Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Renovering af Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Søndergade skal renoveres i 2018 og 2019.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget skal orienteres om projektet den 4. december 2017 og formentlig godkende tidsplanen og frigivelse af økonomi. Teknik -og Miljøudvalget orienteres den samme dag.

 

Til Ældrerådets møde orienterer projektleder Mari Lohne om udvalgets kommentarer og om skitseprojektet for Søndergade, der udføres som sidste led i en længere anlægsperiode, hvor der først skal renoveres kloak, vand, varme og mange private ledninger.

 

Orienteringen forventes at tage ca. 10-15 minutter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Der var en drøftelse omkring tilgængeligheden - både i forhold til Søndergade og Bredgade.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-17 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har ønsket at se nøgletal for Sundheds- og Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har hidtil udarbejdet nøgletalskataloger for området 2 gange om året. I forbindelse med præsentationen af det seneste nøgletalskatalog på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni, blev det besluttet, at kataloget fremover kun skal udarbejdes én gang om året.

 

Nøgletalskataloget fra juni 2017 er vedlagt til Ældrerådets orientering. Fremover vil det årlige nøgletalskatalog blive præsenteret for Ældrerådet efter det har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden indstiller,

Leif har været til møde med Lis Bukholt.

Social- og Sundhedsudvalget har på næste møde et punkt på om kurser for pårørende - Lær at tacle hverdagen samt et punkt på om evaluering af klippekortordningen.

 

 

 

Beslutning

Leif har været til møde med Lis Bukholt.

Orienteret om 2 punkter på SOS.

Kursus for pårørende - Lær at tackle hverdagen som pårørende samt evaluering af klippekortordningen.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om projektet Kom godt hjem, som har fået ny projketleder.  Der var møde mandag den 4. december, hvor Bodil dog ikke kunne deltage.

Bodil udtrykker sin bekymring for skift af projektleder i en 3-årig projektperiode.

 

Der er afholdt møde på Fuglsangsø for frivillige ved søndagscafeerne. Formålet var erfaringsudveksling og evaluerning af søndagscafeerne. Et tilsvarende møde påtænkes gentaget 1 gang årligt.

 

På mødet var også en orientering om projektet - Ind i fællesskabet. Et projekt til forebyggelse af ensomhed - dog i mindre grupper end søndagscafeerne. Projektet kører hos Herning Frivilligcenter. Det starter 2 steder i Herning Kommune - i Aulum samt i Herning østby.. Det kræver mange frivillige, men tanken er god.

 

Jens-Henry orienterede om, at Søndagscafeen i Nørregade har holdt julefrokost med 38 deltagere + 5 frivillige. Det var en stor succes - dog var lokalet lidt for lille.

 

Der er stor forskel i funktionsniveauet for de deltagende i de forskellige søndagscafeerne. Det afspejler sig i typen af arrangementer, som er mulige af afholde.

 

Der har været afholdt valg til de 4 seniorråd. Der er stor forskel i antal nye medlemmer de 4 steder. 

Der var en snak om forslag til ændring af strukturen for seniorrådene.

Dette tages op på næste fællesmøde med seniorrådene den 6. marts 2018.

 

Hans Ejner orientede om at Frivilligdagen påtænkes afholdt i januar - denne gang i Aulum. Han deltager i møde om planlægning og indhold den 6. december. Der kom forslag om at Ældrerådet og seniorrådene kunne deltage i frivilligdagen.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

1. møde i det nye Ældreråd holdes den 10. januar 2018.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil vil gerne have en med til møde i Viborg den 11. december om formiddagen i Regionsældrerådet. Hanne vil gerne deltage sammen med Bodil.

 

Den 4-årige periode for dette Ældreråd blev evalueret.

Møder har været fornøjelige, lærerige og der har været et godt samarbejde.

 

Alle takkede for de 4 år og takkede formanden for at lede møderne på bedste vis.

Der blev ønsket god arbejdslyst til det nye Ældreård.

 

Bodil orientede om konstitueringen i det nye Ældrreåd - Hans Ejnar blev næstformand og hun selv blev næstformand.

 

God jul og godt nytår ønskes alle.