Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

170. Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet forslag til ny Affaldshåndteringsplan 2015-2024.

 

Planen fokuserer på følgende 3 områder:

 

-Bedre sortering

-Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

-Bedre affaldsbehandling og afsætning

 

For at opfylde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 foreslås en 2-trins model i Herning Kommune:

 

1. Fra 2018 skal metal frasorteres fra alle husstande til genanvendelse.

2. Fra 2022 skal det organiske affald frasorteres fra alle husstande.

 

For at finde den bedste løsning på udsortering af plast og organisk affald ved husstandene, vil der i planperioden ske nærmere undersøgelser af mulighederne for indsamling og behandling.

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 affaldsbeholdere samt en problemaffalds-kasse ved hver husstand.

 

Planen lægger desuden op til flere initiativer på genbrugspladserne, blandt andet optimering af indretning, evaluering af åbningstiderne og vurdering af behov for ny genbrugsplads i Sundsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

Denne affaldshåndteringsplan er ikke gældende i 6 år. Dette skyldes bl.a. regeringens sene udmelding på ressourceområdet.

 

Del 1 – Målsætning og planlægning

Del 2 – Kortlægning

 

Der er udarbejdet et høringsoplæg, hvor hovedpunkterne i planen er inddraget.

 

 Planen er udarbejdet på baggrund af:

-Den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” der slår fast, at Danmark

 brænder for meget affald af. De nationale mål angiver, at vi i langt højere grad ser

 affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes.

-Herning Kommunes nuværende affaldshåndteringsplan

 

I den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” lægges op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.

 

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune genanvendes der i dag 34 %. Det sker ved indsamling af papir ved husstandene, glas og pap i miljøstationer samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

For at nå det nationale mål på 50 %, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af både plast-, metal og det organiske affald.

 

Kommunens mål for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet foreslås opdelt i en 2-trins model:

 

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved husstandsindsamling af genanvendeligt metal. Husstandsindsamling af plastaffald afventer stillingtagen til, om der skal etableres et sorteringsanlæg i regi af det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi eller om der skal anvendes en anden aftager. Ved at håndtere affaldet i et sorteringsanlæg kan plast og metal og evt. andre fraktioner indsamles i samme rum i den to delte beholder og efterfølgende sorteres i rene fraktioner.

 

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som forventes opnået ved genanvendelse af organisk affald fra husstandene. Inden da gennemføres undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering samt afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg.

 

Initiativer i Affaldshåndteringsplan 2015-2018 

 • Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
 • Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i 1-2 udvalgte områder.
 • Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.
 • Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres.
 • Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
 • Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.
 • Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
 • Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugs effekter på genbrugspladserne.
 • Udvikling af skoletjenesten, eventuelt indgå som en del af Løvbakke Natur- og læringscenter.
 • Adfærdspåvirkende og informationskampagner – f.eks. sortering af problemaffald.
 • Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
 • Følge markedet for bedst mulig afsætning.
 • Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

 

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:

 • Muligheden for etablering af en ny genbrugsplads i Sunds-området.
 • Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af fælleskommunale selskaber.
 • Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt mulighederne for genanvendelse.
 • Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt mulighederne for genanvendelse.

 

Efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september 2015 og Byrådet 15. september 2015 sendes forslag til Herning Kommunes affaldshåndteringsplan i offentlig høring i 8 uger.

Det endelige forslag forventes fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget 30. november, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december og i Byrådet 15. december.

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan være mere usikkert at forudsige. Muligheden for en mindre takstnedsættelse undersøges og er afhængig af, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne.

Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, idet materialet korrigeres for budgetforligets aftaler,

- etablering af genbrugsplads i Sunds-området

- søndagsåbent på genbrugspladsen i Herning gøres permanent.

Bilag

 • Bilag 1 miljøvurdering
 • Del 1 målsætning_ Herning Kommunes Affaldshåndeteringsplan 2015-2024
 • Del 2 kortlægning - Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024