Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2019
Mødested: Lind Plejecenter, Lind Hovedgade 20 - indgang ved Aktivitetscentret

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 9. januar 2019.

Beslutning

Referat er godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Lind Plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Mødet holdes på Lind Plejejcenter, som arbejder med EDEN Alternative - en kulturændring indenfor ældreplejen.

Sagsfremstilling

LInd Plejecenter arbejder ud fra værdierne i Eden Alternative, og det har indebåret et fokusskifte.

 

Beboere og personale er gået fra en hverdag hovedsageligt tilrettelagt som personaledefinerede rutiner ud fra den enkelte beboers visiterede behov for pleje og omsorg til et hverdagsmiljø, der opmuntrer, inspirerer og giver de ældre mulighed for forsat deltagelse i hverdagslivet.

 

Den nødvendige pleje gennemføres selvfølgelig som en naturlig del af hverdagen, men uden at være dominerende.

 

Centerleder Gundi Halfmann vil give en orientering om projektet - set fra både beboernes og personalets synsvinkel.

 

Der vil være en rundvisning på centret.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev orienteret om værdierne for et EDEN plejecenter. Der arbejdes på at undgå kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed. Der lægges stor vægt på, at der ikke bruges fagudtryk, f.eks. omtales pårørende som familie og beborens stue som hjem. Herefter blev Ældrerådet vist rundt på plejecenteret.

Gundis oplæg vedlægges referatet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil blev den 11. januar 2019 indkaldt til fokusgruppemøde i Danske Ældreråd. Bodil blev valgt fra af Danske Ældreråd på grund af for mange interesserede.

 

Bodil har været i dialog med Godfred Larsen fra Ældresagen omkring bybus ruterne.

 

Bodil og Hans Ejner deltager i afskedsreception for Lis Bukholt den 28. marts 2019.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt møde med Lis Bukholt den 6. februar 2019. Følgende emner blev vendt:

  • Lang sagsbehandlingstid for visitation
  • Ventetid på plejecenter ved ønske om specifikt plejecenter, herunder muligheden for at ændre sine ønsker til andre plejecentre.
  • Sundhedsaftalen.

 

Bodil har modtaget en mail fra en journalist fra DR som efterspørger en ældre borger der ikke får den nødvendige hjælp. Dette har Bodil ikke ønsket at hjælpe med da det vil være, en personsag.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Bybusser og køreplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på høringssvar til Midttrafik og henvendelse til Herning Kommune i forbindelse med pensionistkort og flextur.

Sagsfremstilling

Centerrådet på Koloritten har sendt en kopi af deres henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget samt til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Herning Kommune har sendt beregning på udgift til pensionistkort og flextur.

 

Midttrafik har sendt en orientering med information om pensionistkort.

 

Materialet er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Det undersøges om Joan Hansen kan deltage i næste Ældrerådsmøde. Er dette ikke muligt arrangeres et møde med Joan, Bodil og Edith forud for fremsendelse af skrivelse med nyt forslag og beregning til budgetkonferencen.

Det er efterfølgende besluttet at vente til efteråret med at sende noget frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde og konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference den 29. og 30. april 2019 på Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd holdes den 29. april 2019 fra kl. 10-17. Valg af formand sker på repræsentantskabsmødet i ulige årstal. Der er derfor valg af formand. Erik Stagsted har meddelt, at han genopstiller til posten.

 

Konferencen har emnet Inddragelse og samskabelse - hvordan bidrager ældrerådene bedst?

Konferencen holdes den 30. april 2019 fra kl. 9-15.30.

 

Deltagere i konferencen skal vælge 2 af 10 seminarer.

 

Pris for repræsentantskabsmøde, festmiddag, enkeltværelse og seminar er 3.445 kr.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bodil, Niels, Jens Henry, Mads, Karen, Hanne K. og Inge tilmeldes. Hanne Ø. kontaktes for eventuel tilmelding.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag i Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder temadag i Tinghallen i Viborg med emnet:

 ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning” - herefter er der valg til Bestyrelsen for Danske Ældreråd.

 

Dato og tidspunkt:

Temadagen finder sted torsdag den 28. februar 2019, kl. 09:00 - 15:30. Der vil være morgenkaffe fra kl. 8.30.

 

Pris:

Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretær: 850 kr.

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød og deltagermateriale.

 

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 20. februar 2019.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bodil, Hans Ejner, Angela, Edith og Jens Henry tilmeldes.

Jens Henry kører og samler op på Markedspladsen, Hans Ejner kører selv.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner og Jens Henry har deltaget i formandsmøde i Viborg. Referatet er udsendt til Ældrerådet. Der blev opfordret til at læse referatet særligt indholdet om sundhedsaftalen og rekruttering, herunder voksenløn for SOSU-elever.

 

På mødet var der en drøftelse af Ældrerådes opgaver og sammensætning. På næste møde drøftes en eventuel temadag for Ældrerådet herunder emner, form og tidspunkt.

 

Jens Henry har deltaget i en debat med Carsten Kissmeyer om vigtigheden i, at borgerne i yderområderne føler sig trygge.

 

Jens Henry og Hanne K. er begge blevet kontaktet om bekymring for de ændrede bybusruter.

 

Hans Ejner har været til brugerpårørende møde på Birketoft hvor der er tilfredshed med de nye køkkener.

 

Angela deltog den 29. januar 2019 i en konference om ensomhed blandt ældre.

Angela sender referatet til Lotte, som sender det ud til Ældrerådet.

 

Jens Henry oplyste, at det er svært at finde ensomme til projektet Ind i Fællesskabet.

 

Angela orinterede om, at et boligselskab i Ikast har fokus på aktiviteter, hvilket forebygger ensomhed.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner orienterede om, at temadagen den 1. oktober 2019 holdes i Huset No. 7. Forplejning bliver som i 2018.

Udvalget arbejder videre med oplæg og musikalsk underholdning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 6. marts 2019 på Rådhuset.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Status på klippekortordningen efterspørges.