Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

174. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

Sagsnr.: 09.17.00-P19-53-13 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har den 10. juli 2015 stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 3. december 2013 om § 11 miljøgodkendelse af minkfarmen på Rotvigvej 5, Aulum.

Nævnet har desuden besluttet at tilføje 3 yderligere vilkår til godkendelsen, med henblik på at begrænse lugt- og fluegener for de omkringboende.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Godkendelsen giver tilladelse til udvidelse fra 2.595 tæver (76,3 DE) til 4.000 tæver (117,6 DE).

 

I forbindelse med udvidelsen ønsker ansøger at opføre 15 stk. 2-rækkede minkhaller nordøst for de eksisterende haller, flytning af fodersilo samt opførelse af ny gyllebeholder i det åbne land, 2,3 km nordøst for ejendommen. 

 

Miljøgodkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række beboere i nærområdet. Klagerne vedrører kravet om anvendelse af BAT i minkproduktionen samt gener fra minkfarmen i form af lugt, fluer, rotter og støj fra elektronisk fugleskræmsel. Klagerne forventer, at den ønskede produktionsudvidelse på minkfarmen vil forværre disse gener og gøre klagernes ejendomme usælgelige.

 

Lugt og fluegener

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige lugtgener, hvis de af kommunen fastsatte vilkår overholdes. Nævnet lægger herved vægt på, at der ikke er relevante boliger, bebyggelse eller områder m.v. inden for de udregnede lugtgeneafstande, og at der ikke er grundlag for at antage, at husdyrbrugets lugtbidrag til omgivelserne er uacceptabelt for de omkringboende. Med henblik på størst mulig begrænsning af lugt- og fluegener for de omkringboende finder nævnet, at godkendelsen til minkfarmen på Rotvigvej 5 bør indeholde yderligere vilkår, der bl.a. skal sikre muligheden for kontrol med overholdelsen af reglerne i pelsdyrbekendtgørelsen om rengøring og fluebekæmpelse. Nævnet tilføjer følgende vilkår herom.

19a. Minkfarmens drift må ikke give anledning tillugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

28. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og metoder til rensing i, under og omkring burene.

29. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og forbrug af midler til fluebekæmpelse.

 

Spørgsmålet om værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme er efter nævnets opfattelse ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter husdyrbrugsloven.

 

Efter nævnets vurdering er der – ud over de ovenfor behandlede klagepunkter – ikke med klagerne fremkommet forhold, der kan føre til yderligere ændringer af kommunens afgørelse.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 3. december 2013 om godkendelse til minkfarmen på ejendommen Rotvigvej 5, Aulum, med tilføjelse af tre ekstra vilkår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering