Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 4. december 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2019.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hans Ejner er af Det Danske Madhus i Vejle inviteret til et besøg. Før der svares på invitationen vil Bodil undersøge antallet af modtagere af mad fra Det Danske Madhus.

 

Der blev rejst spørgsmål om der ikke længere er et smagspanel i forhold til den kommunale leverandør af madservice.

 

Bodil har fået mail fra Iver Poulsen i Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern kommune. Han ønsker at mødes med repræsentanter fra ældrerådene i Herning og kast-Brande. Det er for at udveksle erfaringer.

 

Bodil har deltaget i møde den 22. november for at være forberedt til et møde i projektgruppen for Kulturfestivalen 2020. Mødet blev holdt den 3. december 2019. Her blev drøftet målgruppe, musikgenre, forplejning, placering m.v.

Festivalen afholdes den 6. - 12. juni 2020.

 

Sune fra By, Erhverv og Kultur vil vende tilbage til Bodil i forhold til ældre-aktiviteter på Torvet.

 

Ældrerådet i Ikast-Brande kommune har sendt et spørgsmål om samarbejde med Ældre Sagen forud for afgivelse af høringssvar. Der var enighed om, at der ikke bør laves fælles høringssvar.  Bodil fortalte om samarbejdet med Ældre Sagen i form af 2 årlige møder. Det blev herunder nævnt, at Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune ikke har været høringspart i sagen om privatisering af dele af ældreområdet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Orientering og behandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Planstrategien er byrådets forslag til, hvad den kommende kommuneplanrevision skal omhandle. Byrådet har besluttet at foretage en fuld revision af kommuneplanen med fokus på fem udvalgte udviklingstemaer som handler om: uddannelse, klima, erhverv, livskvalitet og fremtidens ældre.

 

Agenda 21-strategien er byrådets forslag til, hvordan der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling.

 

Forslag til planstrategien fremsendes hermed til orientering i Ældrerådet med opfordring til, at Ældrerådet laver et høringssvar.

 

Sagsfremstilling

Kort fortalt sætter planstrategien rammerne for, hvordan Herning Kommune skal udvikle sig frem mod 2032. Det vil blandt andet sige, hvordan vi skal bygge vores byer, passe på vores natur og gøre noget godt for klimaet. Men den siger også noget om de ting, som ikke nødvendigvis får et fysisk aftryk, blandt andet livskvalitet, befolkningsudvikling og måden vi gerne vil bo og leve på.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele, og kan ses i bilaget:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Der laves en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-          Ny vision

-          Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-          De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-          Grønt Danmarkskort indarbejdes

-          Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-          Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjer ajourføres

-          Rammebestemmelserne gennemgås og opdateres

-          Retningslinjer for konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

Ovennævnte ændringer er i forskelligt omfang indarbejdet i de fem udviklingstemaer: 1) Spændende uddannelsesby, 2) Klima, 3) Fremtidens erhverv, 4) Det gode liv og 5) Fremtidens ældre.

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål.

Særligt temaerne ”Det gode liv” og ”Fremtidens ældre” arbejder aktivt med ældreområdet, herunder også frivillighed, levevilkår, teknologi, demens og nye former for fællesskaber.

 

Agenda 21-strategien er disponeret med overskrifter, der svarer til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi og afrundes med en reference til kommunens nuværende indsatser, der støtter op om intentionen med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

 _

 

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi fremsendes hermed til orientering i Ældrerådet, som har mulighed for at afgive et høringssvar, der kan indgå i behandlingen af strategierne i forbindelse med deres endelige vedtagelse. Fristen for indsendelse af høringssvar til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi er onsdag den 11. december 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Der blev afgivet følgende høringssvar.

Ældrerådet har på møde den 4. december 2019 behandlet sagen om Planstrategi

2019 og Agenda 21-strategi.

Ældrerådet har følgende kommentarer til det udsendte materiale:

Boligform

Ældrerådet ønsker at der ved nybyggeri bygges demensvenligt i 1-plan. Ældreboliger

bør bygges tæt ved et plejecenter, da det giver tryghed, når der

skal ske et flyt.

Aktiviteter indtænkes i udenomsområder til både fysisk aktivitet og kroge til

samtaler, som forebygger ensomhed og giver fællesskab.

Boligerne skal være til en pris, som alle kan betale.

Forebyggende indsats

Træning, kost og motion skal være muligt for alle, uanset alder, boligplacering

og fysik.

Ensomhed

Ældrerådet foreslår, at plejecentrene åbnes for områdets ældre borgere, så

der kan spises i fællesskab.

Ældrerådet foreslår tillige, at aktivtetscentrene åbnes en dag i week-enden, så

der kan spises sammen og foregå aktiviteter. Specielt opleves der problemer i

den lange sommerferie-periode, hvor centrene er lukkede.

Ældrerådet ser også gerne, at der arbejdes videre med det nye tiltag med at

børn får ældrevenner på plejecentrene.

Det kan bl.a. være med til at give ældre et løft i den fysiske form og det sociale

liv. Desuden lærer børn også at omgås ældre personer og får gode relationer

til disse.

Frivillige

Ældrerådet ønsker stor fokus på antallet af frivillige, som kan være svære at

skaffe.

Der er opgaver, hvor Ældrerådet gerne ser, at det er professionelt personale, der har opgaven,

f.eks. i aktiviteter for de dårlige ældre på dagcentrene.

De unge ældre

Her tænkes på de +60-årige, som er raske og rørige.

Her foreslår Ældrerådet, at der bygges en slags bofællesskab (ollekolle), hvor der er plads til

fælles opholdsarealer – både ude og inde.

Der bør også være muligheder for aktiviteter rundt i kommunen, som denne målgruppe kan

deltage i – det er forebyggende f.eks. mod ensomhed.

Rekruttering

Ældrerådet ønsker stor fokus på rekruttering af sundheds- og plejepersonale, da der fremover

vil være store udfordringer i forhold til ansættelse ved personaleafgang.

Der skal være fokus på arbejdsmiljø og trivsel, herunder fastholdelse af personale.

I forhold til de 4 faktabokse på side 31 i materialet vil Ældrerådet gerne påpege, at Ældrerådet

også har været inddraget i arbejdet med både Demensstrategi og Pårørendestrategi. Der

er til begge strategier afgivet høringssvar.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Høring over værdighedspolitikken - Bekæmpelse af ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet i Social og Sundhedsudvalget den 27. november 2019 blev det besluttet at godkende forslaget til indarbejdelse af "Bekæmpelse af ensomhed" i Herning Kommunes værdighedspolitik som konsekvens af en ændring i bekendtgørelsen for værdighedspolitikker. Det blev ligeledes besluttet at sende forslaget til høring i Ældrerådet.

 

Kommunerne blev i forbindelse med finansloven for 2016 forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal godkendes indenfor det første år i en kommunal valgperiode.

 

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række obligatoriske områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad, en værdig død og pårørende. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes af Herning Kommune indenfor de forskellige områder.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog Herning Kommunes første værdighedspolitik på udvalgsmødet i marts 2016. Værdighedspolitikken i Herning Kommune er udarbejdet under inddragelse af borgere i Herning Kommune, Ældrerådet samt ledere og medarbejdere.

 

I 2018, blev det i forbindelse med finansloven for 2018 besluttet at kommunerne skulle indarbejde ”pårørende”, som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Indarbejdelsen af pårørende i værdighedspolitikken er sket på baggrund af Herning Kommunes pårørendestrategi. Social- og Sundhedsudvalget vedtog ændringen på udvalgsmødet i juni 2018.

 

I januar 2019 præsenterede den daværende ældreminister endnu en ændring til bekendtgørelsen for værdighedspolitikker for ældreplejen i kommunerne. Ændringen betyder, at kommunerne skal indarbejde ”Bekæmpelse af ensomhed” i værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal således indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

 

Dette er baggrunden for at fremlægge værdighedspolitikken til fornyet godkendelse for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forslag til tekst til indsættelse i Værdighedspolitikken:

 

Ensomhed

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt (Forebyggelse af Ensomhed blandt Ældre. Marselisborg (2015) – Center for Udvikling, Kompetence og Viden).

 

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. Det sker som en naturlig del af løsningen af kerneopgaven i Sundhed og Ældre og i samarbejde med flere forskellige frivillige indsatser, som alle har til formål at understøtte ældre i at indgå i fællesskaber eller opnå gensidige relationer med andre.

 

Vi har fokus på det enkelte menneskes følelse af ensomhed og vi har fokus på den enkeltes tidligere og nuværende aktiviteter, for at finde det, der skal til for at bryde ensomheden.

 

Høringsfristen er mandag den 9. december 2019 kl. 11.00.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar til Social og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 4. december drøftet Værdighedspolitikken.

Ældrerådet tilslutter sig forslaget til tilføjelsen om ensomhed.

Ældrerådet vil samtidig foreslå, at der i Værdighedspolitikken indarbejdes et

afsnit om praksis ved genoplivning ud fra borgerens eget ønske.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner har deltaget i konference i Vingsted den 26. november. Notat fra Hans Ejner sendes med referatet.

Se evt Danske Ældreråds hjemmeside for yderligere input. Temadagen i Vingsted den 26. november 2019

Hanne K. kom med supplerende oplysninger om blandt andet ensomhed og teknologiske hjælpemidler.

 

Jens Henry oplyste, at der til søndagscafe i Nørregade 30 den 1. december var 50 deltagere. Der var fyldt og flere måtte afvises.

 

Jens Henry oplyste om tilbuddet med bisidder og ledsagere, som Røde Kors stiller til rådighed for alle interesserede.

 

Margit orienterede om valget til seniorråd Nord - alle resultatet kan ses på kommunes hjemmeside - søg på Seniorråd.

 

Inge har fået en henvendelse om flextrafik - blev oplyst om, at hun skulle henvise til Midttrafik.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På mødet i januar 2020 skal der vælges medlemmer til temadagsudvalget for 2020.

 

På mødet i januar vil der være et punkt om repræsentantskabsmøde og temadag den 27. og 28. apirl 2020.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 15. januar 2020 kl. 9.30.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

2 nyhedsbreve fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Bodil ønskede god jul og godt nytår til alle.