møde med seniorrådenes formand og næstformand. Kl. 9.30 - 11.30.

Der sendes indbydelse ud forud for mødet.

 

 

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Introduktion til Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Introduktion til Ældrerådet om den overordnede organisering i Sundhed og Ældre.

 

Chefen for den kommunale sygepleje og fungerende chef for hjemmeplejen - GItte Nørgaard - giver en overordnet introduktion til organisationen "Sundhed og Ældre."

 

De enkelte fagområder i Sundhed og Ældre vil blive temaer på kommende møder. 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Det økonomiske årshjul

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der gives en overordnet orientering om kommunens processer i løbet af året i forbindelse med budget, regnskab og budgetopfølgning.

 

Årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efteretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Finanslovsaftalen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 8. december 2017 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2018. Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på ældreområdet.

Sagsfremstilling

I alt afsættes ca. 2,7 mia. kr. i 2018 - 2021 til initiativer, der skal understøtte en værdig ældrepleje.

 

Bedre vilkår for ældre

Der afsættes ca. 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere, og til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. De fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

 

Kommunerne skal primo 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Sammen med redegørelsen skal kommunerne indsende en beskrivelse af den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne. For 2019 skal anvendelsen af midlerne indarbejdes i kommunens redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden.

 

Bedre indsats mod sygefravær

Der afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Puljen udgør 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 - 2021. Ansøgningskriterierne vil foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal ansøgningsfrist medio 2018. Puljeadministrationen forankres i Beskæftigelsesministeriet.

 

Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen

Med satspuljeaftalen for 2017 - 2020 er igangsat en foranalyse af muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer på ældreområdet. Aftalepartierne vil i løbet af 2018 drøfte den videre vej frem for kvalitetsudviklingen af ældreområdet, herunder muligheden for løbende at følge udviklingen.

 

Aflastning af pårørende

Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. Området skal fremover prioriteres og beskrives i kommunernes værdighedspolitikker. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

 

En værdig død

Kommunernes arbejde med at sikre ældre borgere på plejehjem eller i eget hjem en værdig afslutning på livet skal understøttes. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

 

Forsøgsordning på ældreområdet

Der igangsættes en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018 - 2021, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2018 - 2021 til forsøgsordningen.

 

 

Aftalepartierne er endvidere enige om at gennemføre en række initiativer, som vil styrke sundhedsvæsenet, med ca. 2 mia. kr. i perioden 2018 - 2021.

Blandt andet afsættes 207 - 216 mio. kr. årligt til et sundhedspolitisk udspil. Udspillet skal følge op på arbejdet i det nedsatte udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme.

 

Finanslovsaftalen for 2018 er vedlagt som bilag.

 

Marianne Nannerup deltager på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Søren Liner Christensen deltog under punktet i stedet for Mariane Nannerup.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Herning Kommune får knap 7,5 mill. kr. fra puljen Bedre vilkår for ældre.

Puljen anvendes til opjustering af arbejdstiden for personale på ældreområdet.

 

Fristen for ansøgning er 1. april 2018. Ansøgning  behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts.

Der skal eventuelt holdes ekstra møde i Ældrerådet for at afgive høringssvar.

 

Der skal arbejdes på en løsning, som tilgodeser planlægning af arbejdstid, når behovet for personale er størst.  

Værdighedsmilliarden skal fornyes i 2018, så der vil også her blive en høringssag i Ældrerådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om www.herning.dk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet vil www.herning.dk kort blive gennemgået.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blive introduceret til indholdet på www.herning.dk, som er relevant for ældre borgere.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opmærksomhedspunkter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Fordeling af opmærksomhedspunkter blandt Ældrerådets medlemmer.


Formanden opfordrer til at følge med i de politiske dagsordner samt opsamle emner fra møder i de respektive seniorråd, hvis de er relevante for Ældrerådet.

 

Følgende politiske udvalg foreslås fordelt:

Beskæftigelsesudvalget

Byplanudvalget

Forebyggelsesudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Formanden indstiller,

at udvalgene fordeles.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget følges af Inge og Angela

Byplanudvalget følges af Margit og Edith og Niels

Forebyggelsesudvalget følges af Karen og Hanne

Kultur og Fritidsudvalget følges af Mads og Jens Henry

Social- og Sundhedsudvalget følges af Angela og Hanne

Teknik og Miljøudvalget følges af Niels og Edith

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af ældrerådsvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I september og oktober måned 2017 blev der afviklet ældrerådsvalg. Af hensyn til valget i 2021 evalueres valget i 2017.

Sagsfremstilling

Valget evalueres med hensyn til fordele og ulemper ved valget samt forslag til nye tiltag i forbindelse med valget i 2021.

Indstilling

Formanden indstiller,

at ældrerådsvalget i 2017 evalueres.

Beslutning

En stor udfordring er at stemmeprocenten faldt til 41,3 - fra 47,6 - et fald på over 6% for valget i 2013 til valget i 2017.

Der var enighed om, at synligheden for Ældrerådet i hele valgperioden er meget vigtigt for at øge stemmeprocenten.

I Århus hvor der var digital valg i 2017 var stemmeprocenentn kun 18% - mod tidligere 35%.

 

Der var enighed om at afvente repræsentantskabsmødet i maj i forhold til om der bliver arbejdet videre fra Danske Ældreråd med et oplæg til politisk godkendlse på en fælles valgmetode for samtlige kommuner.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejnar og Margit har været til møde i Seniorråd Nord. Orienteret om at Social- og Sundhedsudvalget har bevilget penge til velfærdsteknologiske træningsudstyr.  Et virtuelt spil med bold uden fysksk bold - i første omgang på Fuglsangsøcentret, Toftebo, EngholmCentret og Lindegården.

 

Der har været brugerpårørende møde på Birketoft - stor succes med leve-bo-miljø herunder fællesspisning.

 

Edith nævnte høring af bybusruter - punktet er på dagsorden på næste møde.

 

Angela oplyste, at Seniorråd Øst holder møde den 21. februar.

 

Jens Henry orientererde om, at Seniorråd Øst har valgt at lægge deres indsats i forhold til søndagscafe frem for seniorrådet.

Der mangler frivillige til søndagscafe i Nørregade. Der er så få, at de frivillige ikke har mulighed for at have forfald. Det forsøges at finde frivillige i de øvrige seniorråd. - drøftes på fællesmøde den 6. marts.

 

Margit har meldt sig som brugerpårørenderådet i Sunds og på Kildehøj.  På Sunds vil hun blive inddraget, mens der på Kildehøj ikke var ønske om deltagelse

Opfølgning på næste møde om hvordan man er blevet modtaget på de forskellige institutioner.

 

På næste møde under punktet om bybusserne ønsker Ældrerådet en oversigt over, hvordan det er med gratis busser i vores nabokommuner.

 

Mads kom med forslag om uddeling af f.eks. Ældrerådets ældrepris.

Sættes på som punkt til næste møde.

 

På næste møde drøftes også om nogle har behov for referatet i papirudgave.

 

Der er afbud fra Hanne Østergaard til mødet den 7. marts 2018. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet nyt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 7. marts.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Punktet Nyt fra formanden bliver sat på dagsorden som 1. punkt.

 

Fremover bedes medlemmerne afsætte 3 timer til møderne.

 

Til mødet den 28. februar i Viborg kører Niels og han har Hanne og Edith med. Angela kører og hun har Inge med. Jens Henry kører og han har Bodil, Karen og Svend Erik med. Hans Ejnar kører selv.

Niels og Jens-Henry kører fra Markedspladsen kl. 7.30.

Margit meldes fra, da hun er blevet forhindret.