Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 3. december 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Tilgængelighed på perronerne i Aulum og Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Problematikken er tidligere drøftet i Ældrerådet. Der er sendt brev til Teknik og Miljø og der er efterfølgende kommet svar fra Banedanmark.

Sagsfremstilling

I svaret fra Banedanmark fremgår det, at fornyelse af perronerne sker i forbindelse med sporfornyelser. Der er dog ikke planlagt sporfornyelser i hverken Vildbjerg eller Aulum, så disse forbedringer ikke prioriterede.

 

På mødet i Ældrerådet den 5. november 2014 blev der orienteret om, at et medlem igen har fået en henvendelse om indstigningsforholdene på perronerne i Aulum og Vildbjerg.

 

Det blev besluttet, at Ældrerådet igen vil rette henvendelse til Teknik og Miljø med et forslag om etablering af ramper eller niveuaudligning. På mødet drøftes forslag til brev med tegning samt overslag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at henvendelse til Teknik og Miljø afklares.

Beslutning

Hans Ejner vil til næste møde prøve at få taget billeder af de svære situationer ved ind- og udstigning. Dernæst laver Ældrerådet en skrivelse til Teknik og Miljø.

Hans Ejner tager kontakt til Birgit Hagen fra Handicaprådet.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Brochure om Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

AS Media arbejder på et udkast til opsætning af brochuren om Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet får nu brochuren til gennemsyn med hensyn til opsætning, sideinddeling og brug af billeder.

 

Udkastet vil blive udleveret på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at udkastet drøftes.

Beslutning

På side 16 Tal på diagrammerne cirkelerne.

På side 17 - billede fra et af de mindre hjem.

På billedet af Toftebo - tilføjes, Hammerum og ved Rosenlund - tilføjes Snejbjerg.

DNV ændres til  Det nye hospital i Gødstrup

Side 8 Linjeskift fejl ved Hans-Ejner.

Side 19 tilføjes. Brochuren kan findes på herning kommunes hjemmeside herning.dk

 

Antal afklares senere.

Der laves også udgave til nettet.

Fordeling af brochurer drøftes på et kommende møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Diabeteshjælpemidler vundet af ReaMed. Aftalen træder i kraft pr. 1. december 2014. Deres produkter er identiske med produkter fra nuværende leverandør. Der ydes råd og vejledning fra firmaet. Alle borgere der er bevilget diabeteshjælpemidler er orienteret om ændringen. Levering foregår pr. post.

 

Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget holdes den 10. december kl. 8.45.

Alle har modtaget invitationen med digital post. Afbud fra Ruth.

Spørgsmål 1 - Leif

Spørgsmål 2 - Bodil

Spørgsmål 3 - Leif

Spørgsmål 4 - Hanne

Spørgsmål 5 - Bodil

De sidste spørgsmål stilles af Leif.

 

Der følges op på dialogmødet på næste møde i Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels Hedegaard og Svend Erik Jensen har været rundt i byen med en blind og en person i kørestol. - arrangement i forbindelse med Projekt Herning C.

Den nye belægning giver problemer for manuelle kørestole på grund af små ujævnheder og de nye render til regnvand. Renderne er også svære for de blinde. Ledelinier for de blinde har store ophold.

Trapperne på det nye bibliotek giver udfordringer for de blinde.

ToGo fra Århus har besøgt det nye bibliotek for at se på tilgængelighed.

Der er afsat 5 mill. kr. i budgettet årligt for at udbedre tilgængeligheds-fejl. Dog kan kommunen ikke gå ind på privat ejendom og ændre tingene.

Der afholdes et opfølgende møde i Projekt Herning C-gruppen for at drøfte, hvad der videre skal ske.

 

Jens-Henry fortalte om trapper til en ejendom i gågaden. Det blev løst med en indgang bag på ejendommen i stedet for en rampe.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Onsdag den 21. januar 2015 kl. 9.30.

Afbud fra Hanne Østergaard.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans-Ejnar har været til møde i Seniorråd Nord, som synes Ældrerådet har været for passive i forhold til budget 2015. Specielt i forhold til vamtvandsbassinet i Aulum.

 

 

Derimod udtalte Bruger-pårørenderådet på Kastaniegården - at varmtvandsbassinnet er for de raske og rørige, som kunne bruge tilbud andre steder. Det viser hvor stort et spænd Ældrerådet skal repræsentere.

 

Jens-Henry har deltaget i møde i seniorråd øst. På mødet deltog Anne Marie Søe Nørgaard. Hun oplyste på mødet, at varmtvandsbassinet i Aulum har 45 brugere.

 

Hans-Ejnar har fået tilbud om at deltage i 3 debatter i foreninger for at orientere om Ældrerådets virke. 2 møder er afholdt og det har været en stor succes.

 

Bodil har været til møde i seniorråd vest, som på næste møde har valgt Hjemmehjælpskommisionens anbefalinger som tema. Bodil har tilbudt, at Leif vil deltage, hvis der bliver behov for det.

 

Birde - opfordrer til at Ældrerådet laver plejetestamente/livstestamente. Efter den er lavet, skal den lægges på hjemmesiden, så borgerne frit kan anvende den. Sættes på næste møde.

 

Ruth oplyste om, at man I seniorråd syd har spurgt brugerne om tilfredshed med maden på de forskellige plejecentre i syd. På mødet i februar får Ældrerådet mulighed for at prøvesmage maden fra Madservice Herning.

 

Leif orienterede om grupper på Facebook - Danske Seniorer og Plus 60. Gode artikler specielt om ældre. Han opfordrede medlemmerne til at se på disse, hvis de er på Facebook.

 

Bodil uddelte et blad om aktiviteter for ensomme - en gruppe i Ikast-Brande.