Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anne Marie Søe Nørgaard orienterede om 5 punkter, som i denne tid behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

 • Sundhedsreformen
 • Frit valg på genoptræningsområdet
 • Serviceniveau på rengøringsområdet
 • Retssagen som var nævnt i Herning Folkeblad den 5. marts 2019
 • Økonomien på ældreområdet.

 

Vedrørende sundhedsreformen er der fokus på følgende 4 områder: Høj kvalitet i hele landet, nærhed, sammenhæng i indsatsen og styrkelse af patientrettigheder.

 

Frit valg på genoptræningsområdet træder i kraft, hvis borgeren ikke kan få tilbud om kommunal genoptræning senest 7 dage efter udskrivning fra sygehuset.

 

Der er ikke planlagt ændringer på serviceniveuaet for rengøringspakkerne.

 

Herning Kommune afventer rettens afgørelser i forhold til sagen, hvor et privat firma har sagsøgt Herning Kommune i forhold til udregning af timepriser.

 

Regnskabet for 2018 på ældreområdet svarer i store træk til budgettet.

For 2019 ser budgettet ud til at holde - ud fra det kendte. Der skal dog tages forbehold på ændringer, som kan komme efter et folketingsvalg.

 

Herudover blev følgende emner kort drøftet:

 • Klippekort på friplejehjem
 • Indskrivningssamtaler på Rehabiliteringscentret
 • Buskørsel til Koloritten

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har orienteret om Ældrerådet på et møde den 7. februar i Caféen i Fredens Kirke.

 

Bodil orienterede om, at formand for Danske Ældreråd Erik Stagsted har trukket sig med øjeblikkelig virkning. Han har modtaget trusler både på mail og pr. post.

 

Der blev uddelt materiale fra temadagen den 28. februar i Danske Ældreråd med emnet: Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning.

 

Der er afholdt fællesmøde med de 4 seniorråd (formand og næstformand). Der blev orienteret om at vedtægter for seniorrådene nu er politisk godkendt. Udkast til de forskellige foldere for hvert af de 4 seniorråd blev også gennemgået og skal nu tilrettes før trykning.

 

Bodil orienterede om, at Frivillig Fredag holdes den 23. august - efter samme koncept som i 2018.

 

Bodil er inviteret til at tale om Ældrerådet til følgende åbent-hus-arrangementer.

Den 5. april kl. 9-13 på Toftebo.

Den 9. april kl. 9-13 på Koloritten.

Den 24. april kl. 10-12.30 på Holtbjerg Aktivtetscenter.

 

Den 5. april deltager Bodil og Jens-Henry, den 9. april deltager Bodil og Edith og den 24. april deltager Bodil og Svend Erik.

 

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-2-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Forebyggende hjemmebesøg til ældre i særlige risikogrupper.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pr. 1. januar 2016 trådte en lovændring i kraft vedrørende de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen hævede den daværende aldersgrænse for obligatoriske tilbud om mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Derimod skal kommunen fremover tilbyde ældre, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation tilbud om et hjemmebesøg fra 65-års alderen. Der skal fortsat tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i det år, hvor de fylder 75 år.

 

Forebyggelseudvalget har på møde den 30. maj 2016 bevilget midler til et toårigt projekt med fokus på at udvikle et koncept for opsporing og rekruttering af ældre, som er sårbare og i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.

 

Projektet er gennemført i perioden fra den 1. september 2016 til den 30. august 2018.

 

Sagsfremstilling

I projektet er der identificeret to nye målgrupper, som fremover tilbydes forebyggende hjemmebesøg. De to grupper er:

 • Borgere der er fyldt 65 år og derover, som har mistet ægtefælle, tilbydes besøg ca. 10-12 uger efter, man er blevet alene.
 • Borgere der er fyldt 65 år og derover, hvis ægtefælle flytter i plejebolig. tilbydes besøg ca. 6-8 uger efter flyttet

 

Forebyggelseskonsulenterne kommer også meget gerne ud til lokale arrangementer for + 65 årige. Eksempelvis i ældreklubber og pensionistforeninger og fortæller om forebyggelse og forebyggende hjemmebesøg.

 

På mødes gives nogle eksempler fra dagligdagen og på de udfordringer, vi møder i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg.  

 

Under dette punkt deltager Elin Mogensen, chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler samt Allis Lunde, teamleder i Træning og Aktivitet, Herning Kommune.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Der blev uddelt 2 foldere - Lær at tackle hverdagen som pårørende og Forebyggende hjemmebesøg.

 

Det blev oplyst, at seniorråd, pensionistforeninger og klubber kan rette henvendelse til de forebyggende hjemmebesøgskonsulenter, som kan findes på www.herning.dk eller til Allis Lunde, hvis der ønskes en orientering om forebyggende hjemmebesøg på et kommende møde.

 

 

 

Sagsnr.: 27.60.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Midlertidige hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pr. 1. januar 2018 blev Serviceloven ændret, så det er muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser.

 

Ændringen har baggrund i udviklingen i det nære sundhedsvæsen med accelererede udskrivelsesforløb og den fokuserede indsats på rehabilitering i kommunerne.

Sagsfremstilling

En ændring i Serviceloven giver kommunerne mulighed for bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse.

 

Målgruppen for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten.

 

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen.

 

Forbrugsgodebegrebet dækker normalt over, at borgeren bliver ejer af hjælpemidlet – men i denne bestemmelse vil forbrugsgodet altid være et udlån fra kommunen. For ikke at gøre forskel på borgere med en varig nedsat funktionsevne og borgere, hvor situationen er midlertidig, så indstiller administrationen at fastholde grænsen med, at forbrugsgoder under 500 kr. skal betales af borgeren uanset behovets varighed.

 

Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet.

 

Kvalitetsstandarden for ordningen er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 20. februar 2019, punkt nr. 11.

 

Kvalitetsstandarden fremsendes hermed til høring i Ældrerådet. Høringsfristen er inden for 14 dage efter behandling i Ældrerådet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Der afgives ikke et høringssvar fra Ældrerådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.04-P24-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendte vedtægter for seniorråd i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 20. februar 2019 godkendt vedtægterne for seniorrådene.

 

Der er blevet foretaget få redaktionelle ændringer. Fremadrettet kan redaktionelle ændringer af vedtægterne ske administrativt sammen med Sundhed og Ældre.

 

De godkendte vedtægter er vedlagt som bilag.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuel temadag for Ældrerådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet i Ældrerådet den 6. februar fremkom der forslag om en temadag for Ældrerådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Det blev aftalt på mødet at dagsordensætte forslaget med henblik på en drøftelse af følgende:

 • Emner
 • Form
 • Tidspunkt
 • Sted

Indstilling

Formanden indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Der holdes en temadag for Ældrerådets medlemmer den 22. maj kl. 9.30 - 15.00.

 

Jane Sønderskov fra Staben i SSB inviteres med til temadagen som tovholder på dagen.

Formålet med temadagen er blandt andet drøftelse af visioner og fokusområder for Ældrerådet.

Bodil, Hans-Ejner, Lotte og Jane Sønderskov udarbejder program forud for temadagen.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af Ældrerådet i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I folderen om Ældrerådet er det nævnt, hvad Ældrerådet er lykkedes med i den foregående periode. Disse ting fremgår også på Herning Kommunes hjemmeside om Ældrerådet.

På mødet skal eventuelle tiltag i løbet af 2018 drøftes, hvor Ældrerådet har haft indflydelse.

De fremkomne tiltag, skal fremgå på hjemmesiden efter årsskiftet samt i folderen, når den revideres.

 

Sagsfremstilling

På hjemmesiden står pt. følgende områder, hvor Ældrerådet har gjort en forskel:

 • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre

kommunens hjemmeside for ældre.

 • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet.
 • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er i perioden etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendepolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom lov på området.
 • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administereres ude på de enkelte plejecentre.
 • Ældreådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handicappede.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget.
 • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temdag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

 

På mødet drøftes punkter, som kan nævnes som indsatser i 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udsættes til mødet i juni - efter afholdelse af temadagen den 22. maj.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mads oplyste, at der inviteres til møde på Dansk Metal med 2 folketingspolitikere den 25. marts kl. 14. Invitationen blev uddelt.

 

Edith orienterede om kurset Ældre i et digitalt samfund.

Der afholdes 11 kurser - Sunds er tilføjet listen.

De forskellige steder blev fordelt i forhold til at få foldere hentet i Borgerserivce og afleveret på centrene og i seniorrådene.

Bodil kontakter Herning Folkeblad om tilbuddet.

 

Angela forslog, at Gitte Rasmussen deltager på et kommende møde for at orientere om plejecentrene i Herning Kommune.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner efterlyste forslag til foredragsholdere til temadagen den 1. oktober 2019.

 

Hanne K. orienterede om møde i arbejdsgruppen om bonusvenner.

Referatet fra mødet vedlagt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 10. april kl. 9.30.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet den 11. december 2019 flyttes til den 4. december 2019.

 

Bodil og Hans Ejner deltager i møde med Ældresagen den 3. april 2019.

 

Det blev aftalt, at Hans Ejner kører til Horsens til temadagen den 12. marts. Bodil og Margit hentes. Angela kører selv.

Efterfølgende har Angela meldt fra og Hanne Kirkegaard deltager i stedet for.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.