Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Fremover sendes referaterne pr. mail til Ældrerådets medlemmer i pdf-format, da ikke alle kan åbne Word-udgaven.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Renovering af Silkeborgvej - høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 23. januar 2014 sendt materiale om renovering af Silkeborgvej fra Kaj Munks Vej til Sjællandsgade.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelsen fremgår af vedlagte bilag.

 

Høringsfristen er den 24. februar 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der eventuelt udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Der sendes følgende høringssvar til By, Erhverv og Kultur:

 

"Ældrerådet har på møde den 5. februar 2014 drøftet sagen om renovering af Silkeborgvej i Herning.

 

Ældrerådet anbefaler, at kantstenshøjden bliver egnet for gangbesværede.

 

Samtidig anbefaler Ældrerådet, at fortovet alle steder vil være mulig at passere med kørestole og barnevogne.

 

Ældrerådet anbefaler, at de omtalte træplantebede gøres synlige for blinde og svagtseende."

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af ældrerådsvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I september og oktober måned 2013 blev der afviklet ældrerådsvalg. Af hensyn til valget i 2017 evalueres valget i 2013.

Sagsfremstilling

Valget evalueres med hensyn til fordele og ulemper ved valget samt forslag til nye tiltag i forbindelse med valget i 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at evaluering af valget drøftes.

Beslutning

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bodil Markmøller, Niels Hedegaard, Lotte Mikkelsen og en repræsentant fra juridisk afdeling.

 

Når arbejdsgruppen har udarbejdet forslag forelægges disse Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opmærksomhedspunkter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Eventuel fordeling af opmærksomhedspunkter blandt Ældrerådets medlemmer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at en fordeling af opmærksomhedspunkter drøftes.

Beslutning

Formanden opfordrede til at følge med i de politiske dagsordner samt opsamle emner fra møder i de respektive seniorråd, hvis de er relevante for Ældrerådet.

 

Fordelingen blandt medlemmer udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet afholdes den 28. april på Hotel Nyborg Strand.

Der afholdes efterfølgende en konference den 29. april med emnet: Det gode liv som gammel - hvad skal der til?

 

Der er tilmeldingsfrist den 17. marts 2014 til repræsentantskbsmødet.

Program for konferencen sendes primo februar - senere tilmeldingsfrist.

 

I bilagene fremgår vedtægter, valgkredse samt antal stemmeberettigede for hvert ældreråd.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Leif Jørgensen, Bodil Markmøller, Ruth Nørgaard, Niels Hedegaard og Jens Henry Jensen tilmeldes repræsentantskabsmødet samt konferencen.

 

Program for konferencen sendes med referatet.

 

Hvis nogle af de fraværende ønsker at deltage gives der besked til Lotte Mikkelsen, som sørger for tilmeldling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden har fået svar på henvendelsen til Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal og visitationskriterier. Svaret blev uddelt.

 

Formanden har modtaget et brev fra en bruger - Leif har talt med afsenderen og foretager sig ikke yderligere.

 

Fordelingen af de 14,6 mill. kr. til løft på ældreområdet blev drøftet. Leif kom med forslag til brev til Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget blev godkendt og sendes til udvalget.

 

Kørsel til Fårvang den 6. februar:

Leif henter Ruth, Peter og Niels.

Mads henter Jens, Bodil og Hanne.

 

Ny liste over kontaktoplysninger på Ældrerådets medlemmer blev uddelt.

 

Kort over de 4 geografiske områder i Sundhed og Ældre blev uddelt.

 

Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem blev uddelt.

 

De personer, som mangler at indsende CV til hjemmsiden bedes indsende til Lotte Mikkelsen, ssblm@herning.dk. Foreløbig materiale blev drøftet, og der var enighed om at det var fint med forskelligheden.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil oplyste, at Holtbjerg Aktivitetscenter ikke er repræsenteret i Seniorråd Øst. Der blev opfordret til, at Seniorråd Øst kontakter Holtbjerg Aktivitetscenter vedrørende problematikken.

 

Bodil oplyste, at Fuglsangsø Centret p.t. fylder meget på møderne i Seniorråd Øst.

 

Jens oplyste, at Seniorråd Nord har fået kendskab til en sag om problemer med indstigning i togene i Vildbjerg og Aulum.

Ældrerådet sender et brev til Teknik og Miljø om problemet og afventer svar derfra.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil undersøger mulige steder til afholdelse af temadag den 1. oktober 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 12. marts 2014 kl. 9.30.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På næste møde sættes et punkt på dagsorden om Ældrerådets deltagelse i Frivillighedsdagen den 22. august 2014 på Torvet i Herning.