Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

176. Orientering om koblingen mellem MIDT Energistrategi og Herning Kommune

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om koblingen mellem MIDT Energistrategi og Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Bjørn Olsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Region Midtjylland afslutter den 5. oktober 2015 deres arbejde med strategisk energiplanlægning. Det sker ved et politisk debatmøde hvor projektets resultater og anbefaling bliver fremlagt, og hvor der lægges der op til en politisk debat om anbefalingerne for den strategiske energiplanlægning på tværs af kommunerne i regionen.

19 kommuner har deltaget i arbejdet, som efterfølgende kan danne ramme for de kommunale strategiske energiplaner.

 

Udvalget orienteres om de foreløbige resulater af det regionale samarbejde og om hvordan dette kan kobles til den strategiske energiplanlægning i Herning Kommune.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Energi er en global udfordring, men også en forretningsmulighed, der åbner for øget vækst og beskæftigelse lokalt. Forsyningsoplande, energiressourcer og erhvervsliv går på tværs af kommunegrænserne, og det tværgående perspektiv er en nødvendig del af en strategisk energiplanlægning. Derfor er det også vigtigt for Herning Kommune, at der i udarbejdelsen af vores egen strategiske energiplan sker en tværgående planlægning og interesseafstemning, og derfor er der netop indledt et administrativt samarbejde om strategisk energiplanlægning mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner.

 

På mødet vil væsentlige resultater og anbefalinger fra MIDT Energistrategi blive præsenteret for udvalget og der vil blive givet en status på arbejdet med Herning Kommunes egen strategiske energiplan.

Regionens møde sker som opfølgning på det første politiske debatmøde, som blev afholdt samme sted den 28. november 2014. Her mødtes160 politikere, repræsentanter fra energiselskaber og fagpersoner fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, for at drøfte retning og fokus i det tværgående arbejde med strategisk energiplanlægning. Siden da har forvaltningerne og de øvrige tilknyttede partnere i projektet arbejdet videre med fokusområderne, og nu præsenteres resultatet af projektsamarbejdet i form af en række anbefalinger til den fremadrettede strategiske energiplanlægning i regionen. Anbefalingerne omhandler bl.a. nye vindmøller på land, satsning på biogas, lokal produktion af biomasse til energi, udnyttelse af overskudsvarme og sol i varmeproduktionen og energibesparelser.

 

På vegne af de 19 deltagerkommuner i projekt MIDT Energistrategi inviterer Region Midtjylland til politisk debatmøde om projektets resultater og anbefalinger for den strategiske energiplanlægning: "Energidebatten II" afholdes mandag den 5. oktober kl. 9-13 på Gl. Skovriddergård, Marienlundsvej 36 i Silkeborg.

 

Program og tilmelding fremgår af bilaget. De tilmeldte vil få debatoplæg og deltagerliste tilsendt direkte ca. 14 dage inden mødet. Endvidere kan den samlede slutrapport fra MIDT Energistrategi downloades fra projekthjemmesiden www.rm.dk/regional-udvikling/energi-og-cleantech/strategisk-energiplanlagning

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Invitation til Energidebatten II
  • Bilag 1 - Resumé af MIDT Energistrategis anbefalinger